Главная » Статьи » Постанови НБУ (Постановления НБУ)

Постанова НБУ №389 выд 09.09.2003.Про затвердження Положення про порядок подання банками до НБУ звіту аудитора за результатами щорічної перевірки


Про затвердження Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності 

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 20.09.2006 р. N 368,
 від 21.09.2011 р. N 341)

Постанова Правління Національного банку України
від 9 вересня 2003 року N 389 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
29 вересня 2003 р. за N 871/8192 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 20 вересня 2006 року N 368,
 від 13 квітня 2007 року N 135,
 від 8 січня 2009 року N 3,
 від 21 вересня 2011 року N 341,
 від 18 січня 2013 року N 16,
 від 19 червня 2015 року N 392,
 від 14 грудня 2015 року N 884,
 від 22 грудня 2016 року N 412

Відповідно до статті 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу, урегулювання процесів нагляду за дотриманням банками вимог законодавства України щодо подання фінансової звітності до Національного банку України і її щорічної перевірки та підтвердження аудиторською фірмою Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.09.2011 р. N 341)

1. Затвердити Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності (далі - Положення), що додається. 

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 20.09.2006 р. N 368,
 від 21.09.2011 р. N 341)

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту та висновку за результатами перевірки річної фінансової звітності банку, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.01.2002 N 38 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за N 231/6519 (із змінами). 

3. Банки мають забезпечити виконання вимог Положення, починаючи з подання фінансової звітності за 2003 рік. 

4. Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва в роботі. 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О. В. Шлапака, Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) та начальників територіальних управлінь Національного банку України. 

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

  

Голова 
С. Л. Тігіпко 
ПОГОДЖЕНО: 
  
Голова Спостережної ради 
Аудиторської палати України 
 
С. О. Столярова 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
від 9 вересня 2003 р. N 389
(у редакції постанови Правління Національного банку України
від 21 вересня 2011 р. N 341)

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
29 вересня 2003 р. за N 871/8192 


Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності

(У тексті Положення слова "річна фінансова звітність (консолідована фінансова звітність)" у всіх відмінках замінено словами "річна фінансова звітність, консолідована фінансова звітність" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2016 року N 412)


1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює вимоги щодо порядку подання банками до Національного банку України (далі - Національний банк) аудиторських висновків (звітів) аудиторських фірм та інших документів за результатами щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності (далі - аудит) банків, що подається до Національного банку.

1.2. Це Положення розроблено на підставі Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про аудиторську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку і враховує принципи нагляду, що розроблені Базельським комітетом з питань банківського нагляду, та вимоги Європейського Співтовариства про обов'язковий аудит.

1.3. Це Положення розроблено з метою врегулювання процесів нагляду за дотриманням банками вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку щодо подання фінансової звітності до Національного банку та її щорічної перевірки аудиторською фірмою.

1.4. Вимоги цього Положення поширюються на банки, що зареєстровані на території України, у тому числі філії іноземних банків, які згідно з вимогами законодавства України зобов'язані подавати до Національного банку фінансову звітність, щорічно перевірену аудиторською фірмою відповідно до положень статті 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

1.5. Об'єктом аудиту є річна фінансова звітність, консолідована фінансова звітність та інша інформація щодо фінансово-господарської діяльності, що складається і подається банками до Національного банку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку та підлягає оприлюдненню в установленому законодавством України порядку.

1.6. Терміни і поняття, що вживаються в цьому Положенні, визначені у Законах України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про аудиторську діяльність" та нормативно-правових актах Національного банку.

(главу 1 доповнено пунктом 1.6 згідно з постановою 
Правління Національного банку України від 18.01.2013 р. N 16)

2. Вимоги до банків щодо забезпечення подання до Національного банку перевіреної аудиторською фірмою фінансової звітності

2.1. Річна фінансова звітність, консолідована фінансова звітність, що подається банком до Національного банку та підлягає оприлюдненню, має бути перевірена аудиторською фірмою з метою висловлення нею думки про те, що фінансова звітність банку відображає (або не відображає) достовірно, в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан або надає (не надає) достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан банку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Згідно з положеннями національних стандартів аудиту, які затверджуються Аудиторською палатою України відповідно до законодавства про аудиторську діяльність (далі - Стандарти), аудиторська фірма може відмовитися від висловлення думки щодо фінансової звітності.

2.2. Банк зобов'язаний подати до Національного банку аудиторський висновок (звіт) та інші документи за результатами аудиту банку після його розгляду загальними зборами учасників протягом 10 календарних днів після закриття зборів, але не пізніше кінцевого строку, що встановлений у пункті 3.2 глави 3 цього Положення.

2.3. Аудиторський висновок (звіт) та інші документи аудиторської фірми щодо підтвердження (або непідтвердження) достовірності, повноти та відповідності законодавству України річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності банку, мають бути складені згідно з вимогами цього Положення, Стандартів та оформлені у вигляді "Звіту незалежного аудитора" (далі - звіт аудитора).

2.4. Перед проведенням аудиту банк має укласти з аудиторською фірмою договір про проведення обов'язкового аудиту, у якому передбачаються предмет і термін перевірки, її обсяг, розмір і умови оплати послуг, відповідальність сторін, кінцевий строк отримання банком звіту аудитора (далі - договір). Договір має відповідати вимогам законодавства України, у тому числі цього Положення, та Стандартів.

До часу укладення договору банк зобов'язаний перевірити наявність в аудиторської фірми, яка проводитиме аудит банку, права на здійснення такого аудиту.

Банк зобов'язаний подати до Національного банку до 1 листопада поточного року, за який здійснюється аудит, засвідчену відбитком печатки банку копію договору, укладеного з аудиторською фірмою, що внесена до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - Реєстр аудиторських фірм), складеного українською мовою, а також інформацію про дотримання ним вимог, викладених у пункті 2.6 цієї глави.

Абзац четвертий пункту 2.4 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий
 уважати відповідно абзацами четвертим - шостим)

Національний банк для здійснення банківського нагляду має право вимагати від банку розширення предмета аудиту.

Вимоги Національного банку щодо розширення предмета аудиту, у тому числі його обсяг, мають бути письмово доведені до відома банку до початку проведення аудиту банку згідно зі строком, що встановлений умовами договору.

У разі внесення в установленому порядку змін до договору банк протягом п'яти днів з дня їх унесення має подати засвідчену банком копію цих змін до Національного банку.

(абзац шостий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

2.5. Банк має право укладати договір з тією самою аудиторською фірмою не більше ніж сім років поспіль.

Після закінчення цього строку аудит банку може бути поновлений цією аудиторською фірмою не раніше ніж через два роки.

2.6. Банк не має права укладати договір з аудиторською фірмою, якій згідно із законами України, Стандартами заборонено проводити аудит у цьому банку, якщо:

аудитор аудиторської фірми (далі - аудитор) має прямі родинні стосунки з керівниками банку;

аудитор або аудиторська фірма має особисті майнові інтереси в банку;

аудитор є членом керівництва, засновником або власником банку;

аудитор є працівником банку;

аудитор є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва банку;

розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;

наявні інші випадки, за яких згідно із законами України не забезпечуються вимоги щодо незалежності аудитора або аудиторської фірми.

2.7. Якщо за результатами розгляду укладеного банком з аудиторською фірмою договору Національний банк з'ясує, що договір укладений з порушенням вимог законодавства України, у тому числі цього Положення, то банк повинен у встановленому порядку внести зміни до цього договору, урахувавши зауваження Національного банку.

У разі укладення банком договору з аудиторською фірмою, яка не дотримується Стандартів, законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, щодо зовнішнього аудиту банків, банк на вимогу Національного банку повинен укласти договір з іншою аудиторською фірмою, яка має право на проведення аудиту банків.

(абзац другий пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 22.12.2016 р. N 412)

2.8. Недійсними є будь-які положення договору, спрямовані на повне звільнення аудиторської фірми від установленої законом майнової відповідальності за недостовірність звіту аудитора, у якому відображені результати аудиту банку.

2.9. Банк зобов'язаний створити аудиторській фірмі належні умови для якісного проведення аудиту відповідно до законодавства України та Стандартів.

Банку забороняється вчиняти дії, що обмежують доступ аудитора до бухгалтерських та інших документів, які підлягають аудиту, впливати на аудитора або створювати умови, що перешкоджають підготовці об'єктивного звіту аудитора.

Керівники банку зобов'язані на вимогу аудиторської фірми надати для здійснення аудиту банку звіти про проведені Національним банком перевірки банку та звіти зовнішнього і внутрішнього аудиту банку за попередні періоди.

Керівники банку забезпечують повноту та достовірність бухгалтерських та інших документів, які надаються аудиторській фірмі для проведення аудиту.

2.10. Аудиторська фірма самостійно визначає форми і методи аудиту на підставі законодавства України і Стандартів.

Банк разом з аудиторською фірмою визначає ті відокремлені підрозділи банку, які підлягатимуть аудиту.

