Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №440 від 05.06.2013. Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 5 червня 2013 р. № 440

Київ

 

Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

№ 311 від 20.05.2015}

 

Відповідно до частини п’ятої статті 57 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що додається.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2013 року.

 

Прем'єр-міністр України

 

М.АЗАРОВ

 

Інд. 70

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 червня 2013 р. № 440

 

ПОРЯДОК

подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 

1. Цей Порядок визначає процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) (далі - об’єкти нерухомості).

 

Декларація не подається:

 

у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;

 

орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником;

 

у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

 

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 311 від 20.05.2015}

 

2. Декларація розробляється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта нерухомості до державного адміністратора або територіального органу ДСНС.

 

У разі коли декларація подана безпосередньо до державного адміністратора, така декларація протягом одного робочого дня після надходження передається ним територіальному органові ДСНС.

 

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 311 від 20.05.2015}

 

4. У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи - підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи, а у разі відсутності печатки - декларація засвідчується нотаріусом. Підпис керівника юридичної особи засвідчується печаткою юридичної особи.

 

5. Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

 

Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.

 

6. Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 5 робочих днів з дня її надходження.

 

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 311 від 20.05.2015}

 

7. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або відповідним територіальним органом ДCНС, а в разі надсилання рекомендованим листом - дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.

 

8. Посадова особа ДСНС або її територіальний орган перевіряють відповідність поданої декларації встановленій згідно з додатком формі та у разі відповідності встановленим до неї вимогам здійснюють її реєстрацію.

 

9. Реєстрація декларацій здійснюється у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономрозвитку.

 

10. Перший примірник декларації зберігається у ДСНС або її територіальному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після реєстрації передається суб’єктові господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації декларації.

 

 

 

Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 р. № 311)

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ №_______
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки

 

 

1. Повне найменування суб’єкта господарювання ________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

2. Керівник суб’єкта господарювання __________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податку чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)__________________________________________

 

4. Телефон __________________ телекс ____________________ телефакс ____________________

 

5. Адреса електронної пошти __________________________________________________________

 

6. Адреса суб’єкта господарювання ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________
                                                     (індекс, область, місто, район, вулиця, будинок)

 

7. Ступінь ризику ____________________________________________________________________
                                 (відповідно до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської

___________________________________________________________________________________
                            діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного

___________________________________________________________________________________
                                     нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки)

 

8. Об’єкт нерухомості, що декларується: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(назва та місцезнаходження)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

9. Стан утримання об’єкта нерухомості: ________________________________________________

___________________________________________________________________________________
                  (об’єкт утримується відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні (далі - Правила)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

території ___________________________________________________________________________,

                       (відповідно до вимог розділу III Правил)

будівель, приміщень та споруд ________________________________________________________,

                                                                                               (відповідно до вимог розділу III Правил)

евакуаційних шляхів і виходів ________________________________________________________,

                                                                                               (відповідно до вимог розділу III Правил)

електрогосподарства ________________________________________________________________,

                                                                                               (відповідно до вимог розділу IV Правил)

систем опалення ____________________________________________________________________,

                                                                                               (відповідно до вимог розділу IV Правил)

систем вентиляції і кондиціонування ___________________________________________________,

                                                                                               (відповідно до вимог розділу IV Правил)

газового обладнання _________________________________________________________________,

                                                                                               (відповідно до вимог розділу IV Правил)

автоматичних установок протипожежного захисту та систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(відповідно до вимог розділу V Правил)

систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання _____________________

___________________________________________________________________________________,

(відповідно до вимог розділу V Правил)

пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння ___________________________________

___________________________________________________________________________________

(відповідно до вимог розділу V Правил)

 

_________________________
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)

______________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

{Додаток в редакції Постанови КМ № 311 від 20.05.2015}

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 червня 2013 р. № 440

 

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 “Про затвердження Порядку видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 7, ст. 285).

 

2. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 р. № 873 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1080).

 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 17 “Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 1-2, ст. 43).

 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2007 р. № 856 “Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2097).

 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 803 “Про внесення зміни до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 та від 14 листопада 2007 р. № 1324” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 69, ст. 2314).

 

6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150 та від 21 травня 2009 р. № 526, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 70 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 7, ст. 326).

 

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 449 “Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, право на вчинення яких набувається на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 45, ст. 1469).

 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1073 “Про внесення змін до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 91, ст. 3224).

 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 р. № 607 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. № 150” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 1795).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (11.06.2015)
Просмотров: 2202 | Теги: мнс, матеріальна, Пожежна, безпека, декларація, технічна, постанова, База
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar