Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №122 від 06.03.2017. Про збільшення статутного капіталу ПАТ Державний ощадний банк  України та внесення змін до його Статуту


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 березня 2017 р. № 122

Київ

Про збільшення статутного капіталу публічного 
акціонерного товариства “Державний ощадний банк 
України” та внесення змін до його Статуту

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Збільшити статутний капітал публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” на суму 5 400 960 000 гривень шляхом випуску 4656 додаткових  акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій.

2. Уповноважити правління публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” на прийняття рішення про приватне розміщення акцій банку відповідно до цієї постанови, затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.

3. Внести до Статуту публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 р. № 261 “Деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 399; 2017 р., № 15, ст. 428), зміни, виклавши його в редакції, що додається.

4. Міністерству фінансів для забезпечення виконання цієї постанови здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю в розмірі 5 400 960 000 гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 5 відсотків річних в обмін на акції додаткової емісії публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
від 25 лютого 2003 р. № 261
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 6 березня 2017 р. № 122)

СТАТУТ
публічного акціонерного товариства 
“Державний ощадний банк України»

Загальні положення

1. Публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” (далі — Банк) є державним банком.

Банк утворений відповідно до розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. № 106, постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 р. № 876 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 21, ст. 955) шляхом перетворення Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України у відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк”, тип якого відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” змінено на публічне акціонерне товариство.

2. Банк є правонаступником Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України, зареєстрованого Національним банком України 31 грудня 1991 р. за № 4.

3. Банк у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, “Про акціонерні товариства”, іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України та цим Статутом.

4. Повне найменування Банку:

українською мовою — публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”;

англійською мовою — Public Joint Stock Company “State Savings Bank of Ukraine”;

російською мовою — публичное акционерное общество “Государственный ощадныйбанк Украины”.

Скорочене найменування:

українською мовою — АТ “Ощадбанк”;

англійською мовою — JSC “Oschadbank”;

російською мовою — АО “Ощадбанк”.

5. Засновником Банку є держава в особі Кабінету Міністрів України. Держава здійснює та реалізує повноваження власника щодо акцій, які їй належать у статутному капіталі Банку, через органи управління Банку.

6. Банк є юридичною особою приватного права, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, у тому числі вчиняти правочини (договори, контракти), бути учасником судового процесу в судах загальної юрисдикції (в тому числі господарських, адміністративних судах), третейських судах, Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України та міжнародних судових інстанціях.

Майно (майнові права), набуте Банком у результаті правонаступництва, є власністю Банку.

Банк набуває статусу юридичної особи в установленому законодавством порядку.

7. Банк, його філії мають гербову та інші печатки, штампи, бланки із своїм офіційним найменуванням.

Територіально відокремлені безбалансові відділення та представництва мають печатки із своїм офіційним найменуванням та штампи.

8. Місцезнаходження Банку — Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

9. Банк не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Банку, крім випадків, передбачених законом або договором.

Банк не відповідає за зобов’язаннями Національного банку України, а Національний банк України не відповідає за зобов’язаннями Банку, якщо інше не передбачено законом або договором.

Вклади фізичних осіб, які розміщені у Банку, гарантуються державою відповідно до закону.

10. Банк провадить свою діяльність на комерційній основі, володіє, користується та розпоряджається майном, у тому числі будівлями, спорудами, устаткуванням, інвентарем, фондами та коштами, які належать йому на правах власності, відповідно до законодавства.

Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більш як 25 відсотків капіталу Банку. Це обмеження не поширюється на:

приміщення, яке забезпечує технологічне виконання банківських функцій;

майно, яке перейшло до Банку у власність на підставі реалізації прав заставоутримувача відповідно до умов договору застави;

майно, набуте Банком з метою запобігання виникненню збитків, за умови, що таке майно повинне бути відчужене Банком протягом одного року з моменту набуття права власності на нього.

11. Банк має статус спеціалізованого ощадного банку і входить до складу банківської системи України.

Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності та спеціалізацію за видами операцій і має право їх здійснювати відповідно до вимог законодавства.

Банк має самостійний баланс, кореспондентські рахунки в Національному банку України та в інших банках.

Мета і предмет діяльності Банку

12. Метою діяльності Банку є одержання прибутку від надання банківських та інших фінансових послуг, провадження іншої діяльності відповідно до законодавства, створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, насамперед суб’єктів господарювання малого і середнього підприємництва, здійснення кредитно-фінансової підтримки процесів структурної перебудови, сприяння зміцненню та реалізації виробничого і торгового потенціалу галузей економіки, забезпечення розвитку ощадної справи, здійснення всебічного банківського обслуговування юридичних і фізичних осіб.

13. Предмет діяльності Банку — надання банківських та інших фінансових послуг, а також провадження інших видів діяльності, не забороненої для банків, у порядку, визначеному законодавством.

Капітал, фонди та резерви Банку

14. З метою забезпечення статутної діяльності Банк відповідно до законодавства та цього Статуту формує капітал.

15. Статутний капітал Банку становить 43722720000 (сорок три мільярди сімсот двадцять два мільйони сімсот двадцять тисяч) гривень.

16. Банк може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, визначеному законодавством.

Статутний капітал Банку формується відповідно до вимог Закону України “Про банки і банківську діяльність”, законодавства та цього Статуту.

Формування статутного капіталу та капіталізація Банку здійснюється шляхом грошових внесків, крім випадків, визначених законом.

Наявність збитків у Банку не є перешкодою для збільшення його статутного капіталу.

Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

17. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Банку приймається Кабінетом Міністрів України за умови отримання від Національного банку України позитивного висновку щодо наміру зміни розміру статутного капіталу.

Статут Банку та зміни до нього затверджуються постановою Кабінету Міністрів України.

18. Банк формує резервний фонд для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансових зобов’язань.

Розмір відрахувань до резервного фонду становить не менш як 5 відсотків прибутку Банку до досягнення 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Банку.

Банк формує інші фонди та резерви для покриття збитків від активів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України. Порядок формування та використання фондів і резервів здійснюється відповідно до законодавства та рішень наглядової ради Банку.

Акції Банку

19. Банк здійснює емісію власних акцій відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність”. Акція посвідчує корпоративні права акціонера щодо Банку.

Банк здійснює емісію 37692 простих іменних акцій номінальною вартістю 1160000 (один мільйон сто шістдесят тисяч) гривень кожна у бездокументарній формі на всю суму статутного капіталу. Кожна акція є неподільною.

Банк має право здійснювати в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку консолідацію або дроблення акцій.

Прибуток Банку та порядок покриття збитків

20. Прибуток Банку після сплати податків та інших обов’язкових платежів підлягає розподілу згідно з рішенням наглядової ради Банку у спосіб та строки, визначені законодавством. Збитки не покриваються безпосередньо з фондів, а проводяться через рахунок прибутків і збитків.

Банку забороняється виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал у будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведуть до порушення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або нормативу достатності основного капіталу.

Банк у десятиденний строк з дня прийняття рішення про виплату дивідендів згідно із законодавством повідомляє Кабінету Міністрів України про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Види діяльності

21. Банк забезпечує розширення, удосконалення існуючих та впровадження нових прогресивних форм банківського обслуговування клієнтів і відповідно до законодавства надає банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також провадить інші види діяльності, не заборонені для банків, у порядку, визначеному законодавством.

Види діяльності та банківські і фінансові послуги, що підлягають ліцензуванню, провадяться Банком після одержання відповідної ліцензії.

Банк на підставі банківської ліцензії має право надавати такі банківські послуги:

залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банк відповідно до законодавства здійснює як кредитні такі операції:

операції на ринку цінних паперів від свого імені;

надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги із взяттям на себе ризику виконання таких вимог і прийому платежів (факторинг) та веденням пов’язаного з цим обліку грошових вимог клієнтів до боржників, пред’явлення до сплати грошових вимог від імені клієнтів або від свого імені, а також інші операції, спрямовані на одержання коштів від боржника;

лізинг.

Банк відповідно до мети своєї діяльності під час надання банківських послуг:

залучає кредити, розміщує залучені кошти у вклади (депозити) на внутрішньому та зовнішньому ринку;

провадить операційну діяльність, зокрема щодо збереження коштів клієнтів, розрахункове та касове обслуговування клієнтів тощо;

здійснює випуск платіжних документів (чеків, акредитивів тощо), їх купівлю, продаж та зберігання, а також інші операції з ними;

здійснює купівлю у юридичних і фізичних осіб і продаж їм іноземної валюти готівкою та валюти, що перебуває на рахунках і вкладах;

здійснює купівлю і продаж в Україні та за кордоном банківських металів;

залучає і розміщує дорогоцінні метали (у тому числі банківські метали) на рахунках і вкладах, а також здійснює інші операції із зазначеними цінностями відповідно до міжнародної банківської практики;

здійснює операції з касового обслуговування державного бюджету за угодами, укладеними з Казначейством.

Банк за дорученням клієнтів або від свого імені здійснює операції:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

з фінансовими ф’ючерсами, опціонами та деривативами;

Банк провадить діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, а відповідно до генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, наданої Національним банком України, — в іноземній валюті. Перелік валютних операцій, які має право здійснювати Банк, визначається генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій.

Банк має право надавати такі фінансові послуги:

випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

довірче управління фінансовими активами;

діяльність з обміну валюти;

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

фінансовий лізинг;

надання гарантій та поручительств;

переказ коштів;

послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення;

факторинг;

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів.

Банк має право відповідно до законодавства надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Перелік фінансових послуг, які Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських договорів, визначається Національним банком України.

На підставі ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Банк провадить:

депозитарну діяльність депозитарної установи;

діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерську діяльність, дилерську діяльність,андеррайтинг та діяльність з управління цінними паперами.

Банк провадить діяльність з управління активами інституційних інвесторів, а також з управління іпотечним покриттям у випадках, визначених законодавством.

Банк, крім надання фінансових послуг, провадить діяльність щодо:

здійснення інвестицій, у тому числі залучення та розміщення коштів на внутрішньому та зовнішньому ринку;

емісії власних цінних паперів;

випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг;

придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду;

розроблення, виробництва, використання, експлуатації, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації;

надання консультаційних та інформаційних послуг стосовно операцій на фондовому ринку.

Банк також провадить інші види діяльності, не заборонені законодавством.

Банк має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських та інших фінансових послуг та провадження іншої діяльності згідно із законодавством з урахуванням обмежень, визначених Законом України “Про банки і банківську діяльність”.

Права Банку

22. З метою провадження своєї діяльності Банк має право відповідно до законодавства:

відкривати на території України відокремлені підрозділи Банку: філії, територіально відокремлені безбалансові відділення і представництва, реорганізовувати та ліквідувати їх, а також створювати, реорганізовувати та ліквідувати дочірні підприємства;

обслуговувати клієнтів на території України поза межами приміщень Банку (філії/територіально відокремленого безбалансового відділення) відповідно до законодавства;

створювати (в тому числі шляхом придбання) дочірні банки, філії і представництва на території інших держав після отримання дозволу Національного банку України, реорганізовувати та ліквідувати їх;

здійснювати прямі інвестиції у капітал будь-якої юридичної особи та операції з цінними паперами відповідно до законодавства про банки, цінні папери, інвестиційну діяльність та згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України;

здійснювати управління власним та залученим капіталом;

бути засновником або учасником юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми і виду, придбавати корпоративні права юридичних осіб, у тому числі акції (частки, паї), крім тих, статутом яких передбачена повна відповідальність його власників;

створювати або бути учасником благодійних або інших неприбуткових організацій, неприбуткових спілок чи асоціацій для забезпечення досягнення мети діяльності Банку;

брати участь у банківських групах;

запроваджувати та надавати нові види банківських послуг (продуктів) для своїх клієнтів, у тому числі вводити нові види заощаджень і кредитів для юридичних і фізичних осіб;

для провадження банківської діяльності відкривати та вести кореспондентські рахунки в Національному банку України та в інших банках в Україні та за її межами, банківські рахунки для фізичних і юридичних осіб у національній та іноземній валюті;

використовувати як платіжні інструменти розрахункові документи, платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, розрахункові чеки, банківські платіжні картки та інші платіжні інструменти, у тому числі електронні платіжні засоби, що застосовуються у національній та міжнародній банківській практиці;

здійснювати випуск електронних грошей, номінованих у гривні, та провадити операції з ними;

для здійснення спільного фінансування укладати угоди про консорціумне кредитування;

у разі несвоєчасного погашення кредиту або процентів за користування ним видавати наказ про примусову оплату боргового зобов’язання, якщо це передбачено угодою;

отримувати у власність акції, частки, паї у зв’язку з реалізацією права заставодержателя;

самостійно встановлювати процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги;

одержувати від суб’єктів господарювання, установ і організацій баланси, фінансові плани, фінансову звітність та інші документи, що відображають результат діяльності зазначених осіб, за формою, визначеною законодавством, для здійснення активних банківських операцій, проведення розрахунків і підтвердження платоспроможності клієнтів тощо;

приймати у заставу майно (майнові права), на яке може бути звернено стягнення, отримувати в управління та у власність заставлене майно (майнові права) внаслідок звернення на нього стягнення, забезпечувати виконання зобов’язань у будь-який спосіб, визначений законодавством або договором;

перевіряти використання за цільовим призначенням наданих Банком кредитів, а також наявність та умови зберігання майна, яким забезпечується виконання зобов’язань за наданими кредитами (гарантіями);

обстежувати потенційні об’єкти інвестиційної діяльності, створювати відповідний банк даних, здійснювати інформаційне забезпечення учасників інвестиційного процесу;

набувати у власність нерухоме майно, засоби зв’язку, обладнання, транспортні засоби тощо, в тому числі в рахунок погашення заборгованості перед Банком у процедурі виконавчого провадження;

виконувати агентські та інші посередницькі функції, в тому числі функції страхового посередника;

здійснювати обслуговування клієнтів із застосуванням електронних банківських документів та електронних засобів зв’язку з урахуванням вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України;

самостійно визначати форми, систему та порядок оплати праці працівників відповідно до законодавства;

мати у власності нерухоме майно, засоби зв’язку, обладнання, транспортні засоби тощо;

здійснювати у межах, визначених законодавством, перевірку грошових і розрахункових документів, бухгалтерських, звітних і статистичних матеріалів юридичних осіб усіх форм власності, які мають рахунки в установах Банку;

придбавати, зберігати, використовувати та перевозити в порядку, передбаченому законодавством, бойову вогнепальну зброю і боєприпаси, спеціальні засоби індивідуального захисту та активної оборони, спеціальну техніку і обладнання для забезпечення відомчої охорони та служби інкасації Банку;

використовувати власні транспортні засоби для здійснення інкасації коштів клієнтів, перевезення готівки та цінностей, а також для перевезення працівників і вантажів для своїх потреб;

провадити інші дії, що не суперечать законодавству.

23. Філії, територіально відокремлені безбалансові відділення Банку (в межах компетенції, визначеної в положеннях про них) мають право від його імені вживати заходів для досудового врегулювання спору, подавати до судів загальної юрисдикції (в тому числі господарських, адміністративних судів) або третейських судів позови, відзиви на позовні заяви, інші процесуальні документи та вчиняти процесуальні дії, передбачені законодавством.

24. Банк формує відносини з клієнтами та банками-кореспондентами відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, на підставі угод (договорів) про надання ним банківських та інших фінансових послуг, а також щодо провадження інших видів діяльності, не заборонених для банків.

Ресурси Банку

25. Ресурси Банку складаються із власних та залучених коштів у національній та іноземній валюті.

26. Банк на договірних засадах може одержувати кредити в Національному банку України, інших банках та фінансових установах, включаючи міжнародні фінансові установи.

27. Банк здійснює активні операції у межах наявних власних та залучених ресурсів. Для проведення спільного фінансування Банк може укладати угоди (договори) про консорціумнекредитування.

Захист інтересів клієнтів, охорона працівників і майна Банку, збереження банківської таємниці

28. З метою забезпечення захисту клієнтів, працівників, відвідувачів, цінностей та майна від протиправних посягань в установах Банку за рішеннями його керівництва відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України та інших актів законодавства організовується охорона, в тому числі відомча, залежно від її категорії, встановленої Національним банком України.

29. Банк забезпечує збереження банківської таємниці усіма його службовцями відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Керівники та службовці Банку зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм під час виконання своїх службових обов’язків.

Керівники та службовці Банку під час вступу на посаду підписують зобов’язання про збереження банківської таємниці.

Особи, винні у порушенні порядку розкриття та використання банківської таємниці, несуть відповідальність згідно із законом.

30. Вкладники Банку — фізичні особи мають право зробити заповідальне розпорядження на видачу вкладу в разі смерті будь-якій особі, організації чи державі та довіреність на право здійснення операцій на рахунках, які можуть бути засвідчені нотаріально або уповноваженою особою Банку відповідно до законодавства.

31. Звернення стягнення на власні кошти та майно Банку, кошти та інші цінності фізичних або юридичних осіб, що знаходяться в Банку, накладення арешту на майно або кошти Банку, що знаходяться на його рахунках, а так само арешту на кошти та інші цінності фізичних або юридичних осіб, що знаходяться в Банку, та звільнення майна або коштів з-під арешту здійснюється згідно із законодавством.

Структура управління Банком. 
Органи управління, їх компетенція 
та порядок прийняття рішень

32. Структура управління Банком включає органи управління та контролю.

Органами управління Банку є:

наглядова рада Банку;

правління Банку.

Органом контролю Банку є ревізійна комісія.

Наглядова рада Банку є вищим органом управління Банку, що здійснює контроль за діяльністю правління Банку з метою збереження залучених у вклади коштів, забезпечення їх повернення вкладникам та захисту інтересів держави як акціонера Банку та інші функції, визначені Законом України “Про банки і банківську діяльність”. У своїй діяльності наглядова рада Банку керується Законом України “Про банки і банківську діяльність”, іншими актами законодавства та Статутом Банку. Наглядова рада не втручається в оперативну діяльність Банку.

До виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішень щодо:

визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності;

затвердження річних результатів діяльності Банку, в тому числі його дочірніх підприємств, звіту правління Банку, звітів та висновків ревізійної комісії Банку та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;

покриття збитків та розподілу прибутку;

затвердження розміру річних дивідендів, встановлення строків та порядку їх виплати;

затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

затвердження положення про ревізійну комісію Банку, яким визначається, зокрема, порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку та внесення змін до нього;

призначення персонального складу ревізійної комісії, визначення кількості її членів, дострокове припинення повноважень усього призначеного персонального складу ревізійної комісії або окремого з її членів;

затвердження плану відновлення діяльності Банку;

призначення і звільнення голови правління Банку, заступників голови правління та членів правління Банку, у тому числі за поданням голови правління Банку, а також керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку;

затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання голови, заступників голови та членів правління Банку, встановлення розміру їх винагороди, укладення з ними контрактів;

здійснення контролю за діяльністю правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;

визначення планів та порядку роботи підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;

визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;

розгляду висновку зовнішнього аудиту Банку та прийняття рішення щодо нього;

контролю за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту, а також аудиторською фірмою за результатами проведення зовнішнього аудиту;

затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту;

затвердження умов правочинів на відчуження майна, вартість якого перевищує 10 відсотків статутного капіталу Банку;

затвердження регламенту про надання Банком кредитів юридичним особам та комерційним банкам;

затвердження положення про наглядову раду Банку та внесення змін до нього;

затвердження положення про правління Банку;

емісії акцій Банку, їх розміщення, дроблення або консолідації на підставі актів Кабінету Міністрів України;

затвердження ліквідаційного балансу в разі припинення Банку;

вирішення питання про притягнення до матеріальної та/або дисциплінарної відповідальності голови правління Банку, заступників голови правління та членів правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту у випадках, передбачених законодавством;

управління рахунком у цінних паперах, на якому зберігаються та обліковуються акції Банку, що належать державі, в частині:

- укладення договору про відкриття Кабінетові Міністрів України рахунка в цінних паперах;

- одержання звітів про виконання депозитарних операцій та іншої інформації, пов’язаної із зазначеним рахунком, та подання їх Кабінетові Міністрів України;

- призначення розпорядників рахунка у цінних паперах з наданням їм повноважень на підписання відповідно до рішень, прийнятих Кабінетом Міністрів України, розпоряджень про зарахування цінних паперів, обмеження їх обігу та інших розпоряджень.

До компетенції наглядової ради належить:

затвердження бюджету Банку, в тому числі підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;

визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;

забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;

контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;

визначення кредитної політики Банку;

визначення організаційної структури Банку, в тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;

прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів (положень про них);

забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;

вирішення питання про участь Банку у банківських групах;

затвердження порядку здійснення операцій із пов’язаними з Банком особами;

створення (у тому числі шляхом придбання) дочірніх банків, філій і представництв на території інших держав після отримання дозволу Національного банку України, їх реорганізації та ліквідації, затвердження їх статутів (положень про них);

інвестування у статутний капітал юридичних осіб (придбання акцій, часток, паїв), крім випадків отримання у власність акцій, часток, паїв у зв’язку з реалізацією права заставодержателя;

прийняття рішення щодо участі Банку або заснування Банком підприємств будь-якої організаційно-правової форми і виду, придбання корпоративних прав підприємств, у тому числі акцій (часток, паїв) інших суб’єктів господарювання, крім підприємств і товариств, статутом яких передбачена повна відповідальність його власників, затвердження їх статутів (положень про них);

створення (участь) благодійних або інших неприбуткових організацій, неприбуткових спілок чи асоціацій;

обрання оцінювача майна Банку в разі збільшення статутного капіталу Банку, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

виконання інших функцій відповідно до законодавства та Статуту Банку.

Наглядова рада має право делегувати окремі повноваження правлінню Банку.

33. Порядок формування наглядової ради Банку, припинення повноважень її членів, кількісний та персональний склад ради визначаються згідно із законодавством.

Члени наглядової ради виконують свої функції без отримання будь-якої матеріальної винагороди.

Наглядову раду Банку очолює голова, який обирається із її складу. Голова наглядової ради має заступника, який обирається наглядовою радою за поданням її голови.

Засідання наглядової ради є правоможним за наявності не менш як десяти її членів.

Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на її засіданні членів і мають обов’язковий характер.

Засідання наглядової ради проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання скликаються на вимогу голови наглядової ради або за пропозицією не менш як восьми її членів, а також на вимогу правління Банку.

Про проведення засідання члени наглядової ради повідомляються персонально не пізніше ніж за десять днів до встановленої дати засідання.

Внутрішні питання організації діяльності наглядової ради Банку, порядок скликання, голосування, прийняття і оформлення рішень та питання діловодства визначаються положенням про наглядову раду Банку, що приймається на її засіданні.

Повноваження призначеного складу наглядової ради Банку та/або кожного з її членів можуть припинятися відповідно за рішенням Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України щодо призначених ними осіб, але не раніше ніж через один рік з дня призначення.

Члени наглядової ради згідно із законом несуть відповідальність за захист інтересів держави і Банку, збереження банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням своїх повноважень. Члени наглядової ради після призначення підписують зобов’язання про збереження банківської таємниці. У разі виявлення фактів порушення зазначених вимог членом наглядової ради або допущення ним інших порушень правління Банку може звернутися до наглядової ради з клопотанням про звільнення від виконання обов’язків такого члена. Після розгляду клопотання та прийняття відповідного рішення наглядова рада може звернутися відповідно до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо порушення питання про припинення повноважень призначених ними членів наглядової ради, які допустили порушення.

Звернення членів наглядової ради до правління Банку з будь-яких питань розглядається на засіданні наглядової ради і в разі прийняття позитивного рішення доводиться до відома правління Банку.

Організаційне забезпечення засідань наглядової ради здійснюється Банком.

34. Постійно діючим виконавчим органом Банку є правління Банку.

Правління Банку здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю Банку, формуванням фондів і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з цим Статутом та положенням про правління.

Правління діє від імені Банку в межах компетенції, передбаченої законодавством та цим Статутом, на підставі положення, що затверджується наглядовою радою, і підзвітне наглядовій раді.

Строк повноважень правління Банку становить п’ять років.

Правління Банку очолює голова правління, який керує роботою правління Банку та має право представляти Банк без доручення.

Членами правління Банку можуть бути тільки його працівники.

Голова правління Банку має право брати участь у засіданнях наглядової ради Банку з правом дорадчого голосу. Голова правління Банку не може очолювати структурні підрозділи Банку.

До складу правління Банку входять голова правління, заступники голови за посадою та інші члени правління. Кількісний склад правління Банку становить одинадцять осіб.

Голова правління Банку призначається на посаду та звільняється з посади наглядовою радою в установленому законодавством порядку.

Заступники голови правління та інші члени правління Банку призначаються на посаду та звільняються з посади наглядовою радою за поданням голови правління Банку.

Голова правління Банку та головний бухгалтер Банку вступають на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України.

Національний банк України надає письмову згоду на вступ кандидатів на посади заступників голови правління та інших членів правління Банку, а також визначає відповідність професійної придатності та ділової репутації інших керівників банків, згідно із Законом України “Про банки і банківську діяльність”, та керівника підрозділу внутрішнього аудиту або осіб, які виконують їх обов’язки більше одного місяця.

35. До компетенції правління Банку належать такі функції:

організація виконання рішень наглядової ради щодо діяльності Банку;

підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з питань, які відповідно до законодавства, цього Статуту та рішень наглядової ради підлягають розгляду та вирішенню наглядовою радою Банку;

розгляд проектів документів Банку, затвердження яких належить до компетенції наглядової ради;

реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;

визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку;

реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої наглядовою радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

вирішення питань згідно з рішенням наглядової ради про відкриття, реорганізацію та ліквідацію на території України відокремлених підрозділів Банку: філій, територіально відокремлених безбалансових відділень та представництв, затвердження положень про них;

прийняття рішень про обслуговування клієнтів на території України поза межами приміщень Банку (філії, територіально відокремленого безбалансового відділення) відповідно до законодавства;

забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів;

інформування наглядової ради Банку про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку;

підготовка та затвердження бюджету Банку, в тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;

усунення недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту, а також аудиторською фірмою за результатами проведення зовнішнього аудиту;

своєчасне надання (опублікування) Банком згідно з рішенням наглядової ради достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;

організація діяльності Банку, обліку та звітності, забезпечення організації системи внутрішнього контролю, у тому числі внутрішньобанківського контролю за автоматизацією банківських операцій;

затвердження правил, процедури та інших внутрішніх документів Банку, крім тих, затвердження яких належить до компетенції наглядової ради;

затвердження програми здійснення внутрішнього контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом;

розгляд питань оперативної діяльності Банку та його структурних підрозділів;

затвердження організаційної структури центрального апарату та типової структури відокремлених підрозділів Банку (філій, територіально відокремлених безбалансових відділень, представництв) та її формування;

затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;

контроль за дотриманням законодавства працівниками Банку;

затвердження порядку встановлення процентних ставок за активними і пасивними операціями, розмірів комісійних та інших винагород за послуги та/або встановлення таких процентних ставок, розмірів комісійних та інших винагород;

визначення основних засад (політики) ведення активних та пасивних операцій;

прийняття рішень про використання фондів Банку на підставі рішень наглядової ради Банку;

прийняття рішень про розміщення Банком цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій;

визначення умов оплати праці працівників Банку, крім тих, що визначаються наглядовою радою;

затвердження умов кредитних договорів (угод), які віднесені регламентом про надання Банком кредитів юридичним особам та комерційним банкам, що затверджений наглядовою радою, до компетенції правління Банку;

прийняття рішень про вчинення правочинів на відчуження майна відповідно до законодавства та цього Статуту на суму від 5 до 10 (включно) відсотків розміру статутного капіталу Банку;

прийняття рішень з питань соціального забезпечення і захисту та стимулювання працівників Банку;

прийняття рішень з питань надання благодійної допомоги;

розгляд матеріалів ревізій та перевірок установ Банку, звітів їх керівників і прийняття за ними рішень;

підготовка для подання наглядовій раді Банку пропозицій з питань, які належать до її компетенції, з метою прийняття рішення;

визначення порядку найму і звільнення працівників, форми, системи, порядку оплати праці відповідно до законодавства;

прийняття рішень щодо відчуження отриманих у власність акцій, часток, паїв у зв’язку з реалізацією права заставодержателя;

прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв, структурних підрозділів центрального апарату Банку та інших керівників згідно із затвердженою правлінням Банку номенклатурою, а також керівників дочірніх підприємств та дочірніх банків;

встановлення порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіально відокремлених безбалансових відділень Банку;

прийняття рішень з питань керівництва роботою філій, територіально відокремленихбезбалансових відділень, представництв, дочірніх підприємств та інших структурних підрозділів Банку, здійснення контролю за виконанням покладених на них завдань;

підготовка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до цього Статуту;

прийняття рішення про списання безнадійних активів Банку за рахунок резервів, недостачі та втрат його товарно-матеріальних цінностей, а також витрат за припиненими капітальними вкладеннями відповідно до законодавства;

встановлення порядку списання морально застарілого та непридатного для подальшого використання обладнання і транспортних засобів;

утворення постійно діючих робочих органів (комітетів, комісій), яким у разі потреби можуть бути делеговані окремі повноваження правління Банку;

затвердження символіки Банку;

вирішення інших питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до компетенції наглядової ради Банку, в тому числі тих, що винесені на розгляд правління Банку за рішенням голови правління;

здійснення делегованих наглядовою радою повноважень.

36. Засідання правління Банку проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Правління Банку має право приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менш як дві третини його членів від фактично призначеного складу правління Банку.

Рішення правління Банку приймається більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови правління Банку є вирішальним.

Засідання правління Банку оформлюються протоколами.

Рішення правління Банку проводяться в життя постановами, наказами та розпорядженнями Банку.

37. Голова правління Банку:

очолює правління Банку, здійснює керівництво його діяльністю і несе персональну відповідальність за організацію виконання покладених на правління завдань;

діє без доручення від імені Банку, представляє інтереси Банку в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, юридичних особах як в Україні, так і за її межами;

розпоряджається майном та коштами Банку відповідно до законодавства та цього Статуту;

подає наглядовій раді пропозиції щодо персонального складу правління, призначення на посаду і звільнення з посади заступників голови правління, інших членів правління;

розподіляє обов’язки між заступниками голови та іншими членами правління, визначає їх функціональні обов’язки і повноваження і має право у межах своїх повноважень, визначених цим Статутом, делегувати окремі повноваження своїм заступникам;

видає довіреності від імені Банку, підписує від імені Банку позовні заяви, укладає та підписує договори (угоди, контракти), в тому числі зовнішньоекономічні, інші правочини та документи, укладає від імені адміністрації Банку колективний договір, має право встановлювати інший порядок підписання договорів (угод, контрактів) та інших зобов’язань і документів від імені Банку;

приймає рішення про вчинення правочинів на відчуження майна відповідно до законодавства та цього Статуту на суму, що не перевищує 5 відсотків розміру статутного капіталу Банку;

видає накази та розпорядження у межах повноважень, визначених цим Статутом та законодавством;

затверджує правила, порядок здійснення процедур та інші внутрішні нормативні і методичні документи, затвердження яких не віднесено до компетенції правління;

затверджує штатний розпис центрального апарату Банку;

приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівникам Банку;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Банку, встановлює посадові оклади, надбавки, застосовує заходи матеріального заохочення працівників, у разі потреби притягує їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, має право покласти виконання зазначених повноважень у повному обсязі чи частково на заступника голови правління шляхом видання відповідних наказів;

здійснює інші повноваження від імені Банку.

Голова правління виконує також інші функції за дорученням наглядової ради та правління Банку.

У разі тимчасової неможливості здійснення головою правління Банку своїх повноважень його повноваження здійснює один із заступників голови правління на підставі наказу.

Організаційна структура Банку

38. Організаційна структура Банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням і складається з:

центрального апарату;

філій Банку, що виділені на окремий баланс;

територіально відокремлених безбалансових відділень;

представництв.

Філії, територіально відокремлені безбалансові відділення та представництва Банку не є юридичними особами і діють від імені Банку на підставі положень, якими визначаються їх компетенція, функції, інші питання діяльності та підпорядкування. Положення про такі установи та зміни до них затверджуються в порядку, визначеному цим Статутом. Реєстрація філій, територіально відокремлених безбалансових відділень та представництв Банку здійснюється відповідно до вимог законодавства.

39. Філії та представництва Банку очолюють керівники, які призначаються на посаду та звільняються з посади правлінням Банку.

Територіально відокремлені безбалансові відділення Банку очолюють керівники, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, визначеному правлінням Банку.

40. Філії та територіально відокремлені безбалансові відділення Банку мають право від імені Банку надавати банківські та інші фінансові послуги, а також провадити іншу діяльність, передбачену положенням про таку установу, у межах отриманих Банком банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Контроль, ревізія та аудит діяльності Банку

41. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснюється ревізійною комісією Банку, персональний та кількісний склад якої затверджується наглядовою радою.

42. Положення про ревізійну комісію Банку затверджується наглядовою радою.

43. Членами ревізійної комісії Банку не можуть бути члени наглядової ради, правління та працівники Банку.

Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за збереження комерційної та банківської таємниці, а також іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням своїх повноважень. Члени ревізійної комісії після призначення підписують зобов’язання про збереження комерційної і банківської таємниці. У разі виявлення фактів порушення зазначених вимог членом ревізійної комісії або допущення ним інших порушень правління Банку може звернутися до наглядової ради з клопотанням про звільнення від виконання обов’язків такого члена ревізійної комісії.

Ревізійна комісія для виконання покладених на неї функцій може залучати незалежних експертів на платній, договірній основі у порядку, визначеному положенням про ревізійну комісію.

Ревізійна комісія:

контролює дотримання Банком законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України;

розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції для подання наглядовій раді;

вносить до наглядової ради Банку пропозиції з будь-яких питань, що належать до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів його клієнтів.

44. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок наглядовій раді Банку.

З висновками та результатами перевірок ревізійна комісія попередньо ознайомлює правління Банку.

45. Звіт ревізійної комісії Банку розглядається і затверджується наглядовою радою.

46. Банк утворює підрозділ внутрішнього аудиту, що є складовою системи внутрішнього контролю.

Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується наглядовій раді, звітує перед нею та діє на підставі положення, затвердженого наглядовою радою.

Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює такі функції:

перевіряє наявність та оцінює ефективність роботи систем управління ризиками, відповідність зазначених систем видам та обсягам здійснюваних Банком операцій, і внутрішнього контролю Банку;

перевіряє процес оцінки достатності капіталу з урахуванням ризиків Банку;

проводить моніторинг дотримання керівниками та працівниками Банку вимог законодавства і внутрішніх положень Банку;

оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій;

перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

перевіряє фінансово-господарську діяльність Банку;

перевіряє відповідність працівників Банку кваліфікаційним вимогам та виконання ними професійних обов’язків;

виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку і виникнення конфлікту інтересів у Банку;

перевіряє достовірність та своєчасність надання інформації органам державної влади та управління, які в межах повноважень здійснюють нагляд за діяльністю Банку;

інші функції, пов’язані із здійсненням нагляду за діяльністю Банку.

Підрозділ внутрішнього аудиту проводить оцінку видів діяльності Банку, провадження яких забезпечується шляхом залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг).

Підрозділ внутрішнього аудиту за результатами проведених перевірок готує та подає наглядовій раді Банку звіти і пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту має право вимагати позачергового скликання засідання наглядової ради Банку.

Працівники підрозділу внутрішнього аудиту під час виконання своїх функціональних обов’язків мають право на ознайомлення з документами, інформацією, письмовими поясненнями з питань діяльності Банку, включаючи всі підрозділи Банку незалежно від країни їх місцезнаходження, та афілійованих компаній Банку, право на доступ до системи автоматизації банківських операцій та на отримання письмових пояснень від керівників і працівників Банку з питань, що виникають під час проведення перевірки та за її результатами.

47. Ревізії та перевірки діяльності структурних підрозділів Банку проводяться контрольно-ревізійною службою Банку, яка провадить свою діяльність відповідно до положення про неї, затвердженого правлінням Банку.

48. Щорічні перевірки фінансової звітності Банку, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності проводяться аудиторською фірмою відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики.

Державні органи проводять перевірку діяльності Банку в межах їх повноважень згідно із законодавством.

49. Національний банк України здійснює регулювання і нагляд за діяльністю Банку в межах та в порядку, визначених законодавством.

Облік і звітність

50. Банк веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність відповідно до законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

51. Фінансовим роком Банку вважається календарний рік, який починається 1 січня.

52. У фінансових звітах Банку відображаються стан активів і зобов’язань та результати його діяльності за звітний період.

53. Банк складає фінансову та статистичну звітність згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України, міжнародних стандартів фінансової звітності.

54. Порядок, періодичність складення та подання звітності встановлюються Національним банком України.

55. Річна фінансова звітність (консолідована фінансова звітність) перевіряється аудиторською фірмою з метою висловлення нею думки про те, що фінансова звітність Банку відображає (або не відображає) достовірно, в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан або надає (не надає) достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Банку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Банк оприлюднює річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком в обсягах, визначених Національним банком України, шляхом опублікування в періодичних виданнях та/або розповсюдження як окремих друкованих видань чи розміщення в Інтернеті.

Внесення змін до цього Статуту

56. Зміни до цього Статуту затверджуються постановою Кабінету Міністрів України.

Зміни до цього Статуту набирають чинності у порядку, встановленому законодавством.

Припинення діяльності Банку

57. Діяльність Банку припиняється шляхом його реорганізації або ліквідації.

Банк може бути ліквідовано з ініціативи Кабінету Міністрів України або з ініціативи Національного банку України (у тому числі за заявою кредиторів) відповідно до законодавства.

Ліквідація Банку з ініціативи Кабінету Міністрів України здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про господарські товариства, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про банки і банківську діяльність”, та за згодою Національного банку України.

Ліквідація Банку в разі його неплатоспроможності з ініціативи Національного банку України здійснюється відповідно до законодавства.

Реорганізація Банку здійснюється добровільно за рішенням Кабінету Міністрів України або примусово за рішенням Національного банку України в установленому законодавством порядку.

Примусова реорганізація здійснюється в разі істотної загрози платоспроможності Банку.

58. У разі реорганізації Банку вносяться необхідні зміни до цього Статуту, а права та зобов’язання Банку переходять до його правонаступників.

Реорганізація Банку здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

59. Банк ліквідується у порядку, встановленому законодавством.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (10.03.2017)
Просмотров: 966
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar