Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №1067 від 09.11.2016. Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2016 р. N 1067

Київ

Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків

Відповідно до підпункту "у" пункту 18 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. N 1067

 

 

 

ПОРЯДОК
оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків

1. Цей Порядок визначає процедуру, періодичність та строки оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств (далі - підприємства), господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (далі - господарські товариства).

2. Підприємство, господарське товариство оприлюднює інформацію про свою діяльність (крім випадків, установлених законом) шляхом розміщення документів та матеріалів, що містять таку інформацію, на власній веб-сторінці (веб-сайті) разом з іншою інформацією про підприємство, господарське товариство, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

У разі відсутності у підприємства, господарського товариства (крім господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків) власної веб-сторінки (веб-сайту) така інформація розміщується на офіційному веб-сайті суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління підприємством або корпоративними правами держави в господарському товаристві (далі - суб'єкт управління), у спеціальному розділі щодо діяльності підприємства, господарського товариства разом з іншою інформацією про підприємство, господарське товариство, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

Підприємство, господарське товариство також оприлюднює інформацію про використання ним публічних коштів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів відповідно до вимог Закону України "Про відкритість використання публічних коштів".

Вид інформації про діяльність підприємства, господарського товариства, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню, періодичність і строки такого оприлюднення наведені в додатку.

3. Доступ до веб-сторінок (веб-сайтів) підприємств, господарських товариств та веб-сайтів суб'єктів управління, на яких підприємства, господарські товариства оприлюднюють інформацію про свою діяльність, є цілодобовим і безоплатним.

4. Інформація про діяльність підприємств, господарських товариств, що оприлюднюється ними, має бути достовірною.

5. Керівник підприємства, голова виконавчого органу господарського товариства або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, визначає з числа працівників підприємства, господарського товариства особу, відповідальну за технічне забезпечення процесу оприлюднення інформації про підприємство, господарське товариство.

Керівник суб'єкта управління визначає особу, відповідальну за технічне забезпечення оприлюднення інформації, що надається підприємством, господарським товариством для оприлюднення на офіційному веб-сайті суб'єкта управління відповідно до вимог цього Порядку.

 

Додаток
до Порядку

 

 

 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ І СТРОКИ
оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків

Вид інформації, яка відповідно до статей 73 та 90 Господарського кодексу України підлягає обов'язковому оприлюдненню

Періодичність оприлюднення

Строк
оприлюднення

Цілі діяльності державного унітарного підприємства (далі - підприємство), господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та господарського товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (далі - господарське товариство), та стан їх досягнення

щороку

одночасно з річною фінансовою звітністю

Квартальна фінансова звітність підприємства, господарського товариства (в тому числі консолідована) за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

щокварталу

не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом

Річна фінансова звітність підприємства, господарського товариства (в тому числі консолідована) за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування

щороку

не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності підприємства, господарського товариства (в тому числі щодо консолідованої звітності) за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради (у разі її утворення) підприємства, господарського товариства чи суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління

щороку

не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним

Статут підприємства, господарського товариства у чинній редакції

після державної реєстрації

протягом 10 календарних днів (протягом п'яти робочих днів для публічних акціонерних товариств) з дня державної реєстрації

Статут підприємства, господарського товариства у редакціях, що діяли раніше

щороку

протягом 15 календарних днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. N 1067

Структура власності господарського товариства

щороку

одночасно з річною фінансовою звітністю

Біографічна довідка (включаючи професійні характеристики) керівника підприємства, голови та членів виконавчого органу господарського товариства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних)

щороку;

одночасно з річною фінансовою звітністю та у разі оновлення такої інформації

 

у разі призначення/обрання нового керівника підприємства, виконавчого органу господарського товариства - після прийняття рішення про призначення/обрання нового керівника

протягом 10 календарних днів з дня призначення/обрання на посаду (для емітентів цінних паперів - протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про призначення/обрання на посаду)

Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) підприємства, господарського товариства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, відомості про їх членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання із зазначенням відомостей про те, хто із членів наглядової ради підприємства є незалежним

щороку;

одночасно з річною фінансовою звітністю та у разі оновлення такої інформації

 

у разі призначення нових членів наглядової ради підприємства - після прийняття рішення про призначення

протягом 10 календарних днів з дня призначення на посаду (для емітентів цінних паперів - протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про призначення на посаду)

Річні звіти наглядової ради та керівника підприємства, наглядової ради та виконавчого органу господарського товариства

щороку

одночасно з річною фінансовою звітністю

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства, голови та членів виконавчого органу господарського товариства, членів наглядової ради, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням (термін "додаткове благо" вживається у значенні, визначеному в Податковому кодексі України)

щороку

одночасно з річною фінансовою звітністю

Рішення суб'єкта управління щодо підприємства, господарського товариства (відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності"), рішення загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства

після прийняття рішення суб'єктом управління, загальними зборами акціонерів (учасників)

протягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, господарського товариства та заходи щодо управління такими ризиками

щороку

одночасно з річною фінансовою звітністю

Відомості про договори, учасником яких є підприємство, господарське товариство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"

після укладення договорів

протягом 10 календарних днів з дня укладення договорів

Інформація про операції та зобов'язання підприємства, господарського товариства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання підприємства, господарського товариства (фінансові та не фінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства

після проведення операції або виникнення зобов'язання

протягом 10 календарних днів з дня проведення операції або виникнення зобов'язання


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (23.03.2017)
Просмотров: 937
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar