Главная » Статьи » Постанови НБУ (Постановления НБУ)

Постанова НБУ №419 від 30.12.2016. Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2016 року N 419

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

Відповідно до статей 7, 15, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 року N 136, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 року за N 338/3631 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

4. Постанова набирає чинності з 03 січня 2017 року.

 

В. о. Голови
Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
30 грудня 2016 року N 419


Зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

1. У розділі 1:

1) в абзаці другому пункту 1.2 слова "або виконання резидентом робіт [надання послуг, експорту прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі)]" замінити словами "продукції або виконання резидентом робіт, надання транспортних, страхових послуг";

2) пункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Якщо договір передбачає поставку продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг, здійснення платежу в кілька етапів, то банк здійснює контроль за строками розрахунків за експортними операціями окремо за кожним фактом здійснення поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг, а за імпортними операціями - окремо за кожним фактом здійснення платежу";

3) у пункті 1.6 слова "за експортними," замінити словами "за експортними операціями з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та";

4) пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Якщо спеціальними законами України та/або нормативно-правовими актами Національного банку України встановлені строки розрахунків, які відрізняються від визначених статтями 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", то банк під час здійснення контролю за дотриманням резидентом цих строків керується нормами цих актів";

5) у пункті 1.9:

підпункт "г" викласти в такій редакції:

"г) відбуваються відповідним чином оформлені повернення експортеру продукції, відмова експортера від виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг у повній сумі або частково - на суму вартості таких продукції, робіт, транспортних, страхових послуг";

перше речення підпункту "д" після слова "наданих" доповнити словами "транспортних, страхових";

у підпункті "е" слова "експортним, імпортним" замінити словами "експортними договорами, що передбачають поставку продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг, та імпортними";

підпункт "є" після слів "суб'єкта підприємницької діяльності," доповнити словами "що передбачає поставку продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг,";

6) в абзаці першому пункту 1.11 слова "Експортна, імпортна операції" замінити словами "Експортна операція з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортна операція";

7) у пункті 1.12:

пункт після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Копії документів в електронній формі створюються резидентом шляхом сканування з оригіналу документа на паперовому носії інформації та засвідчуються електронним цифровим підписом резидента (для юридичних осіб - підписом уповноваженої особи), накладеним відповідно до вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису (далі - електронна копія документа). Електронні копії документів можуть подаватися засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо та повинні залишатися в банку на зберіганні в електронному архіві.

Копії документів у паперовій формі засвідчуються підписом резидента (для юридичних осіб - підписом уповноваженої особи) і відбитком його печатки (за наявності) і залишаються в банку на зберіганні".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

абзац четвертий доповнити словами "(крім документів, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними операціями, викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням англійською мовою)";

в абзаці шостому слово "другого" замінити словом "четвертого";

8) у пункті 1.13:

в абзаці першому слова "експортної, імпортної операцій" замінити словами "експортної операції з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортної операції";

в абзаці третьому слова "за експортними, імпортними операціями", "експортної, імпортної операції" замінити відповідно словами "за експортними операціями з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортними операціями", "експортної операції з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортної операції".

2. У розділі 2:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Виручка резидентів [крім інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за угодами про розподіл продукції, контроль за своєчасністю розрахунків яких не здійснюється] підлягає зарахуванню на їх рахунки в банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше встановленого законодавством України строку з дати оформлення МД на продукцію, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних, страхових послуг - з моменту підписання акта, рахунка (інвойса) або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг";

2) у пункті 2.2 слова "послуг, експорт прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі)" замінити словами "транспортних, страхових послуг";

3) у пункті 2.3:

абзац перший після слів "операцію резидента" доповнити словами "з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг";

друге речення абзаців третього та четвертого після слів "Зазначене повідомлення надається" доповнити словами "засобами електронної пошти Національного банку України";

4) пункт 2.5 після слів "за експортною операцією резидента" доповнити словами "з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг".

3. Друге речення абзацу шостого пункту 3.3 розділу 3 після слів "Зазначене повідомлення надається" доповнити словами "засобами електронної пошти Національного банку України".

4. У розділі 4:

1) абзац перший пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Банки зобов'язані в разі перерахування резидентом коштів на користь нерезидента, надходження від нерезидента коштів на користь резидента або якщо резидент зазначений у реєстрі вивізних МД, вимагати від останнього (залежно від виду операції) копії договору з нерезидентом, актів, рахунків (інвойсів) або інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, експорту робіт, транспортних, страхових послуг, імпорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, призначених для продажу (оплатної передачі) та інших документів, необхідних банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями його клієнтів [крім інвесторів (представництв іноземних інвесторів на території України) за угодами про розподіл продукції, контроль за своєчасністю розрахунків яких не здійснюється]";

2) пункт 4.6 після слів "У разі експорту" доповнити словами "робіт, транспортних та страхових послуг";

3) в абзацах першому та другому пункту 4.8 слова "незавершені експортні," замінити словами "незавершені експортні операції з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та".

5. У розділі 5:

1) пункт 5.3 після слів "експортною операцією" доповнити словами "з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг";

2) у пункті 5.6 слова "експортною, імпортною операціями" замінити словами "експортною операцією з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та імпортною операцією";

3) у пункті 5.7 слова "незавершені експортні," замінити словами "незавершені експортні операції з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг та".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків
С. В. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО:
 
Заступник Голови
Національного банку України
О. Є. Чурій


Нравится? Лайкни!Категория: Постанови НБУ (Постановления НБУ) | Добавил: yurist-online (03.01.2017)
Просмотров: 1617
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar