Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №1020 від 28.12.2016. Про внесення змін до Статуту Державної інноваційної фінансово-кредитної установи


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1020

Київ

Про внесення змін до Статуту Державної 
інноваційної фінансово-кредитної установи

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Статуту Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2000 р. № 979 “Питання Державної інноваційної фінансово-кредитної установи” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 25, ст. 1048; 2007 р., № 59, ст. 2348; 2009 р., № 9, ст. 263, № 20, ст. 648; 2010 р., № 37, ст. 1254; 2011 р., №  11, ст. 489, № 62, ст. 2471), виклавши його в редакції, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 67

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 2000 р. № 979
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1020)

СТАТУТ 
Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

Загальні питання

1. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (далі — Установа) утворена згідно із Законом України “Про інноваційну діяльність”, належить до сфери управління Мінекономрозвитку (далі — орган управління майном) та є державною установою.

2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами органу управління майном, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

3. Установа є правонаступником майнових прав і обов’язків, зокрема за договорами про надання інноваційних позик, Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень, державного підприємства “Українська інноваційна фінансово-лізингова компанія”.

4. Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Найменування та місцезнаходження Установи

5. Офіційне найменування Установи:

українською мовою: повне — Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, скорочене — ДІФКУ;

англійською мовою: повне — State Finance Institution for innovations, скорочене — SFII.

6. Місцезнаходження Установи:

01601, м. Київ-601, вул. Богдана Хмельницького, 65б.

Мета і основні завдання Установи

7. Установа утворена з метою здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку реального сектору економіки, підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей національної економіки, захисту та підтримки національного товаровиробника.

8. Основними завданнями Установи є:

організація на конкурсних засадах відбору інноваційних та інвестиційних проектів і програм для їх фінансової підтримки;

фінансування за рахунок власних та залучених коштів науково-технічних і маркетингових досліджень, конструкторсько-технологічних та інших проектних робіт, науково-технічного пошуку, а також інноваційних та інвестиційних проектів і програм, спрямованих на впровадження у виробництво прогресивних науково-технічних розробок і технологій, освоєння випуску нових видів продукції шляхом створення нових виробництв, передачі обладнання, устаткування в оренду (лізинг) або придбання частки корпоративних прав у статутному капіталі господарських організацій, які працюють за новітніми технологіями, надання відповідно до законодавства суб’єктам господарювання кредитів, їх інвестування, провадження спільної діяльності;

фінансування заходів щодо розвитку інноваційної інфраструктури;

фінансування інноваційних та інвестиційних проектів і програм за рахунок коштів державного бюджету відповідно до пріоритетів інноваційного та інвестиційного розвитку національної економіки;

залучення коштів, у тому числі іноземних, надання гарантій для фінансування науково-технічних і маркетингових досліджень, конструкторсько-технологічних та інших проектних робіт, науково-технічного пошуку, інноваційних та інвестиційних проектів і програм;

забезпечення повернення Установі інноваційних позик, наданих ліквідованими Державним інноваційним фондом та його регіональними відділеннями, державним підприємством “Українська інноваційна фінансово-лізингова компанія”;

розроблення та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру;

супроводження інноваційних та інвестиційних проектів і програм, здійснення контролю за ефективною їх реалізацією і цільовим використанням суб’єктами інноваційної діяльності наданих Установою коштів;

налагодження співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України і реалізація спільних інноваційних та інвестиційних проектів і програм;

участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу в науково-технічній та інноваційній діяльності.

9. Установа згідно з покладеними на неї завданнями:

кредитує і фінансує відповідно до законодавства науково-технічні і маркетингові дослідження, конструкторсько-технологічні та інші проектні роботи, науково-технічний пошук, а також інноваційні та інвестиційні проекти і програми;

набуває прав інтелектуальної власності та реалізує їх;

проводить обстеження і дослідження потенційних об’єктів інноваційної та інвестиційної привабливості, забезпечує інформаційне обслуговування учасників інноваційних та інвестиційних проектів і програм на договірній основі;

організовує відбір інноваційних та інвестиційних проектів і програм, здійснює пошук їх виконавців та інвесторів як в Україні, так і за її межами, зокрема на конкурсних засадах, і бере участь у реалізації зазначених проектів і програм;

організовує і проводить відповідно до законодавства експертизу, в тому числі інноваційних та інвестиційних проектів;

бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері інноваційної діяльності та інвестицій;

забезпечує управління і супровід інноваційних та інвестиційних проектів і програм;

готує висновки і пропозиції щодо доцільності залучення іноземних кредитів та інвестицій, зокрема під державні гарантії;

забезпечує пошук потенційних інвесторів і кредиторів для вітчизняних суб’єктів господарювання, надає послуги з підготовки комплекту технічної, економічної та іншої необхідної документації до інноваційних та інвестиційних проектів і програм;

реалізує з іноземними інвесторами спільні інноваційні та інвестиційні проекти і програми;

організовує і проводить виставки, семінари, конференції, виставки-продажі та аукціони;

надає маркетингові, посередницькі, юридичні та інші консультаційні послуги;

організовує навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів у сфері інноваційної діяльності та інвестицій;

провадить рекламно-видавничу діяльність.

Відповідно до мети і завдань, визначених цим Статутом, Установа провадить інші види діяльності відповідно до законодавства, взаємодіє з органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями України та іноземних держав.

Окремі види господарської діяльності, перелік яких встановлюється законом, Установа може провадити після одержання ліцензії та інших документів дозвільного характеру.

Юридичний статус Установи

10. Установа є юридичною особою відповідно до законодавства. Установа набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації у порядку, передбаченому законом.

11. Установа має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

12. Установа провадить свою діяльність на основі і відповідно до законодавства та цього Статуту.

13. Установа має право у порядку, встановленому законодавством, укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, проводити претензійну роботу та залучати третю сторону для її проведення, а також виступати позивачем і відповідачем у суді.

14. Установа діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності відповідно до затверджених в установленому порядку органом управління майном річних фінансових планів, а також порядку формування і використання коштів Установи, несе відповідальність за результати своєї діяльності та виконання зобов’язань перед державним і місцевими бюджетами і партнерами.

15. Установа самостійно встановлює за своїми кредитними операціями відсоткові ставки, які зазначаються в кредитному договорі, залежно від кредитного ризику, попиту і пропонування на кредитному ринку, строку використання кредиту тощо, якщо інше не передбачено законодавством.

16. Установа відповідає за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна. Установа не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Установи.

17. Установа має право утворювати і ліквідовувати в установленому порядку філії та представництва як на території України, так і за її межами.

Філії та представництва Установи діють на підставі положень, що затверджуються правлінням Установи.

18. Установа відповідно до законодавства може бути учасником господарських товариств, набувати інших майнових прав, зокрема у разі передачі їй акцій (часток, паїв) або прав вимоги у рахунок погашення боргу за кредитними договорами та інноваційними позиками.

Установа може бути учасником спілок, асоціацій та інших об’єднань відповідно до закону.

19. Установа провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і завдань, визначених цим Статутом.

20. Установа виконує роботи, надає послуги згідно із законодавством.

21. Накладення арешту і звернення стягнення на кошти, майно та інші цінності Установи може бути здійснено у випадках, передбачених законом.

22. Установа має право вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

Права та обов’язки Установи

23. Установа має право:

укладати договори та вчиняти інші правочини згідно із законодавством;

самостійно відкривати рахунки в банках;

одержувати кредити в банках за погодженням з органом управління майном;

випускати, бути емітентом цінних паперів та здійснювати організацію їх обігу;

надавати послуги з обслуговування міжнародних кредитних ліній;

одержувати безповоротну фінансову допомогу від юридичних та фізичних осіб;

рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та в інший спосіб;

брати участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, міжнародних і національних виставках та інших заходах відповідно до законодавства;

залучати до своєї роботи на договірних засадах спеціалістів та експертів, у тому числі іноземних;

одержувати в установленому порядку інформацію і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

користуватись іншими правами, передбаченими законодавством.

24. Установа зобов’язана:

забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів, платежів до бюджету та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно із законодавством;

забезпечувати збереження закріпленого за нею державного майна та цільове використання бюджетних коштів;

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

здійснювати заходи з підвищення ефективності діяльності Установи;

здійснювати заходи з удосконалення системи оплати праці з метою підвищення матеріальної заінтересованості працівників у результатах як особистої праці, так і роботи Установи, забезпечувати економне та раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Установи;

виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки;

забезпечувати збереження державної таємниці та режиму секретності;

здійснювати заходи з додержання законодавства з питань цивільного захисту;

вести бухгалтерський та оперативний облік, складати статистичну і фінансову звітність згідно із законодавством;

надавати органу управління майном інформацію про фінансово-господарську діяльність Установи, стан об’єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав, ефективність управління державним майном.

Майно та статутний капітал Установи

25. Майно Установи складається із статутного капіталу, фондів, оборотних коштів, а також матеріальних активів, цінностей і коштів, що надійшли в результаті повернення інноваційних позик ліквідованих Державного інноваційного фонду, його регіональних відділень, державного підприємства “Українська інноваційна фінансово-лізингова компанія”, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі Установи.

26. Розмір статутного капіталу Установи становить 400 (чотириста) млн. гривень. Статутний капітал Установи використовується для забезпечення статутної діяльності Установи.

27. Статутний капітал Установи формується за рахунок коштів, що надійшли в результаті повернення підприємствами — виконавцями інноваційних проектів дебіторської заборгованості за інноваційними позиками, наданими у 1992—2000 роках Державним інноваційним фондом та його регіональними відділеннями, та інших не заборонених законодавством джерел.

28. Установа володіє, користується та розпоряджається закріпленим за нею на праві господарського відання майном, будівлями, спорудами, обладнанням, інвентарем, цінними паперами, фондами та коштами відповідно до законодавства.

Установа має право придбавати, будувати, брати і здавати в оренду будівлі, споруди, обладнання тощо як на території держави, так і за її межами, вчиняти стосовно них будь-які дії, що не суперечать законодавству.

29. Відчуження, надання в оренду, списання основних фондів, що є державною власністю і закріплені за Установою на праві господарського відання, здійснення застави цілісного майнового комплексу Установи, її структурних підрозділів, будівель і споруд, передача в іпотеку здійснюються за погодженням з органом управління майном у порядку, встановленому законодавством.

30. Установа в повному обсязі володіє правом власності на створену нею інформацію.

31. Збитки, завдані Установі в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються їй відповідно до закону.

32. Установа здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та законодавства.

33. Установа не має права безоплатно передавати належне їй майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

34. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів здійснюються лише за згодою органу управління майном.

Кошти Установи та порядок їх використання

35. Установа забезпечує виконання статутних завдань без мети одержання прибутку.

Установа може провадити поряд із своєю основною діяльністю господарську діяльність, якщо така діяльність відповідає цьому Статуту та меті діяльності Установи і сприяє її досягненню.

36. Установа має право самостійно визначати напрями використання коштів, які залишаються в її розпорядженні після сплати податків, зборів, платежів відповідно до законодавства, цього Статуту та затвердженого в установленому порядку фінансового плану Установи.

37. Для покриття непередбачуваних витрат Установи і відшкодування можливих збитків, завданих внаслідок проваджуваної нею діяльності, утворюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Установи.

Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічного відрахування 5 відсотків суми власних коштів, які залишаються в її розпорядженні після сплати податків та зборів, відповідно до законодавства.

У разі повного або часткового використання резервного (страхового) фонду його поповнення здійснюється у порядку, передбаченому цим пунктом.

Рішення про розміщення та використання резервного (страхового) фонду приймається правлінням Установи.

38. Збитки, завдані внаслідок проваджуваної Установою діяльності, відшкодовуються за рахунок коштів резервного (страхового) фонду, а в разі їх недостатності — з інших джерел, не заборонених законодавством.

39. Згідно з рішенням правління Установи, за рахунок власних коштів Установи утворюються фонди, призначені для фінансування заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази Установи, соціального забезпечення та матеріального заохочення працівників і вирішення інших питань.

Порядок утворення та використання коштів зазначених фондів визначається правлінням Установи.

Органи управління Установи

40. Органом управління Установи є правління.

41. Правління Установи утворюється у складі голови правління та його заступників.

Правління підзвітне органу управління майном.

Правління Установи здійснює поточне керівництво діяльністю Установи і несе відповідальність за ефективність її роботи.

Правління Установи:

вирішує питання щодо організації господарської діяльності,

фінансування, ведення бухгалтерського обліку, складення звітності тощо;

розглядає і приймає рішення про організацію кредитування, фінансування і залучення коштів, проведення розрахунків, забезпечення грошового обігу, провадження зовнішньоекономічної діяльності тощо;

приймає рішення про утворення та ліквідацію філій і представництв Установи, забезпечує виконання покладених на них завдань;

затверджує положення про філії та представництва Установи;

призначає керівників філій та представництв Установи;

приймає рішення про участь Установи у господарських товариствах, а також про придбання акцій (часток, паїв) господарських товариств;

визначає умови та розмір оплати праці і матеріального стимулювання працівників Установи виходячи з її фінансового становища;

розглядає матеріали ревізій і аудиторських перевірок, а також звіти керівників філій та представництв Установи про результати їх роботи і приймає відповідні рішення;

розглядає питання щодо притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників Установи;

вирішує інші питання щодо діяльності Установи, передбачені цим Статутом.

42. Засідання правління Установи проводить голова правління, а в разі його відсутності — один із заступників голови правління.

Засідання правління проводяться у разі потреби.

Правління Установи правоможне приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менш як дві третини її членів.

Рішення правління приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі незгоди з прийнятим рішенням члени правління можуть викласти у письмовому вигляді окрему думку, що додається до протоколу засідання.

43. Правління Установи утворює науково-технічну та кредитну ради на правах дорадчого органу для оперативного вирішення окремих питань діяльності Установи.

Склад і функції згаданих рад визначаються правлінням Установи.

44. Голова правління Установи призначається на посаду та звільняється з посади органом управління майном.

Кількість заступників голови правління Установи визначається головою правління Установи.

45. У разі призначення голови правління на посаду між ним та органом управління майном укладається контракт, у якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність голови правління, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади та інші умови найму за погодженням сторін.

46. Голова правління має право без окремого доручення представляти інтереси Установи та діяти від її імені.

47. Голова правління:

здійснює управління майном Установи в межах, визначених законодавством;

представляє Установу у відносинах з підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

дає доручення на вчинення правочинів від імені Установи;

установлює порядок підготовки і укладення договорів, що укладаються від імені Установи;

укладає від імені Установи договори (укладення договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, а також внесення змін до них здійснюються за погодженням з органом управління майном);

затверджує штатний розпис і організаційну структуру Установи за погодженням з органом управління майном;

затверджує положення про структурні підрозділи Установи;

вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначає на посади та звільняє з посад працівників Установи, крім заступників голови правління, головного бухгалтера та керівника юридичної служби Установи, які призначаються на посади і звільняються з посад головою правління Установи за погодженням з органом управління майном, здійснює розподіл функціональних обов’язків між ними, вживає заходів для їх заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

розподіляє обов’язки між заступниками голови правління Установи;

визначає за погодженням з органом управління майном перелік конфіденційної інформації та інформації, що становить комерційну таємницю;

організовує підготовку та затверджує за погодженням з органом управління майном річні та щоквартальні плани діяльності Установи;

відкриває рахунки в банках;

звітує органу управління майном про виконання фінансових планів та планів діяльності Установи;

подає органу управління майном інформацію про фінансово-господарську діяльність Установи, стан об’єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав, ефективність управління державним майном;

погоджує з органом управління майном передачу в оренду нерухомого майна, закріпленого за Установою на праві господарського відання;

виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

48. Голова правління в межах своїх повноважень видає накази з питань діяльності Установи.

49. Голова правління може доручити вирішення окремих питань, що належать до його компетенції, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів Установи, а також керівникам її філій та представництв.

Облік і звітність

50. Установа веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства.

51. Фінансові результати діяльності Установи визначаються на підставі річної фінансової звітності.

52. Фінансовий рік Установи відповідає календарному. Установа подає до органів державної статистики звітність в обсягах та у строк, передбачені законодавством.

Компетенція органу управління майном

53. Орган управління майном відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, закріпленого за Установою на праві господарського відання, переданого Установі, що пов’язані з володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених законодавством.

54. Орган управління майном:

призначає на посаду та звільняє з посади голову правління Установи, укладає та розриває з ним контракт, здійснює контроль за дотриманням його вимог;

затверджує відповідно до закону річний фінансовий план Установи та зміни до нього, здійснює контроль за його виконанням в установленому порядку;

проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Установи, та вживає заходів для поліпшення її роботи;

веде облік об’єктів державної власності, що перебувають у його управлінні, здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням таких об’єктів Установи;

погоджує штатний розпис та організаційну структуру Установи;

погоджує кандидатури на посади заступників голови правління, головного бухгалтера та керівника юридичної служби Установи і звільнення їх з посад;

погоджує укладення договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, а також внесення змін до них;

погоджує в установленому законодавством порядку передачу в оренду нерухомого майна, закріпленого за Установою на праві господарського відання;

забезпечує виконання відповідно до законодавства функцій з управління об’єктами державної власності;

погоджує списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорену амортизацію основних фондів;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Статуту.

Контроль за діяльністю Установи

55. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Установи здійснюють органи державної влади, інші органи у межах їх повноважень та відповідно до закону.

Припинення Установи

56. Установа припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації.

57. Реорганізація та ліквідація Установи проводиться в установленому законом порядку.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (30.12.2016)
Просмотров: 823
Всего комментариев: 0
avatar