Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №1042 від 28.12.2016. Про затвердження Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1042

Київ

Про затвердження Положення  про конкурс
щодо обрання членів Наукового комітету
Національної ради з питань
розвитку науки і технологій

Відповідно до частини другої та пункту 1 частини сьомої статті 22 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1042

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету 
Національної ради з питань розвитку науки і технологій

Загальна частина

1. Це Положення визначає процедуру обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (далі — Науковий комітет).

2. Науковий комітет є робочим колегіальним органом Національної ради з питань розвитку науки і технологій, що представляє інтереси наукової громадськості. Науковий комітет виконує функції, що визначаються Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, з питань наукової і науково-технічної сфери та реалізації наукової і науково-технічної політики.

3. Склад Наукового комітету формується з учених, які представляють наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі. Члени Наукового комітету мають представляти основні напрями наукової і науково-технічної діяльності в Україні.

4. Члени Наукового комітету обираються на конкурсній основі Ідентифікаційним комітетом з питань науки (далі — Ідентифікаційний комітет), який керується тим, що склад Наукового комітету має бути здатним забезпечити наукове лідерство, бути авторитетним і незалежним, збалансовано представляти всю наукову спільноту.

5. Члени Наукового комітету повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до кандидатів у члени Наукового комітету, які формуються Ідентифікаційним комітетом за результатами проведених консультацій з вітчизняними та іноземними науковими організаціями та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наукового комітету затверджуються Ідентифікаційним комітетом на своєму засіданні.

6. Члени Наукового комітету не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) вищого навчального закладу та не можуть бути близькими особами відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

Члени Наукового комітету також не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (факультеті, інституті) вищого навчального закладу з членами Ідентифікаційного комітету та не можуть бути з ними близькими особами відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

7. Не може бути обрана членом Наукового комітету особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) за вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

6) підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України “Про очищення влади”;

7) є керівником наукової установи або організації, вищого навчального закладу.

Також не може бути обрано членом Наукового комітету особу, відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”.

8. Строк повноважень кожного з членів Наукового комітету не може перевищувати чотирьох років. Кожні два роки має відбуватися оновлення не менше половини персонального складу Наукового комітету. Одна і та сама особа не може бути членом Наукового комітету більше двох строків.

Склад Наукового комітету затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозицією Ідентифікаційного комітету. Склад Наукового комітету становить 24 особи.

Дострокове припинення повноважень члена Наукового комітету відбувається за таких підстав:

виникнення випадків, передбачених частиною шостою статті 21 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

припинення його громадянства України;

подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

смерть члена Наукового комітету.

9. Конкурс щодо обрання членів Наукового комітету (далі — конкурс) проводиться один раз на два роки з метою забезпечення оновлення складу Наукового комітету.

Тривалість конкурсу під час обрання першого складу Наукового комітету не може перевищувати 45 календарних днів, а тривалість наступних конкурсів — 90 календарних днів.

Датою початку конкурсу вважається дата його оголошення. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття Ідентифікаційним комітетом рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів у члени Наукового комітету.

10. Право висунення кандидатів у члени Наукового комітету (далі — кандидати) на конкурс мають такі суб’єкти:

1) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради вітчизняних наукових установ;

2) вчені ради вітчизняних вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів) та (або) їх структурних підрозділів (факультетів, інститутів тощо);

3) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради або загальні збори наукових працівників інших вітчизняних юридичних осіб усіх організаційно-правових форм та форм власності, що мають відповідні наукові підрозділи;

4) збори пов’язаних з науковою діяльністю працівників малих та середніх наукових і науково-виробничих підприємств, які не мають наукових або науково-технічних рад у своїй структурі;

5) постійно-діючі протягом не менше двох років тематичні або проблемно-орієнтовані міжвідомчі, міжінститутські наукові семінари (за підписом голови семінару), ради з наукових проблем при Національній академії наук, національних галузевих академіях наук;

6) статутні органи вітчизняних фахових наукових товариств, зареєстрованих як громадські наукові організації;

7) групи вчених у кількості не менше ніж вісім осіб, що мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук.

Висування кандидатів у інший, не передбачений цим Положенням спосіб, не допускається.

11. Ідентифікаційний комітет формує склад Наукового комітету за такими основними напрямами наукової і науково-технічної діяльності:

1) природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про Землю;

2) технічні науки і технології, матеріалознавство;

3) науки про життя, медичні науки і пов’язані з ними технології;

4) сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології;

5) соціогуманітарні, економічні і правові науки.

Під час формування складу Наукового комітету Ідентифікаційним комітетом враховується інформація, отримана від суб’єктів подання, щодо напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) можуть репрезентувати запропоновані ними кандидати.

Кількість представників кожного напряму наукової і науково-технічної діяльності у складі Наукового комітету не є заздалегідь регламентованою та визначається Ідентифікаційним комітетом на етапі проведення конкурсного відбору з урахуванням необхідності максимально збалансованого представництва в ньому всієї наукової спільноти.

12. У разі висунення кандидата кожен із суб’єктів подання зазначає, який (які) напрям (напрями) наукової і науково-технічної діяльності представлятиме у Науковому комітеті запропонований ним кандидат.

Етапи проведення конкурсу

13. Конкурс проводиться за такими етапами:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу;

2) підготовка оголошення про проведення конкурсу та його оприлюднення;

3) подання документів на конкурс;

4) оприлюднення переліку кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі;

5) проведення конкурсного відбору кандидатів;

6) оприлюднення переліку осіб, обраних до складу Наукового комітету.

Прийняття рішення про проведення конкурсу

14. Рішення про проведення конкурсу приймає Ідентифікаційний комітет.

15. Рішення про проведення конкурсу для визначення першого складу Наукового комітету приймається на засіданні Ідентифікаційного комітету не пізніше ніж у тижневий строк після затвердження цього Положення.

16. Для визначення кандидатів з метою оновлення складу Наукового комітету, передбаченого пунктом 8 цього Положення, рішення про проведення конкурсу приймається Ідентифікаційним комітетом не пізніше ніж за чотири місяці до завершення строку повноважень членів Наукового комітету.

17. Ідентифікаційний комітет приймає рішення про проведення додаткового конкурсу у разі:

1) висунення для участі у конкурсі під час обрання першого складу Наукового комітету менше ніж 24 кандидатів;

2) висунення для участі у конкурсі під час оновлення складу Наукового комітету менше ніж 12 кандидатів;

3) вичерпання списку визначених на попередньому конкурсі осіб на заміщення достроково вибулих членів Наукового комітету з підстав, передбачених у пункті 8 цього Положення.

Додатковий конкурс щодо обрання або оновлення складу Наукового комітету проводиться відповідно до цього Положення.

Підготовка оголошення про проведення конкурсу та його оприлюднення

18. Оголошення про проведення конкурсу (далі — оголошення) готує Ідентифікаційний комітет.

Оголошення має містити:

загальні положення щодо конкурсу;

вичерпний перелік документів щодо кандидата, що подаються суб’єктом подання;

форми анкети кандидата, яка, зокрема, містить основні дані щодо його наукової, науково-технічної, науково-педагогічної та (або) освітньої діяльності (Curriculum vitae) (далі — анкета кандидата), та згоди на обробку персональних даних, а також вимоги щодо її заповнення та оформлення;

кінцевий строк подання документів для участі у конкурсі;

строк проведення конкурсу, орієнтовну дату і місце оприлюднення його результатів;

поштову та електронну адреси, за якими подаються документи;

номер телефону для довідок.

Оголошення підписується головою Ідентифікаційного комітету та подається МОН для його оприлюднення.

Форми анкети кандидата та згоди на обробку персональних даних, а також вимоги щодо їх заповнення та оформлення розробляються та затверджуються Ідентифікаційним комітетом.

МОН забезпечує оприлюднення оголошення на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН протягом двох робочих днів з дня його отримання від Ідентифікаційного комітету.

Подання документів на конкурс

19. Документи на конкурс щодо кандидата подаються суб’єктом подання у строк та на адресу, що зазначені в оголошенні. Перелік документів щодо кандидата включає:

1) витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти на думку суб’єкта подання. У витязі також зазначаються форма голосування (відкрите чи таємне) та результати голосування щодо висунення кандидата із зазначенням загальної кількості присутніх на засіданні, кількості голосів “за”, “проти” та “утримались”.