(абзац другий пункту 2.10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.12.2016 р. N 412)

2.11. У разі виявлення Національним банком, у тому числі за результатами інспекційної перевірки банку, фактів порушень вимог, що передбачені пунктом 2.6 глави 2 цього Положення, банк за вимогою Національного банку повинен здійснити повторний аудит іншою аудиторською фірмою, яка включена до Реєстру аудиторських фірм, до початку нового звітного періоду (року).

(пункт 2.11 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 22.12.2016 р. N 412)

2.12. Усі спори щодо невиконання умов договору, а також спори майнового характеру між аудиторською фірмою та банком вирішуються в установленому законодавством України порядку.

2.13. У разі розірвання договору з аудиторською фірмою банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дати розірвання договору подати до Національного банку копію нового договору з іншою аудиторською фірмою із зазначенням підстав для розірвання попереднього договору.

(пункт 2.13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

3. Порядок подання до Національного банку звіту аудитора

3.1. Банк після проведення аудиту має отримати від аудиторської фірми звіт аудитора не менше ніж у трьох примірниках.

Аудиторська фірма зобов'язана письмово повідомити Національний банк про виявлені під час проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг викривлення показників фінансової звітності, порушення та недоліки в роботі банку, що можуть призвести до його неплатоспроможності, у тому числі значних втрат регулятивного капіталу, не пізніше наступного дня після виявлення до дати складання аудиторською фірмою та надання банку звіту аудитора.

3.2. Банк зобов'язаний подавати щорічно не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, до Національного банку звіт аудитора, у тому числі про перевірку річної консолідованої фінансової звітності.

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

Банк подає разом зі звітом аудитора виписку з протоколу загальних зборів учасників банку, на яких було розглянуто звіт аудитора та затверджено заходи за результатами його розгляду.

Якщо учасником банку є одна особа, то банк подає виписку з рішення одноосібного учасника про розгляд звіту аудитора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

(пункт 3.2 у редакції постанови Правління 
Національного банку України від 18.01.2013 р. N 16)

3.3. Банк подає до Національного банку разом зі звітом аудитора річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, які складає згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку, що встановлюють порядок їх складання.

(пункт 3.3 доповнено новим абзацом першим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.01.2013 р. N 16, 
у зв'язку з цим абзаци перший - десятий уважати
 відповідно абзацами другим - одинадцятим,
абзац перший пункту 3.3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.12.2016 р. N 412)

Звіт аудитора, який подається банком до Національного банку, крім іншого, має містити:

висновок аудиторської фірми (немодифіковану або модифіковану думку - умовно-позитивну думку, негативну думку, відмову від висловлення думки) про відповідність річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності дійсному фінансовому стану банку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а також іншу інформацію (оцінку), яка має бути викладена в окремому розділі звіту аудитора згідно з вимогами Стандартів, стосовно:

(абзац третій пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2016 р. N 412)

відповідності (достовірності відображення) розподілу активів і пасивів банку за строками до погашення у формі статистичної звітності про структуру активів та пасивів за строками, що складається банком для подання до Національного банку, станом на 1 січня року, наступного за звітним;

(абзац четвертий пункту 3.3 у редакції постанови 
Правління Національного банку України від 18.01.2013 р. N 16)

дотримання банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку з питань:

внутрішнього контролю;

внутрішнього аудиту;

визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

визнання пов'язаних із банком осіб та здійснення операцій з ними;

достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів банку, а також операцій із пов'язаними з банком особами;

ведення бухгалтерського обліку.

(абзац п'ятий - восьмий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 18.01.2013 р. N 16,
замінено сімома новими абзацами згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.12.2016 р. N 412)

абзац дев'ятий пункту 3.3 виключено

(згідно з постановою Правління 
Національного банку України від 18.01.2013 р. N 16, 
у зв'язку з цим абзаци десятий та одинадцятий
 уважати відповідно абзацами дев'ятим та десятим)

У звіті аудитора аудиторською фірмою може бути висловлена думка щодо інших аспектів діяльності банку відповідно до вимог законів України, Стандартів та нормативно-правових актів Національного банку.

У разі висловлення аудиторською фірмою модифікованої думки до звіту аудитора безпосередньо перед параграфом, в якому висловлюється думка, має бути включено параграф з описанням питання, що призвело до модифікації, та надано кількісне визначення фінансового впливу викривлення на річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність.

3.4. У разі проведення банком аудиту фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності, крім тієї, що є об'єктом аудиту згідно з пунктом 1.5 глави 1 цього Положення, банк повинен подати до Національного банку аудиторський висновок (звіт), викладений українською мовою, у місячний строк після його закінчення.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 14.12.2015 р. N 884)

3.5. Звіт аудитора, який подається до Національного банку, має бути викладений українською мовою, підписаний керівником аудиторської фірми, яка внесена до Реєстру аудиторських фірм.

(абзац перший пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

Якщо керівник аудиторської фірми не є аудитором банків, то звіт аудитора, крім нього, має бути підписаний аудитором (аудиторами) банків, який(і) здійснював(ли) аудит у цьому банку, із зазначенням реквізитів його (їх) сертифіката(ів) аудитора банків.

Остання сторінка звіту аудитора підписується керівником аудиторської фірми та засвідчується відбитком печатки аудиторської фірми (за наявності).

(абзац третій пункту 3.5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 14.12.2015 р. N 884)

Звіт аудитора та річна фінансова звітність, консолідована фінансова звітність подаються банком у зброшурованому вигляді.

(пункт 3.5 у редакції постанови Правління 
Національного банку України від 18.01.2013 р. N 16)

3.6. Аудиторський висновок (звіт) аудитора іноземної держави, підтверджений аудиторською фірмою України, банк подає до Національного банку згідно з вимогами законодавства України, Стандартів.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

3.7. Подання до Національного банку звіту аудитора, що не відповідає вимогам законодавства України та Стандартів, несвоєчасне його подання є невиконанням банком вимог законодавства України щодо подання до Національного банку достовірної фінансової звітності, що перевірена та підтверджена аудиторською фірмою.

Висновок щодо невідповідності/відповідності звіту аудитора вимогам Стандартів надається на запит Національного банку Аудиторською палатою України протягом десяти робочих днів із дня отримання такого запиту.

Національний банк письмово інформує банк про подання звіту аудитора, що не відповідає вимогам законодавства України, а також про невиконання банком вимог щодо аудиту його фінансової звітності.

(пункт 3.7 у редакції постанови Правління 
Національного банку України від 18.01.2013 р. N 16)

3.8. Банк у порядку, визначеному законодавством України, звертається до аудиторської фірми, яка проводила аудит банку, для доопрацювання звіту аудитора з метою приведення його у відповідність до вимог цього Положення, Стандартів або на вимогу Національного банку звертається до іншої аудиторської фірми, яка внесена до Реєстру аудиторських фірм, для проведення повторного аудиту.

Банк протягом трьох робочих днів після доопрацювання звіту аудитора або проведення повторного аудиту надсилає звіт аудитора до Національного банку.

(абзац другий пункту 3.8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

(главу 3 доповнено новим пунктом 3.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.01.2013 р. N 16)

3.9. Національний банк за результатами розгляду звіту аудитора в разі потреби проводить зустрічі з банком та аудиторською фірмою.

(главу 3 доповнено новим пунктом 3.9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.01.2013 р. N 16)

3.10. Банк та аудиторська фірма зобов'язані надати Національному банку на його вимогу пояснення, у тому числі письмові, з питань проведення аудиту банку.

Аудиторська фірма на письмову вимогу Національного банку та з урахуванням положень Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги" зобов'язана подати Національному банку та уповноваженим ним особам робочі документи аудиторської фірми з питань проведення аудиту банку на паперових та/або електронних носіях.

Пояснення банку та аудиторської фірми, а також робочі документи аудиторської фірми мають бути подані до Національного банку протягом п'яти робочих днів з дня отримання звернення від Національного банку, якщо у зверненні не встановлений інший строк.

(главу 3 доповнено новим пунктом 3.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.01.2013 р. N 16, 
у зв'язку з цим пункти 3.8 та 3.9
 уважати відповідно пунктами 3.11 та 3.12)

3.11. У разі отримання банком звіту аудитора, що містить відмову щодо підтвердження (відмову від висловлення думки, негативну думку) достовірності, повноти та відповідності законодавству України його фінансової звітності, банк протягом трьох робочих днів має письмово повідомити про це Національний банк, надіславши звіт аудитора та пояснення щодо причин виникнення такої ситуації.

(пункт 3.11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.06.2015 р. N 392)

3.12. У разі порушення банками вимог законодавства України, у тому числі цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку з питань подання фінансової звітності, яка підлягає аудиту аудиторською фірмою, Національний банк застосовує до банків адекватні заходи впливу.

 

Директор Департаменту 
нормативно-методологічного 
забезпечення банківського 
регулювання та нагляду
Н. В. Іваненко

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 20.09.2006 р. N 368,
 від 13.04.2007 р. N 135,
 від 08.01.2009 р. N 3,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.09.2011 р. N 341)

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постанови НБУ (Постановления НБУ) | Добавил: yurist-online (24.12.2016)
Просмотров: 1139
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar