Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №1033 від 14.12.2016. Про внесення змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 14 грудня 2016 р. N 1033

Київ

Про внесення змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2262; 2006 р., N 1 - 2, ст. 34; 2015 р., N 62, ст. 2017), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. N 1033


ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

1. В абзаці другому пункту 1 слова "процес проведення організаційно-технологічної підготовки" замінити словами "всі процеси підготовки та проведення".

2. Пункт 2 після слів "доступ до освіти" доповнити словами "та/або контролю відповідності результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, державним вимогам".

3. Доповнити Порядок пунктом 7 1 такого змісту:

"7 1. Учасник зовнішнього оцінювання має право на:

1) доступ до інформації про:

програми зовнішнього незалежного оцінювання, форми завдань робіт зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні (атестаційних робіт - на основі базової загальної середньої освіти, сертифікаційних робіт - на основі повної загальної середньої освіти, екзаменаційних робіт - на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти або першому (бакалаврський) рівні вищої освіти) (далі - роботи зовнішнього оцінювання);

строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

час і місце проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

використання в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання;

порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання;

2) виконання робіт зовнішнього оцінювання, розроблених згідно з програмами зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених в установленому порядку;

3) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

4) безпечні умови під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

5) отримання безкоштовної медичної допомоги в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (у разі потреби);

6) проходження зовнішнього незалежного оцінювання із встановленої МОН кількості навчальних предметів;

7) оскарження процедури проведення та результатів зовнішнього незалежного оцінювання (апеляцію);

8) ознайомлення із своєю роботою зовнішнього оцінювання після оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного навчального предмета (вступного випробування), отримання засвідченої копії такої роботи.".

4. У пункті 9:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) ознайомитися з порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, затвердженим МОН (далі - порядок зовнішнього оцінювання на певному освітньому рівні), дотримуватися його вимог;";

2) у підпункті 2 слова "документом, що посвідчує особу, та/або сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання" замінити словами "документами, перелік яких визначається порядком зовнішнього оцінювання на певному освітньому рівні";

3) підпункт 3 виключити;

4) підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) після завершення часу, відведеного для виконання роботи зовнішнього оцінювання, повернути матеріали зовнішнього оцінювання працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання;";

5) доповнити пункт підпунктами 7 і 8 такого змісту:

"7) виконувати роботу зовнішнього оцінювання на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти;

8) виконувати та оформляти роботу зовнішнього оцінювання згідно із правилами, зазначеними в зошиті із завданнями.".

5. У пункті 10:

1) підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2) використовувати в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання та мати при собі або на своєму робочому місці протягом часу, відведеного для виконання роботи зовнішнього оцінювання, засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання до початку виконання роботи);

3) протягом часу, відведеного для виконання роботи зовнішнього оцінювання:

заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати роботу зовнішнього оцінювання;

спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання під час виконання роботи зовнішнього оцінювання;

списувати відповіді на завдання роботи зовнішнього оцінювання в іншого учасника зовнішнього оцінювання;

виносити за межі аудиторії зошити із завданнями, їх окремі аркуші, бланки відповідей;";

2) доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:

"5) персоналізувати роботу зовнішнього оцінювання.".

6. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених підпунктами 4 і 5 пункту 9, підпунктами 1 - 4 пункту 10 цього Порядку, учасник зовнішнього оцінювання на вимогу осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, повертає матеріали зовнішнього оцінювання та залишає пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання.".

7. У пункті 13:

1) абзац перший після слів "незалежного оцінювання" доповнити словами "та моніторингу якості освіти";

2) у підпункті 3 слова "організації навчання" замінити словами "підготовки працівників,";

3) підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) укладає та тиражує в умовах суворої конфіденційності завдання сертифікаційних та атестаційних робіт, здійснює їх переклад мовами національних меншин;";

4) доповнити пункт підпунктом 7 1 такого змісту:

"7 1) тиражує в умовах суворої конфіденційності завдання екзаменаційних робіт;";

5) доповнити пункт підпунктом 8 1 такого змісту:

"8 1) організовує доставку матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;";

6) у підпункті 9 слова "сертифікаційних" та "незалежного" виключити.

8. У пункті 14:

1) підпункт 2 після слів "управління освітою" доповнити словами ", вищими навчальними закладами";

2) доповнити пункт підпунктом 2 1 такого змісту:

"2 1) затверджує порядок зовнішнього оцінювання на певному освітньому рівні, яким визначаються основні засади підготовки та проведення зовнішнього оцінювання результатів навчання, здобутих на основі відповідного освітнього рівня;";

3) доповнити пункт підпунктами 3 1 і 3 2 такого змісту:

"3 1) затверджує перелік навчальних предметів (вступних випробувань), із яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, а також установлює максимальну кількість навчальних предметів (вступних випробувань), з яких особа може пройти зовнішнє незалежне оцінювання в певному році;

3 2) визначає процедуру укладення завдань екзаменаційних робіт;";

4) підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) у разі потреби встановлює рівні складності завдань робіт зовнішнього оцінювання;";

5) підпункт 9 після слів "сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання" доповнити словами "результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, а також форми інших документів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі освітнього рівня, відмінного від повної загальної середньої освіти";

6) підпункт 13 після слів "управління освітою" доповнити словами ", вищими навчальними закладами".

9. У пункті 15:

1) підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) організовують та/або здійснюють у закріплених регіонах реєстрацію осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні або моніторингу якості освіти;";

2) підпункт 6 після слів "органами управління освітою" доповнити словами ", вищими навчальними закладами";

3) у підпункті 10 слова "з розгорнутими відповідями сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного" замінити словами "відкритої форми з розгорнутими відповідями робіт зовнішнього".

10. Доповнити Порядок пунктом 16 1 такого змісту:

"16 1. У сфері зовнішнього незалежного оцінювання вищі навчальні заклади:

1) проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу із заінтересованими особами з питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на певному рівні вищої освіти;

2) подають регіональним центрам оцінювання якості освіти пропозиції щодо утворення пунктів реєстрації, пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів перевірки;

3) беруть участь у проведенні реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на певному рівні вищої освіти;

4) забезпечують пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пункти перевірки залученими працівниками, беруть участь в їх підготовці, створюють належні умови для роботи в цих пунктах.".

11. Пункти 19, 21 - 23, 25 виключити.

12. У пункті 26 слова "і використовується для прийому до вищих навчальних закладів на конкурсній основі" виключити.

13. Пункт 27 виключити.

14. Пункт 28 після слів "календарний рік до його проведення" доповнити словами ", якщо інше не передбачене законодавством".

15. У пункті 30:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

"Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затверджуються МОН одночасно із затвердженням строків проведення зовнішнього незалежного оцінювання на цьому освітньому рівні та переліку навчальних предметів, програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі освітнього рівня, відмінного від повної загальної середньої освіти, - не пізніше встановлення строків проведення зовнішнього незалежного оцінювання на відповідному освітньому рівні та затвердження переліку навчальних предметів (вступних випробувань). Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти або першому (бакалаврський) рівні вищої освіти, погоджуються із громадськими об'єднаннями керівників вищих навчальних закладів.";

2) абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:

"Програми зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття базової або повної загальної середньої освіти не можуть виходити за межі відповідних навчальних програм загальної середньої освіти, затверджених згідно із законодавством.

Завдання роботи зовнішнього оцінювання укладаються державною мовою. За бажанням особи завдання атестаційної або сертифікаційної роботи надаються мовою національних меншин, якщо цією мовою здійснюється навчання в системі загальної середньої освіти України на відповідному освітньому рівні (крім завдань з навчальних предметів мовного компонента базової і повної загальної середньої освіти).".

16. У пункті 31:

1) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Категорії осіб, які можуть брати участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, визначаються МОН.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

2) в абзаці четвертому слова "Реєстрація осіб для" замінити словами "Допуск осіб до".

17. Пункт 32 виключити.

18. У пункті 33 слова "сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного" замінити словами "робіт зовнішнього".

19. У пункті 36 слова "сертифікаційних робіт" замінити словом "матеріалів".

20. Пункт 37 викласти в такій редакції:

"37. Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться з дотриманням умов конфіденційності під час створення, тиражування, доставки, обробки та зберігання робіт зовнішнього оцінювання.

Завдання роботи зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета (вступного випробування) належать до інформації з обмеженим доступом з моменту створення добірки таких завдань з відповідного навчального предмета (вступного випробування) до моменту санкціонованого відкриття пакетів з такими завданнями.".

21. У пункті 42:

1) в абзаці першому слова "реєстраційна картка, яка містить заяву та копії документів, що підтверджують достовірність зазначених персональних даних" замінити словами "подані нею реєстраційні документи";

2) абзац третій виключити.

22. Пункти 44 і 45 виключити.

23. У пункті 48:

1) абзац другий після слів "органів управління освітою" доповнити словами "та/або вищих навчальних закладів";

2) абзац третій виключити;

3) в абзаці четвертому слова "з інших навчальних предметів утворюються" замінити словами "для проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, утворюються, як правило,".

24. Пункт 49 викласти в такій редакції:

"49. Рішення про утворення пунктів перевірки, в яких проводиться оцінювання робіт зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, приймається до початку проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета або вступного випробування (моніторингу якості освіти) регіональними центрами оцінювання якості освіти за поданням обласних органів управління освітою або вищих навчальних закладів.

Подання обласних органів управління освітою та/або вищих навчальних закладів щодо утворення пунктів перевірки повинне відповідати кількісним показникам, зазначеним у замовленні регіонального центру оцінювання якості освіти.".

25. Пункт 53 викласти в такій редакції:

"53. Залучені працівники пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів перевірки проходять не рідше одного разу на п'ять років навчання, щороку - інструктажі.".

26. Пункт 54 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, державним вимогам. ".

27. Пункт 55 виключити.

28. Абзац перший пункту 56 викласти в такій редакції:

"56. Підтвердженням результатів зовнішнього незалежного оцінювання є відповідні відомості, що формуються за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета (сесії) або вступного випробування як персоніфікований реєстр результатів учасників зовнішнього оцінювання, укладений в алфавітному порядку. Форма зазначеної відомості затверджується МОН. Така відомість повинна бути затверджена керівником Українського центру оцінювання якості освіти.".

29. У пункті 57:

1) у підпунктах 1 - 8 слова "сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання" замінити словами "роботи зовнішнього оцінювання";

2) підпункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

"9) персоналізації учасником зовнішнього оцінювання роботи зовнішнього оцінювання;

10) порушення учасником зовнішнього оцінювання процедури зовнішнього незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (невиконання вказівок і вимог працівників пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання щодо процедури проходження; виявлення небезпечних предметів і речовин, що становлять загрозу для життя та здоров'я людини; винесення за межі аудиторії зошита із завданнями роботи, його окремих аркушів, бланків відповідей).";

3) останній абзац викласти в такій редакції:

"Результати зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета (вступного випробування) анулюються Українським центром оцінювання якості освіти на підставі рішення апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за поданням регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти.".

30. Пункт 59 виключити.

31. Підпункт 3 пункту 60 після слів "незалежного оцінювання" доповнити словами "або рішення про його анулювання".

32. Пункт 61 викласти в такій редакції:

"61. Розгляд апеляційної заяви щодо відмови в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні здійснює апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти. Прийом таких апеляційних заяв проводиться протягом 14 календарних днів із дня завершення реєстрації.".

33. Пункт 63 виключити.

34. У пункті 65:

1) в абзаці першому:

у першому реченні слова "сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного" замінити словами "роботи зовнішнього";

друге речення після слів "з певного навчального предмета" доповнити словами "(вступного випробування)";

2) абзац другий виключити.

35. Пункт 67 викласти в такій редакції:

"67. Документом, що засвідчує факт проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, є сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, зазначаються в інформаційній картці, що є додатком до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Технічний опис та зразок сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються МОН. Інформаційна картка є недійсною без сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Форми документів, що засвідчують факт проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі освітнього рівня, відмінного від повної загальної середньої освіти, затверджуються МОН.".

36. Доповнити Порядок пунктом 67 1 такого змісту:

"67 1. У разі потреби результати зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі базової або повної загальної середньої освіти, зазначаються у відомостях, що передаються навчальним закладам системи загальної середньої освіти для подальшого використання.".

37. У підпункті 1 пункту 71 слова "учасників зовнішнього оцінювання" замінити словами "учасників навчально-виховного процесу".

38. У пункті 77 слова "сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного" замінити словами "робіт зовнішнього".

39. Пункт 81 після слів "за рахунок коштів державного бюджету" доповнити словами "в установленому законодавством порядку та за рахунок інших джерел, що не заборонені законодавством".


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (13.01.2017)
Просмотров: 636
Всего комментариев: 0
avatar