Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №127 від 01.03.2017. Про внесення змін до постанов Кабінету  Міністрів України від 5 квітня 2014 р.  № 85 і від 14 січня 2015 р. № 2


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. № 127

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 5 квітня 2014 р. 
№ 85 і від 14 січня 2015 р. № 2

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882) і від 14 січня 2015 р. № 2 “Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 6, ст. 124, № 81, ст. 2701) зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2017 р. № 127

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 14 січня 2015 р. № 2

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 у позиції “МІП” цифри “29” і “29” замінити відповідно цифрами “47” і “47”.

2. У Положенні про Міністерство інформаційної політики України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 2:

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“МІП є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та інформаційної безпеки.”;

2) у пункті 3:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах інформаційного суверенітету України та інформаційної безпеки, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами;”;

доповнити пункт підпунктами 11—12 такого змісту:

“11) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері державного іномовлення;

12) забезпечення розбудови в Україні системи державних стратегічних комунікацій;”;

3) у пункті 4:

доповнити пункт підпунктами 231—234 такого змісту:

“231) здійснює формування та реалізацію державної політики у сфері державного іномовлення, а також сприяє інтеграції суб’єктів державного іномовлення України у світовий інформаційний простір та провадженню ними діяльності відповідно до міжнародних стандартів;

232) сприяє популяризації та формуванню позитивного іміджу України у світових інформаційних ресурсах та національних інформаційних ресурсах іноземних держав з метою захисту її політичних, економічних та соціально-культурних інтересів, зміцнення національної безпеки і відновлення територіальної цілісності України;

233) забезпечує інформаційну реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, окремих територій Донецької та

Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції;

234) сприяє проведенню загальнонаціональних комунікаційних кампаній;”;

підпункт 27 після слів “до його компетенції” доповнити словами “, зокрема з питань державного іномовлення”;

4) у підпункті 1 пункту 5 слова “формує кадровий резерв на відповідні посади,” виключити;

5) в абзаці другому пункту 9 слова “та заступника Міністра — керівника апарату” виключити;

6) у пункті 10:

у підпункті 4 слова “в апараті” виключити;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

“8) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МІП, визначає персональний склад патронатної служби Міністра;”;

у підпункті 9 слова “державних службовців та” і “апарату МІП,” виключити;

підпункт 10 доповнити словами “та державного секретаря МІП”;

підпункт 11 виключити;

доповнити пункт підпунктом 111 такого змісту:

“111) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю МІП;”;

у підпункті 12 слова “, в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників” виключити;

підпункт 13 виключити;

доповнити пункт підпунктом 131 такого змісту:

“131) визначає обов’язки першого заступника  та заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;”;

7) доповнити Положення пунктами 101—103 такого змісту:

“101. Повноваження керівника державної служби у МІП здійснює державний секретар МІП.

Державний секретар МІП є вищою посадовою особою з числа державних службовців МІП. Державний секретар МІП підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар МІП призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

102. Державний секретар МІП відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату МІП;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МІП та подає їх на розгляд Міністру;

3) організовує та контролює виконання апаратом МІП Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів МІП та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи МІП, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті МІП;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики — статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на МІП завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МІП, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МІП, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МІП;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МІП;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МІП;

14) представляє МІП як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками МІП доручення;

16) з питань, що належать до його компетенції, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату МІП до відзначення державними нагородами України.

103. На час відсутності державного секретаря МІП чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату МІП відповідно до наказу державного секретаря МІП.”;

8) в абзаці третьому пункту 12 слова “заступником Міністра — керівником апарату” замінити словами “державним секретарем МІП”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (14.03.2017)
Просмотров: 707
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar