Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Рішення НКЦПФР №950 від 27.09.2016. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та ФР


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.09.2016

м. Київ

N 950

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2016 р. за N 1399/29529

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо переведення зобов'язань в акції)

Відповідно до пунктів 1 і 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини другої статті 21 Закону України "Про акціонерні товариства", з метою встановлення порядку переведення зобов'язань акціонерного товариства в акції цього товариства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року N 1073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за N 1431/21743 (зі змінами), що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 858/23390 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Гордієнко.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

Протокол засідання Комісії
від 27 вересня 2016 р. N 66

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
27 вересня 2016 року N 950

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2016 р. за N 1399/29529

 

 

 

 

 

 

Зміни
до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

1. У розділі I:

1) пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. Для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення банки подають фінансову звітність (далі - фінансова звітність) (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - фінансова звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати), яка складається зі:

звіту про фінансовий стан на кінець періоду;

звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;

звіту про зміни у власному капіталі за період;

звіту про рух грошових коштів за період;

приміток до фінансової звітності.

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.";

2) пункт 29 викласти у такій редакції:

"29. Для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення акцій заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Порядку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

2. У розділі II:

1) у главі 1:

у пункті 1:

підпункти 1.5 - 1.7 викласти у такій редакції:

"1.5. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

1.6. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) або аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

1.7. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.";

підпункти 1.8 - 1.11 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.12 - 1.15 вважати відповідно підпунктами 1.8 - 1.11;

у пункті 2:

підпункти 2.5 - 2.7 викласти у такій редакції:

"2.5. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту емісії акцій, засвідчені підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми).

2.6. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, складені відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

2.7. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та публічне розміщення акцій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.";

підпункти 2.8 - 2.11 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.12 - 2.17 вважати відповідно підпунктами 2.8 - 2.13;

2) у главі 3:

у пункті 2:

речення друге підпункту 2.2 виключити;

підпункти 2.5 - 2.7 викласти у такій редакції:

"2.5. Засвідчену товариством копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу.

2.6. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

2.7. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) або аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).";

підпункти 2.14 - 2.17 викласти у такій редакції:

"2.14. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства) згідно з порядком, установленим у статуті товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

2.15. Довідку, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів приймання-передавання (у разі оплати акцій не грошовими коштами) з наданням засвідчених підписом керівника та печаткою товариства копій документів, які підтверджують оплату першими власниками повної вартості розміщених акцій до затвердження звіту про результати розміщення акцій (платіжних доручень, актів приймання-передавання, виписки про стан рахунку в цінних паперах акціонерного товариства тощо).

Документом, що підтверджує оплату вартості розміщених акцій у разі їх оплати шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, є відповідний договір (акт, заява) про зарахування зустрічних однорідних вимог.

2.16. У разі внесення до статутного капіталу товариства грошових внесків, здійснених шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями, - копії документів, що підтверджують існування, склад, розмір та строк виконання таких зобов'язань, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою товариства.

2.17. У разі внесення до статутного капіталу товариства цінних паперів - копію виписки з рахунку в цінних паперах особи, яка вносить такі цінні папери в оплату за акції, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою товариства.";

підпункт 2.23 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.24, 2.25 вважати відповідно підпунктами 2.23, 2.24;

підпункт 2.23 викласти в такій редакції:

"2.23. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про персональне повідомлення всіх акціонерів про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано повідомлення акціонерів про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії, відповідно до частини другої статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства".";

у пункті 3:

речення друге підпункту 3.2 виключити;

підпункти 3.5 - 3.7 викласти у такій редакції:

"3.5. Засвідчену товариством копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу.

3.6. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

3.7. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій, складені відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).";

підпункт 3.14 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3.15 - 3.22 вважати відповідно підпунктами 3.14 - 3.21;

підпункт 3.20 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 3.21 вважати підпунктом 3.20;

в абзаці другому пункту 4 цифри "3.20" замінити цифрами "3.19";

в абзаці першому пункту 5 цифри "2.15," та ", 3.15" виключити;

у пункті 6 цифри "2.15," та ", 3.15" виключити;

3) у пункті 1 глави 4:

підпункт 1.4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.5 - 1.16 вважати відповідно підпунктами 1.4 - 1.15;

підпункти 1.4 - 1.9 викласти у такій редакції:

"1.4. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, яка містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

У разі якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

1.5. Засвідчену товариством копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу.

1.6. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, засвідчені підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

1.7. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за рік, за результатами якого прибуток (його частина) направляється на збільшення статутного капіталу товариства, засвідчену підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), або копії зазначених форм звітності, засвідчені у нотаріальному порядку.

У разі якщо на збільшення статутного капіталу товариства направляється прибуток (його частина) більше ніж за один рік, зазначені форми звітності подаються за кожен з відповідних років.

1.8. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) або аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

1.9. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за рік (роки), за результатами якого (яких) прибуток (його частина) направляється на збільшення статутного капіталу товариства, або копія такого висновку, засвідчена у нотаріальному порядку.";

підпункт 1.12 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.13 - 1.15 вважати відповідно підпунктами 1.12 - 1.14;

в абзаці восьмому підпункту 1.12 слова "особовий рахунок емітента" замінити словами "рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів".

3. У розділі III:

1) у пункті 1:

підпункти 1.4 - 1.7 викласти у такій редакції:

"1.4. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), а також висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій.

1.5. Оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (попередніх випусків) акцій.

1.6. Довідку про викуп емітентом власних акцій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, із зазначенням дати укладання відповідних цивільно-правових договорів, ціни придбання, дати перерахування викуплених акцій на рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів, дати оплати вартості акцій товариством.

1.7. Засвідчену товариством копію статуту, зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу.";

підпункти 1.8, 1.9 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.10 - 1.17 вважати відповідно підпунктами 1.8 - 1.15;

підпункт 1.9 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.10 - 1.15 вважати відповідно підпунктами 1.9 - 1.14;

абзац перший підпункту 1.9 викласти у такій редакції:

"1.9. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про анулювання викуплених акцій, зменшення статутного капіталу товариства на обсяг сумарної номінальної вартості акцій, що анулюються, та внесення змін до статуту, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.";

в абзаці восьмому підпункту 1.12 слова "особовий рахунок емітента" замінити словами "рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів";

2) у пункті 2:

в абзаці першому цифри "1.4 - 1.6, 1.8, 1.9, 1.13 - 1.17" замінити цифрами "1.4, 1.5, 1.7, 1.10 - 1.14";

підпункт 2.4 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.5 - 2.9 вважати відповідно підпунктами 2.4 - 2.8;

абзац перший підпункту 2.4 викласти у такій редакції:

"2.4. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів товариства (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про зменшення статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій та внесення змін до статуту товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.";

в абзаці восьмому підпункту 2.5 слова "особовий рахунок емітента" замінити словами "рахунок у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії цінних паперів".

4. Пункт 3 розділу IV викласти у такій редакції:

"3. У разі якщо повноваження загальних зборів акціонерів здійснюються одноосібно єдиним акціонером товариства або іншою особою відповідно до законодавства, таке товариство не подає документи, визначені підпунктами 1.7, 1.8 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 1.9) пункту 1, підпунктами 2.7, 2.8 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 2.10) пункту 2 глави 1 розділу II; підпунктами 2.3, 2.14 (товариство з одним акціонером - також підпунктами 2.21 - 2.24) пункту 2, підпунктами 3.3, 3.14 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 3.20) пункту 3 глави 3 розділу II; підпунктами 1.3, 1.4 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 1.12) пункту 1 глави 4 розділу II; підпунктами 1.8, 1.9 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 1.12) пункту 1, підпунктами 2.3, 2.4 (товариство з одним акціонером - також підпунктом 2.5) пункту 2 розділу III цього Порядку.".

5. Підпункти 11, 12 пункту 4 розділу I додатка 7 викласти у такій редакції:

"

11)

звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності,
за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

 

12)

звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період,
за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

 

 

".

6. Підпункти 11, 12 пункту 4 розділу I додатка 9 викласти у такій редакції:

"

11)

звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності,
за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

 

12)

звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності,
за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

 

 

".

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (25.11.2016)
Просмотров: 609
Всего комментариев: 0
avatar