Главная » Статьи » Постанови ПФУ (Постановления ПФУ)

Постанова ПФУ №5-1 від 20.03.2017. Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1


Постановление ПФУ №5-1 от 20.03.2017. О внесении изменений в постановление правления Пенсионного фонда Украины от 25 января 2008 года № 3-1

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.03.2017  № 5-1

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 травня 2017 р. 
за № 542/30410

Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1 "Про затвердження Порядку подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891 таку зміну:

заголовок після слова "призначення" доповнити словом "(перерахунку)";

2. Внести зміни до Порядку подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 січня 2008 року № 3-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за № 200/14891, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) разом з департаментом пенсійного забезпечення (Ковпашко І.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

О. Зарудний


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова правління 
Пенсійного фонду України 
25.01.2008  № 3-1 
(у редакції постанови 
правління Пенсійного фонду 
України 
20.03.2017 № 5-1)

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 травня 2017 р. 
за № 542/30410

ПОРЯДОК 
подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України

I. Звернення за призначенням щомісячного довічного грошового утримання

1. Заява про призначення (перерахунок) щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (додаток 1) (далі - щомісячне довічне утримання) подається до управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також об’єднаних управлінь (далі - органи, що призначають щомісячне довічне утримання) через уповноважену особу суду за останнім місцем роботи (далі - уповноважена особа).

Заява про призначення щомісячного довічного утримання може бути подана суддею особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, завіреної в установленому законодавством порядку.

2. Щомісячне довічне утримання призначається з дня, наступного за днем звільнення судді з посади у відставку, якщо звернення за призначенням щомісячного довічного утримання відбулося не пізніше трьох місяців з дня звільнення судді з посади.

У разі звернення пізніше трьох місяців з дня звільнення судді з посади щомісячне довічне утримання призначається з дня звернення за його призначенням.

3. Днем звернення за призначенням щомісячного довічного утримання вважається день прийняття органом, що призначає щомісячне довічне утримання, заяви та документів, перелік яких наведено в розділі IIІ цього Порядку.

4. У разі, якщо до заяви про призначення щомісячного довічного утримання додані не всі необхідні документи, орган, що призначає щомісячне довічне утримання, письмово повідомляє про те, які документи необхідно подати додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців з дня отримання такого повідомлення, днем звернення за призначенням щомісячного довічного утриманням уважається день прийняття заяви про призначення щомісячного довічного утримання.

5. Якщо документи, які необхідно подати додатково, протягом трьох місяців не подані, щомісячне довічне утримання, за згодою судді у відставці призначається за наявними документами.

IІ. Звернення за перерахунком щомісячного довічного грошового утримання

1. Заява про перерахунок щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці та довідка про розмір суддівської винагороди подається до органів, що призначають щомісячне довічне утримання.

2. У разі надсилання заяви і документів для перерахунку щомісячного довічного утримання поштою, днем звернення за перерахунком вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

3. Звернення за перерахунком щомісячного довічного утримання проводиться в разі зміни розміру складових суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді.

4. Перерахунок щомісячного довічного утримання проводиться з 01 числа місяця, наступного за місяцем, у якому змінилися розміри складових суддівської винагороди судді, який працює за відповідною посадою.

ІІІ. Документи, необхідні для призначення (перерахунку) щомісячного довічного утримання

1. До заяви про призначення щомісячного довічного утримання судді у відставці додаються:

копія рішення Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади;

наказ про звільнення судді з посади;

документи про місце проживання (реєстрації) особи;

документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637;

довідка про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (додаток 2);

розрахунок стажу судді, який дає право на відставку та отримання щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці (додаток 3);

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

документи, що засвідчують особливий статус особи:

посвідчення ветерана війни (для встановлення підвищень згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для встановлення додаткової пенсії згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");

посвідчення жертви нацистських переслідувань (для встановлення підвищення згідно із Законом України "Про жертви нацистських переслідувань");

документи, що підтверджують наявність особливих заслуг перед Батьківщиною, передбачених статтею 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статтею 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

2. До заяви про перерахунок щомісячного довічного утримання додається довідка про суддівську винагороду працюючого судді за відповідною посадою станом на дату, з якої відбулось підвищення розміру суддівської винагороди.

3. Заява про призначення щомісячного довічного утримання судді у відставці приймається за умови пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу.

ІV. Приймання, оформлення і розгляд документів органами, що призначають щомісячне довічне утримання

1. При прийманні документів орган, що призначає щомісячне довічне утримання:

оформлює заяву про призначення щомісячного довічного утримання;

здійснює попередню перевірку змісту і належного оформлення наданих документів.

2. Для призначення (перерахунку) щомісячного довічного утримання подаються оригінали документів.

3. Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними для призначення щомісячного довічного утримання документами або надання додаткових документів орган, що призначає щомісячне довічне утримання, розглядає подані документи та приймає рішення про призначення щомісячного

довічного утримання або відмову в його призначенні відповідно до пункту 5 розділу І цього Порядку.

4. Орган, що призначає щомісячне довічне утримання, не пізніше 10 днів після винесення рішення інформує особу про призначення щомісячного довічного утримання із зазначенням його розміру або про відмову в призначенні щомісячного довічного утримання із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

V. Виплата щомісячного довічного утримання та її припинення

1. Щомісячне довічне утримання виплачується у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується щомісячне довічне грошове утримання, у грошовій формі, в установленому законодавством порядку.

2. Виплата щомісячного довічного утримання припиняється у випадках, передбачених статтею 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Порядок виплати щомісячного довічного утримання у разі поновлення його виплати, за минулий час, за час перебування особи на повному державному утриманні, за час перебування в місцях обмеження або позбавлення волі, у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, утримання надміру виплачених сум та відрахувань зі щомісячного довічного утримання здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Директор департаменту 
пенсійного забезпечення


І.В. Ковпашко

Заява про призначення (перерахунок) щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці

Довідка про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці

Розрахунок стажу судді, який дає право на відставку та отримання щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці


Нравится? Лайкни!Категория: Постанови ПФУ (Постановления ПФУ) | Добавил: pekach (09.06.2017)
Просмотров: 1381
Всего комментариев: 0
avatar