Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №138 від 23.02.2011. Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2011 р. N 138

Київ

Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2012 року N 1035,
від 24 грудня 2014 року N 710,
від 30 грудня 2015 року N 1156,
від 8 вересня 2016 року N 597
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 вересня 2016 року N 597, діють до 15 вересня 2017 року),
від 19 жовтня 2016 року N 724,
 від 26 жовтня 2016 року N 933

Відповідно до статті 29 Бюджетного кодексу України та статей 5 і 11 1 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, що додається.

2. Керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади забезпечити надходження до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що належать до сфери управління зазначених органів.

3. Державній податковій службі:

разом з Державною фінансовою інспекцією здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу);

інформувати Міністерство фінансів щомісяця до 10 числа про обсяги надходження до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) окремо за кожним державним унітарним підприємством або об'єднанням у розрізі регіонів та органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. N 138 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

1. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, державних комерційних підприємств та казенних підприємств, які відповідно до статті 1 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" належать до наукових установ, науково-технологічних комплексів, заснованих на державній власності, а також державних підприємств "Міжнародний державний центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, у розмірі 75 відсотків.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 12.11.2012 р. N 1035,
від 24.12.2014 р. N 710)

(на часткову зміну абзацу першого пункту 1 установлено, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується адміністратором єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, до державного бюджету за відповідний період, визначається у розмірі 30 відсотків, за умови спрямування ним 45 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на доопрацювання, супроводження програмного забезпечення таких реєстрів та створення умов для їх технічного і технологічного функціонування. Використання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щоквартальному державному фінансовому аудиту згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 р. N 597, яка діє до 15.09.2017 р.)

 

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. N 724)

(на часткову зміну абзацу першого пункту 1 установлено, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету за відповідний період Державним концерном "Укроборонпром", його учасниками, державними унітарними підприємствами, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, які задіяні у розробленні, виробництві та ремонті озброєння, військової і спеціальної техніки та їх складових і є виконавцями державного оборонного замовлення у зазначений період, визначається у розмірі 30 відсотків згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 933)

 

Абзац другий пункту 1 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.12.2015 р. N 1156)

Абзац третій пункту 1 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.12.2015 р. N 1156)

Під час розрахунку чистого прибутку (доходу) за 2014 рік його розмір збільшується на суму дооцінки необоротних активів, яка підлягала перенесенню до нерозподіленого прибутку у звітні періоди 2010 - 2013 років, але не менше суми дооцінки необоротних активів, включеної до складу витрат у звітному періоді, які включають у тому числі амортизацію.

(пункт 1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 р. N 710,
у зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим)

Державними підприємствами енергетичної галузі чистий прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.

Державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється в межах кошторису, що затверджується НКРЕ, відрахування частини чистого прибутку (доходу) провадяться із суми перевищення фактично отриманих кошторисних доходів над фактично здійсненими кошторисними видатками у звітному періоді.

2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Центральні органи виконавчої влади, які виконують функції з управління майном державних підприємств, забезпечують перерахування до 29 грудня 2014 р. частини нерозподіленого прибутку та/або додаткового капіталу до загального фонду державного бюджету за переліком згідно з додатком.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 р. N 710)

3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

4. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду державного бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби.

5. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку державні унітарні підприємства та їх об'єднання подають центральним та місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони належать.

 

Додаток
до Порядку

 

 

 

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, які перераховують частину нерозподіленого прибутку та/або додаткового капіталу до загального фонду державного бюджету

Найменування підприємства

Сума нерозподіленого прибутку та/або додаткового капіталу,
млн. гривень

Державні підприємства "Південна залізниця", "Придніпровська залізниця", "Одеська залізниця", "Донецька залізниця", державні територіально-галузеві об'єднання "Львівська залізниця", "Південно-Західна залізниця"

340

Державне підприємство обслуговування повітряного руху "Украерорух"

340

Державне підприємство "Маріупольський морський торговельний порт"

280

Державне підприємство "Одеський морський торговельний порт"

125

Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний"

160

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

160

Державне підприємство "Артемсіль"

130

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"

220

Українське державне підприємство "Укрхімтрансаміак"

15

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"

120

Державне підприємство "Укрекоресурси"

10

Разом

1900

 

(Порядок доповнено додатком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2014 р. N 710)


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (01.02.2016)
Просмотров: 998
Всего комментариев: 0
avatar