Главная » Статьи » Постанови НБУ (Постановления НБУ)

Постанова НБУ №8 від 09.2.2017. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 лютого 2017 року N 8

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити зміни до:

1) Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зі змінами), що додаються;

2) Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за N 377/8976 (зі змінами), що додаються;

3) Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року N 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за N 1035/12909 (зі змінами), що додаються;

4) Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2008 року N 216, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2008 року за N 910/15601 (зі змінами), що додаються.

2. Абзац шостий пункту 6 глави 1 розділу II Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 41/10321, викласти в такій редакції:

"документи, що підтверджують повноваження відповідальних осіб принципала на виконання дій для отримання гарантій (за умови, якщо принципалу не були відкриті рахунки в банку-гаранті)".

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 26 липня 2016 року N 357 "Про встановлення порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків політичних партій / місцевих організацій політичних партій у банках України до Рахункової палати України та Національного агентства з питань запобігання корупції".

4. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Шацький С. С.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
09 лютого 2017 року N 8

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

1. У главі 1:

1) главу після пункту 1.13 доповнити новим пунктом 1.14 такого змісту:

"1.14. Банк зобов'язаний у встановленому законодавством України порядку подати повідомлення про відкриття/закриття рахунку політичної партії / місцевої організації політичної партії до Рахункової палати України та Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції".

У зв'язку з цим пункти 1.14 - 1.22 уважати відповідно пунктами 1.15 - 1.23;

2) у пункті 1.21 слова "державний виконавець" у всіх відмінках замінити словами "державний виконавець, приватний виконавець" у відповідних відмінках.

2. Пункт 2.5 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.5. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію та верифікацію фізичної особи - резидента без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, якщо в паспорті цієї особи:

контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова".

3. У главі 4:

1) абзац третій пункту 4.6 після слова "сертифікат" доповнити словом "/посвідчення";

2) главу після пункту 4.7 доповнити новим пунктом 4.8 такого змісту:

"4.8. Приватний виконавець для здійснення примусового виконання рішень відкриває окремі поточні рахунки в порядку, передбаченому пунктом 4.6 глави 4 цієї Інструкції.

Зазначені рахунки використовуються для:

обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам;

зарахування коштів виконавчого провадження;

зарахування винагороди.

Видаткові операції за поточними рахунками приватного виконавця, призначеними для обліку депозитних сум, зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та коштів виконавчого провадження здійснюються в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".

Кошти за поточним рахунком приватного виконавця, призначеним для зарахування винагороди, використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання.

У разі припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця банк, у якому відкриті поточні рахунки такому приватному виконавцю для зберігання стягнутих з боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження, зобов'язаний переказати залишок коштів на таких рахунках на відповідні поточні рахунки іншого приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби, якому передано виконавчі провадження для продовження вчинення виконавчих дій. Після проведення завершальних операцій приватний виконавець закриває поточні рахунки в порядку, визначеному главою 20 цієї Інструкції".

У зв'язку з цим пункти 4.8, 4.9 уважати відповідно пунктами 4.9, 4.10.

4. Пункт 6.3 глави 6 викласти в такій редакції:

"6.3. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 18 років не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку цій особі здійснюється в порядку, визначеному пунктом 6.1 глави 6 цієї Інструкції".

5. У главі 7:

1) абзац одинадцятий пункту 7.10 викласти в такій редакції: "перераховані з власних інвестиційних рахунків";

2) абзац чотирнадцятий пункту 7.14 викласти в такій редакції: "перераховані з власних інвестиційних рахунків".

6. Пункт 10.5 глави 10 викласти в такій редакції:

"10.5. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 18 років не має рахунків у цьому банку, то відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в порядку, визначеному пунктом 10.1 глави 10 цієї Інструкції".

7. У главі 16:

1) абзац восьмий пункту 16.4 виключити;

2) у пункті 16.6:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"перерахування коштів на власний поточний (у тому числі інвестиційний) рахунок, відкритий в уповноваженому банку України";

абзац восьмий виключити.

8. Абзаци сьомий та чотирнадцятий пункту 17.1 глави 17 доповнити словами "/ із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії / на якому проставлено слово "відмова".

9. У додатках до Інструкції:

1) Інструкцію доповнити новим додатком 1 (додається).

У зв'язку з цим додатки 1 - 12 уважати відповідно додатками 2 - 13.

У тексті Інструкції посилання на додатки 1 - 12 замінити відповідно посиланнями на додатки 2 - 13;

2) у додатку 5 слова "Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті)" замінити словами "Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова")".

 

Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку

С. С. Шацький

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

 

"Додаток 1
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах
(пункт 1.14 глави 1)

 

(на бланку банку)

Національне агентство з питань запобігання корупції

Рахункова палата України

 

Повідомлення про відкриття/закриття рахунку 1 політичної партії / місцевої організації політичної партії

N з/п

Назва реквізитів

Реквізит

1

2

3

1

Найменування банку, у якому відкрито/закрито рахунок

 

2

Код банку, у якому відкрито/закрито рахунок

 

3

Місцезнаходження банку, у якому відкрито/закрито рахунок (з обов'язковим зазначенням поштового індексу та назви району для міст з районним поділом)

 

4

Вид рахунку 2

 

5

Номер рахунку

 

6

Дата відкриття/закриття рахунку

 

7

Повне найменування політичної партії / місцевої організації політичної партії

 

8

Ідентифікаційний код політичної партії / місцевої організації політичної партії за ЄДРПОУ

 

9

Прізвище, ім'я, по батькові осіб політичної партії, які мають право першого та другого підписів

 

10

Інформація про працівника банку, відповідального за ведення рахунку (телефон, e-mail)

 

 

____________
1 Якщо в одному банку відкрито/закрито кілька рахунків, то повідомлення складається за кожним рахунком окремо.

2 Види рахунків:

поточний рахунок партії / місцевої організації політичної партії;

поточний рахунок партії для отримання коштів із державного бюджету;

поточний рахунок партії для отримання відшкодування витрат, пов'язаних із фінансуванням своєї передвиборної агітації;

вкладний (депозитний) рахунок партії / місцевої організації політичної партії.

Керівник банку
(уповноважена керівником особа)

 
___________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)".

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
09 лютого 2017 року N 8

 

Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

1. У главі 1:

1) у пункті 1.4:

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

"код платника/отримувача - ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова";

в абзацах тридцять четвертому та тридцять п'ятому слово "член" у всіх відмінках замінити словом "учасник" у відповідних відмінках;

2) пункт 1.12 викласти в такій редакції:

"1.12. Банк (філія, відділення), який не може виконати розрахунковий документ на списання / примусове списання / стягнення коштів з рахунку клієнта банку в установлений законодавством України строк зобов'язаний:

узяти розрахунковий документ платника/стягувача/отримувача на обліковування за відповідним позабалансовим рахунком;

надіслати письмове повідомлення платнику/стягувачу/отримувачу про невиконання його розрахункового документа в установлений законодавством України строк (додаток 23)";

3) в абзаці одинадцятому пункту 1.13 слова "спеціальних платіжних засобів, зокрема платіжних карток (у тому числі корпоративних платіжних карток)," замінити словами "електронних платіжних засобів";

4) в абзаці третьому пункту 1.17 слова "державним виконавцем" замінити словами "державним / приватним виконавцем";

5) пункт 1.22 викласти в такій редакції:

"1.22. Банк приймає від платника розрахунковий документ на переказ коштів за договорами про закупівлі за товари, роботи і послуги відповідно до вимог Законів України "Про публічні закупівлі" та "Про банки і банківську діяльність".

2. У главі 2:

1) абзац четвертий пункту 2.5 після слова "передбачено" доповнити словами "законами України,";

2) перше речення пункту 2.16 викласти в такій редакції: "2.16. Банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення у випадках, установлених статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

3) пункт 2.17 викласти в такій редакції:

"2.17. Банк зобов'язаний / має право відмовитися від виконання платіжного доручення платника за фінансовою операцією у випадках, установлених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Банк повертає клієнту платіжне доручення без виконання і на зворотному боці платіжного доручення проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати повернення та посиланням на статтю 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та на пункт 2.17 глави 2 цієї Інструкції), який засвідчується підписами відповідального виконавця, відповідального працівника банку або працівника, уповноваженого відповідальним працівником банку, та відбитком штампа банку";

4) у першому реченні абзацу третього пункту 2.26 слово "назви" замінити словом "найменування";

5) у пункті 2.27 слова та цифри "(у порядку, установленому пунктом 2.18 цієї глави Інструкції)" замінити словами та цифрами "/ інкасові доручення (розпорядження) (у порядку, установленому пунктом 2.18 глави 2 та пунктом 12.11 глави 12 цієї Інструкції)";

6) пункт 2.28 викласти в такій редакції:

"2.28. У разі отримання банком постанови суду, яка надійшла від суду або арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) про визнання платника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" банк повертає без виконання:

платіжні доручення платника, який визнаний банкрутом (у порядку, установленому пунктом 2.15 глави 2 цієї Інструкції);

платіжні вимоги / інкасові доручення (розпорядження) (у порядку, установленому пунктом 2.18 глави 2 та пунктом 12.11 глави 12 цієї Інструкції);

судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках платника, які надходитимуть до банку після отримання ним постанови суду про визнання платника банкрутом та які вже прийняті банком до виконання і обліковуються на відповідних позабалансових рахунках";

7) в абзаці першому пункту 2.38 слова ", списавши її з рахунку того платника, з якого ці кошти підлягали списанню" замінити словами "за рахунок власних коштів".

3. Абзац перший пункту 3.9 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.9. Банк приймає від платника платіжні доручення та інші розрахункові документи, грошовий чек на перерахування (видачу) коштів для виплати заробітної плати в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням із Національним банком та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення".

4. У главі 5:

1) у пункті 5.3 слова "(орган державної виконавчої служби)" замінити словами "[орган державної виконавчої служби (державні виконавці) та приватні виконавці]";

2) у першому реченні абзацу третього пункту 5.9 та в першому реченні абзацу третього пункту 5.12 слово "назва" у всіх відмінках замінити словом "найменування" у відповідних відмінках.

5. В абзаці четвертому пункту 6.2 глави 6 слово "назву" замінити словом "найменування".

6. У главі 10:

1) у пункті 10.1:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"Виконання банком арешту коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, здійснюється за постановою про арешт коштів державного виконавця / приватного виконавця (далі - виконавець), судовим рішенням (у тому числі рішенням, ухвалою, постановою суду) чи ухвалою слідчого судді, суду, постановленою під час здійснення кримінального провадження (далі - документ про арешт коштів).

Банк приймає до виконання документ про арешт коштів, який доставлено до банку самостійно виконавцем, слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, органу доходів і зборів або які надійшли рекомендованим або цінним листом, відправником якого є виконавець, суд, слідчий суддя, прокурор, орган доходів і зборів";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк також приймає до виконання постанову про арешт коштів, надіслану виконавцем у формі електронного документа, з дотриманням вимог законодавства України з питань електронного документообігу, електронного цифрового підпису, захисту інформації";

2) пункт 10.2 викласти в такій редакції:

"10.2. Банк накладає арешт на кошти, що обліковуються за рахунками, відкритими клієнтами банку, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок відкриття та використання рахунків";

3) у першому реченні абзацу другого пункту 10.3 слово "державного" виключити;

4) абзаци третій, четвертий та шостий пункту 10.6 після слова "орган" доповнити словом "/виконавця";

5) у пункті 10.10:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"У разі закриття рахунку за ініціативою банку або клієнта, у тому числі у випадках реорганізації юридичних осіб, арешт, накладений на кошти, не припиняється і документ про їх арешт продовжує обліковуватися за відповідним позабалансовим рахунком";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі закриття рахунку на підставі документа, виданого державним реєстратором у порядку, установленому законодавством України, який підтверджує державну реєстрацію припинення юридичної особи або на підставі інформації, отриманої банком з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів про державну реєстрацію припинення юридичної особи, банк списує вже прийняті до виконання документи про арешт коштів з відповідного позабалансового рахунку та повертає їх без виконання органу / виконавцеві, який надіслав документ про арешт коштів із зазначенням причини повернення";

6) пункт 10.11 викласти в такій редакції:

"10.11. Банк здійснює зняття арешту з коштів за постановою виконавця про зняття арешту з коштів, прийнятою відповідно до законодавства України, за рішенням суду, ухвалою слідчого судді, суду або постановою прокурора, які доставлені до банку самостійно виконавцем, слідчим, представником суду, слідчого судді, прокурора, органу доходів і зборів, або які надійшли рекомендованим або цінним листом, відправником якого є виконавець, суд, слідчий суддя, прокурор, орган доходів і зборів.

Банк також приймає до виконання постанову виконавця про зняття арешту з коштів, надіслану у формі електронного документа, з дотриманням вимог законодавства України з питань електронного документообігу, електронного цифрового підпису, захисту інформації".

7. У главі 11:

1) перше речення пункту 11.12 викласти в такій редакції: "11.12. Банк має право залишити без виконання електронний розрахунковий документ / дистанційне розпорядження, що передано телефоном, у випадках, установлених статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

2) пункт 11.13 викласти в такій редакції:

"11.13. Банк зобов'язаний / має право відмовитися від виконання електронного розрахункового документа / дистанційного розпорядження, переданого телефоном за фінансовою операцією у випадках, установлених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Банк повідомляє клієнта засобами системи про причину відмови у виконанні електронного розрахункового документа / дистанційного розпорядження [з обов'язковим посиланням на статтю 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" і на пункт 11.3 глави 11 цієї Інструкції]".

8. Інструкцію доповнити новою главою такого змісту:

"Глава 13. Списання банком коштів на підставі платіжної вимоги, оформленої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1. Банк списує кошти, на які накладено арешт за ухвалою слідчого судді, суду в кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, у порядку, визначеному главами 5 та 10 цієї Інструкції, з урахуванням обумовлених у главі 13 цієї Інструкції особливостей.

2. Списання коштів, на які накладено арешт за ухвалою слідчого судді, суду в кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, ініціює Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), яке виконує функцію управління такими коштами відповідно до Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".

3. Національне агентство для списання коштів, оформляє не менше ніж у трьох примірниках платіжну вимогу за формою, наведеною в додатку 4 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до цієї Інструкції.

У реквізиті "Призначення платежу" платіжної вимоги Національне агентство зазначає дату видачі та номер (якщо він присвоєний) ухвали слідчого судді, суду. Національне агентство подає до банку платіжну вимогу разом із копіями звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.

Національне агентство надсилає платіжну вимогу банку платника через обслуговуючий банк або доставляє її самостійно (через представника Національного агентства, рекомендованим або цінним листом тощо).

4. Банк платника в платіжній вимозі не перевіряє заповнення реквізитів, визначених в абзаці третьому пункту 2.4 глави 2 цієї Інструкції.

5. У разі відмови виконати платіжну вимогу, оформлену Національним агентством, банк повертає її згідно з пунктом 2.18 глави 2 цієї Інструкції".

9. У додатках до Інструкції:

1) у додатку 6 слова "Паспорт серії" замінити словами "Паспорт серії (за наявності)";

2) у колонці "Вимоги щодо заповнення реквізиту" таблиці додатка 8:

в абзацах другому та третьому рядків 8 та 16 слова "серія", "в паспорті" замінити відповідно словами "серія (за наявності)", "в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова";

рядок 9 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Зазначається прізвище, ім'я, по батькові платника, що відповідає прізвищу, імені, по батькові платника, яке заявлене в банку платника в картці із зразками підписів";

рядок 15 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Зазначається прізвище, ім'я, по батькові отримувача, що відповідає прізвищу, імені, по батькові отримувача, яке заявлене в банку отримувача в картці із зразками підписів";

рядок 19 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Реквізит "Призначення платежу" у платіжних вимогах на списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, заповнюється з урахуванням вимог глави 13 цієї Інструкції";

рядки 62 - 67 після слів "списання коштів" доповнити словами "/ списання коштів у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави";

3) додатки 11, 13 та 19 після слів "паспорт серії" доповнити словами "(за наявності)";

4) додаток 23 викласти в такій редакції:

"Додаток 23
до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
(пункт 1.12 глави 1)

 

Повідомлення
про невиконання розрахункового документа

від "___" ____________ 20__ р.

N ___________

кому ________________________________________________________________________________.
                 (найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, якій надсилається повідомлення)

Банк _________________________________________ у зв'язку з тим, що не виконав розрахунковий
                             (найменування банку, його код)
документ ________________________________________ від ____________ N __________ у строк,
                                                (назва розрахункового документа)                                    (дата)
визначений законодавством України, узяв його ____________ для обліковування за позабалансовим
                                                                                                                       (дата)
рахунком ___________________.

Підписи банку* ___________________
                            ___________________

 

М. П.
Отримано банком отримувача/стягувача**
___________________________
                        (дата, підпис)

____________
* Повідомлення засвідчується підписами головного бухгалтера (його заступника), працівника, на якого покладено функції контролю, та відповідального виконавця банку.

** Заповнюється в разі надсилання повідомлення через банк, що обслуговує отримувача/стягувача".

 

 

10. У тексті Інструкції та додатках до неї слова "орган державної податкової служби", "орган Державної казначейської служби України" у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами "орган доходів і зборів", "орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів" у відповідних відмінках і числах.

 

Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку

С. С. Шацький

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
09 лютого 2017 року N 8

 

Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті

1. У розділі II:

1) у главі 1:

в абзаці першому пункту 2 слова "в електронній формі через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів";

підпункт 3 пункту 4 викласти в такій редакції:

"3) у разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника та/або головного бухгалтера банку осіб, зразка підписів яких немає в картці, банк подає тимчасову картку лише із зразками підписів цих осіб, засвідчених нотаріально. Якщо особа, яка призначена тимчасово виконувати обов'язки керівника та/або головного бухгалтера банку, має право першого чи другого підпису, то подається лише належним чином засвідчена копія відповідного документа, що підтверджує повноваження тимчасово уповноваженої особи на відповідний строк";

2) абзац перший пункту 2 глави 5 виключити.

2. У розділі III:

1) у пункті 2 глави 1 слова "державний виконавець" у всіх відмінках замінити словами "державний/приватний виконавець" у відповідних відмінках;

2) у главі 2:

в абзаці другому пункту 5 слова "(ураховуючи день її надходження)" замінити словами "(ураховуючи день її надходження), якщо інший строк не встановлений законодавством України та";

у підпункті "б" пункту 8 слова "повідомляє орган" замінити словами "повідомляє орган / приватного виконавця";

у пункті 9:

в абзаці першому слова "повідомляє орган" замінити словами "повідомляє орган / приватного виконавця";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Банк у разі прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-кореспондента повертає без виконання документи про арешт коштів банку-кореспондента, які надходять після прийняття зазначеного рішення, або були прийняті банком, списуючи останні з відповідного позабалансового рахунку";

в абзаці першому пункту 11 слова "державним виконавцем" замінити словами "державним/приватним виконавцем".

3. У розділі VI:

1) у пункті 2 глави 1 слова "(ураховуючи день її надходження)" замінити словами "(ураховуючи день її надходження), якщо інший строк не встановлений законодавством України";

2) у главі 2:

у підпункті "г" пункту 10 слова "повідомляє орган" замінити словами "повідомляє орган / приватного виконавця";

у пункті 11:

в абзаці першому слова "повідомляє орган" замінити словами "повідомляє орган / приватного виконавця";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Структурний підрозділ Національного банку в разі прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку повертає без виконання документи про арешт коштів банку, які надходять після прийняття зазначеного рішення, або були прийняті структурним підрозділом Національного банку, списуючи останні з відповідного позабалансового рахунку".

4. У першому реченні пункту 5 глави 2 розділу IX слова ", у тому числі головного вузла системи ЕП" виключити.

5. У тексті Інструкції слова "Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у всіх відмінках замінити словами "Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" у відповідних відмінках.

6. У додатках до Інструкції:

1) у додатку 5:

абзац шостий пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"здійснювати договірне списання коштів з кореспондентського рахунку банку в разі ненадходження від Замовника оплати за виконані Виконавцем роботи та надані послуги в сумі та строк, обумовлені в розділі 3 цього договору";

у пункті 2.2:

в абзаці п'ятому слова "міжбанківських електронних розрахункових документів та іншої" замінити словами "та отримання";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"передавати інформацію іншим абонентам системи ЕП засобами системи ЕП відповідно до законодавства України";

2) в абзаці двадцять другому "Приміток" додатка 6 цифри та літери "V32RPAL@U1H0" замінити цифрами та літерами "NBU@U1H0".

 

Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку

С. С. Шацький

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
09 лютого 2017 року N 8

 

Зміни до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів

1. У главі 1:

1) абзац третій пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"документ про арешт - постанова державного/приватного виконавця про арешт коштів та/або банківських металів, рішення суду про накладення арешту чи ухвала слідчого судді / суду постановлена під час здійснення кримінального провадження";

2) пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Вимоги цього Положення не поширюються на: операції з переказу коштів в іноземній валюті, які здійснюються за допомогою внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем без відкриття рахунку клієнту та які здійснюються за дорученням інших банків; операції з використанням електронних платіжних засобів";

3) у пункті 1.4:

слова "засобами програмно-технічного комплексу" замінити словами "за допомогою систем дистанційного обслуговування";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування "клієнт-банк", "клієнт-Інтернет-банк" тощо здійснюються відповідно до порядку, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті в Україні";

4) главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"1.7. Уповноважений банк, який не може виконати розрахунковий документ на списання/стягнення коштів в іноземних валютах або банківських металах з рахунку клієнта / коррахунку банку в установлений законодавством України строк зобов'язаний ужити відповідних заходів, які передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті в Україні".

2. У главі 2:

1) у пункті 2.1:

абзац сьомий після слова "серія" доповнити словами "(за наявності)";

в абзаці вісімнадцятому слова "серія", "орган державної податкової служби", "відмітку в паспорті" замінити відповідно словами "серія (за наявності)", "контролюючий орган", "відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова";

абзац дев'ятнадцятий доповнити новим реченням такого змісту: "У разі подання електронного розрахункового документа відповідальні особи платника, які вповноважені розпоряджатися рахунком і на законних підставах володіють особистим ключем, накладають електронний(і) цифровий(і) підпис(и)";

2) главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.7. Відповідальність за правильність заповнення реквізитів платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах несе(уть) особа(и), яка(і) підписала(и) цей документ".

3. У главі 3:

1) абзац перший пункту 3.4 після слів "документів відповідно до" доповнити словами "законів України,";

2) у першому реченні пункту 3.7 слова "якщо платник не надав документи і відомості, що потрібні для з'ясування суті діяльності, фінансового стану, або умисно подав неправдиві відомості про себе" замінити словами та цифрами "у випадках, установлених статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

3) пункт 3.8 викласти в такій редакції:

"3.8. Уповноважений банк зобов'язаний / має право відмовитися від виконання платіжного доручення платника в іноземній валюті або банківських металах за фінансовою операцією у випадках, установлених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Уповноважений банк, повертаючи платникові платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах у день його надходження, має зробити на зворотному боці платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах напис про причину його повернення без виконання [з обов'язковим посиланням на статтю 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"] та зазначити дату його повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця, відповідального працівника банку або працівника, уповноваженого відповідальним працівником банку, та відбитком штампа уповноваженого банку)".

4. В абзаці третьому пункту 4.1 глави 4 слово "серія" замінити словами "серія (за наявності)".

5. Пункт 5.2 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.2. Платіжна вимога на списання подається органом державної виконавчої служби безпосередньо до уповноваженого банку, у якому відкрито рахунок клієнта-боржника / коррахунок банку-боржника [така платіжна вимога обов'язково має містити підпис відповідального виконавця уповноваженого банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування державних коштів (далі - орган казначейства), що обслуговує орган державної виконавчої служби, та відбиток штампа уповноваженого банку або органу казначейства, що обслуговує орган державної виконавчої служби], або через уповноважений банк чи орган казначейства, що обслуговує орган державної виконавчої служби.

