Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №123 від 06.03.2017. Про збільшення статутного капіталу ПАТ Державний експортно-імпортний банк України  та внесення змін до його Стату


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 березня 2017 р. № 123

Київ

Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного
 товариства “Державний експортно-імпортний банк України” 
та внесення змін до його Статуту

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Збільшити статутний капітал публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” на суму 4 700 000 981,48 гривні шляхом випуску 3 214 687 додаткових  акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій.

2. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2000 р. № 1250 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 33, ст. 1402; 2017 р., № 15, ст. 427), виклавши його в редакції, що додається.

3. Міністерству фінансів для забезпечення виконання цієї постанови здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в розмірі 4 700 001 000 гривень із строком обігу до 15 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 9 відсотків річних в обмін на акції додаткової емісії публічного акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України”.

4. Публічному акціонерному товариству “Державний експортно-імпортний банк України” перерахувати до державного бюджету різницю між номінальною вартістю отриманих облігацій внутрішньої державної позики та номінальною вартістю акцій банку, випущених відповідно до цієї постанови, в сумі 18,52 гривні.

Прем’єр-міністр України                                                                В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 серпня 2000 р. № 1250
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 6 березня 2017 р. № 123)

СТАТУТ
публічного акціонерного товариства
“Державний експортно-імпортний банк України”

I. Загальні положення

1. Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України” (далі — Банк) є державним банком, що утворений відповідно до Розпорядження Президента України від 27 квітня 2000 р. № 189, постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2000 р. № 1020 шляхом перетворення Державного експортно-імпортного банку України у відкрите акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”, тип якого відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” змінено на публічне акціонерне товариство.

2. Банк є правонаступником усіх прав і обов’язків Державного експортно-імпортного банку України, утвореного згідно з Указом Президента України від 3 січня 1992 р. № 29 та зареєстрованого Національним банком 23 січня 1992 р. за № 5, який був перетворений у відкрите акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”, тип якого відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” змінено на публічне акціонерне товариство.

3. Банк у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про банки і банківську діяльність”, іншими законами України, нормативно-правовими актами Національного банку та цим Статутом.

4. Повне найменування Банку:

українською мовою — публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”;

англійською мовою — Joint Stock Company “The State Export-Import Bank of Ukraine”.

Скорочене найменування:

українською мовою — АТ “Укрексімбанк”;

англійською мовою — JSC “Ukreximbank”.

5. Засновником Банку є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Держава здійснює та реалізує повноваження власника щодо акцій, які їй належать у статутному капіталі Банку, через органи управління Банком.

6. Банк є юридичною особою приватного права, має у своїй власності відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, у тому числі вчиняти правочини (договори, контракти),

бути учасником судового процесу, зокрема позивачем та відповідачем в судах або третейських судах.

Банк набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством.

7. Банк, його філії мають гербову та інші печатки, штампи, бланки із своїм офіційним найменуванням.

Відділення Банку можуть мати печатки із своїм офіційним найменуванням та штампи.

8. Місцезнаходження Банку — Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127.

9. Банк відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном відповідно до законодавства.

Засновник відповідає за зобов’язаннями Банку в межах акцій, що йому належать, а понад ці межі — у випадках, передбачених законом або договором.

Банк не відповідає за зобов’язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

Банк є фінансовим агентом Кабінету Міністрів України, організовує та провадить агентську діяльність відповідно до агентських угод, укладених між Кабінетом Міністрів України або іншим уповноваженим державою згідно із законодавством органом та Банком.

Банк виконує свої функції за агентськими угодами, укладеними між Кабінетом Міністрів України або іншим уповноваженим державою згідно із законодавством органом та Банком, як звичайний повірений.

Банк не відповідає за зобов’язаннями Національного банку, а Національний банк не відповідає за зобов’язаннями Банку, якщо інше не передбачено законом або договором.

10. Банк є економічно самостійним і повністю незалежним від органів державної влади і органів місцевого самоврядування в рішеннях та діях, пов’язаних з його оперативною діяльністю.

Банк провадить свою діяльність на комерційній основі, володіє, користується та розпоряджається майном, у тому числі будівлями, спорудами, устаткуванням, інвентарем, фондами та коштами, які належать йому на праві власності відповідно до законодавства.

Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більш як 25 відсотків капіталу Банку. Це обмеження не поширюється: на приміщення, яке забезпечує технологічне виконання банківських функцій; на майно, яке перейшло Банку у власність на підставі реалізації прав заставоутримувача відповідно до умов договору застави; на майно, набуте Банком з метою запобігання збиткам, за умови, що таке майно повинне бути відчужено Банком протягом одного року з моменту набуття права власності на нього.

Банк здійснює інвестування коштів з дотриманням вимог законодавства.

11. Банк є універсальним, входить до складу банківської системи України.

12. Банк має самостійний баланс, кореспондентські рахунки в Національному банку та в інших банках.

II. Мета і предмет діяльності Банку

13. Метою діяльності Банку є створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, обслуговування експортно-імпортних операцій, кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови, зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки та підприємств, що єекспортоорієнтованими або провадять діяльність, пов’язану з виробництвом імпортозамінноїпродукції, а також отримання прибутку в інтересах Банку та його акціонера шляхом:

залучення зовнішніх і внутрішніх кредитних ресурсів та інвестицій в економіку України, насамперед у її пріоритетні галузі;

отримання та надання кредитів від імені та за дорученням Кабінету Міністрів України або іншого уповноваженого державою згідно із законодавством органу, обслуговування відповідної частки державного зовнішнього боргу України за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, в рамках виконання Банком агентських функцій;

фінансування та гарантування експортно-імпортних операцій підприємств;

надання кредитно-фінансової підтримки суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності з метою просування товарів вітчизняного виробництва на зарубіжні ринки;

здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок бюджетних і позичкових коштів, коштів суб’єктів підприємницької діяльності, іноземних інвестицій та кредитів, супроводження інвестиційних проектів та контролю за раціональним використанням залучених ресурсів;

надання банківських послуг, здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринку, в тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими, неурядовими організаціями та кредитно-фінансовими установами іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України;

провадження інших видів діяльності та здійснення інших операцій відповідно до законодавства, ліцензій, дозволів, наданих Національним банком або іншими уповноваженими органами, та положень цього Статуту.

14. Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг (крім послуг у сфері страхування за винятком функцій страхового посередника), а також провадження іншої діяльності в порядку, передбаченому законодавством.

III. Капітал, фонди та резерви Банку

15. З метою забезпечення статутної діяльності Банк відповідно до законодавства та цього Статуту формує капітал.

16. Статутний капітал Банку становить 38 730 041 960,48 (тридцять вісім мільярдів сімсот тридцять мільйонів сорок одна тисяча дев’ятсот шістдесят гривень сорок вісім копійок).

17. Статутний капітал Банку формується відповідно до законодавства та положень цього Статуту.

Банк може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, визначеному законодавством.

Збільшення розміру статутного капіталу Банку може здійснюватися виключно за рахунок грошових внесків (у тому числі чистого прибутку, що залишився в розпорядженні Банку), крім випадків, передбачених законодавством, шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості або збільшення номінальної вартості акцій.

Наявність збитків у Банку не є перешкодою для оголошення підписки на акції та збільшення статутного капіталу Банку.

Зменшення статутного капіталу Банку здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

18. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Банку приймається Кабінетом Міністрів України в порядку, передбаченому законодавством, у тому числі за умови отримання від Національного банку позитивного висновку щодо наміру зміни розміру статутного капіталу.

Статут Банку та зміни до нього затверджуються постановою Кабінету Міністрів України.

19. Резервний фонд Банку створюється до досягнення 25 відсотків розміру регулятивного капіталу. Розмір відрахувань до резервного фонду становить не менш як 5 відсотків суми прибутку Банку. Банк формує резервний фонд для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов’язаннями.

20. Банк створює фонд загальних резервів. Фонд створюється за рахунок прибутку після здійснення відрахувань, передбачених законодавством. Розмір фонду та порядок відрахувань до нього встановлюються наглядовою радою Банку.

Використання коштів фонду здійснюється за поданням правління Банку відповідно до рішення наглядової ради Банку.

Банк може створювати відповідно до законодавства і нормативно-правових актів Національного банку інші фонди. Порядок формування фондів Банку (крім резервного) та положення про них відповідно визначається та затверджуються наглядовою радою Банку згідно з вимогами законодавства та нормативно-правовими актами Національного банку.

IV. Акції Банку

21. Банк здійснює емісію 26 490 412 простих іменних акцій номінальною вартістю 1462,04 гривні (одна тисяча чотириста шістдесят дві гривні 4 копійки), кожна з яких маєбездокументарну форму, на всю суму статутного капіталу відповідно до законодавства.

Акція посвідчує корпоративні права акціонера щодо Банку.

Банк має право здійснювати в установленому національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку консолідацію або дроблення акцій.

22. Кожна акція є неподільною.

V. Прибуток Банку та порядок покриття збитків

23. Прибуток Банку формується за рахунок доходів від його діяльності за вирахуванням витрат і визначається відповідно до законодавства.

Прибуток Банку після сплати податків та інших обов’язкових платежів підлягає розподілу згідно з рішенням наглядової ради Банку у спосіб та строки, що визначені законодавством. Збитки не покриваються безпосередньо з фондів, а проводяться через рахунок прибутків і збитків.

У разі прийняття рішення про виплату дивідендів Банк у десятиденний строк повідомляє Кабінету Міністрів України про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

24. Банку забороняється виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал банку в будь-якій формі, якщо такі виплата чи розподіл призведуть до порушення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або показника достатності основного капіталу.

25. Збитки покриваються за рішенням наглядової ради за рахунок резервного фонду та інших фондів і резервів на покриття збитків від активних операцій у порядку, встановленому наглядовою радою Банку.

VI. Види діяльності

26. Банк відповідно до мети своєї діяльності:

залучає кредити, кошти у вклади (депозити) та розміщує залучені кошти на внутрішньому та зовнішньому ринку;

провадить операційну діяльність, зокрема щодо збереження коштів клієнтів, розрахункове та касове обслуговування клієнтів тощо;

придбаває за власні кошти засоби виробництва для передачі їх в оренду;

провадить фінансову діяльність, у тому числі щодо управління власним та залученим капіталом;

провадить брокерську діяльність;

провадить дилерську діяльність;

здійснює андеррайтинг;

провадить діяльність з управління цінними паперами;

провадить діяльність з управління іпотечним покриттям;

провадить діяльність щодо випуску власних цінних паперів;

провадить діяльність щодо інвестицій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку;

провадить розроблення, виробництво, використання, експлуатацію, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надає послуги у галузі криптографічного захисту інформації для Банку та його клієнтів;

виконує функції страхового посередника;

здійснює випуск платіжних документів (чеків, акредитивів тощо), їх купівлю, продаж та зберігання, а також інші операції з ними;

здійснює купівлю у підприємств, установ, організацій та громадян і продаж їм іноземної валюти готівкою та валюти, що перебуває на рахунках і вкладах;

здійснює купівлю і продаж в Україні та за кордоном банківських металів;

залучає і розміщує дорогоцінні метали (у тому числі банківські метали) на рахунках і вкладах, а також здійснює інші операції з такими металами відповідно до міжнародної банківської практики;

здійснює операції з касового обслуговування державного бюджету за угодами, укладеними з Казначейством;

надає консультаційні та інформаційні послуги щодо операцій на фондовому ринку;

провадить депозитарну діяльність депозитарної установи;

провадить діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

провадить діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

провадить професійну діяльність на фондовому ринку — діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду);

здійснює випуск електронних грошей, номінованих в гривні, а також інші операції з ними;

провадить інші види діяльності, не заборонені законодавством.

Види діяльності, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання дозволу на їх провадження, провадяться Банком після отримання відповідної ліцензії або дозволу.

27. Банк на підставі банківської ліцензії може надавати такі банківські послуги:

залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, зокрема у банківських металах;

розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банк має право надавати такі фінансові послуги:

випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

довірче управління фінансовими активами;

діяльність з обміну валюти;

фінансовий лізинг;

надання гарантій та поручительств;

переказ коштів;

послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення;

факторинг;

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів.

Банк, крім надання фінансових послуг, має право провадити також діяльність щодо:

інвестицій;

випуску власних цінних паперів;

випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

Банк провадить діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, а за наявності відповідної ліцензії Національного банку — в іноземній валюті.

28. Банк має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських та інших фінансових послуг і провадження інших видів діяльності.

VII. Права Банку

29. З метою провадження своєї діяльності Банк має право відповідно до законодавства:

відкривати та закривати (ліквідовувати) відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України, а також утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати дочірні підприємства;

утворювати (у тому числі шляхом придбання) дочірні банки, філії і представництва на території іноземних держав після отримання дозволу Національного банку, реорганізовувати та ліквідовувати (закривати) їх;

здійснювати прямі інвестиції у капітал будь-якої юридичної особи відповідно до законодавства;

здійснювати операції з цінними паперами відповідно до законодавства про банки, цінні папери, інвестиційну діяльність та згідно з нормативно-правовими актами Національного банку;

здійснювати управління власним та залученим капіталом;

використовувати як платіжні інструменти розрахункові документи, платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші інструменти, у тому числі електронні платіжні засоби, що застосовуються у міжнародній банківській практиці;

бути учасником банківської групи;

утворювати благодійні або інші неприбуткові організації, неприбуткові спілки чи асоціації або бути їх учасником для забезпечення досягнення мети діяльності Банку;

бути засновником або учасником юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми і виду, придбавати корпоративні права юридичних осіб, у тому числі акції (частки, паї), крім тих, статутом яких передбачена повна відповідальність його власників;

фінансувати капітальні вкладення за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;

приймати заповідальні розпорядження від вкладників - фізичних осіб про видачу вкладу в разі смерті будь-якій особі, організації або державі;

залучати кошти нерезидентів;

запроваджувати та надавати своїм клієнтам нові види банківських послуг;

залучати та надавати від імені та за дорученням Кабінету Міністрів України або іншого уповноваженого державою згідно із законодавством органу юридичним особам — резидентам України кредити в іноземній валюті, повернення яких іноземним кредиторам гарантовано Кабінетом Міністрів України або іншою уповноваженою державою особою, з метою сприяння розвитку пріоритетних галузей економіки України, структурній перебудові та модернізації промисловості, розвитку експортного потенціалу вітчизняних підприємств відповідно до державних програм (виконання агентських (посередницьких) функцій);

самостійно встановлювати процентні ставки за активними та пасивними операціями, а також розміри комісійних та інших винагород за послуги Банку;

отримувати від суб’єктів господарювання, установ і організацій баланси, фінансові плани, фінансову звітність та інші документи, що відображають результат діяльності зазначених осіб, за формою, визначеною законодавством, для здійснення активних банківських операцій, проведення розрахунків і підтвердження платоспроможності клієнтів тощо;

приймати для забезпечення кредитів, гарантій та зобов’язань за іншими операціями у заставу майно (майнові права), на яке може бути звернено стягнення, отримувати заставлене майно (майнові права) у власність внаслідок звернення на нього стягнення та в управління, забезпечувати виконання зобов’язань у будь-який спосіб, визначений законодавством або договором;

перевіряти використання за цільовим призначенням наданих Банком кредитів, а також наявність та умови збереження майна, яким забезпечується виконання зобов’язань за наданими кредитами, гарантіями;

обстежувати потенційні об’єкти інвестиційної діяльності, створювати відповідний банк даних, здійснювати інформаційне забезпечення учасників інвестиційного процесу;

самостійно визначати форми, систему та порядок оплати і стимулювання праці співробітників відповідно до законодавства;

мати у власності нерухоме майно, засоби зв’язку, обладнання, транспортні засоби тощо;

здійснювати в межах, визначених законодавством, перевірку грошових і розрахункових документів, бухгалтерських, звітних і статистичних матеріалів підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які мають рахунки в установах Банку;

придбавати, зберігати, використовувати та перевозити в порядку, передбаченому законодавством, бойову вогнепальну зброю, боєприпаси до неї, спеціальну техніку, обладнання, засоби індивідуального захисту та активної оборони для забезпечення власної служби охорони та служби інкасації Банку;

виконувати агентські та інші посередницькі функції, у тому числі функції страхового посередника;

у разі несвоєчасного погашення кредиту або процентів за користування ним видавати наказ про примусову оплату боргового зобов’язання, якщо це передбачено договором;

отримувати у власність акції, частки, паї у зв’язку з реалізацією права заставодержателя;

провадити інші дії, що не суперечать законодавству.

30. Представництво прав та охоронюваних законом інтересів Банку в судах загальної юрисдикції або третейських судах може здійснюватися філією Банку на підставі затвердженого Банком положення про філію.

31. Банк формує відносини з клієнтами та банками-кореспондентами відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, на підставі договорів про надання банківських та інших послуг, а також щодо провадження інших видів діяльності, не забороненої для банків, якими визначаються взаємні права, зобов’язання та відповідальність сторін, процентні ставки, комісійні винагороди, види забезпечення повернення кредитів, порядок отримання від клієнтів відповідної інформації та інші умови.

VIII. Ресурси Банку

32. Ресурси Банку складаються з власних та залучених коштів у національній та іноземній валюті.

33. Банк на договірних засадах може отримувати кредити у Національному банку, інших банках та фінансових установах, включаючи міжнародні фінансові установи.

34. Банк здійснює активні операції у межах наявних власних та залучених ресурсів.

Для проведення спільного фінансування Банк може укладати договори проконсорціумне кредитування.

IX. Захист інтересів клієнтів, охорона співробітників 
і майна Банку та банківська таємниця

35. Банк розробляє та здійснює заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Звернення стягнення на власні кошти та майно Банку, кошти та інші цінності фізичних або юридичних осіб, що перебувають у Банку, накладення арешту на майно або кошти Банку, що перебувають на його рахунках, а також арешту на кошти та інші цінності фізичних або юридичних осіб, що перебувають в Банку, та звільнення майна або коштів з-під арешту здійснюються згідно із законодавством.

36. Банк забезпечує збереження банківської таємниці усіма його службовцями відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність” та інших нормативно-правових актів.

Керівники та службовці Банку зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм під час виконання своїх службових обов’язків.

Керівники та службовці Банку під час вступу на посаду підписують зобов’язання про збереження банківської таємниці.

Особи, винні у порушенні порядку розкриття та використання банківської таємниці, несуть відповідальність згідно із законом.

 

X. Управління Банком

37. Органами управління Банку є наглядова рада та правління.

38. Вищим органом управління Банку є наглядова рада, яка здійснює контроль за діяльністю правління з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам та захисту інтересів держави як акціонера Банку та виконує інші функції, передбачені Законом України “Про банки і банківську діяльність”.

Порядок формування, кількісний та персональний склад наглядової ради, припинення повноважень членів наглядової ради визначається згідно із законодавством.

У своїй діяльності наглядова рада керується Законом України “Про банки і банківську діяльність”, іншими актами законодавства та цим Статутом.

Внутрішні питання організації діяльності наглядової ради та питання діловодства визначаються положенням про наглядову раду Банку, що приймається на її засіданні.

До компетенції наглядової ради належить:

визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності;

призначення і звільнення голови правління;

призначення і звільнення заступників голови правління, членів правління, в тому числі за поданням голови правління;

визначення джерел капіталізації та іншого фінансування банку;

контроль за діяльністю правління, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;

затвердження річних результатів діяльності Банку, в тому числі його дочірніх підприємств, звіту правління та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;

здійснення розподілу прибутку та затвердження строків, розміру, порядку виплати річних дивідендів;

прийняття рішення про покриття збитків;

затвердження положення про ревізійну комісію Банку, яким визначається, зокрема, порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку та внесення змін до нього;

затвердження плану відновлення діяльності Банку;

прийняття рішення щодо утворення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, затвердження їх статутів;

визначення організаційної структури Банку в частині утворення, реорганізації та ліквідації відокремлених підрозділів Банку (філій, відділень, представництв тощо), затвердження положень про них;

визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;

визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг, а також розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та прийняття рішення щодо нього;

затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з членами правління, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

затвердження бюджету Банку, в тому числі підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;

вирішення питань про участь Банку у групах;

вирішення питання про притягнення до матеріальної та/або дисциплінарної відповідальності посадових осіб Банку — голови правління, заступників голови правління, членів правління та керівника підрозділу внутрішнього аудиту у випадках, передбачених законодавством;

призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту;

розгляд звітів та пропозицій підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділу з управління ризиками;

затвердження умов правочинів на відчуження майна, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу Банку;

затвердження положення про наглядову раду Банку;

затвердження положення про правління Банку;

затвердження ліквідаційного балансу в разі припинення Банку;

управління рахунком у цінних паперах, на якому зберігаються та обліковуються акції Банку, що належать державі, в частині:

- укладення договорів для забезпечення обліку та зберігання прав на акції Банку, що належать державі, на рахунку в цінних паперах;

- отримання звітів про виконання депозитарних операцій та іншої інформації, пов’язаної з акціями Банку, що належать державі, та подання їх Кабінетові Міністрів України;

- призначення розпорядників рахунка у цінних паперах з наданням їм повноважень на підписання відповідно до рішень, прийнятих Кабінетом Міністрів України, розпоряджень про зарахування прав на акції Банку, що належать державі, обмеження їх обігу та інших розпоряджень;

визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;

забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;

контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;

затвердження порядку здійснення операцій із пов’язаними з Банком особами;

прийняття рішень про здійснення інвестування у статутні капітали юридичних осіб у разі, коли частка Банку в статутному капіталі таких юридичних осіб становитиме 50 і більше відсотків (придбання акцій, часток, паїв), крім випадків отримання у власність акцій, часток, паїв у зв’язку з реалізацією права заставодержателя);

прийняття рішення про вихід із складу засновників або учасників юридичних осіб чи продаж їх корпоративних прав (акцій, часток, паїв) у разі, коли частка Банку в статутному капіталі таких юридичних осіб становитиме 50 і більше відсотків;

створення (у тому числі шляхом придбання) дочірніх банків, філій і представництв на території іноземних держав після отримання дозволу Національного банку, їх реорганізація та ліквідація, затвердження їх статутів (положень про них);

прийняття рішень про утворення комітетів наглядової ради та затвердження положень про них, призначення (обрання) та відкликання голів і членів таких комітетів;

виконання інших функцій відповідно до законодавства та цього Статуту.

Наглядова рада не втручається в оперативну діяльність Банку.

Наглядову раду очолює голова, який обирається наглядовою радою із складу її членів.

Засідання наглядової ради проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання наглядової ради є правоможним за наявності не менше десяти її членів.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні її членів.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування в порядку, передбаченому внутрішніми положеннями Банку.

Порядок скликання, голосування наглядової ради та прийняття і оформлення її рішень визначається внутрішніми положеннями Банку.

Члени наглядової ради несуть згідно із законодавством відповідальність за захист інтересів держави і Банку, збереження банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням своїх повноважень.

У разі встановлення фактів порушення зазначених вимог правління може звернутися до Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України щодо порушення питання про припинення повноважень призначених ними членів наглядової ради, але не раніше ніж через рік з дня призначення.

Наглядова рада має право делегувати окремі повноваження правлінню.

Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

39. Постійно діючим виконавчим органом Банку є правління у кількості не менш як вісім осіб, яке здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю Банку і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з цим Статутом та положенням про правління Банку.

Членами правління можуть бути тільки працівники Банку.

До складу правління входять голова, заступники голови та інші члени правління. Голова правління призначається на посаду та звільняється з посади наглядовою радою. Інші члени правління призначаються на посаду та звільняються з посади наглядовою радою, в тому числі за поданням голови правління.

Правління діє від імені Банку в межах, передбачених законодавством та цим Статутом, і підзвітне наглядовій раді.

До компетенції правління належить:

організація виконання рішень наглядової ради;

винесення на розгляд наглядової ради питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню наглядовою радою, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з таких питань;

затвердження поточних планів діяльності Банку, фінансового плану, кошторисів витрат на власні потреби Банку;

розгляд річної фінансової звітності/консолідованої річної фінансової звітності Банку разом із висновками зовнішнього аудиту та винесення їх на розгляд наглядової ради;

підготовка для затвердження наглядовою радою бюджету Банку, в тому числі підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;

організація діяльності Банку, його обліку та звітності, внутрішньобанківського контролю, автоматизації банківських операцій;

розгляд питань оперативної діяльності Банку, діяльності його структурних підрозділів, філій, представництв, відділень, дочірніх підприємств;

контроль за дотриманням вимог законодавства працівниками Банку;

затвердження найважливіших правил, процедур та інших внутрішніх положень, затвердження яких не належить до компетенції наглядової ради;

визначення основних засад ведення активних та пасивних операцій;

затвердження порядку встановлення процентних ставок за активними і пасивними операціями, розмірів комісійних та інших винагород за послуги Банку;

прийняття рішень про приватне розміщення, дроблення або консолідацію акцій Банку, затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку, результатів приватного розміщення акцій Банку, звіту про результати приватного розміщення акцій Банку на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України;

затвердження та формування організаційної структури Головного банку та типової структури відокремлених підрозділів Банку;

визначення системи, умов і розмірів оплати та стимулювання праці працівників Банку;

прийняття рішень про соціальне забезпечення і захист працівників Банку;

прийняття рішень про надання благодійної допомоги;

розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників установ Банку і прийняття за його результатами рішень;

надання згоди на призначення керівних працівників структурних підрозділів Головного банку, філій, представництв, керівників дочірніх підприємств згідно із затвердженою правлінням номенклатурою посад;

прийняття рішень про організацію та координацію роботи філій, представництв, відділень, дочірніх підприємств та здійснення контролю за виконанням покладених на них завдань;

прийняття рішень про утворення благодійних або інших неприбуткових організацій, спілок чи асоціацій, інших прибуткових та неприбуткових об’єднань або участь Банку в них та вступ Банку до їх складу;

прийняття рішень про здійснення інвестування у статутні капітали юридичних осіб (придбання акцій, часток, паїв) у разі, коли частка Банку в статутному капіталі таких юридичних осіб становить менш як 50 відсотків, а також у випадках отримання у власність акцій, часток, паїв у зв’язку з реалізацією права заставодержателя;

прийняття рішення про вихід із складу засновників або учасників юридичних осіб чи продаж їх корпоративних прав (акцій, часток, паїв) у разі, коли частка Банку в статутному капіталі таких підприємств становить менш як 50 відсотків;

укладення Банком договорів на відчуження майна відповідно до законодавства та цього Статуту на суму, що не перевищує 10 відсотків статутного капіталу Банку;

прийняття рішення про списання активів Банку, в тому числі за рахунок резервів, недостачі та втрат його товарно-матеріальних цінностей;

прийняття рішень та надання дозволів на реалізацію або списання заставленого майна, в тому числі акцій, часток, паїв, що було прийнято на баланс Банку в рахунок погашення заборгованості за кредитами та іншими активними операціями;

утворення постійно діючих робочих органів (комітетів, комісій, груп), яким у разі потреби можуть бути делеговані окремі повноваження правління;

затвердження символіки Банку;

прийняття рішень щодо передачі майна Банку в заставу для забезпечення його зобов’язань;

забезпечення підготовки проекту стратегії розвитку Банку для затвердження його наглядовою радою;

визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку;

реалізація стратегії, бізнес-плану розвитку та політики управління ризиками, затверджених наглядовою радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів;

інформування наглядової ради про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку;

підготовка пропозицій щодо створення в установленому порядку відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв тощо), дочірніх підприємств Банку та участі в них, а також їх реорганізації і ліквідації, розгляд проектів їх статутів, положень про них з подальшим поданням наглядовій раді для прийняття рішення;

затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів (крім положень про структурні та відокремлені підрозділи) згідно із стратегією розвитку Банку;

прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів;

прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;

вирішення інших питань, пов’язаних з управлінням діяльністю Банку, питань, повноваження щодо яких делеговані йому наглядовою радою, питань, внесених на розгляд правління за рішенням голови правління, крім питань, що належать до компетенції Кабінету Міністрів України та наглядової ради.

Правління діє у межах своїх повноважень та підзвітне наглядовій раді.

Засідання правління проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Правління має право приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менш як дві третини його членів від фактично призначеного складу правління Банку.

Рішення правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які беруть участь у його засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні правління.

У разі незгоди з рішенням правління його члени можуть повідомити про свою позицію наглядовій раді.

Засідання правління оформляються протоколами.

Рішення правління є обов’язковими до виконання для всіх працівників Банку.

Рішення правління можуть провадитися в життя наказами, якщо про це зазначено у відповідному рішенні правління.

40. Голова правління:

здійснює керівництво діяльністю правління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань;

діє без довіреності від імені Банку, представляє інтереси Банку в усіх юридичних особах як в Україні, так і за її межами;

розпоряджається майном і коштами Банку відповідно до законодавства та цього Статуту;

вносить подання наглядовій раді щодо призначення та звільнення заступників голови правління, членів правління та керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

розподіляє обов’язки між заступниками голови правління, іншими членами правління та визначає їх функціональні повноваження;

видає довіреності від імені Банку, підписує договори, в тому числі зовнішньоекономічні договори (контракти), має право встановлювати інший порядок підписання договорів (контрактів) та інших зобов’язань і документів від імені Банку;

підписує позовні заяви від імені Банку;

затверджує правила, процедури, положення про структурні підрозділи та інші внутрішні положення, зокрема методичні, затвердження яких не віднесено до компетенції правління та наглядової ради;

підписує Статут, зміни до нього, у тому числі шляхом викладення у новій редакції, затверджені відповідними актами Кабінету Міністрів України для проведення реєстраційних дій;

видає накази та розпорядження з питань діяльності Банку;

затверджує штатний розпис Банку;

приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівникам Банку;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Банку, встановлює посадові оклади, надбавки, застосовує заходи матеріального заохочення працівників, притягує до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

підписує документи, необхідні для реєстрації випусків акцій Банку в разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішень про збільшення статутного капіталу Банку;

здійснює інші повноваження від імені Банку.

Голова правління виконує також інші функції за дорученням наглядової ради та правління.

Голова правління має право брати участь у засіданнях наглядової ради з правом дорадчого голосу. Голова правління не може очолювати структурні підрозділи Банку.

Голова правління має право делегувати окремі свої повноваження заступникам голови правління, членам правління та іншим працівникам Банку.

XI. Організаційна структура Банку

41. Банк з усіма своїми філіями, представництвами та відділеннями є єдиною системою.

42. Структура Банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.

До структури Банку входять:

Головний банк;

філії Банку;

представництва Банку;

відділення Головного банку та філій.

Філії, відділення та представництва Банку не є юридичними особами і діють від імені Банку на підставі положення про них.

43. Філії та представництва Банку очолюють керівники, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою правління за згодою правління.

Відділення, що підпорядковуються Головному банку, очолюють керівники, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою правління Банку.

Відділення, що підпорядковуються філії, очолюють керівники, які призначаються на посаду та звільняються з посади керівником філії у порядку, визначеному внутрішніми положеннями Банку.

44. Компетенція, функції та інші питання діяльності філій, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів Банку визначаються положеннями про відповідний відокремлений підрозділ.

XII. Контроль, ревізія та аудит діяльності Банку

45. Органом контролю Банку є ревізійна комісія.

46. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку.

Персональний та кількісний склад ревізійної комісії, дострокове припинення повноважень усього призначеного персонального складу ревізійної комісії або окремого з її членів визначаються наглядовою радою.

Ревізійна комісія:

контролює дотримання Банком вимог законодавства і нормативно-правових актів Національного банку;

розглядає звіти внутрішніх та зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції наглядовій раді;

вносить наглядовій раді пропозиції щодо питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.

Ревізійна комісія підзвітна наглядовій раді. Положення про ревізійну комісію Банку затверджується наглядовою радою.

Членами ревізійної комісії не можуть бути члени наглядової ради, правління та працівники Банку.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за дорученням наглядової ради або на вимогу засновника в особі Кабінету Міністрів України.

Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок наглядовій раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Банку. Без висновку ревізійної комісії наглядова рада не має права затверджувати фінансовий звіт Банку.

Члени ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях наглядової ради та правління.

Засідання ревізійної комісії проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

Позачергові засідання ревізійної комісії можуть скликатися наглядовою радою.

Рішення приймається більшістю голосів членів ревізійної комісії.

Звіт ревізійної комісії розглядається і затверджується наглядовою радою.

47. Банківське регулювання та банківський нагляд за діяльністю Банку здійснюються Національним банком у порядку, встановленому законодавством.

48. Банк утворює підрозділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи внутрішнього контролю.

Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується наглядовій раді та звітує перед нею, діє на підставі положення, затвердженого наглядовою радою.

Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює відповідно до законодавства функції, визначені положенням про підрозділ внутрішнього аудиту.

Підрозділ внутрішнього аудиту за результатами проведених перевірок готує та подає наглядовій раді звіти і пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

49. Перевірки достовірності фінансової звітності Банку проводяться зовнішніми аудиторами (аудиторськими фірмами).

XIII. Облік і звітність

50. Банк організовує бухгалтерський облік відповідно до законодавства.

XIV. Внесення змін до цього Статуту

51. Зміни до цього Статуту затверджуються постановою Кабінету Міністрів України.

52. Зміни до цього Статуту набирають чинності у порядку, встановленому законодавством.

XV. Припинення діяльності Банку

53. Банк припиняється шляхом його реорганізації або ліквідації.

54. Реорганізація Банку здійснюється в установленому законодавством порядку за рішенням Кабінету Міністрів України за умови надання попереднього дозволу Національного банку. Реорганізація Банку здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

У разі реорганізації Банку вносяться необхідні зміни до цього Статуту, а права та зобов’язання Банку переходять до його правонаступників.

55. Банк ліквідується у порядку, встановленому законодавством.

Банк може бути ліквідовано з ініціативи Кабінету Міністрів України або Національного банку (у тому числі за заявою кредиторів) відповідно до законодавства.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (10.03.2017)
Просмотров: 708
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar