Главная » Статьи » Постанови НБУ (Постановления НБУ)

Постанова НБУ №210 від 06.06.2013. Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

06.06.2013
м. Київ
N 210

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 липня 2013 р. за N 1109/23641

Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 9, 4 лютого 2014 р.,
"Офіційний вісник України", N 20, 14 березня 2014 р.),
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 7 квітня 2014 року,
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду 
від 10 червня 2014 року

На виконання вимог статті 1087 Цивільного кодексу України та відповідно до статей 33 та 40 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити граничну суму розрахунків готівкою:

підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10000 (десяти тисяч) гривень;

фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150000 (ста п'ятдесяти тисяч) гривень;

фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 150000 (ста п'ятдесяти тисяч) гривень.

2. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 150000 гривень, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

3. Затвердити Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 40/10320 (зі змінами), що додаються.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 09 лютого 2005 року N 32 "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2005 року за N 410/10690.

5. Генеральному департаменту регулювання грошового обігу (Нестеренко В. М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь, структурних одиниць Національного банку України та банків України для використання в роботі, а також інших юридичних та фізичних осіб шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях.

6. Прес-службі Національного банку України (Кутерещин О. Р.) забезпечити опублікування прес-релізу та змісту цієї постанови у засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ричаківську В. І.

8. Постанова набирає чинності з 01 вересня 2013 року.

 

Голова
І. В. Соркін
ПОГОДЖЕНО:
 
Міністр доходів і зборів України
О. В. Клименко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
06.06.2013 N 210

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
02 липня 2013 р. за N 1109/23641


Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

1. Абзац четвертий пункту 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

"готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної валюти України - банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам'ятні монети, які є дійсними платіжними засобами".

2. У главі 2:

1) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в абзаці першому цього пункту, стосується також розрахунків під час оплати за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівкових коштів, одержаних за допомогою електронного платіжного засобу.

Обмеження не поширюються на:

1) розрахунки підприємств (підприємців) з бюджетами та державними цільовими фондами;

2) добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

3) використання коштів, виданих на відрядження";

2) пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов'язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Відокремлені підрозділи підприємств - юридичних осіб можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб.

За відсутності банків готівкова виручка (готівка) для переказу на банківські рахунки підприємства (підприємця) може здаватися до операторів поштового зв'язку та небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку.

Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно (у тому числі із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти приймання готівки) або через відповідні служби, яким згідно із законодавством надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.

Здавання готівкової виручки (готівки) може здійснюватися для зарахування на будь-який банківський рахунок підприємства (підприємця) на його вибір";

3) пункт 2.13 викласти в такій редакції:

"2.13. Підприємства (підприємці) під час здійснення розрахунків із споживачами за готівку зобов'язані приймати у сплату за продукцію (товари, роботи, послуги) без обмежень банкноти і монети (у тому числі розмінні, обігові, пам'ятні монети, зношені, значно зношені банкноти та монети) усіх номіналів, які випускає Національний банк України в обіг, що є дійсними платіжними засобами і не викликають сумніву в їх справжності та платіжності. У разі отримання від споживачів у сплату за продукцію (товари, роботи, послуги) зношених та/або значно зношених банкнот підприємства (підприємці) зобов'язані не видавати таких банкнот на здачу та надалі здати їх разом з готівковою виручкою (готівкою) до обслуговуючих банків. Крім того, підприємства (підприємці) мають забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі [за винятком тих номіналів монет (банкнот), випуск в обіг яких припинено Національним банком України]";

4) пункт 2.14 виключити.

3. Третє речення абзацу другого пункту 3.7 глави 3 виключити.

4. У главі 5:

1) у пункті 5.7 слова "Державне казначейство України" у всіх відмінках замінити словами "Державна казначейська служба України" у відповідних відмінках;

2) пункт 5.12 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5.13 уважати пунктом 5.12.

5. Пункт 6.3 глави 6 викласти в такій редакції:

"6.3. Порядок проведення працівниками банків касових операцій з клієнтами визначено нормативно-правовим актом Національного банку України про ведення касових операцій банками в Україні".

6. У главі 7:

1) пункт 7.25 викласти в такій редакції:

"7.25. Під час здійснення цих перевірок у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг також звертається увага на обов'язковість забезпечення постійної наявності в касах підприємств, що перевіряються, монет для видачі здачі [за винятком тих номіналів монет (банкнот), випуск в обіг яких припинено Національним банком України]";

2) у пункті 7.32 слова "Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податкового кодексу України";

3) пункт 7.46 викласти в такій редакції:

"7.46. Для контролю за дотриманням підприємствами (підприємцями) установлених обмежень під час здійснення ними готівкових розрахунків між підприємствами (підприємцями) та фізичними особами перевіряються розрахункові операції конкретного підприємства (підприємця).

Під час такої перевірки має враховуватися те, що такі готівкові розрахунки можуть здійснюватися підприємствами (підприємцями) протягом дня з іншими підприємствами (підприємцями) та фізичними особами за одним чи кількома платіжними документами, а також те, що зазначені обмеження не стосуються випадків, визначених цим Положенням".

7. У тексті Положення слова "спеціальний платіжний засіб" у всіх числах та відмінках замінити словами "електронний платіжний засіб" у відповідних числах та відмінках.

8. У додатку 9 до Положення слова "Ідентифікаційний номер платника за ДРФО" замінити словами "Номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)".

 

Директор Генерального департаменту
регулювання грошового обігу
В. М. Нестеренко

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постанови НБУ (Постановления НБУ) | Добавил: yurist-online (03.01.2017)
Просмотров: 1739
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar