Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №130 від 01.03.2017 Про затвердження Порядку використання коштів,  передбачених у державному бюджеті для часткової  компенсації вартості


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. № 130

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для часткової 
компенсації вартості сільськогосподарської техніки 
та обладнання вітчизняного виробництва

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, що додається.

2. Абзац третій пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2017 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 77 (Офіційний вісник України, 2017 р., №  17, ст. 489), викласти у такій редакції:

“часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.”.

3. Міністерству аграрної політики та продовольства проаналізувати стан виконання цієї постанови та у разі, коли обсяг коштів, необхідних для надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за поданими до 1 жовтня 2017 р. сільськогосподарськими товаровиробниками заявками, не перевищує 50 відсотків обсягу річних асигнувань, передбачених у державному бюджеті для такої компенсації, подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до затвердженого цією постановою Порядку з метою підвищення ефективності підтримки сільськогосподарських товаровиробників та використання бюджетних коштів.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 75

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2017 р. № 130

ПОРЯДОК
 використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки 
та обладнання вітчизняного виробництва

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

3. Одержувачами бюджетних коштів є юридичні особи та фізичні особи — підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (за визначенням, наведеним у пункті 2.15 статті 2 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі — сільськогосподарські товаровиробники).

4. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням для агропромислового комплексу (далі — техніка та обладнання) шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних у виробників та/або їх дилерів (далі — часткова компенсація).

5. Часткова компенсація надається на техніку та обладнання, ступінь локалізації виробництва яких (за визначенням, наведеним у пункті 3 статті 1 Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу”) перевищує 60 відсотків, крім тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, ступінь локалізації виробництва яких має перевищувати показник, встановлений у Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 369 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 40, ст. 1427).

6. Перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів (далі — перелік), формується комісією, яка утворюється Мінекономрозвитку.

Комісію очолює Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі.

Комісія провадить свою діяльність на основі положення, яке затверджується Мінекономрозвитку.

Перелік формується після перевірки комісією ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання.

7. До переліку включаються техніка та обладнання, що виробляються заводами-виробниками, які є резидентами України не менш як два роки та:

питома вага витрат яких на оплату праці (з урахуванням нарахувань на заробітну плату) у складі собівартості виробництва продукції становить не менш як 8 відсотків;

мають конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, відображене в балансі;

здійснюють на території України технологічні операції, необхідні для виробництва техніки та обладнання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 369 “Про затвердження Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та встановлення показників ступеня локалізації виробництва тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 40, ст. 1427);

здійснюють гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки та обладнання.

Заявки щодо включення до переліку подаються до комісії щороку до 1 лютого, а у 2017 році — до 1 травня.

Форма заявки та документи, необхідні для включення до переліку, визначаються Мінекономрозвитку.

8. Мінекономрозвитку розміщує сформований комісією перелік у дводенний строк на офіційному веб-сайті Міністерства та надсилає його до Мінагрополітики.

У переліку зазначається:

найменування завода-виробника та/або його дилера;

вид і марка техніки та обладнання;

довідкова вартість техніки та обладнання.

9. Мінагрополітики у дводенний строк після надходження переліку розміщує його на офіційному веб-сайті Міністерства.

10. Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі у розмірі 20 відсотків вартості техніки та обладнання (без урахування податку на додану вартість), зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через державний банк і придбання до 1 грудня поточного року техніки та обладнання.

Вартість техніки та обладнання, придбаних після 1 грудня поточного року, підлягає частковій компенсації за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на наступний рік.

Часткова компенсація не надається сільськогосподарським товаровиробникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство та/або яких визнано банкрутами та/або які перебувають на стадії ліквідації, а також тим, що мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами ДФС.

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів:

кошти у сумі, що незаконно отримано, протягом місяця повертаються до державного бюджету;

часткова компенсація не надається протягом трьох наступних бюджетних періодів.

11. Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до державного банку заявки та підтвердні документи щодо придбання техніки та обладнання, а саме:

копію платіжного доручення;

акт приймання-передачі техніки та обладнання;

свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає обов’язковій державній реєстрації).

Форма заявки для отримання часткової компенсації визначається Мінагрополітики.

12. Мінагрополітики на підставі наданої державними банками інформації про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ сільськогосподарського товаровиробника, вид і марку техніки та обладнання, вартість їх придбання, суму коштів, що підлягає частковій компенсації, формує реєстр сільськогосподарських товаровиробників, які придбали техніку та обладнання (далі — реєстр), та подає його Мінекономрозвитку.

13. Техніка та обладнання, придбані сільськогосподарськими товаровиробниками з частковою компенсацією вартості, протягом трьох років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням.

У разі порушення зазначеної вимоги сільськогосподарський товаровиробник повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання.

14. Мінагрополітики у межах обсягу відкритих асигнувань у місячний строк на підставі реєстру перераховує бюджетні кошти державному банку, який в одноденний строк перераховує їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників пропорційно визначеним у реєстрі сумам.

У разі недостатності коштів, передбачених у поточному бюджетному періоді, компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний період у межах бюджетного року.

15. Мінагрополітики до 20 січня року, що настає за звітним, подає Мінекономрозвитку підсумковий реєстр за звітний рік.

16. Мінагрополітики у місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.

17. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

18. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2017 р. № 130

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 959 “Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2012).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2005 p. № 71 “Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2005 p., № 4, ст. 208).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 p. № 321 “Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 16, ст. 604).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 p. № 849 “Про доповнення пункту 8 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 46, ст. 1886).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 p. № 1115 “Про внесення змін до пункту 81 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 69, ст. 2630).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 p. № 109 “Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2008 p., № 17, ст. 443).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 763 (Офіційний вісник України, 2008 p., № 66, ст. 2218).

8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 953 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 69, ст. 2381).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 647 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2003).

10. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. № 96 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 11, ст. 486).

11. Пункт 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 968 “Питання Державної фінансової інспекції” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 71, ст. 2684).

12. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 508 “Про затвердження нового складу Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 p., № 43, ст. 1671).

13. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 180 “Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2013 p., № 23, ст. 781).

14. Пункт 10 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2016 p., № 100, ст. 3261).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (14.03.2017)
Просмотров: 1723
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar