Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №203 / 19.03.1993. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


ПОСТАНОВА 

від 19 березня 1993 р. N 203 

Київ 

Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності 

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.03.99 р. N 455)

Із змінами і доповненнями, внесеними 
постановами Кабінету Міністрів України 
від 18 травня 1994 року N 319,
від 2 серпня 1995 року N 597,
від 29 травня 1996 року N 572,
від 8 лютого 1997 року N 167,
 від 24 березня 1999 року N 455,
 від 26 липня 2001 року N 883,
 від 26 березня 2003 року N 389,
від 28 січня 2009 року N 37,
 від 9 жовтня 2013 року N 818

Дію постанови зупинено стосовно керівників державних підприємств, які призначаються (обираються) на посаду за результатами конкурсного відбору, проведеного відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 року N 234
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 квітня 2005 року N 234)

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" та вдосконалення порядку застосування контрактної форми наймання на роботу керівників підприємств, що є у державній власності, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.03.99 р. N 455)

1. Затвердити: 

Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу (додається); 

показники ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства, які враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, згідно з додатком 1; 

(абзац третій пункту 1 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 883)

показники, за якими визначається приналежність посад керівників підприємств, що є у державній власності, до номенклатурних груп (для погодження), згідно з додатком N 2. 

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.03.99 р. N 455)

2. Установити, що контракти з керівниками підприємств, що є у державній власності, укладаються міністерствами, іншими підвідомчими Кабінету Міністрів України органами виконавчої влади, у віданні яких перебувають ці підприємства, за погодженням з Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією відповідно до номенклатурних груп, до яких вони належать за показниками, затвердженими згідно з додатком N 2 цієї постанови. 

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.03.99 р. N 455)

У разі належності підприємства, що є у державній власності, до II номенклатурної групи районна, районна у мм. Києві та Севастополі державна адміністрація інформує про погодження контрактів з керівником такого підприємства відповідно Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласну, Київську та Севастопольську міську державну адміністрацію.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 р. N 818)

3. З керівниками підприємств, раніше обраними чи призначеними на посаду, також укладаються або переукладаються контракти. 

У разі відмови міністерства або іншого підвідомчого Кабінету Міністрів України органу виконавчої влади укласти контракт з керівником підприємства, трудовий договір розривається на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України. 

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.03.99 р. N 455)

У разі відмови керівника підприємства укласти контракт, трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України. 

4. Оплата праці та матеріальне забезпечення керівника підприємства визначаються у контракті, провадяться за рахунок коштів підприємства і встановлюються у прямій залежності від результатів виробничо-господарської діяльності підприємства. 

5. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади при укладанні контрактів з керівниками підприємств, що є у комунальній власності, застосовувати порядок, передбачений Положенням, затвердженим цією постановою. 

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.03.99 р. N 455)

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1991 р. N 360 "Про порядок найняття і звільнення керівника державного підприємства, що перебуває у загальнодержавній власності" (ЗП України, 1992., N 1, ст. 9). 

 
 
Прем'єр-міністр України
Л. КУЧМА 
Міністр 
Кабінету Міністрів України
 
А. ЛОБОВ 

 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНЕ 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 березня 1993 р. N 203 


ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу 

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.03.99 р. N 455)

I. Загальні положення 

1. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін. 

2. Відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" наймання на роботу керівника підприємства, що є у державній власності, здійснюється шляхом укладання з ним контракту. 

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.03.99 р. N 455)

3. Контракт може бути укладений на термін від 1 до 5 років. 

II. Укладання контракту 

4. Наймання на роботу керівника підприємства, що є у державній власності, здійснюється відповідними міністерствами або іншими підвідомчими Кабінету Міністрів України органами виконавчої влади (надалі - органи управління майном). 

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.03.99 р. N 455)

5. Контракт з керівником підприємства укладається за попереднім погодженням з органом, до номенклатурної групи якого належить ця посада, згідно з пунктом 2 цієї постанови. 

Розгляд матеріалів і прийняття рішення про погодження контракту здійснюється у місячний строк з дня подання відповідних матеріалів. 

У разі порушення зазначеного строку орган управління майном приймає рішення з цього питання без погодження. 

(пункт 5 доповнено абзацами другим і третім згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.05.94 р. N 319)

6. З керівником підприємства, раніше обраним чи призначеним на посаду, також укладається або переукладається контракт. 

У разі відмови органу управління майном укласти контракт з керівником підприємства, трудовий договір розривається на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України. 

У разі відмови керівника підприємства укласти контракт, трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України. 

7. Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається в письмовій формі у 2-х примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. 

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, якщо інше не передбачено умовами контракту, і може бути змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі. 

8. Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про призначення керівника на посаду (наймання на роботу) з дня, встановленого за угодою сторін у контракті. 

У статутах (положеннях) підприємств, які затверджуються органами управління майном, передбачаються умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника підприємства за рахунок коштів підприємства, що спрямовуються на оплату праці. 

III. Зміст контракту 

9. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до збереження державного майна, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе зобов'язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану підприємства, включаючи обов'язкове підвищення кваліфікації або перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не рідше одного разу на п'ять років). 

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 08.02.97 р. N 167) 

10. У контракті з керівником, крім загальних вимог, визначених у пункті 9 цього Положення, враховуються передбачені річним фінансовим планом підприємства показники ефективності використання державного майна і прибутку, а також показники майнового стану підприємства згідно з додатком 1 до цієї постанови. 

(абзац перший пункту 10 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. N 883)

Ураховуючи особливості виробництва, у контракті з керівником підприємства можуть бути передбачені й інші умови (вимоги). Для керівника підприємства, що є суб'єктом міжнародного військово-технічного співробітництва, у контракті передбачаються вимоги щодо забезпечення ним додержання підприємством міжнародних зобов'язань, законів, інших нормативно-правових актів.  

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 р. N 389)

11. Умови оплати праці керівника підприємства визначаються у контракті й повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів виробничо-господарської діяльності підприємства. 

У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи. 

Система матеріального заохочення керівника підприємства повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства, встановленню прямої залежності між розмірами оплати праці та показниками, що характеризують виконання зобов'язань за контрактом. 

12. Тривалість відпустки керівника підприємства не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством. 

13. За угодою сторін у контракті можуть бути визначені інші умови, необхідні для виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань: 

забезпечення керівника підприємства та членів його сім'ї службовою жилою площею або оплата витрат за наймання (піднаймання) житлового приміщення чи користування готелем на строк дії контракту; 

у разі переїзду керівника підприємства на роботу в іншу місцевість, визначаються гарантії та компенсації, що виплачуються у розмірах, передбачених чинним законодавством; 

якщо для службових поїздок керівник підприємства буде використовувати власний автомобіль, у контракті передбачається виплата відповідних компенсацій. 

14. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від керівника підприємства причин, у контракті можуть бути встановлені додаткові гарантії та компенсації. 

15. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок власних коштів підприємства. За умови припинення контракту в зв'язку з виходом керівника підприємства на пенсію або одержанням ним трудового каліцтва можуть передбачатися виплати компенсацій, крім встановлених пенсій та виплат, пов'язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди. 

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 р. N 37)

ІV. Розірвання контракту 

16. Контракт з керівником підприємства може бути розірваний на підставах, установлених чинним законодавством, а також передбачених у контракті. 

При цьому розірвання контракту з ініціативи органу управління майном або керівника підприємства повинно провадитися з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством. 

17. При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці керівника підприємства. 

18. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший строк. 

19. На керівника підприємства, який уклав контракт відповідно до цього Положення, повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені чинним законодавством у разі вивільнення. 

20. Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством. 
 
 

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 19 березня 1993 р. N 203 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 липня 2001 р. N 883) 


ПОКАЗНИКИ
ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства, які враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності 


I. Показники ефективності використання державного майна і прибутку, тис. гривень 

1. Прибуток до оподаткування 

2. Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок власних та залучених коштів 

у тому числі: 

капітальні інвестиції 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних фондів 

приріст оборотних активів підприємства 

3. Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів 

4. Збори (внески) до державних цільових фондів 

у тому числі на: 

обов'язкове державне пенсійне страхування 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування: 

- на випадок безробіття 

- від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 

- у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням 

5. Погашення податкового боргу, у тому числі розстроченого або відстроченого 

6. Повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на поворотній основі з державного бюджету 

7. Відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань 

II. Показники майнового стану підприємства, тис. гривень 

8. Необоротні активи 

у тому числі: 

основні фонди: 

- залишкова вартість 

- знос, відсотків 

незавершене будівництво 

нематеріальні активи 

9. Оборотні активи 

у тому числі: 

запаси 

дебіторська заборгованість 

фінансові інвестиції 

грошові кошти та їх еквіваленти 

10. Власний капітал 

11. Кредиторська заборгованість 

у тому числі: 

за товари, роботи, послуги 

перед бюджетами 

перед державними цільовими фондами 

з оплати праці. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.08.95 р. N 597,
  від 29.05.96 р. N 572,
 від 24.03.99 р. N 455)

 
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1993 р. N 203 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 березня 1999 р. N 455) 


ПОКАЗНИК, 
за яким визначається належність посад керівників підприємств, що є у державній власності, до номенклатурних груп 
(для погодження) 

Номенклатурна група 
Середньооблікова чисельність
штатних працівників (за
останній місяць перед
укладенням контракту) 
I група - Кабінету Міністрів України 
від 5001 і більше 
II група - Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 
від 501 до 5000 
III група - районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій 
до 500 

Примітка: Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації можуть делегувати право погодження на посаду керівників окремих підприємств відповідним районним і районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям. 

  

Міністр
Кабінету Міністрів України 
 
А. ТОЛСТОУХОВ 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (06.08.2015)
Просмотров: 1560 | Теги: керівник підприємства, контрактна форма, трудовий договір, застосування, державна власність, постанова
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar