Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №164 від 22.03.2017. Про внесення змін до постанови Кабінету  Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 269  і визнання такими


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 березня 2017 р. № 164

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 269 
і визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 269 “Про затвердження Порядку перерахування Пенсійним фондом України або органами праці та соціального захисту населення коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання” (Офіційний вісник України, 2004 p., № 10, ст. 599; 2006 p., № 40, ст. 2682; 2011 p., № 85, ст. 3107; 2013 р., № 87, ст. 3208) зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1399 “Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом будинкам-інтернатам (пансіонатам), дитячим будинкам-інтернатам і стаціонарним відділенням територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1979);

пункт 30 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 35 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 249).

Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2017 р. № 164

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 269

1. У постанові:

1) у назві постанови слова “Пенсійним фондом України” замінити словами “органами Пенсійного фонду України”, а слова “органами праці та соціального захисту населення” — словами “структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у
м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад”;

2) вступну частину після слів “Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” доповнити словами і цифрами “, статті 88 Закону України “Про пенсійне забезпечення”;

3) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Порядок перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання (додається).”;

4) в абзаці другому пункту 2:

після слів “Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” доповнити словами і цифрами “, статті 88 Закону України “Про пенсійне забезпечення”;

слова “органам праці та соціального захисту населення” замінити словами “структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад”;

слова “інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам,  які не мають права на пенсію, та інвалідам” замінити словами “особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам,  які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”.

2. Порядок перерахування Пенсійним фондом України або органами праці та соціального захисту населення коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. № 269
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2017 р. № 164)

ПОРЯДОК
перерахування органами Пенсійного фонду України або
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають
на повному державному утриманні, та їх використання

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських рад (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні (далі — установи), та їх використання.

Дія цього Порядку не поширюється на осіб, які перебувають в установах на платній основі.

2. Адміністрація установи надсилає у триденний строк після взяття особи на повне державне утримання органам Пенсійного фонду України або структурним підрозділам з питань соціального захисту населення за місцем перебування особи, одного із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників (далі — законний представник) на обліку (отримання допомоги, пенсії) та за місцезнаходженням установи відповідне повідомлення, до якого додає:

1) довідку про зарахування особи на повне державне утримання;

2) письмову заяву особи чи її законного представника або письмову заяву адміністрації установи, погоджену органом опіки та піклування (якщо опіку чи піклування над особою здійснює установа), про перерахування установі різниці (за формою згідно з додатком 1):

між сумою призначеної їй пенсії та сумою пенсії, яка виплачується такій особі та непрацездатним членам її сім’ї відповідно до частин першої, другої і абзацу другого частини четвертої статті 48 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, частини першої статті 88 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, частин першої, другої і п’ятої статті 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, — органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням установи;

між розміром призначеної державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується таким особам відповідно до частин першої і четвертої статті 13 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, частини третьої статті 10 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, — структурному підрозділу з питань соціального захисту населення;

3) довідку про вартість утримання особи в установі.

3. Орган Пенсійного фонду України або структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем перебування у них особи на обліку (отримання допомоги, пенсії) надсилає в десятиденний строк після надходження від установи повідомлення про взяття особи на повне державне утримання органу Пенсійного фонду України або структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцезнаходженням установи пенсійну (особову) справу такої особи.

Особова справа законного представника особи з інвалідністю, визнаної недієздатною чи цивільна дієздатність якої обмежена, та дитини з інвалідністю залишається в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за місцем його проживання (отримання допомоги).

4. На підставі документів, що надійшли відповідно до пунктів 2 і 3 цього Порядку, видається у п’ятиденний строк за місцезнаходженням установи або за місцем перебування законного представника на обліку (отримання допомоги):

органом Пенсійного фонду України — розпорядження з визначенням суми, яку необхідно виплатити особі і непрацездатним членам її сім’ї згідно з частинами першою, другою і абзацом другим частини четвертої статті 48 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, частиною першою статті 88 Закону України “Про пенсійне забезпечення” та частинами першою, другою і п’ятою статті 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, і суми, яку необхідно перерахувати установі згідно з частинами третьою і четвертою статті 48 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, частиною четвертою статті 88 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, частинами третьою і п’ятою статті 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;

структурним підрозділом з питань соціального захисту населення — розпорядження з визначенням суми, яку необхідно виплатити особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю згідно з частинами першою і четвертою статті 13 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та частиною третьою статті 10 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, і суми, яку необхідно перерахувати установі згідно з частинами другою і четвертою статті 13 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та частиною четвертою статті 10 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

Після видачі зазначених розпоряджень орган Пенсійного фонду України або структурний підрозділ з питань соціального захисту населення робить відповідний запис у пенсійній (особовій) справі особи та до 20 числа місяця, за який проводиться виплата, перераховує кошти установі.

5. Перерахування коштів установі починається з 1 числа місяця, наступного за датою надходження заяви. Якщо після зарахування особи на повне державне утримання нарахування пенсії або державної соціальної допомоги не проводилося (проводилося не за всі місяці), перерахування коштів починається 1 числа  місяця, наступного за місяцем зарахування на повне державне утримання, але не раніше 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому було здійснено нарахування. Перерахування здійснюється на підставі платіжних доручень, одночасно до установ надсилаються списки осіб, які подали заяви про таке перерахування (за формою згідно з додатком 2).

Якщо зазначена заява відкликається, перерахування коштів установі припиняється з 1 числа наступного місяця.

У разі зміни в установленому порядку розміру пенсії або державної соціальної допомоги проводиться перерахунок сум за час (період) перебування особи в установі на повному державному утриманні, які необхідно виплатити особі (законному представнику) та перерахувати установі незалежно від того, чи перебуває особа в установі на час проведення перерахунку розміру пенсії або державної соціальної допомоги.

6. Адміністрація установи у разі:

1) перебування особи на канікулах, на лікуванні тощо — надсилає у триденний строк з дати вибуття особи копію відповідного наказу (витягу з наказу) установи із зазначенням такої дати та дати її повернення органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням установи або структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування особи (законного представника) на обліку (отримання допомоги), який видає розпорядження про припинення перерахування частини пенсії або соціальної допомоги державній установі за весь період відсутності особи (з дати вибуття до дати повернення включно) з подальшою їх виплатою особі в установленому порядку.

У разі неможливості визначити дату повернення особи до установи в копії відповідного наказу (витягу з наказу) установи зазначається лише дата її вибуття;

2) переведення особи до іншої установи — надсилає у триденний строк з дати переведення особи копію відповідного наказу (витягу з наказу) установи із зазначенням такої дати органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням установи або структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування особи (законного представника) на обліку (отримання допомоги), який видає розпорядження про припинення перерахування частини пенсії або державної соціальної допомоги установі з наступного дня після переведення з подальшою їх виплатою в установленому порядку;

3) самовільного вибуття особи з установи — надсилає у триденний строк з дати вибуття особи копію відповідного наказу (витягу з наказу) установи із зазначенням такої дати органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням установи або структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування особи (законного представника) на обліку (отримання допомоги), який видає розпорядження про припинення перерахування частини пенсії або державної соціальної допомоги установі з наступного дня після вибуття з подальшою їх виплатою в установленому порядку;

4) смерті особи — надсилає повідомлення про смерть органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням установи або структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування особи (законного представника) на обліку (отримання допомоги) та повертає частину пенсії або державної соціальної допомоги починаючи з дня, що настає за днем смерті особи.

7. Адміністрація установи відкриває в органах Казначейства, що здійснюють її фінансове обслуговування, спеціальні реєстраційні рахунки для зарахування коштів відповідно до частин третьої і четвертої статті 48 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, частини четвертої статті 88 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, частин третьої і п’ятої статті 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” або частин другої і четвертої статті 13 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” і частини четвертої статті 10 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, про що повідомляє органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням установи або структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування особи (законного представника) на обліку (отримання допомоги).

8. Зарахування та використання коштів, що перераховані установам, здійснюється згідно з вимогами бюджетного законодавства для поліпшення умов перебування осіб в установах. Перелік товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких спрямовуються зазначені кошти, затверджується Мінсоцполітики.

9. У разі зміни вартості утримання особи в установі адміністрація установи до 5 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулася така зміна, подає органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням установи або структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем перебування особи (законного представника) на обліку (отримання допомоги) довідку про вартість утримання особи в установі, на підставі якої проводиться перерахунок різниці між сумою призначеної особі пенсії та сумою пенсії, яка виплачується такій особі та непрацездатним членам її сім’ї відповідно до частин першої, другої і абзацу другого частини четвертої статті 48 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, частини першої статті 88 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, частин першої, другої і п’ятої статті 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та різниці між розміром призначеної державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується таким особам відповідно до частин першої і четвертої статті 13 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” і частини третьої статті 10 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

При цьому кошти перераховуються установі органом Пенсійного фонду України або структурним підрозділом з питань соціального захисту населення з 1 числа наступного місяця після надходження зазначеної довідки.

10. Відповідальність за своєчасне подання документів для призначення (перерахунку) пенсії або державної соціальної допомоги, переведення їх виплати за новим місцем проживання особи покладається на адміністрацію установи, в якій перебуває чи перебувала така особа.

 

Додаток 1
до Порядку

Керівнику органу Пенсійного фонду України

___________________________________

або

Керівнику структурного підрозділу з питань соціального захисту населення

___________________________________

 

___________________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові заявника)

Тел.  ______________________________

ЗАЯВА

Прошу перераховувати на рахунок  ______________________________

_________________________________________________________________

(повна назва стаціонарної установи)

різницю між сумою призначеної мені/ _________________________________________________________________

(або прізвище, ім’я, по батькові іншої особи, якій призначено виплати)

пенсії / державної соціальної допомоги, яку я отримую, та сумою пенсії / державної соціальної допомоги, яка мені виплачується на підставі _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________,

для поліпшення умов проживання в установі, де я / дитина, в тому числі дитина з інвалідністю / особа, визнана недієздатною / особа, цивільна дієздатність якої обмежена /

_________________________________________________________________

(потрібне підкреслити та зазначити прізвище, ім’я, по батькові особи,
яку взято на повне державне утримання)

перебуваю(є) на повному державному утриманні.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(у разі подання заяви щодо дитини, особи, визнаної недієздатною, або особи,
цивільна дієздатність якої обмежена, зазначити родинні зв’язки або відповідний
документ, на підставі якого діє заявник (назва, ким видано)

 

___________________

(дата заповнення)

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Додаток 2
до Порядку

СПИСОК № _____
від _____ _____________ 20__ р.

осіб, що подали заяви про перерахування   __________________________

    (найменування установи,

_________________________________________________________________

її місцезнаходження та поточний рахунок)

_________________________________________________________________

(найменування банку, який перераховує пенсію або державну соціальну допомогу

_________________________________________________________________

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю)

_________________________________________________________________

МФО _________ код ____________ за _____ _________________ 20____ р.

різниці між сумою призначеної пенсії та сумою пенсії, яка виплачується особам та непрацездатним членам їх сімей відповідно до частин першої, другої і абзацу другого частини четвертої статті 48 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, частини першої статті 88 Закону України “Про пенсійне забезпечення”, частин першої, другої і п’ятої статті 56 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, або різниці між розміром призначеної державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю і розміром державної соціальної допомоги, яка виплачується таким особам відповідно до частин першої і четвертої статті 13 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, частини третьої статті 10 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”

Порядковий номер

Прізвище, ім’я
та по батькові

Номер особового рахунка (пенсійного посвідчення)

Сума, що підлягає перерахуванню

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

         

 

____________________

(найменування посади)

____________________

(підпис)

____________________

(прізвище та ініціали)

 

Головний бухгалтер

____________________

(підпис)

____________________

(прізвище та ініціали)

МП

Перераховано ________________________________________________

(найменування органу Пенсійного фонду України

_________________________________________________________________

або структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

платіжним дорученням від ____ __________ 20___ р. № _______”.

_____________________


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (23.03.2017)
Просмотров: 772
Всего комментариев: 0
avatar