У разі висунення кандидата групою вчених подаються: протокол зібрання учасників цієї групи, який має містити прізвище, ім’я та по батькові учасників групи, місце їх основної роботи, основний напрям наукової та (або) науково-технічної діяльності учасників групи, обґрунтування відповідності кандидата оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і його компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він має представляти на думку суб’єкта подання; копії документів про присудження найвищого наукового ступеня кожного учасника групи;

2) заяву кандидата із згодою на участь у конкурсі, адресовану на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;

3) анкету кандидата;

4) список вибраних кандидатом основних публікацій та (або) патентів (власних або за його участю) з напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) він, на думку суб’єкта подання, має репрезентувати в Науковому комітеті (не більше 15);

5) копію паспорта громадянина України;

6) копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання;

7) дві рекомендації від науковців, працівників наукового чи науково-виробничого сектору, які є представниками напряму (напрямів) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) представлятиме в Науковому комітеті кандидат, та котрі особисто знають кандидата, але не підпорядковані йому, не є співавторами його наукових праць, не мають і не мали з ним спільного бізнесу, інших форм спільної діяльності та (або) спільної власності чи конфлікту інтересів, не працюють в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі вищого навчального закладу та не є близькими особами згідно із Законом України “Про запобігання корупції”;

8) перелік основних проектів, у яких кандидат брав участь як учасник або керівник;

9) інформацію про участь за останні п’ять років у міжнародних наукових проектах та досвід керівництва такими проектами, участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, наукових експедиціях тощо;

10) письмову згоду кандидата на обробку персональних даних.

Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді. Кандидат також подає перекладені англійською мовою документи, передбачені підпунктами 1, 3, 4, 7—9 цього пункту.

20. Відповідальність за достовірність документів, що подаються на конкурс, несуть суб’єкт подання та кандидат.

21. Документи, подані на конкурс, можуть бути відкликані суб’єктом подання чи кандидатом до моменту затвердження Ідентифікаційним комітетом результатів конкурсу, або кандидат може подати у цей період до МОН (на адресу подання документів) заяву з його підписом, завіреним відповідно до законодавства, про зняття своєї кандидатури з розгляду.

Оприлюднення переліку кандидатів, які були 
висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі

22. Ідентифікаційний комітет після закінчення строку отримання від суб’єктів подання документів для участі у конкурсі формує перелік кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі, та подає його МОН для оприлюднення на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН протягом двох робочих днів з дня отримання від Ідентифікаційного комітету. Зазначений перелік має містити таку інформацію:

1) прізвище, ім’я, по батькові та рік народження кандидата, суб’єкт подання, напрям (напрями) наукової і науково-технічної діяльності, який (які), на думку суб’єкта подання, репрезентуватиме кандидат у Науковому комітеті;

2) основне місце роботи кандидата (із зазначенням назви підприємства, установи, організації та їх юридичної адреси) та його посада на момент подання документів;

3) спеціальність за документом про вищу освіту, найвищий науковий ступінь, найвище вчене звання кандидата.

23. Протягом двох тижнів з дня оприлюднення переліку кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі, наукова спільнота може надавати відгуки щодо цих кандидатів. Відгуки можуть використовуватися членами Ідентифікаційного комітету як допоміжна інформація під час проведення конкурсного відбору. Відгуки, не підписані автором (авторами), а також такі, щодо яких неможливо встановити авторство, визнаються анонімними і врахуванню не підлягають.

Відгуки щодо кандидатів надсилаються в електронному вигляді на адресу МОН, зазначену в повідомленні, що оприлюднюється одночасно з переліком кандидатів, які були висунуті і подали заяву із згодою на участь у конкурсі, на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.

Проведення конкурсного відбору кандидатів

24. Ідентифікаційний комітет:

1) розглядає документи, подані кандидатами, з можливим проведенням експертних оцінок наукових і науково-організаційних здобутків кандидата та наведених ним публікацій;

2) у разі надходження відгуків фахівців щодо кандидатів бере їх до уваги;

3) проводить у разі необхідності та можливості співбесіди з кандидатами;

4) може проводити консультації з провідними вітчизняними та (або) зарубіжними науковими установами та організаціями;

5) упорядковує списки кандидатів за напрямами наукової і науково-технічної діяльності, визначеними у пункті 11 цього Положення, з урахуванням конкретного напряму діяльності кандидата та його досвіду роботи у цій сфері;

6) обговорює можливості кандидата представляти напрями наукової і науково-технічної діяльності, визначені у пункті 11 цього Положення;

7) здійснює з урахуванням проведеного обговорення рейтингове голосування за структурованим списком та формує рейтинговий список кандидатів, які представлятимуть максимально широкий спектр напрямів наукової і науково-технічної діяльності;

8) визначає з урахуванням бажаної відносної кількості членів Наукового комітету за кожним напрямом наукової і науково-технічної діяльності кандидатів, що увійдуть до складу Наукового комітету.

Під час обрання першого складу Наукового комітету Ідентифікаційний комітет визначає 24 особи (з них 12 осіб — із строком повноважень чотири роки та 12 осіб — із строком повноважень два роки), а під час оновлення складу Наукового комітету — 12 осіб (із строком повноважень чотири роки), які збалансовано представлятимуть всю наукову спільноту України, мають найкращі професійний досвід, знання і авторитет у науковому середовищі, для виконання ними функцій члена Наукового комітету.

Під час обрання першого складу Наукового комітету та під час його оновлення одночасно визначається додатково 10 осіб з метою забезпечення у період між проведенням конкурсів заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили свої повноваження.

25. Результати конкурсного відбору схвалюються Ідентифікаційним комітетом і фіксуються у протоколі засідання.

26. Рішення щодо включення кандидата до складу Наукового комітету вважається прийнятим за умови підтримки його кандидатури всіма членами Ідентифікаційного комітету, що взяли участь у засіданні.

Оприлюднення переліку осіб, обраних 
до складу Наукового комітету

27. У разі обрання першого складу Наукового комітету Ідентифікаційний комітет протягом трьох робочих днів з дня схвалення результатів конкурсного відбору подає МОН перелік осіб, обраних до складу Наукового комітету, та протокол засідання щодо схвалення результатів конкурсного відбору.

МОН забезпечує оприлюднення переліку осіб, обраних Ідентифікаційним комітетом до складу Наукового комітету, та протоколу засідання щодо ухвалення результатів конкурсного відбору на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН протягом двох робочих днів з дня їх отримання від Ідентифікаційного комітету.

28. У разі оновлення складу Наукового комітету Ідентифікаційний комітет протягом трьох робочих днів з дня ухвалення результатів конкурсного відбору подає МОН перелік осіб, обраних до складу Наукового комітету, та протокол засідання щодо ухвалення результатів конкурсного відбору.

29. Перелік осіб, обраних до складу Наукового комітету, повинен містити таку інформацію:

1) прізвище, ім’я, по батькові особи, рік народження, суб’єкт подання;

2) найвищий науковий ступінь, найвище вчене звання;

3) основний напрям наукової та (або) науково-технічної діяльності, а також напрям (напрями) наукової і науково-технічної діяльності особи, який (які) вона представлятиме у Науковому комітеті;

4) основне місце роботи особи (із зазначенням назви підприємства, установи, організації та їх юридичної адреси) та посада на момент подання документів.

Порядок заміщення членів Наукового комітету, 
які достроково припинили повноваження

30. Заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили повноваження, здійснюється на підставі рішення Ідентифікаційного комітету, яке приймається не пізніше ніж через 20 календарних днів після отримання від голови Наукового комітету звернення щодо необхідності внесення змін до складу Наукового комітету в установленому порядку у зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена (членів) Наукового комітету.

31. Відбір кандидатур для заміщення членів Наукового комітету, які достроково припинили повноваження, здійснюється на строк до закінчення строку повноважень інших членів Наукового комітету з числа осіб, визначених з цією метою відповідно до пункту 24 цього Положення або шляхом проведення додаткового конкурсу у разі, коли визначених додатково 10 осіб виявиться недостатньо.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: advokat (31.12.2016)
Просмотров: 730
Всего комментариев: 0
avatar