Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №200 від 12.02.1996 р. Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


ПОСТАНОВА 

від 12 лютого 1996 р. N 200 

Київ 

Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів 

Із змінами і доповненнями, внесеними 
постановами Кабінету Міністрів України 
від 24 жовтня 1996 року N 1297,
 від 28 червня 1997 року N 665,
 від 22 серпня 1997 року N 914,
 від 27 серпня 1997 року N 931,
 від 30 березня 1998 року N 381,
 від 20 квітня 1998 року N 504,
 від 25 серпня 1998 року N 1334,
 від 2 листопада 1998 року N 1722,
 від 4 січня 1999 року N 6,
від 19 липня 1999 року N 1285,
 від 13 серпня 1999 року N 1487,
 від 20 жовтня 2000 року N 1575,
 від 9 серпня 2001 року N 978,
від 29 березня 2002 року N 435,
 від 29 серпня 2003 року N 1380

(У назві, пунктах 1 і 4 постанови та в Положенні про державну акредитаційну комісію та її персональний склад, Положенні про ліцензування закладів освіти, Положенні про акредитацію вищих закладів освіти та Положенні про атестацію професійно-технічних закладів освіти, затверджених цією постановою, слова "заклад освіти" в усіх відмінках і числі замінено словами "навчальний заклад" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.99 р. N 1487)

На виконання Указу Президента України від 10 жовтня 1995 р. N 942 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності органів освіти" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Положення про Державну акредитаційну комісію та її персональний склад, Положення про ліцензування навчальних закладів, Положення про акредитацію вищих навчальних закладів та Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів (додаються). 

(на часткову зміну пункту 1 затверджено новий склад Державної акредитаційної комісії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. N 435)

2. Пункт 2 втратив чинність. 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.01.99 р. N 6)

3. Внести до Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 228 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 196), такі зміни: 

абзац перший пункту 2 доповнити словами "та статутного фонду (що може включати вартість майна та власні кошти) у розмірі не нижче розрахованої вартості навчання слухачів, кількість яких зумовлена обсягом прийому, що заявляється"; 

в абзаці четвертому пункту 3 слова "професійних та інших навчально-виховних закладів" виключити; 

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту: 

"професійно-технічних закладів освіти - Міносвіти за поданням місцевих органів державної виконавчої влади, міністерств і відомств, корпорацій, об'єднань тощо"; 

абзац другий пункту 4 після слів "першого й другого рівнів акредитації доповнити словами професійно-технічних закладів освіти". 

4. Установити, що державні загальноосвітні заклади можуть провадити діяльність і видавати документи державного зразка про одержання загальної середньої освіти до проведення планової атестації цих закладів; державні професійно-технічні навчальні заклади, ліцензовані станом на 1 січня 1996 р., мають право видавати документи державного зразка про одержання професійно-технічної освіти до проведення їх чергової атестації. 

5. Урядові Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з 1 липня 1996 р. припинити діяльність закладів освіти, які не отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності. 

6. Міністерству освіти: 

у місячний термін затвердити типове положення про атестацію середніх загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних закладів освіти і закладів освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації; 

до 31 грудня 1996 р. разом з місцевими державними адміністраціями провести перевірку виконання умов і правил провадження освітньої діяльності закладами освіти, які отримали ліцензії, а також привести статуси і назви цих закладів у відповідність із змістом заявленої діяльності. 

7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 р. N 303 "Про акредитацію вищих навчальних закладів" (ЗП України, 1992 р., N 6, ст. 142). 

 
 
Прем'єр-міністр України
Є. МАРЧУК 
Міністр 
Кабінету Міністрів України
 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 лютого 1996 р. N 200 


ПОЛОЖЕННЯ 
про Державну акредитаційну комісію 

Положення втратило чинність

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.08.97 р. N 931,
 від 04.01.99 р. N 6,
 втратило чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. N 1380)
 

 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 лютого 1996 р. N 200 


СКЛАД 
Державної акредитаційної комісії 

Склад втратив чинність
 у зв'язку із затвердженням нового складу 

(Склад із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 24.10.96 р. N 1297,
 від 28.06.97 р. N 665,
 від 20.04.98 р. N 504,
 від 25.08.98 р. N 1334,
 від 02.11.98 р. N 1722,
 від 19.07.99 р. N 1285,
від 20.10.2000 р. N 1575,
втратив чинність згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. N 435)

 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 лютого 1996 р. N 200 


ПОЛОЖЕННЯ 
про ліцензування навчальних закладів

Положення втратило чинність 

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 22.08.97р. N 914, 
 від 27.08.97 р. N 931
від 30.03.98 р. N 381,
 від 04.01.99 р. N 6,
 втратило чинність згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. N 1380) 

 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 лютого 1996 р. N 200 


ПОЛОЖЕННЯ 
про акредитацію вищих навчальних закладів 


Положення втратило чинність
 (згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 серпня 2001 року N 978)

 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 лютого 1996 р. N 200 


ПОЛОЖЕННЯ 
про атестацію професійно-технічних навчальних закладів

1. Атестація професійно-технічних навчальних закладів, навчальних підрозділів підприємств, установ, організацій (далі - професійно-технічні навчальні заклади) незалежно від їх підпорядкування та форм власності є складовою системи державного контролю за якістю підготовки робітничих кадрів та службовців і спрямована на визначення спроможності навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів). 

2. Основними завданнями атестації є: 

аналіз і оцінка реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу; 

оцінка відповідності знань, умінь і навичок учнів, слухачів вимогам навчальних планів і програм; 

визначення відповідності умов професійно-технічної освіти, наявної матеріально-технічної та навчально-методичної бази вимогам навчальних планів і програм; 

оцінка якісного складу інженерно-педагогічних і керівних працівників. 

3. Атестації підлягають професійно-технічні навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів. 

Курсові форми професійного навчання без присвоєння кваліфікації не атестуються. 

4. Атестація державних професійно-технічних навчальних закладів здійснюється планово один раз у десять років. 

Професійно-технічні навчальні закладіви інших форм власності атестуються за їх заявками або заявками їхніх засновників і підлягають переатестації через 10 років. 

Атестація може здійснюватися позапланово за рішенням органу державного управління освітою. 

5.Суб'єктами атестації є лише ліцензовані професійно-технічні навчальні заклади. 

6. Атестованим вважається професійно-технічний навчальний заклад, якщо атестовані 75 і більше відсотків напрямів (професій, спеціальностей), за якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів та службовців. 

7. Атестованому професійно-технічному навчальному закладу видається свідоцтво про атестацію встановленого зразка. 

Зразок свідоцтва про атестацію затверджує Міносвіти. 

8. Атестований професійно-технічний навчальний заклад набуває право видачі документа про професійно-технічну освіту державного зразка. 

9. Рішення про атестацію професійно-технічного навчального закладу може бути прийнято ДАК за результатами комплексної перевірки органами державного управління освітою та Державною інспекцією навчальних закладів. 

10. Державна інспекція навчальних закладів координує роботу, пов'язану з програмно-методичним забезпеченням атестації, і здійснює контроль за проведенням атестаційної експертизи. 

11. Для організації проведення атестаційної експертизи при місцевих органах державного управління освітою створюються регіональні експертні ради, які складають план (графік) проведення атестації на 10 років. 

Зведений план (графік) проведення атестації затверджує Міносвіти. 

Органи державного управління освітою доводять терміни атестації до відома професійно-технічних навчальних закладів не пізніш як за 3 місяці до її початку. 

12. Для проведення атестаційної експертизи професійно-технічного навчального закладу регіональна експертна рада створює експертну комісію та проводить консультацію керівників зазначеного закладу. 

Вимоги до складу експертних комісій визначає Міносвіти. 

13. Професійно-технічний навчальний заклад, що підлягає атестації, подає до регіональної експертної ради матеріали самоаналізу освітньої діяльності, які включають аналіз стану матеріально-технічної бази, кадрового і навчально-методичного забезпечення, копії навчальних планів і програм тощо. 

Вимоги до матеріалів самоаналізу освітньої діяльності професійно-технічного навчального закладу та порядок їх подання визначає Міносвіти. 

14. Експертна комісія на основі завдань атестації та аналізу поданих матеріалів розробляє програму атестації, погоджує її з регіональною експертною радою та доводить до відома професійно-технічного навчального закладу до початку атестації. 

15. Під час проведення атестаційної експертизи експертна комісія керується чинним законодавством, нормативними документами з питань професійно-технічної освіти, цим Положенням, організовує свою роботу на підставі програми атестації і працює безпосередньо у професійно-технічному навчальному закладі не більш як 15 календарних днів. 

16. За підсумками роботи експертна комісія складає акт атестаційної експертизи, доводить його до відома професійно-технічного навчального закладу і подає регіональній експертній раді. 

17. Регіональна експертна рада у двомісячний термін розглядає матеріали атестаційної експертизи, готує мотивований висновок про спроможність професійно-технічного навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог і подає його разом з атестаційною справою до ДАК. 

Вимоги до матеріалів про результати атестаційної експертизи, що подаються до ДАК, визначає Міносвіти. 

18. ДАК у тримісячний термін з дня надходження від регіональної експертної комісії відповідних матеріалів розглядає їх, приймає рішення і в разі позитивного вирішення питання подає свої висновки на затвердження Міносвіти. Після затвердження цих висновків Міносвіти видає професійно-технічному навчальному закладу свідоцтво про атестацію. 

У разі прийняття негативного рішення про атестацію професійно-технічного навчального закладу чи окремих його напрямів (професій, спеціальностей) ДАК повідомляє про це відповідний навчальний заклад. 

19. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням атестаційної експертизи, здійснюється за рахунок навчальних закладів за попередньо складеними кошторисами відповідно до нормативів, установлених Міносвіти. 

Професійно-технічні навчальні заклади перераховують кошти на окремі рахунки регіональних експертних рад на умовах попередньої оплати. 

20. За видачу професійно-технічним навчальним закладам свідоцтв про атестацію встановлюється плата: 

з професійно-технічних навчальних закладів, діяльність якими забезпечується бюджетним фінансуванням, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

з професійно-технічних навчальних закладів, діяльність яких забезпечується іншими джерелами фінансування, - у розмірі 2 відсотків суми коштів, розрахованих як річна плата за навчання контингенту осіб, що відповідає ліцензованому обсягу прийому. 

Кошти за видачу свідоцтв про атестацію перераховуються професійно-технічними навчальними закладами на рахунок ДАК. 

21. За особами, які залучаються до роботи у ДАК та регіональних експертних радах на час проведення атестаційної експертизи, зберігається середня заробітна плата за основним місцем роботи. 

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (24.09.2015)
Просмотров: 1400
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar