Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова N 740 від 25 травня 2006 р. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


ПОСТАНОВА 

від 25 травня 2006 р. N 740 

Київ 

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 вересня 2009 року N 1007,
 від 5 січня 2011 року N 9,
 від 28 грудня 2011 року N 1350,
 від 19 вересня 2012 року N 868,
 від 10 квітня 2013 року N 247,
від 17 червня 2015 року N 401

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 61, 20 серпня 2010 р.)

Відповідно до статті 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" Кабінет Міністрів України постановляє: 

Затвердити Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, що додається. 

  

Прем'єр-міністр України 
Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 31 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2006 р. N 740
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2009 р. N 1007) 


ПОРЯДОК
ведення Єдиного державного реєстру судових рішень 


Загальна частина 

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - Реєстр). 

2. Внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції (далі - суди), а також окремі думки суддів, викладені у письмовій формі.

У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Оприлюднення для загального доступу ухвал про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, про відмову в задоволенні клопотання про обшук житла чи іншого володіння особи, про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, про відмову в задоволенні клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється через один рік після внесення таких ухвал до Реєстру. 

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. N 9,
у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868,
 від 10.04.2013 р. N 247,
від 17.06.2015 р. N 401)

3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

адміністратор Реєстру - визначена в установленому законодавством порядку юридична особа, що здійснює заходи з технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру, надання доступу до нього, забезпечує зберігання та захист даних, що містяться в Реєстрі, структурну систематизацію судових рішень відповідно до тематичних класифікаторів, створення та функціонування інформаційно-пошукової системи доступу до судових рішень, відтворення судових рішень протягом трьох робочих днів з моменту їх надходження, оприлюднення, а також виконання інших функцій, передбачених цим Порядком; 

держатель Реєстру - ДСА, яка здійснює контроль за виконанням заходів, пов'язаних із захистом інформації, що міститься у Реєстрі, затверджує порядок зберігання електронних копій судових рішень, виконує інші функції із забезпечення функціонування Реєстру; 

електронна копія судового рішення - складений в суді у вигляді електронних даних ідентичний судовому рішенню за документарною інформацією та реквізитами електронний документ, засвідчений електронним цифровим підписом особи, що підписала зазначене рішення, який може бути перетворений електронними засобами у візуальну форму; 

загальний доступ до судових рішень - режим доступу до внесених до Реєстру електронних копій судових рішень, який забезпечує одержання, використання, поширення і зберігання інформації, що міститься у Реєстрі, з урахуванням вимог щодо нерозголошення відомостей, що містяться в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу, і дають можливість ідентифікувати фізичну особу, та відомостей, для забезпечення нерозголошення яких прийнято рішення про розгляд справи у закритому судовому засіданні; 

комп'ютерна мережа судів загальної юрисдикції - сукупність територіально розосереджених систем обробки даних, інших технічних та програмних засобів, що забезпечує доступ до інформаційних ресурсів судової системи, їх пересилання і використання судами загальної юрисдикції; 

повний доступ до судових рішень - режим доступу до внесених до Реєстру електронних копій судових рішень, який передбачає можливість одержання та використання інформації, що міститься у Реєстрі, зокрема відомостей, які не можуть бути розголошені в судових рішеннях, відкритих для загального доступу; 

судове рішення - вирок, рішення, постанова, наказ, ухвала, окрема ухвала суду, що ухвалені (постановлені) судами у кримінальному провадженні, у цивільних, господарських справах, у справах адміністративної юрисдикції, у справах про адміністративні правопорушення. 

(абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868)

4. Формування і функціонування Реєстру забезпечується за рахунок коштів державного бюджету. 

5. Програмне забезпечення Реєстру, розроблене на замовлення ДСА та/або придбане нею, база даних Реєстру є власністю держави в особі ДСА. 

6. Копії судових рішень видаються в установленому законодавством порядку з обов'язковим їх внесенням до Реєстру. 

7. Електронні копії судових рішень є документами безстрокового зберігання. 

8. Адміністратор Реєстру у разі припинення відповідно до законодавства своєї діяльності повідомляє про це держателеві Реєстру не пізніше ніж за три місяці, якщо інший строк не визначено законодавством. 

Виконання адміністратором Реєстру своїх функцій здійснюється включно до дати припинення своєї діяльності. 

Держатель Реєстру здійснює заходи з визначення в установленому законодавством порядку юридичної особи, яка виконуватиме функції адміністратора Реєстру, та забезпечує у визначеному ДСА порядку передачу бази даних Реєстру та програмного забезпечення від адміністратора до його наступника. 

Формування та ведення Реєстру 

9. Адміністратор Реєстру: 

1) забезпечує функціонування Реєстру, зокрема оновлення його інформаційних ресурсів та бази даних, цілодобовий загальний та повний доступ фізичних і юридичних осіб до електронних копій судових рішень через офіційний веб-портал судової влади; 

2) проводить реєстрацію, веде облік, обробляє, накопичує та зберігає електронні копії судових рішень; 

3) вживає заходів для забезпечення: 

захисту внесеної до Реєстру інформації; 

функціонування комп'ютерної мережі судів загальної юрисдикції відповідно до укладених з держателем Реєстру договорів; 

використання електронного цифрового підпису під час надсилання електронних копій судових рішень до Реєстру; 

4) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням функціонування Реєстру; 

5) може систематично публікувати судові рішення в друкованих виданнях, а також видавати збірники за окремими категоріями судових справ з дотриманням вимог стосовно нерозголошення відомостей, які дають можливість ідентифікувати фізичну особу та для забезпечення нерозголошення яких прийняте рішення про розгляд справи в закритому судовому засіданні; 

6) надсилає органам виконавчої влади у порядку, визначеному спільним наказом держателя Реєстру та відповідного органу виконавчої влади, електронні копії судових рішень з відомостями, які не можуть бути відкриті для загального доступу, якщо такі відомості безпосередньо стосуються здійснення органом виконавчої влади визначених законом повноважень.

(пункт 9 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1350)

10. Надсилання до Реєстру електронних копій судових рішень здійснює суддя або відповідальна особа апарату суду, визначена наказом голови суду.

Копія відповідного наказу із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактного телефону відповідальної особи, її електронної адреси надсилається адміністраторові Реєстру.

З метою надсилання до Реєстру електронних копій судових рішень, що виносилися суддями, які на момент настання необхідності надсилання до Реєстру електронної копії судового рішення втратили можливість їх підписання власним електронним цифровим підписом (звільнення судді з посади, припинення повноважень судді, хвороба, відпустка тощо), суди надсилають адміністраторові Реєстру посилений сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису відповідальної особи апарату суду у вигляді архівного файла у форматі zip.

(пункт 10 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

11. Адміністратор реєстру не пізніше ніж протягом робочого дня, що настає після надходження копії наказу про визначення відповідальної особи апарату суду, вносить посилений сертифікат відкритого ключа електронного цифрового підпису відповідальної особи апарату суду до списку довірених сертифікатів у Реєстрі.

(пункт 11 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

12. Суди надсилають адміністраторові Реєстру копії всіх судових рішень виключно в електронній формі із застосуванням автоматизованої системи документообігу суду з використанням електронного цифрового підпису, що передує видачі копії судового рішення.

Окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, надсилаються судами в тому самому порядку, що судові рішення, стосовно яких висловлені такі окремі думки.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

13. Електронні копії судових рішень надсилаються суддею або відповідальною особою апарату суду не пізніше наступного дня після ухвалення судового рішення або виготовлення його повного тексту.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

14. Відомості про дату набрання законної сили судовим рішенням надсилаються до Реєстру не пізніше наступного дня після набрання чинності таким рішенням. 

(пункт 14 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

14 1. Пункт 14 1 виключено

(Порядок доповнено пунктом 14 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. N 9,
 пункт 14 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.04.2013 р. N 247)

15. До кожної електронної копії судового рішення додаються такі реєстраційні відомості: 

(абзац перший пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

1) найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення; 

2) код суду згідно з довідником статистичних кодів, затвердженим ДСА; 

3) форма судочинства (цивільне, кримінальне, господарське, адміністративне, розгляд справ про адміністративні правопорушення); 

4) форма судового рішення; 

5) дата ухвалення (постановлення) судового рішення; 

6) єдиний унікальний номер справи;

(підпункт 6 пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

7) відмітка про розгляд справи в закритому судовому засіданні;

(підпункт 7 пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

8) відмітка про необхідність оприлюднення судового рішення згідно з вимогами Закону України "Про доступ до судових рішень" через один рік після внесення такого судового рішення до Реєстру;

(підпункт 8 пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

9) категорія справи; 

(підпункт 9 пункту 15 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

10) дата ухвалення (постановлення) судового рішення, що переглядається; 

11) найменування та код суду, що ухвалив (постановив) судове рішення, яке переглядається, згідно з довідником статистичних кодів, затвердженим ДСА; 

12) склад суду із зазначенням прізвища та ініціалів судді (суддів); 

13) найменування сторін судового процесу; 

14) статус сторін судового процесу (фізична особа, юридична особа, державний орган, підприємство, установа, організація тощо). 

16. Контроль за надсиланням судами електронних копій судових рішень адміністраторові Реєстру здійснює голова відповідного суду або особа, що тимчасово виконує його обов'язки та несе персональну відповідальність, встановлену законодавством. 

17. Адміністраторові Реєстру забороняється виключати судові рішення з Реєстру або вносити будь-які зміни до них, крім випадків, що пов'язані з необхідністю виправлення технічної помилки, допущеної під час внесення судового рішення до Реєстру чи ведення Реєстру.

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

18. У разі виправлення судового рішення відповідно до процесуального закону його текст у Реєстрі не змінюється. До Реєстру додатково вноситься судове рішення, яким внесено зміни до відповідного судового рішення. 

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

19. Адміністратор Реєстру перед оприлюдненням тексту судового рішення для загального доступу опрацьовує в порядку черговості надходження текст електронної копії судового рішення з метою запобігання ідентифікації фізичної особи і розголошенню відомостей, що не можуть бути відкриті для загального доступу. 

Літерне або цифрове позначення таких відомостей здійснюється окремо за кожною з таких відомостей із застосуванням кодифікатора, затвердженого держателем Реєстру. 

Літерне або цифрове позначення відповідає літерному або цифровому позначенню певної відомості в усіх частинах судового рішення. 

19 1. Пункт 19 1 виключено

(Порядок доповнено пунктом 19 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.01.2011 р. N 9,
 пункт 19 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.09.2012 р. N 868,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.04.2013 р. N 247)

Користування Реєстром 

20. Доступ користувачів до електронних копій судових рішень здійснюється безоплатно через офіційний веб-портал ДСА. 

ДСА публікує адресу веб-порталу судової влади в офіційних друкованих виданнях. 

21. Користувачам Реєстру надається можливість пошуку, перегляду, роздрукування електронних копій судових рішень, копіювання їх текстів у цілому або частин відповідно до режиму доступу до судових рішень, внесених до Реєстру за останніх п'ять років. Порядок надання інформації за попередній період визначається держателем Реєстру. 

22. Доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється через інформаційно-пошукову систему доступу за такими реквізитами: 

1) найменування суду, що ухвалив (постановив) судове рішення; 

2) код суду згідно з довідником статистичних кодів, затвердженим ДСА; 

3) прізвище та ініціали судді (суддів), який ухвалив (постановив) судове рішення; 

4) дата ухвалення (постановлення) судового рішення; 

5) форма судочинства; 

6) форма судового рішення; 

7) єдиний унікальний номер справи, у якій прийнято рішення; 

(підпункт 7 пункту 22 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

8) найменування сторін судового процесу з урахуванням режиму доступу до судових рішень; 

9) статус сторін судового процесу (фізична особа, юридична особа, державний орган, підприємство, установа, організація тощо); 

10) категорія справи; 

(підпункт 10 пункту 22 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

11) пошук судового рішення за контекстом. 

(пункт 22 доповнено підпунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

23. Загальний доступ до судових рішень, внесених до Реєстру, має кожна фізична або юридична особа. 

24. Дозвіл на повний доступ до судових рішень надається суддям, працівникам апарату судів, ДСА та її територіальних управлінь, адміністратора Реєстру з урахуванням службових обов'язків зазначених осіб шляхом автентифікації користувача. 

25. Дозвіл на повний доступ до електронних копій судових рішень надається та анулюється: 

суддям і працівникам апарату суду - головою суду; 

працівникам територіального управління ДСА - його начальником; 

працівникам ДСА - Головою ДСА; 

працівникам адміністратора Реєстру - його керівництвом. 

26. Адміністратор Реєстру здійснює реєстрацію користувача після надходження офіційного листа, підписаного особою, яка дала дозвіл на повний доступ до судових рішень, в якому зазначаються строк дії дозволу, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій надається дозвіл. 

(пункт 26 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.06.2015 р. N 401)

27. Особи, яким надано дозвіл на повний доступ до судових рішень, зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб інформації, що стала їм відома у зв'язку з користуванням Реєстру у режимі повного доступу. 

Посадові особи органів виконавчої влади, яким стала відома інформація, що не може бути відкрита для загального доступу, зобов'язані не допускати її розголошення.

(пункт 27 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. N 1350)

28. Скасування реєстрації користувача здійснюється протягом одного дня адміністратором Реєстру у разі порушення ним вимог користування Реєстром або відсутності дозволу на повний доступ. 

29. Посадова особа, що анулювала дозвіл на повний доступ до судових рішень, офіційно повідомляє про це адміністраторові Реєстру протягом двох робочих днів із зазначенням найменування посади, прізвища, імені та по батькові особи, якій анульовано дозвіл. 

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 23.09.2009 р. N 1007)

____________ 

 

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (25.06.2015)
Просмотров: 1521 | Теги: Порядок, реєстр, судові рішення, ЄДР, КМУ, постанова
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar