Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №143 від 10.03.2017. Деякі питання управління  об’єктами державної власності


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 березня 2017 р. № 143

Київ

Деякі питання управління 
об’єктами державної власності

Відповідно до підпункту “ф” пункту 18 частини другої статті 5 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що додається.

2. Установити, що:

визначення та затвердження кандидатур представників держави в наглядовій раді публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України” здійснюються у порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядової ради особливо важливого для економіки товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій (часток) належать державі, передбаченому в Порядку, затвердженому цією постановою;

до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 97 “Про затвердження Порядку обрання членів наглядових рад державних банків” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 650) завдання на голосування представникам Кабінету Міністрів України у складі наглядових рад державних банків надається шляхом прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України, проект якого розробляється та вноситься Міністерством фінансів без погодження із заінтересованими органами;

визначення та затвердження кандидатур представників держави в наглядовій раді державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та їх призначення (обрання) здійснюються з дотриманням принципу різноманітності складу наглядових рад з урахуваннямкомпетенцій, якими володіють незалежні члени та представники держави в наглядових радах.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 802 “Про затвердження Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 65, ст. 2663; 2015 р., № 79, ст. 2646) і від 30 жовтня 2014 р. № 678 “Про деякі питання управління корпоративними правами держави” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2803; 2015 р., № 54, ст. 1741, № 62, ст. 2034, № 98, ст. 3365) зміни, що додаються.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 25

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 143

ПОРЯДОК
визначення та затвердження кандидатур представників 
держави, які призначаються до наглядових рад державних 
унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних 
зборах та обираються до наглядових рад господарських 
товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків 
акцій (часток) належать державі

1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств (далі — підприємства), і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі — товариства).

2. Представником держави, який призначається суб’єктом управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління підприємством або корпоративними правами держави у статутному капіталі товариства (далі — суб’єкт управління), до складу наглядової ради підприємства або який бере участь у загальних зборах чи обирається до складу наглядової ради товариства, є фізична особа, що відбирається та призначається (обирається) відповідно до цього Порядку (далі — представник держави).

3. Для цілей цього Порядку термін “особливо важливе для економіки підприємство, товариство” означає підприємство або товариство, крім банку, вартість активів якого за даними останньої річної фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень.

4. Визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад підприємств та пропонуються до обрання до наглядових рад товариств, здійснюється відповідно до положення про принципи формування наглядової ради згідно з профілем діяльності та стратегією підприємства, товариства.

Зазначене положення затверджується щодо підприємства, товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій (часток) належать державі, суб’єктом управління, а щодо товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, — загальними зборами акціонерів (учасників) товариства.

Положенням про принципи формування наглядової ради визначаються, зокрема:

загальні вимоги до кандидатів, функції члена наглядової ради, а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член наглядової ради, його професійні та особисті якості;

необхідність забезпечення різноманітності складу наглядової ради відповідно до вимог до кандидатів на посаду члена наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради підприємства, товариства та кандидата на посаду представника держави в наглядовій раді такого підприємства, товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради, визначених законом.

5. Представники держави, які беруть участь у загальних зборах товариств, призначаються та відкликаються або заміняються в порядку, визначеному законом.

6. Визначення кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад підприємств або відбираються для обрання до наглядових рад товариств (далі — кандидатура представника держави), здійснюється суб’єктом управління з урахуванням обов’язкових вимог до кандидатів на посаду представника держави в наглядовій раді підприємства, товариства.

Кандидатура представника держави повинна відповідати таким обов’язковим вимогам:

наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради підприємства, товариства, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації підприємства, товариства;

наявність повної цивільної дієздатності;

відсутність непогашеної судимості.

Суб’єкт управління може визначити інші вимоги до кандидатури представника держави, що не можуть відрізнятися від вимог до незалежного члена наглядової ради підприємства, товариства.

7. Після визначення кандидатури представника держави суб’єкт управління своїм рішенням призначає представника держави до наглядової ради підприємства, товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій (часток) належать державі, або пропонує відповідну кандидатуру до обрання згідно із законом до складу наглядової ради товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, як представника акціонера.

8. У разі визначення кандидатури представника держави до складу наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства суб’єкт управління надає інформацію про підприємство (товариство) та документи, що підтверджують відповідність такої кандидатури вимогам, визначеним пунктом 6 цього Порядку, та інформацію щодо членства та визначення такого кандидата в інші наглядові ради, комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі — комітет з призначення), утвореному відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68,ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383). Комітет з призначення висловлює свою позицію щодо такої кандидатури в строк до 30 календарних днів з дати надходження відповідних матеріалів від суб’єкта управління. У разі коли у визначений строк комітетом з призначення не висловлено позицію щодо поданої кандидатури, вона вважається підтриманою.

У разі непідтримання комітетом з призначення кандидатури представника держави суб’єкт управління у 15-денний строк з дати прийняття такого рішення надає пропозицію щодо іншої кандидатури представника держави комітету з призначення, яка визначається за участю представників суб’єкта управління, які запрошуються на засідання комітету.

У разі непідтримання комітетом з призначення поданих відповідно до абзаців першого та другого цього пункту кандидатур представника держави Мінекономрозвитку в 15-денний строк з дати прийняття рішення комітетом з призначення вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення Кабінету Міністрів України щодо визначення кандидатури представника держави до складу наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, який не підлягає погодженню заінтересованими органами.

9. До проекту розпорядження додаються біографічна довідка з кольоровою фотокарткою, що засвідчується підписом керівника кадрової служби Мінекономрозвитку і скріплюються печаткою; заява кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради; копія документа про освіту; копії паспорта, а також трудової книжки (у разі наявності), що засвідчуються підписом керівника кадрової служби Мінекономрозвитку і скріплюються печаткою; згода на обробку персональних даних, а також інформація та документи, визначені в абзаці першому пункту 8 цього Порядку.

10. Суб’єкт управління своїм рішенням призначає представника держави до наглядової ради особливо важливого для економіки підприємства, товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій (часток) належать державі, або пропонує відповідну кандидатуру до обрання згідно із законодавством до складу наглядової ради товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, як представника акціонера.

11. Представник держави, обраний (призначений) до складу наглядової ради, може бути відкликаний відповідним рішенням суб’єкта управління.

Нова кандидатура представника держави до складу наглядової ради визначається відповідно до цього Порядку.

12. Передбачені цим Порядком проекти рішень щодо підприємства, товариства, суб’єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, розробляються визначеним ним центральним органом виконавчої влади, крім випадків, визначених пунктом 8 цього Порядку.

13. Представник держави в наглядовій раді підприємства, товариства не може одночасно бути членом наглядових рад більше ніж п’яти юридичних осіб.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 143

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету 
Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 802
і від 30 жовтня 2014 р. № 678

1. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. № 802 виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 678:

1) у постанові:

у пункті 1 слова “та засіданнях наглядової ради” виключити;

пункт 11 виключити;

у пункті 12 слова “та засіданнях наглядової ради” виключити;

2) у Порядку надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах та засіданнях наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “та засіданнях наглядової ради” виключити;

у пункті 1 слова “та засіданнях наглядової ради” виключити;

у пункті 2:

в абзаці першому слова “або засідання наглядової ради” виключити;

в абзаці третьому слова “та засіданнях наглядової ради” виключити;

в абзаці третьому пункту 3 слова “та засідань наглядових рад” виключити;

в абзаці четвертому пункту 5 слова “і засідання наглядової ради” виключити.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 143

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, 
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 791 “Про управління корпоративними правами держави” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 20, ст. 827).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. № 518 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 791” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 931).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 81 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 791” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 163).

4. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1451).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 791 і від 11 лютого 2004 р. № 155, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 716 “Деякі питання управління Державним концерном “Укроборонпром” корпоративними правами держави” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 59, ст. 2378).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2015 р. № 148 “Про внесення змін до пункту 3 Порядку управління акціями (частками), які перебувають у державній власності, господарських товариств, створених за участю Фонду державного майна” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 790).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (15.03.2017)
Просмотров: 1186
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar