Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Розпорядження Нацкомфінпослуг №17 від 12.01.2017. Про затвердження Порядку роботи зі зверненнями громадян та організації особистого прийому громадян


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.01.2017

м. Київ

N 17

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2017 р. за N 164/30032

Про затвердження Порядку роботи зі зверненнями громадян та організації особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, та з метою організації діяльності Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок роботи зі зверненнями громадян та організації особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 11 вересня 2012 року N 1206 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за N 1682/21994.

3. Організаційно-розпорядчому департаменту разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за Головою Нацкомфінпослуг.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

 

Протокол засідання Комісії
від 12 січня 2017 р. N 3

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
12 січня 2017 року N 17

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 лютого 2017 р. за N 164/30032

 

 

 

 

 

 

 

Порядок
роботи зі зверненнями громадян та організації особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України "Про звернення громадян" (далі - Закон), Указу Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348 (далі - Інструкція), Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 858, інших нормативно-правових актів з питань звернень громадян.

2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться в Нацкомфінпослуг окремо від інших видів діловодства відповідно до Інструкції і покладається на підрозділ з організації розгляду звернень громадян.

3. Усі оформлені належним чином звернення громадян, що подані до Нацкомфінпослуг в установленому порядку, підлягають обов'язковій класифікації за встановленими відповідно до статті 3 Закону видами, з урахуванням особливостей, встановлених статтями 14 - 16 Закону.

II. Первинний розгляд звернень громадян, порядок реєстрації, обліку та зберігання

1. Усі звернення громадян, які отримані підрозділом (посадовими особами), до функціональних обов'язків якого (яких) віднесено ведення загального діловодства (далі - служба діловодства), звернення громадян, отримані під час проведення особистого прийому підрозділом (посадовими особами), до функціональних обов'язків якого (яких) віднесено організацію особистого прийому громадян (далі - підрозділ з організації особистого прийому), та електронні звернення у день надходження передаються до підрозділу з організації розгляду звернень громадян.

Конверти, в яких надійшли звернення громадян, передаються для опрацювання разом зі зверненнями громадян.

2. Незалежно від способу надходження до Нацкомфінпослуг усі звернення громадян приймаються, підлягають первинному розгляду, централізовано реєструються підрозділом з організації розгляду звернень громадян в день їх надходження засобами корпоративної системи електронного документообігу і на них заводиться єдина реєстраційно-контрольна картка (далі - РКК) згідно з вимогами, встановленими в додатку 1 до цього Порядку.

Письмове звернення, отримане за допомогою мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення), перед реєстрацією роздруковується на папері.

3. Метою первинного розгляду звернень громадян є перевірка правильності їх оформлення, ознайомлення зі змістом, класифікація, визначення структурного підрозділу Нацкомфінпослуг, до компетенції якого входить вирішення порушених у зверненні питань, та підготовка проекту резолюції згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Первинний розгляд включає також аналіз щодо наявності підстав для залишення звернення без розгляду відповідно до статті 8 Закону.

4. Звернення може бути подане як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Звернення може бути усним (викладеним громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначену "гарячу" телефонну лінію Нацкомфінпослуг та записаним (зареєстрованим) посадовою особою) чи письмовим (надісланим поштою або переданим громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства України, у тому числі під час особистого прийому). Письмове звернення також може бути надіслане з використанням Інтернету, інших засобів електронного зв'язку (електронне звернення).

Електронне звернення до Нацкомфінпослуг заповнюється за формою, встановленою в додатку 2 до цього Порядку, та надсилається на електронну адресу: zvernenya@)nfp.gov.ua., або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщена на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

5. У письмовому зверненні мають бути вказані прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина та викладено суть порушеного питання. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (групою заявників) із зазначенням дати.

В електронному зверненні громадян обов'язково мають бути зазначені прізвище, ім'я, по батькові заявника та електронна адреса, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або інформація про інші способи зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями підрозділом з організації розгляду звернень громадян у строк не пізніше як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених статтею 7 Закону.

6. Письмові звернення громадян без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, зі змісту яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і розгляду не підлягають, крім анонімних повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції".

7. Звернення, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю, реєстрації та розгляду.

8. Забороняється відмова у прийнятті та розгляді звернень громадян з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

9. Під час реєстрації працівником підрозділу з організації розгляду звернень громадян до РКК заноситься інформація про вид і тип звернення, форму та ознаку надходження, стать та суб'єкт, категорію та соціальний стан автора звернення, короткий зміст, індекси порушених питань.

10. Кожному зверненню присвоюється реєстраційний індекс. Штамп із реєстраційним індексом за формою, встановленою у додатку 5 до Інструкції, проставляється на нижньому полі першого аркуша звернення праворуч або на іншому вільному місці, крім місця, призначеного для підшивання. Якщо звернення надійшло в конверті з відміткою "Особисто" або "Конфіденційно", його не розкривають, а штамп із реєстраційним номером проставляється на конверті.

На вимогу громадянина, який подав звернення до Нацкомфінпослуг, на першому аркуші копії звернення проставляється відмітка з датою надходження та вхідним реєстраційним індексом. Така копія в установленому порядку повертається громадянинові.

11. У разі надходження повторних звернень їм присвоюється черговий реєстраційний індекс, а у відповідному полі РКК зазначається реєстраційний індекс першого звернення. На верхньому полі першого аркуша повторного звернення праворуч, на реєстраційних формах проставляється позначка "ПОВТОРНО" і до звернення додається все попереднє листування.

12. Повторними вважаються звернення, в яких:

1) оскаржується рішення, прийняте за попереднім зверненням, що надійшло до Нацкомфінпослуг;

2) повідомляється про несвоєчасне вирішення попереднього звернення, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством строк розгляду і відповідь громадянину не надавалась;

3) не вирішене по суті або вирішене не в повному обсязі питання, порушене в першому зверненні;

4) звертається увага на інші недоліки, допущені при вирішенні питання, порушеного в попередньому зверненні.

13. Якщо про результати розгляду звернення потрібно повідомити інший державний орган, такі звернення беруться на особливий контроль і розглядаються у першу чергу. У таких випадках на листах і РКК проставляється штамп "КОНТРОЛЬ" або літера "К".

14. Звернення громадян після розгляду з копіями наданих (надісланих) відповідей, усіма супровідними документами щодо їх розгляду і примірником РКК повертаються у підрозділ з організації розгляду звернень громадян для централізованого формування і зберігання справ. Формування і зберігання у виконавців перших примірників справ забороняється.

Документи формуються у справах у хронологічному порядку. Кожне звернення з усіма документами щодо його розгляду й вирішення становить у справі самостійну групу і вміщується у м'яку обкладинку. У разі одержання повторного звернення або появи додаткових документів вони підшиваються до цієї групи документів.

Під час формування справ перевіряється правильність спрямування документів до справи, їх комплектність. Невирішені звернення, а також неправильно оформлені документи підшивати до справ забороняється.

15. Строк зберігання документів за зверненнями громадян визначається відповідно до строків, визначених у Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884.

III. Порядок розгляду звернень громадян

1. Звернення, що надійшли до Нацкомфінпослуг, розглядаються Головою Нацкомфінпослуг, членами Нацкомфінпослуг, керівником апарату, керівником відповідного самостійного структурного підрозділу, до повноважень якого належить вирішення порушених у зверненні питань, керівником підрозділу з організації розгляду звернень громадян.

2. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги, що надійшли до Нацкомфінпослуг від інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", розглядаються Головою Нацкомфінпослуг особисто.

Відповіді за результатами розгляду таких заяв (клопотань) в обов'язковому порядку надаються Нацкомфінпослуг за підписом Голови Нацкомфінпослуг, або особи, яка виконує його обов'язки.

Звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги, розглядаються в першочерговому порядку.

3. Після розгляду керівництвом і накладення резолюції звернення через підрозділ з організації розгляду звернень громадян в установленому порядку згідно з резолюцією невідкладно передаються до відповідних самостійних структурних підрозділів Нацкомфінпослуг для надання відповіді.

4. Не допускається розголошення одержаних зі звернень громадян відомостей про особисте життя громадян без їх згоди, а також відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, конфіденційної та іншої інформації, якщо це ущемлює права й законні інтереси громадян.

Не допускається з'ясування даних про особу громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення, не підлягають розголошенню його прізвище, місця проживання та роботи.

Ця заборона не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до розгляду звернення.

5. Якщо в повторному зверненні громадянин разом з питаннями, що вже розглядались і на які було надано вичерпну відповідь або за якими прийнято відповідне рішення, звертається з іншими питаннями, новими фактами, таке звернення не є повторним і розглядається Нацкомфінпослуг в установленому законодавством порядку.

6. Звернення та запити народних депутатів України, які надійшли до Нацкомфінпослуг в інтересах громадян, розглядаються відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України".

Звернення та запити депутатів місцевих рад, які надійшли до Нацкомфінпослуг в інтересах громадян, розглядаються відповідно до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

7. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до повноважень Нацкомфінпослуг, такі звернення у строк не більше п'яти днів пересилаються за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. Рішення про пересилання звернень за належністю приймається уповноваженою особою Нацкомфінпослуг згідно з розподілом обов'язків і повноважень. Копії таких звернень залишаються у підрозділі з організації розгляду звернень громадян.

8. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

9. Якщо у зверненні поряд з питаннями, що належать до компетенції Нацкомфінпослуг, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах державної влади чи місцевого самоврядування, у відповіді на звернення роз'яснюється порядок звернення до цих органів.

IV. Строк розгляду та надання відповідей на звернення громадян

1. Звернення розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження до Нацкомфінпослуг, ураховуючи вихідні, святкові та неробочі дні.

2. Якщо в місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, встановлюється необхідний для його розгляду строк, про що повідомляється особа, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Звернення, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, розглядаються невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

3. Початком строку розгляду звернення вважається день надходження та реєстрації в Нацкомфінпослуг, а тих, що надійшли у неробочі день та час, - наступний після нього робочий день, закінченням строку - день надіслання заявнику вичерпної відповіді на його звернення. Якщо останній день строку розгляду звернення припадає на неробочий день, то останнім днем строку розгляду вважається перший після нього робочий день.

4. Датою подання електронного звернення є дата надходження звернення на електронну адресу Нацкомфінпослуг або дата отримання заповненої електронної форми. Якщо електронне звернення надійшло на електронну адресу в неробочі день та час, датою подання електронного звернення вважається наступний після нього робочий день.

5. Посадові особи підписують листи-відповіді в межах своїх повноважень, визначених Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженим Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, положеннями про структурні підрозділи Нацкомфінпослуг тощо.

6. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням мотивів відмови, а також роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення в разі визнання його заяви чи скарги необґрунтованою. Якщо надавалась усна відповідь, складається відповідна довідка за згодою заявника.

7. Відповідь за результатами розгляду колективного звернення надсилається тому громадянину, який у зверненні підписався першим або адресу якого вказано. У тексті відповіді потрібно зазначити загальну кількість громадян, що зверталися.

8. Рішення та відповіді на звернення громадян оформляються відповідно до вимог Закону України "Про засади державної мовної політики". Такі рішення та відповіді можуть бути викладені мовою спілкування заявника.

V. Особистий прийом громадян

1. Голова та члени Нацкомфінпослуг зобов'язані проводити особистий прийом громадян.

Прийом громадян може проводитися й іншими уповноваженими посадовими особами, які мають право приймати рішення з питань, що належать до їх компетенції.

Особистий прийом громадян проводиться в спеціально визначених приміщеннях. В окремих випадках прийом може проводитися у службовому кабінеті Голови Нацкомфінпослуг.

Прийом інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", проводиться першочергово.

Прийом народних депутатів України здійснюється з урахуванням вимог Законів України "Про статус народного депутата України" та "Про комітети Верховної Ради України".

2. Особистий прийом громадян Головою Нацкомфінпослуг, членами Нацкомфінпослуг здійснюється відповідно до затвердженого Головою Нацкомфінпослуг графіка за попереднім записом, який припиняється за п'ять днів до початку прийому.

3. Графік особистого прийому громадян керівництвом Нацкомфінпослуг розміщується на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг та інформаційному стенді в приміщенні Нацкомфінпослуг у доступному для вільного огляду місці.

4. Попередній запис громадян на особистий прийом здійснюється відповідальними посадовими особами, до обов'язків яких належить організація особистого прийому громадян. Під час попереднього запису громадянина на особистий прийом з'ясовуються його прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається підрозділ Нацкомфінпослуг, до компетенції якого належить порушене питання, вивчаються документи, інші матеріали, подані громадянином, з обґрунтуванням причин звернення.

5. Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

6. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося керівництвом Нацкомфінпослуг, проводиться в разі, якщо питання, порушене в першому зверненні, не було вирішено по суті.

7. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому Законом порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами.

8. Голова Нацкомфінпослуг або член Нацкомфінпослуг, який здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого вирішення порушених відвідувачем питань має право залучити до їх розгляду фахівців або використовує потрібну інформацію.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

9. У разі якщо відвідувачу надані усні роз'яснення без подачі останнім письмового звернення, про це робиться відповідний запис в журналі обліку особистого прийому громадян.

10. Якщо вирішити порушене в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у такому самому порядку, що й письмове звернення. При цьому громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви (скарги).

Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява (скарга) розглядається в порядку, установленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення громадянин повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

11. Дані про особу, яка звернулася на прийом, короткий зміст питань, з якими вона звернулася, а також взяття на контроль і результати розгляду звернень, що надійшли під час особистого прийому, обліковуються в журналі обліку особистого прийому громадян.

12. Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Нацкомфінпослуг, посадова особа, яка проводить прийом, пояснює громадянинові, до якого органу державної влади, підприємства, організації чи установи потрібно звернутися.

VI. Організація роботи "гарячої" телефонної лінії Нацкомфінпослуг

1. "Гаряча" телефонна лінія Нацкомфінпослуг працює в будівлі Нацкомфінпослуг за адресою: вул. Б. Грінченка, 3, м. Київ.

2. Прийом телефонних дзвінків на "гарячу" телефонну лінію Нацкомфінпослуг проводиться щотижня у вівторок і четвер з 9:00 до 18:00 (з перервою на обід з 13:00 до 13:45, за винятком святкових, вихідних та неробочих днів) за номером телефону, розміщеним на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

3. Звернення громадян, в яких порушено питання довідкового та консультативного характеру, а також ті звернення, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються безпосередньо під час звернення шляхом надання консультацій.

4. Якщо питання, з якими звернувся громадянин, не належать до компетенції Нацкомфінпослуг, посадова особа, яка проводить прийом телефонного звернення, рекомендує громадянину звернутися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи, у віданні якого знаходяться озвучені у зверненні питання, і за можливості надає адресу, номер телефону.

5. Усі звернення громадян, що надійшли на "гарячу" телефонну лінію Нацкомфінпослуг, реєструються посадовими особами підрозділу з організації розгляду звернень громадян Нацкомфінпослуг в день їх надходження в журналі обліку звернень громадян на "гарячу" телефонну лінію Нацкомфінпослуг за формою, визначеною в додатку 3 до цього Порядку.

6. Якщо питання, порушені у телефонному зверненні, вирішити під час "гарячої" телефонної лінії неможливо, звернення розглядається в тому самому порядку, що і письмове, відповідно до Закону.

На звернення, що потребує додаткового вивчення і відповідь на яке не може бути надана телефоном, посадова особа, що прийняла дзвінок, заповнює РКК, яка передається до підрозділу з організації розгляду звернень громадян.

Строк розгляду не повинен перевищувати строків, які визначені Законом.

7. Заявник при зверненні на "гарячу" телефонну лінію повідомляє:

прізвище, ім'я, по батькові;

суть порушеного питання, пропозиції, заяви чи скарги;

поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, на яку за необхідності може бути спрямована відповідь по суті звернення;

номер телефону для зворотного зв'язку (за наявності).

8. Анонімні повідомлення не реєструються і не розглядаються.

9. Діловодство за зверненнями громадян, що надійшли на "гарячу" телефонну лінію Нацкомфінпослуг, ведеться відповідно до вимог Інструкції.

10. Під час телефонної розмови слід дотримуватися таких правил етикету та службової поведінки:

розпочати відповідь на телефонний дзвінок з привітання, представлення посадової особи та інформування громадянина про те, що телефонний дзвінок надійшов на "гарячу" телефонну лінію Нацкомфінпослуг;

обрати українську чи іншу мову спілкування, прийнятну для сторін;

уважно вислухати повідомлення, поставити уточнюючі запитання для з'ясування додаткових обставин;

надати консультацію чи роз'яснення під час розмови;

зареєструвати звернення в разі необхідності додаткового вивчення питання та неможливості надання відповіді безпосередньо під час розмови;

поінформувати громадянина про те, що його звернення зареєстровано;

поінформувати про орієнтовний строк отримання відповіді;

подякувати за телефонний дзвінок.

У разі застосування громадянином ненормативної лексики, образ, а також якщо його звернення містить заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі, посадова особа має право припинити спілкування з таким громадянином.

VII. Контроль за розглядом звернень громадян, їх узагальнення та аналіз

1. Голова Нацкомфінпослуг або особа, яка виконує його обов'язки, здійснює контроль за роботою з питань звернень та прийому громадян особисто, через членів Нацкомфінпослуг, керівника апарату, керівників самостійних структурних підрозділів апарату Нацкомфінпослуг та підрозділ з організації розгляду звернень громадян.

2. На контроль беруться всі зареєстровані звернення, на які надано доручення щодо їх розгляду. Контроль за розглядом звернень в Нацкомфінпослуг покладається на підрозділ з організації контролю апарату Нацкомфінпослуг.

3. Відповідальні посадові особи, до обов'язків яких належить організація розгляду звернень громадян, здійснюють поточний контроль за строками розгляду письмових звернень та за виконанням доручень, що надані під час особистого прийому громадян керівництвом Нацкомфінпослуг.

4. Зняття з контролю виконання доручень за зверненнями громадян проводиться підрозділом з організації розгляду звернень громадян тільки після надання відповіді на порушені у зверненні питання, а також даних про те, коли і ким надано відповідь, про що в графі "Результати розгляду питання" РКК робиться відмітка з обов'язковим проставлянням особистого підпису керівника відповідного самостійного структурного підрозділу.

Не може бути підставою для зняття з контролю передоручення виконання доручення за зверненнями іншому структурному підрозділу Нацкомфінпослуг.

Розгляд звернення не можна вважати закінченим, якщо повідомляється лише про передбачувані заходи для вирішення порушених заявником питань.

5. Підрозділ з організації розгляду звернень громадян систематично надає матеріали для висвітлення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг інформації про стан організації роботи зі зверненнями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення.

 

Директор
організаційно-розпорядчого департаменту

Г. Леськів

 

 

Додаток 1
до Порядку роботи зі зверненнями громадян та організації особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(пункт 2 розділу II)

 

 

 

 

 

 

Реєстраційно-контрольна картка звернення N

Підрозділ реєстрації

Дата надходження

 

Відмітка про контроль

09

 

 

Заявник

Прізвище, ініціали
Дата підписання

Адреса заявника
Електронна адреса

Категорія
Соціальний стан

 

 

 

Кореспондент

 

Номер кореспондента

Дата кореспондента

П. І. Б. кореспондента

 

 

 

 

 

За формою

Аркушів

Кількість заявників

За суб'єктом

За видом

За ознакою надходження

 

 

 

 

 

 

Попередні звернення

Номер

Дата

Номер

Дата

Номер

Дата

 

 

 

 

 

 

Короткий зміст

 

Резолюція

 

Автор резолюції

Дата резолюції та підпис

 

 

 

 

 

 

Оригінал повернуто до відділу контролю

Дата

Підпис

 

 

Термін виконання

Плановий термін

Факт виконання

Виконано за ____ днів

 

 

 

 

Хід виконання

Дата передачі на виконання

Виконавець (підпис виконавця)

Записи про продовження терміну, попередню відповідь або додаткові питання

Контрольні відмітки

 

 

 

 

Перевірено на місці "___" ____________ 201 року

                                 

 

Дата, індекс виконання:
Адресат:

Вирішено:

Результати
розгляду
питання

1.

2.

3.

4.

Справа

Том

Аркушів

Фонд

 

 

 

 

         

 

Додаток 2
до Порядку роботи зі зверненнями громадян та організації особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(пункт 4 розділу II)

 

 

 

 

 

Електронне звернення до Нацкомфінпослуг

Опис форми

Прізвище Ім'я По батькові

Приклад: Петренко Петро Петрович

Електронна пошта (e-mail)

Приклад: petro@ukr.net

Поштова адреса

Приклад: вул. Петрова, 12, кв. 12, м. Київ, 01002

Номер телефону

Приклад: +38 (044) 555-55-55

Текст звернення

Викладіть суть Вашого питання

Підпис*

Приклад: Петренко П. П.

Дата

Місяць, день, рік
--------------------------------------

____________
* Підписом громадянина в електронному зверненні є зазначення заявником прізвища, імені, по батькові у текстовому форматі.

 

Додаток 3
до Порядку роботи зі зверненнями громадян та організації особистого прийому громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(пункт 5 розділу VI)

 

 

 

 

 

Журнал обліку звернень громадян, що надійшли на "гарячу" телефонну лінію Нацкомфінпослуг

N
з/п

Дата

Прізвище, ім'я та по батькові

Контактна інформація

Короткий зміст

Відмітка про результати надання консультацій щодо звернень, які не потребують додаткового вивчення

Відмітка про передачу звернення на реєстрацію

Відмітка про результати розгляду звернення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (03.03.2017)
Просмотров: 850
Всего комментариев: 0
avatar