Платіжна вимога на списання подається приватним виконавцем безпосередньо до уповноваженого банку, у якому відкрито рахунок клієнта-боржника / коррахунок банку-боржника (така платіжна вимога обов'язково має містити підпис відповідального виконавця та відбиток штампа уповноваженого банку, що обслуговує приватного виконавця), або через уповноважений банк, що обслуговує приватного виконавця".

6. У главі 6:

1) в абзаці першому пунктів 6.5 та 6.6 слова "письмово повідомляє орган, який надіслав" замінити словами "письмово повідомляє орган (особу), який(яка) надіслав(ла)";

2) у пункті 6.10:

в абзаці другому слова "орган, який надіслав" замінити словами "орган (особу), який(яка) надіслав(ла)";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо документ про арешт із зазначенням у ньому виду іноземної валюти або банківського металу надійшов до рахунку клієнта-боржника / коррахунку банку-боржника в національній валюті, то для забезпечення арешту суми, потрібної для виконання документа про арешт, здійснюється розрахунок гривневого еквівалента іноземних валют та/або банківських металів, які зазначені в отриманому документі про арешт, за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів, що встановлюється Національним банком на день надходження документа про арешт, а в наступні дні цей розрахунок здійснюється після кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют і банківських металів, що встановлюється Національним банком".

7. У назві глави 7 Положення та пункті 7.2 слова "органом державної податкової служби" замінити словами "органом доходів і зборів".

8. Положення доповнити новою главою такого змісту:

"9. Виконання уповноваженим банком платіжної вимоги в іноземній валюті або банківських металах, оформленої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1. Платіжна вимога Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) оформляється, надсилається до уповноваженого банку, виконується, повертається та відкликається відповідно до порядку, визначеного нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті в Україні, з урахуванням особливостей, викладених у цьому Положенні.

2. Платіжна вимога в іноземній валюті або банківських металах подається Національним агентством безпосередньо до уповноваженого банку, у якому відкрито рахунок клієнта / коррахунку банку, на кошти якого накладено арешт у кримінальному провадженні щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, або через уповноважений банк, що обслуговує Національне агентство.

3. Уповноважений банк виконує платіжну вимогу, оформлену Національним агентством у визначеному в ній виді іноземної валюти або банківського металу, у якій обов'язково зазначено таке: номер рахунку клієнта / коррахунку банку, з якого здійснюватиметься списання; номер рахунку в іноземній валюті або банківських металах Національного агенства; сума та назва іноземної валюти, що підлягає списанню, або маса в тройських унціях та вид банківських металів, що підлягає списанню; у реквізиті "Призначення платежу" зазначаються дата видачі та номер (якщо він є) і дата ухвали слідчого судді / суду про накладення арешту. Платіжна вимога також обов'язково має містити підпис відповідального виконавця уповноваженого банку, що обслуговує Національне агентство, та відбиток штампа уповноваженого банку, що обслуговує Національне агентство.

4. Уповноважений банк виконує платіжну вимогу у визначеному в ній виді іноземної валюти або банківського металу лише в межах наявних відповідних коштів в іноземній валюті та/або банківських металів на цьому рахунку клієнта / коррахунку банку.

Якщо коштів у цій іноземній валюті або цього виду банківських металів на рахунку клієнта / коррахунку банку немає, то уповноважений банк повертає платіжну вимогу без виконання, а в разі їх недостатності - виконує її частково в межах наявного залишку коштів в іноземній валюті та/або банківських металів на цьому рахунку клієнта / коррахунку банку".

9. У тексті Положення слова та цифри "органу державної виконавчої служби", "на статтю 53" замінити відповідно словами та цифрами "органу державної виконавчої служби / приватного виконавця", "на статтю 49".

 

Директор Департаменту платіжних
систем та інноваційного розвитку

С. С. Шацький

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

Я. В. Смолій


Нравится? Лайкни!Категория: Постанови НБУ (Постановления НБУ) | Добавил: pekach (17.02.2017)
Просмотров: 1270
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar