Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №195 від 29.03.2017. Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України  від 13 липня 2016 р. № 440


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2017 р. № 195

Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 13 липня 2016 р. № 440

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 56, ст. 1945) зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

              В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 67

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 195

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів 
України від 13 липня 2016 р. № 440

1. У пункті 2 постанови:

1) в абзаці четвертому слова і цифри “Така організація не може бути виключена до 1 січня 2017 р. з Реєстру неприбуткових установ та організацій.” виключити;

2) абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:

“Неприбуткові організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 р. № 652-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”, повідомлені про встановлення невідповідності установчих документів вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, а для житлово-будівельних кооперативів — також про відсутність завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом, зобов’язані з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій привести у строк, установлений пунктом 35 підрозділу 4 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, свої установчі документи у відповідність із вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та у цей самий строк подати копії таких документів контролюючому органу.

Неприбуткові організації, які у строк, установлений пунктом 35 підрозділу 4 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України, не привели свої установчі документи у відповідність із вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, та не надали копії таких документів контролюючому органу, виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій з урахуванням положень пунктів 16 і 17 Порядку, затвердженого цією постановою.”;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Тимчасово, до 1 січня 2018 р., не може бути підставою для виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій невиконання неприбутковими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.”.

2. У Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

“4. До Реєстру включаються неприбуткові організації — юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ.”;

після абзацу двадцять першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду таких документів внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, вважаються для цілей оподаткування неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.”.

У зв’язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять третім;

2) у пункті 6:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: “Неприбуткові організації, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня, відповідно до закону подають разом із реєстраційною заявою за формою 1-РН згідно з додатком 1 засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, який підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня.”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу. Така заява передається в електронній формі в установленому порядку технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань до контролюючих органів разом з відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи або змін до відомостей про юридичну особу згідно із Законом.”;

3) абзаци третій — п’ятий пункту 7 викласти в такій редакції:

“установчі документи неприбуткової організації (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;

установчі документи неприбуткової організації (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

положення третього і четвертого абзаців цього пункту стосовно вимог щодо наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.”;

4) у пункті 8:

абзац другий після слів “у включенні” доповнити словами “(повторному включенні)”;

в абзаці сьомому слова і цифру “пунктом 7 цього Порядку” замінити словами та цифрами “пунктом 133.4 статті 133 Кодексу”;

5) абзаци третій — п’ятий пункту 10 викласти в такій редакції:

“прийняття рішень про включення, виключення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до/з Реєстру, зміну ознаки неприбутковості, присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості;

внесення відповідної інформації до Реєстру;

контроль за достовірністю та актуалізацією даних, які містяться у Реєстрі.”;

6) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. У разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) до контролюючого органу подається реєстраційна заява з позначкою “зміни”, до якої додаються копії документів відповідно до пункту 6 цього Порядку. Заява та копії документів повинні бути подані протягом 30 календарних днів з дня державної реєстрації таких змін, а у разі, коли державна реєстрація змін не здійснюється, протягом 30 календарних днів з моменту виникнення зазначених у цьому пункті обставин.”;

7) у пункті 16:

абзац другий викласти в такій редакції:

“використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу;”; 

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“невідповідність неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу;”;

8) пункт 17 викласти в такій редакції:

“17. Під час виключення неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується:

з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося недотримання вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу;

з дати припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);

з дати надходження до контролюючого органу заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за власною ініціативою.

За наявності декількох підстав для виключення неприбуткової організації з Реєстру датою скасування ознаки неприбутковості вважається дата тієї події, що відбулася раніше.”;

9) у додатках до Порядку:

у додатку 1 примітку 2 викласти в такій редакції:

“2 Зазначається неприбутковими організаціями, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня, відповідно до закону.”;

у додатку 2 слова “про відмову у включенні” замінити словами “про відмову у включенні (повторному включенні)”, а слово і цифри “підпункту 133.4.5” виключити.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (30.03.2017)
Просмотров: 872
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar