Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №176 від 07.03.2012. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 7 березня 2012 р. N 176

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об'єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 171)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 квітня 2012 року N 331,
 від 26 червня 2013 року N 441,
 від 17 липня 2013 року N 506,
від 8 квітня 2015 року N 187,
від 2 березня 2016 року N 171,
від 26 жовтня 2016 року N 749

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об'єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 171)

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України
М. АЗАРОВ

Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2012 р. N 176


ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об'єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

(У назві та тексті Порядку слова "громадська організація" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "громадське об'єднання" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року N 171)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики за програмою "Фінансова підтримка громадських об'єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) - щодо коштів, які спрямовуються на фінансову підтримку громадських об'єднань інвалідів;

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба) - щодо коштів, які спрямовуються на фінансову підтримку громадських об'єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років. 

(абзац перший пункту 2 замінено абзацами першим - четвертим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 187,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим)

Одержувачами бюджетних коштів є всеукраїнські громадські об'єднання інвалідів, їх спілки, що утворені з метою, визначеною статтею 12 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", мають місцеві осередки у більшості областей України (для всеукраїнських громадських об'єднань інвалідів), не менш як одну всеукраїнську громадське об'єднання інвалідів у своєму складі (для спілок громадських об'єднань інвалідів), місцеві (обласні) осередки всеукраїнських громадських об'єднань інвалідів, а також підприємства і організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, підприємства та об'єднання зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів, громадські об'єднання ветеранів, що мають статус всеукраїнських (далі - громадські об'єднання).

3. Для отримання бюджетних коштів громадські об'єднання інвалідів подають Фонду, а громадські об'єднання ветеранів - Службі до 30 березня року, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка, заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики. 

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 187)

До заяви додаються:

копія статуту (положення) громадського об'єднання, засвідчена нотаріально (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного статуту (положення) не вносилися зміни);

анкета громадського об'єднання за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копія свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання, засвідчена нотаріально (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного свідоцтва та статуту (положення) громадського об'єднання не вносилися зміни);

копії документів про легалізацію осередків громадського об'єднання;

копії свідоцтв про реєстрацію громадських об'єднань, які є членами спілок;

копія довідки про взяття на облік платника податків;

копія протоколу засідання центрального статутного органу громадського об'єднання про склад керівництва;

копія звіту про діяльність громадського об'єднання за формою державного статистичного спостереження N 1 - громадське об'єднання (річна) "Звіт про діяльність громадського об'єднання";

календарний план та анкета заходу (програми), форми яких затверджуються Мінсоцполітики;

(абзац одинадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 187)

розрахунки та обґрунтування за напрямами використання бюджетних коштів у розрізі напрямів, визначених пунктом 6 цього Порядку;

інформація про обсяги фінансування місцевих (обласних) осередків громадських об'єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, за рахунок місцевих бюджетів, а також напрями використання коштів місцевих бюджетів.

Громадські об'єднання, які отримали бюджетні кошти у минулому році, подають також копію звіту про їх використання.

Зазначені у цьому пункті документи (крім копій статуту (положення) громадського об'єднання та свідоцтва про її реєстрацію) засвідчуються підписом керівника, скріпленим печаткою громадського об'єднання.

Служба має право розглядати подані після 30 березня року, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка, заяви громадських об'єднань ветеранів та учасників антитерористичної операції, утворених після закінчення зазначеного строку. 

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 187)

4. Подані згідно з пунктом 3 цього Порядку документи розглядаються Фондом та Службою протягом одного місяця з дня їх надходження.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 187)

5. Обсяг бюджетних коштів, що виділяються громадському об'єднанню, визначається з урахуванням:

1) відповідності запланованих заходів (програм) цілям та пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів, а також очікуваним результатам;

2) актуальності, соціальної спрямованості та інноваційності заходів (програм) для відповідної категорії громадян, а також чіткості, повноти і правильності обрання такої категорії;

3) результатів діяльності громадського об'єднання у минулому році та досвіду її роботи;

4) раціональності та економності використання громадським об'єднанням бюджетних коштів, зокрема обґрунтованості запропонованої вартості витрат, залучення небюджетного фінансування, відповідності запланованих витрат здійсненим заходам (виконаним програмам);

5) наявності детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів і у разі надання фінансової підтримки у минулих роках - результатів аналізу ефективності їх використання;

6) рівня кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для здійснення заходів (виконання програм);

7) рівня поширення позитивного досвіду в процесі здійснення заходів (виконання програм);

8) рівня підвищення розміру мінімальної заробітної плати для працівників підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, підприємств та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів;

9) кількості соціально-культурних підрозділів підприємств та об'єднань УТОГу та УТОСу (бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, реабілітаційних установ тощо).

Розподіл бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики з урахуванням отриманих від Фонду та Служби пропозицій робочої групи, утвореної Фондом разом із Службою за участю представників громадських об'єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, представників засобів масової інформації та журналістів. 

(абзац одинадцятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 171)

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. N 506,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.04.2015 р. N 187)

6. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) здійснення заходів статутними органами громадського об'єднання, передбачених її статутом (положенням) (асамблеї, з'їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори);

2) здійснення заходів з реалізації завдань, визначених статутом (положенням) громадського об'єднання, і положень Конвенції про права інвалідів, з нагоди Міжнародного дня інвалідів, Дня ветеранів, фізкультурно-оздоровчих заходів, проведення конгресів, симпозіумів, зборів, форумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, концертів, вечорів відпочинку, засідань за круглим столом (крім оплати фуршетів та банкетів) за умови участі у них переважної більшості інвалідів та/або ветеранів, а також забезпечення участі представників громадських об'єднань у відповідних міжнародних заходах;

3) навчання голови та секретаря комітету з конкурсних торгів громадського об'єднання, що здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг в установленому законодавством порядку;

(підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 187)

4) здійснення заходів із соціального захисту інвалідів та ветеранів, до яких залучаються громадські об'єднання відповідно до законодавства;

5) випуск згідно з договорами, укладеними з вітчизняними суб'єктами господарювання, книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних листівок, зокрема тих, що надруковані шрифтом Брайля та озвучені, а також газет і журналів з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів та ветеранів, патріотичного виховання молоді, доходи від реалізації яких використовуються лише за напрямами, визначеними цим пунктом;

6) підтримку підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, підприємств та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів, у тому числі матеріальне заохочення їх працівників, в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 80 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених зазначеним товариствам.

Перелік професій (посад) працівників підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, соціально-культурних підрозділів та об'єднань зазначених товариств затверджується Мінсоцполітики.

Розподіл бюджетних коштів між підприємствами і організаціями невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, соціально-культурними підрозділами та об'єднаннями зазначених товариств затверджується товариствами за погодженням із Фондом з урахуванням пункту 5 цього Порядку та з посиланням на зазначений перелік професій (посад). 

(абзац другий підпункту 6 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 187,
замінено абзацами другим та третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 749)

7) підтримку громадських об'єднань інвалідів, що входять до складу всеукраїнських громадських об'єднань інвалідів і надають інвалідам з розумовою відсталістю послуги з денного догляду згідно з окремим списком, погодженим із Фондом, у тому числі матеріальне заохочення працівників, які безпосередньо надають такі послуги, в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 80 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених зазначеним громадським об'єднанням;

(підпункт 7 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 187)

8) відшкодування на загальну суму 3 млн. гривень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров'я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою, у порядку, затвердженому Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном;

(підпункт 8 пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 331,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. N 506)

9) оплату (в сумі не більш як 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених громадському об'єднанню):

оренди приміщень, обладнання та інвентарю;

комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

послуг з поштового зв'язку та електрозв'язку;

послуг з поточного ремонту інвентарю, обладнання та приміщень;

послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та веб-сторінки громадського об'єднання, забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету, а також нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадського об'єднання, що надаються державними нотаріальними конторами;

канцелярських виробів і витратних матеріалів;

періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів та ветеранів, діяльності громадських об'єднань та бухгалтерського обліку;

10) матеріальне заохочення (винагороди) працівників громадського об'єднання, які забезпечують роботу такого об'єднання, в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених громадському об'єднанню, крім об'єднань, зазначених у підпунктах 6 і 7 цього пункту; 

(підпункт 10 пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 171)

11) оплату відряджень працівників громадського об'єднання та відшкодування учасникам заходу витрат на проїзд, харчування та оплату вартості проживання в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488);

12) здійснення заходів з відвідування військових поховань і військових пам'ятників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. N 1302 "Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування військових поховань та військових пам'ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 411);

13) здійснення Службою заходів з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років, зокрема:

оплату відряджень у межах України та за кордон членів офіційних українських делегацій із числа ветеранів війни і медичних працівників, що їх супроводжують (замовлення послуг з перевезення делегацій автобусами, придбання квитків, страхових полісів, оплата вартості проживання, сплата зборів у зв'язку із здійсненням витрат на відрядження, оформлення візових документів, відшкодування добових витрат);

обслуговування на території України членів іноземних делегацій (обслуговування в залах офіційних делегацій, аеропортах та на залізничних вокзалах, транспортне обслуговування, відшкодування витрат на проїзд, харчування, оплату вартості проживання, здійснення видатків, пов'язаних з проведенням конференцій, семінарів, прийомів);

оплату послуг із синхронного та послідовного перекладу під час здійснення заходів за участю іноземних делегацій, оренди обладнання, необхідного для надання таких послуг;

придбання сувенірної продукції, книжок та квітів для ветеранів війни і членів іноземних делегацій;

здійснення видатків, пов'язаних з проведенням урочистих зустрічей з Героями Радянського Союзу, повними кавалерами ордена Слави, особами, нагородженими чотирма і більше медалями "За відвагу", Героями Соціалістичної Праці, удостоєними такого звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, та представниками громадських об'єднань ветеранів (відшкодування витрат на проїзд, харчування, оплату вартості проживання).

14) підпункт 14 пункту 6 виключено

(пункт 6 доповнено підпунктом 14 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. N 441,
підпункт 14 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 187,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 171)

Відшкодування добових витрат, витрат на проїзд, харчування, оплату вартості проживання, придбання сувенірної продукції, книжок та квітів здійснюються у розмірах, визначених Мінсоцполітики.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Громадські об'єднання подають щороку до 30 січня Фонду та Службі звіти про використання бюджетних коштів, у тому числі результативні показники, для їх узагальнення та подання до 10 лютого Мінсоцполітики.

Фонд та Служба проводять моніторинг здійснення заходів, передбачених у пункті 6 цього Порядку, із зазначенням обсягу бюджетних коштів, витрачених на здійснення таких заходів та досягнення цілей. Результати моніторингу щомісяця до 10 числа оприлюднюються на веб-сайтах Фонду та Служби.

Громадські об'єднання подають до Фонду та Служби щомісяця до 5 числа інформацію для проведення такого моніторингу. 

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. N 506,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.04.2015 р. N 187)

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2012 р. N 176


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 119 "Про порядок використання коштів державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних з увічненням Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 12, ст. 521).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 175 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 16, ст. 663).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 176 "Про затвердження Порядку використання, коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 16, ст. 664).

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (11.11.2016)
Просмотров: 1481
Всего комментариев: 0
avatar