Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Розпорядження Нацкомфінпослуг N 2924 від 24.11.2016. Про затвердження Змін до Порядку складання звітних даних страховиків


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.11.2016
м. Київ
N 2924

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 р. за N 1660/29790

Про затвердження Змін до Порядку складання звітних даних страховиків

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 33, 34 Закону України "Про страхування", статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року N 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за N 517/9116 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 15 вересня 2005 року N 4619), що додаються.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії
І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 24 листопада 2016 р. N 118

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
24 листопада 2016 року N 2924

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2016 р. за N 1660/29790


ЗМІНИ
до Порядку складання звітних даних страховиків

1. Пункт 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

достовірні звітні дані страховика - звітність страховика, яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними;

звітна дата - дата, на яку складаються звітні дані;

звітні дані страховика - звітність страховика (інша, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, визначеними цим Порядком;

звітність страховика - фінансова звітність, консолідована фінансова звітність (у разі якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) та звітні дані страховика;

коригуючий звіт - звітність страховика з позначкою "коригуючий", яка є підставою для заміни інформації відповідної форми, що попередньо була подана до Нацкомфінпослуг.".

2. У главі 2:

1) пункти 2.1, 2.2 викласти в такій редакції:

"2.1. Форми звітних даних складаються у вигляді документів, передбачених цим Порядком, у електронній та паперовій формах.

У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, зазначені в абзацах дванадцятому та тринадцятому цього пункту та пунктах 2.15, 2.16 цієї глави. Обов'язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

Електронна форма звітності складається та подається страховиками через веб-інтерфейс на офіційному сайті Нацкомфінпослуг у режимі он-лайн.

Інформація в електронній формі складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування звітних даних у встановленому форматі, шляхом заповнення таблиць та форм, передбачених цим Порядком.

Усі реквізити типу "дата" в електронній формі заповнюються у форматі "дд.мм.рррр", де:

"дд" - двозначне число, що означає календарний день у місяці;

"мм" - двозначне число, що означає місяць року;

"рррр" - чотири цифри числа року.

Усі реквізити типу "грошовий" та "відсотки" в електронній формі заповнюються з розділовим знаком "кома".

Одиниці виміру:

грошових показників - тис. грн з одним десятковим знаком після коми;

кількісних показників - одиниці в абсолютних величинах.

Звітні дані страховика, що надаються до Нацкомфінпослуг у паперовій та електронній формах, повинні бути достовірними та повними.

Відповідність інформації паперової форми звітності електронній формі підтверджується підписом керівника страховика, засвідчується його печаткою (за наявності) на титульному аркуші звіту, а також у належних полях кожної форми звітності відповідно до цього Порядку.

2.2. За строками складання звітність страховика поділяється на проміжну та річну.

Звітним періодом для складання річної звітності страховика, яка подається до Нацкомфінпослуг, є календарний рік. Проміжна звітність страховика складається щокварталу за I квартал, перше півріччя та 9 місяців наростаючим підсумком з початку звітного періоду станом на кінець останнього дня кварталу.

Фінансова звітність подається до Нацкомфінпослуг, починаючи з кварталу, у якому було прийнято рішення Нацкомфінпослуг про внесення інформації про юридичну особу, яка має намір набути статусу страховика (перестраховика), до Державного реєстру фінансових установ з урахуванням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".";

2) перше речення пункту 2.3 виключити;

3) абзац другий пункту 2.4 замінити двома абзацами такого змісту:

"Разом з річною звітністю страховиками надається інформація щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування за формою, встановленою Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затвердженими розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13 лютого 2014 року N 484, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 12 березня 2014 року за N 352/25129.

Страховики, створені у формі акціонерних товариств, разом з річною звітністю подають звіт про корпоративне управління з урахуванням вимог статей 12 1, 12 2 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".";

4) у пункті 2.5 слово та цифру "пунктом 5" замінити словами та цифрами "пунктами 5 та 11";

5) пункт 2.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Виправлення помилок у формах звітності проводиться з дотриманням вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704.";

6) пункти 2.7 - 2.9 викласти в такій редакції:

2.7. Достовірність та повнота річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності (у разі якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність), а також впевненість щодо річних звітних даних страховика щодо здійснення страхової діяльності повинні бути підтверджені аудитором, який внесений до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

2.8. У термін до 30 квітня року, наступного за звітним, страховики оприлюднюють на власному веб-сайті (веб-сторінці) та в періодичних або неперіодичних виданнях річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність (у разі якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність) разом з аудиторським висновком з урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством про фінансові послуги.

2.9. У термін до 01 червня року, наступного за звітним, страховики разом із супроводжувальним листом подають до Нацкомфінпослуг:

аудиторський висновок щодо підтвердження річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності (у разі якщо страховик відповідно до законодавства складає консолідовану фінансову звітність);

аудиторський висновок про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика.";

7) пункт 2.10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Датою подання електронної форми звітності вважається дата відправлення звітності через веб-інтерфейс на офіційному сайті Нацкомфінпослуг.";

8) пункт 2.12 після слів "печаткою страховика" доповнити словами "(за наявності)";

9) доповнити главу після пункту 2.12 новими пунктами 2.13 та 2.14 такого змісту:

"2.13. Звітність страховика вважається не поданою до Нацкомфінпослуг у разі, якщо:

електронна форма звітності не відповідає паперовій;

звітність подана не в повному обсязі (відсутні обов'язкові форми та додатки, зазначені в цьому Порядку, звітність не заповнена);

звітність подана тільки в одній із форм (паперовій або електронній), крім випадку, передбаченого абзацом другим пункту 2.1 цієї глави.

2.14. Звітність страховика вважається такою, що містить недостовірну інформацію, якщо:

показники звітності містять інформацію, яка суперечить даним бухгалтерського обліку страховика за відповідний період, або інформацію про господарські операції страховика відповідно до первинних бухгалтерських та інших документів при здійсненні господарської діяльності;

показники фінансової звітності, визначеної Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", суперечать показникам звітних даних щодо здійснення страхової діяльності, яка подається страховиком до Нацкомфінпослуг;

звітність містить розбіжності в інформації щодо показників цієї звітності, у тому числі в разі якщо інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду, не відповідає інформації на початок наступного звітного періоду за відповідними показниками.".

У зв'язку з цим пункти 2.13, 2.14 вважати відповідно пунктами 2.15, 2.16.

3. Абзаци перший - восьмий та розділ 1 форми Пояснювальної записки до звітних даних страховика, встановленої додатком 4 до Порядку, викласти в такій редакції:

"Розділ 1

Пояснювальна записка до звітних даних страховика повинна містити такі обов'язкові складові:

1. Пояснення щодо окремих показників проміжної та річної звітності, зокрема:

1) пояснення щодо порядку формування страхових резервів та частки перестраховиків у страхових резервах, застосовані страховиком методи формування страхових резервів, у тому числі порядок визначення часток надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та сум часток страхових платежів, що сплачуються перестраховикам, з відповідних видів страхування;

2) пояснення щодо методів, що застосовуються страховиком при проведенні перевірки адекватності страхових зобов'язань страховика;

3) пояснення щодо перевищення частки страхових платежів, належних перестраховикам, над загальним обсягом страхових платежів, отриманих за звітний період, а також щодо перевищення частки страхових виплат (відшкодувань), компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом сплачених страхових виплат (відшкодувань);

4) пояснення щодо отримання страховиком кредитів та інших позик (у разі такого отримання) протягом звітного періоду, у тому числі поворотної фінансової допомоги;

5) пояснення щодо наданих позик, фінансових допомог у звітному періоді, у тому числі: інформація про юридичних та/або фізичних осіб, яким надано позики/допомогу, реквізити відповідних договорів, строк, на який видані позики/допомоги, стан погашення таких позик/допомог;

6) пояснення щодо наявності обмежень щодо володіння активами у звітному періоді, у тому числі: інформація про активи, що перебувають під обтяженням, вид такого обтяження, строк обтяження;

7) розкриття інформації про потенційні зобов'язання страховика.

Страховиком розкривається інформація про події, що не відображаються у звітності страховика за звітний період, але містять додаткову інформацію про фінансовий стан страховика, а саме:

виникнення зобов'язань, що пов'язані з розглядом судових справ, у яких учасником є страховик, та можуть вплинути на фінансовий стан страховика. У разі відсутності таких судових справ на розгляді в суді про це необхідно зазначити;

виникнення нових податкових зобов'язань (зміна податкових зобов'язань у зв'язку зі зміною законодавства, зміна облікової політики тощо). У разі відсутності потенційних податкових зобов'язань про це необхідно зазначити;

виникнення зобов'язань з капітальних вкладень (придбання основних засобів, нематеріальних активів тощо). У разі відсутності таких зобов'язань про це необхідно зазначити;

виникнення зобов'язань з оренди (договірні зобов'язання, пов'язані із орендою основних засобів та нематеріальних активів тощо). У разі відсутності таких зобов'язань про це необхідно зазначити;

виникнення безвідкличних позабалансових зобов'язань (гарантії, поручительства за третіх осіб, інші безвідкличні позабалансові зобов'язання тощо). У разі відсутності таких зобов'язань про це необхідно зазначити;

8) пояснення щодо операцій з активами, які мали місце у звітному періоді та призвели до зміни обсягів та/або структури активів страховика на 10 і більше відсотків від загальної вартості активів на останню звітну дату, у тому числі: вид (суть), мета здійснення операції, обсяги операції, реквізити та предмет відповідного договору (угоди) та контрагента(ів);

9) коригування звітності.

Страховиком розкривається інформація щодо коригувань у звітному періоді фінансової звітності та звітних даних. У разі якщо в зазначений період фінансова звітність та звітні дані не коригувалася, про це необхідно зазначити;

10) наявність судових позовів щодо виконання страховиком зобов'язань за договорами страхування (перестрахування). Страховиком розкривається інформація про наявність у суді справ, які стосуються часткового виконання або невиконання таким страховиком зобов'язань за договорами страхування (перестрахування) із розкриттям сум претензій до страховика за такими судовими позовами, наявності сформованих страхових резервів за такими договорами, іншої інформації, яка може мати суттєвий вплив на фінансовий стан страховика. У разі відсутності таких судових позовів про це необхідно зазначити.

2. Розкриття інформації щодо показників річної звітності, а саме:

1) забезпечення безперервності діяльності.

Страховиком розкриваються основні положення плану щодо забезпечення безперервної діяльності страховика і дії на випадок кризових ситуацій із розкриттям зовнішніх та/або внутрішніх чинників, які можуть призвести до суттєвих фінансових втрат. У разі відсутності такого плану необхідно про це зазначити;

2) корпоративне управління.

Страховиком розкривається внутрішня організаційна структура страховика, інформація про систему відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством;

3) засновники (учасники) страховика та участь страховика в інших фінансових установах, у тому числі страховиках.

Страховиком розкривається інформація щодо загального розміру внесків страховика до статутних капіталів інших фінансових установ, у тому числі страховиків, а також розкривається інформація щодо дотримання цими фінансовими установами нормативів щодо формування капіталу та вимог забезпечення платоспроможності.

Також страховиком розкривається інформація про наявність у страховика дочірніх підприємств та їх перелік. У разі відсутності у страховика дочірніх підприємств необхідно про це зазначити.

Додатково розкривається інформація про країну реєстрації таких установ та підприємств з визначенням частки участі страховика в таких підприємствах, вид економічної діяльності таких підприємств.

Окремо страховиком зазначається інформація щодо виконання особами, які є засновниками (учасниками) страховика, зобов'язань щодо формування капіталу страховика, та у разі, якщо такі особи є фінансовими установами, розкривається інформація щодо дотримання такою установою нормативів щодо формування капіталу та вимог забезпечення платоспроможності з виокремленням інформації стосовно окремої юридичної особи і групи підприємств як єдиної економічної одиниці, що складає фінансову групу (у разі наявності такої фінансової групи).

Додатково розкривається інформація про країну реєстрації таких установ та підприємств та вид економічної діяльності таких підприємств;

4) належність страховика до фінансових груп.

Страховиком розкривається інформація щодо участі в банківських та/або небанківських фінансових групах із зазначенням структури власності такої групи.

Також страховиком розкривається інформація про припинення існування банківської та/або небанківської фінансової групи, та/або зміни своєї структури власності, та/або вихід страховика з такої групи;

5) система управління ризиками.

Страховиком розкриваються загальна структура та основні завдання, функції та підзвітність підрозділу страховика (або відповідального працівника), що виконує функцію оцінки ризиків, перелік ризиків (підгруп ризиків), які ідентифікує страховик у своїй діяльності (андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту контрагента, операційний ризик, ризик учасника фінансової групи); перелік ризиків, які потребують мінімізації і пом'якшення їх наслідків, та стратегія керівництва щодо зменшення вразливості страховика до таких ризиків;

6) стислі результати проведеного страховиком стрес-тестування річної звітності та проміжної звітності з розкриттям інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів;

7) управління капіталом.

Страховик розкриває інформацію щодо політики та процесів управління капіталом, здатності власників у майбутньому надавати у разі потреби додаткову фінансову підтримку страховику. Також страховиком може зазначатися інформація щодо можливості додаткової капіталізації страховика за рахунок нових (додаткових) інвесторів;

8) внутрішній аудит страховика.

Страховиком розкривається інформація про підрозділ (фахівця) з внутрішнього аудиту, його підпорядкування наглядовій (спостережній) раді страховика, а у разі, коли законодавством не вимагається обов'язкове утворення наглядової (спостережної) ради, вищому органу управління страховика;

9) інша звітність.

Страховиком розкривається інформація щодо статусу страховика у фінансовій групі (материнське або дочірнє підприємство), інформація щодо складання консолідованої фінансової звітності цим страховиком, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, або складання консолідованої звітності щодо діяльності цього страховика як учасника фінансової групи.

Також страховиком може розкриватися інформація щодо складання звітності іншої, ніж передбачена цим Порядком, з використанням облікових політик, обов'язковість яких не визначена законодавчими актами України;

10) інформація щодо подій після дати балансу.

Страховиком розкривається інформація про події, що відбулися між датою складання балансу і датою затвердження відповідним органом страховика фінансової звітності, підготовленої для оприлюднення, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан страховика;

11) інформація щодо особи, яка здійснювала актуарні розрахунки.

Страховиком розкривається інформація про особу, яка здійснювала актуарні розрахунки із зазначенням реєстраційного номера свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками.

3. Інформація щодо дотримання страховиком нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, а також інформація щодо інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

4. Інша інформація, що потребує уточнення, деталізації та додаткових пояснень (зазначається страховиком у разі необхідності).".

4. Додатки 2 - 4 до цього Порядку після слів "М. П." доповнити словами "(за наявності)".

5. Додаток 5 до цього Порядку виключити.

 

Директор департаменту страхового
регулювання та нагляду
Ю. Христолюбська


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (12.01.2017)
Просмотров: 825
Всего комментариев: 0
avatar