Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №208 від 29.03.2017. Про затвердження Положення про Міністерство  енергетики та вугільної промисловості України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2017 р. № 208

Київ

Про затвердження Положення про Міністерство
 енергетики та вугільної промисловості України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 37

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 208

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Міненерговугілля є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах (далі — паливно-енергетичний комплекс), а також забезпечує формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.

2. Міненерговугілля у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Міненерговугілля є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі;

2) забезпечення формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання;

3) здійснення державного управління у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки.

4. Міненерговугілля відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) визначає пріоритети розвитку паливно-енергетичного комплексу;

4) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі;

5) визначає державне підприємство, яке здійснює функції централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України;

6) погоджує інвестиційні програми ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії;

7) формує та затверджує баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України;

8) здійснює управління у сфері наукової та науково-технічної діяльності в паливно-енергетичному комплексі;

9) приймає рішення щодо:

введення підземних сховищ нафти, газу чи продуктів їх переробки у дослідно-промислову та промислову експлуатацію;

введення родовища або окремого покладу нафти і газу в дослідно-промислову розробку;

введення родовища або окремого покладу нафти і газу у промислову розробку;

10) затверджує загальний графік переведення підприємств незалежно від форми власності на резервні види палива;

11) проводить моніторинг безпеки постачання електричної енергії та природного газу, в тому числі балансу попиту та пропозицій природного газу в Україні;

12) затверджує:

технологічні проекти (схеми) промислової та дослідно-промислової розробки родовища (покладу), комплексні проекти його облаштування, виконані згідно із законодавством, інвестиційні проекти (програми) промислової та дослідно-промислової розробки родовища (покладу) нафти і газу;

правила безпеки постачання природного газу;

13) розробляє, затверджує та впроваджує в межах повноважень, передбачених законом, Національний план дій;

14) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу;

15) розробляє державні цільові програми диверсифікації джерел і шляхів постачання вуглеводнів, ядерного палива, ядерних матеріалів та природного газу;

16) розробляє і виконує державні програми використання ядерної енергії, підвищення ядерної та радіаційної безпеки;

17) створює експлуатуючу організацію для забезпечення безпечної експлуатації ядерних установок, а також спеціалізованих підприємств (компаній) з поводження з радіоактивними відходами до передачі їх на довгострокове зберігання та захоронення;

18) планує заходи щодо забезпечення мінімального рівня утворення радіоактивних відходів під час використання ядерної енергії на об’єктах ядерної енергетики та атомної промисловості;

19) створює державну систему заходів щодо забезпечення готовності до ліквідації аварій на ядерних установках, об’єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, джерелах іонізуючого випромінювання;

20) забезпечує реалізацію гарантій МАГАТЕ на об’єктах ядерної енергетики та атомної промисловості;

21) забезпечує відповідно до своєї компетенції реалізацію державної політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання об’єктів, що належать до сфери управління Міненерговугілля, а також перевезень, і здійснює контроль за її реалізацією;

22) формує прогнозний баланс вугілля та вугільної продукції;

23) затверджує проект ліквідації та консервації вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля;

24) затверджує стратегічні плани розвитку державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, і господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави;

25) веде облік об’єктів державної власності, що належать до сфери управління Міненерговугілля, здійснює контроль за їх ефективним використанням та збереженням;

26) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, управління корпоративними правами держави;

27) здійснює управління державним майном, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації або перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, у тому числі об’єктів, що не підлягають приватизації;

28) погоджує в установленому порядку плани санації, мирові угоди, переліки майна, яке включається до ліквідаційної маси, у справах про банкрутство державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави;

29) схвалює в установленому порядку звіти ліквідаторів у справах про банкрутство державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави;

30) затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три — п’ять років) державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, а також в установленому порядку здійснює контроль за їх виконанням;

31) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та їх здійснення на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міненерговугілля;

32) бере в установленому порядку участь у визначенні способів приватизації вугледобувних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та погоджує умови продажу інших підприємств паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери управління Міненерговугілля;

33) формує систему підвищення кваліфікації кадрів у паливно-енергетичному комплексі та систему підготовки кадрів у сфері використання ядерної енергії на об’єктах ядерної енергетики та атомної промисловості;

34) проводить конкурсний відбір інвестиційних проектів у паливно-енергетичному комплексі, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка;

35) здійснює підготовку інвестиційних проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, та нагляд за їх реалізацією в паливно-енергетичному комплексі;

36) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

37) розробляє відомчі переліки відомостей щодо фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, які містять державну таємницю та іншу інформацію з обмеженим доступом, забезпечує її захист;

38) створює відомчий матеріальний резерв для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків у паливно-енергетичному комплексі;

39) розробляє та здійснює комплекс заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля;

40) здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля, з питань виконання ними вимог техногенної та пожежної безпеки, а також контроль за виконанням зазначених вимог;

41) бере участь в реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, в тому числі створює функціональну підсистему цивільного захисту, організовує управління та діяльність функціональної підсистеми в єдиній державній системі цивільного захисту, здійснює керівництво створеними ним аварійно-рятувальними службами, забезпечує їх діяльність та здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням, визначає загальну потребу у захисних спорудах цивільного захисту для підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля, затверджує перелік суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу, що віднесені до категорій цивільного захисту, за погодженням з ДСНС;

42) організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля;

43) формує та здійснює заходи щодо охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності у паливно-енергетичному комплексі, здійснює контроль за станом охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міненерговугілля;

44) веде облік нещасних випадків, що сталися на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, затверджує заходи щодо запобігання їм;

45) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи,  пов’язані з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності на об’єктах паливно-енергетичного комплексу;

46) формує та забезпечує здійснення заходів щодо підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до сталого функціонування в особливий період;

47) забезпечує створення галузевих страхових фондів документації паливно-енергетичного комплексу;

48) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міненерговугілля, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

49) організовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, охорону об’єктів паливно-енергетичного комплексу;

50) забезпечує проведення соціального діалогу на галузевому рівні;

51) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Міненерговугілля з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Міненерговугілля, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, та господарських товариствах, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави;

2) здійснює добір кадрів в апарат Міненерговугілля та на посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Міненерговугілля;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Міненерговугілля, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

5) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом:

реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в апараті Міненерговугілля та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів.

6. Міненерговугілля для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Міненерговугілля;

2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики — статистичні дані;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Міненерговугілля у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами і організаціями.

8. Міненерговугілля у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази Міненерговугілля, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Міненерговугілля підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Міненерговугілля, видані в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

9. Міненерговугілля очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників Міністра, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

10. Міністр:

1) очолює Міненерговугілля, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Міненерговугілля;

3) спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких органів;

погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

видає обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до компетенції таких органів;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, повністю чи в окремій частині;

доручає керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремій частині, а у разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління таких органів;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління таких органів;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх територіальних органів;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань та планів їх роботи;

визначає структурний підрозділ апарату Міненерговугілля, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає посадових осіб Міненерговугілля, які включаються до складу колегії центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає порядок обміну інформацією між Міненерговугіллям та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

4) визначає пріоритети роботи Міненерговугілля та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Міненерговугілля, звіти про їх виконання;

5) відповідно до компетенції організовує та контролює виконання Міненерговугіллям Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міненерговугілля;

7) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, що надходять на погодження до Міненерговугілля;

8) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Міненерговугілля та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міненерговугілля, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

9) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника, заступників Міністра;

10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міненерговугілля, визначає персональний склад патронатної служби Міністра;

11) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Міненерговугілля;

12) представляє Міненерговугілля у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

13) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником, заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

14) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Міненерговугілля;

15) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Міненерговугіллі;

16) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління Міненерговугілля, затверджує їх положення (статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міненерговугілля;

17) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

18) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міненерговугілля;

19) підписує накази Міненерговугілля;

20) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Міненерговугілля доручення;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Повноваження керівника державної служби у Міненерговугіллі здійснює державний секретар Міненерговугілля.

Державний секретар Міненерговугілля є вищою посадовою особою з числа державних службовців Міненерговугілля. Державний секретар Міненерговугілля підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Міненерговугілля призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

12. Державний секретар Міненерговугілля відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Міненерговугілля;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Міненерговугілля та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом Міненерговугілля Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міненерговугілля та доручень Міністра, його першого заступника, заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Міненерговугілля, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Міненерговугілля;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики — статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Міненерговугілля завдань;

7) призначає на посаду і звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міненерговугілля, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу і звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Міненерговугілля, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду і звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

10) призначає на посаду і звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

11) призначає на посаду і звільняє з посади керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Міненерговугілля;

14) представляє Міненерговугілля як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Міненерговугілля доручення;

16) видає накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його компетенції, та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Міненерговугілля до відзначення державними нагородами.

13. На час відсутності державного секретаря Міненерговугілля чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міненерговугілля відповідно до наказу державного секретаря Міненерговугілля.

14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міненерговугілля, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міненерговугіллі може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Міненерговугілля.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Міненерговугіллі можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

15. Гранична чисельність державних службовців та працівників Міненерговугілля затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Міненерговугілля затверджується Міністром.

Штатний розпис, кошторис Міненерговугілля затверджується державним секретарем Міненерговугілля за погодженням з Мінфіном.

16. Міненерговугілля є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 208

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1527 “Про затвердження Положення про Міністерство вугільної промисловості України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 44, ст. 2952).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1540 “Про затвердження Положення про Міністерство палива та енергетики України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 45, ст. 2998).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 403 “Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1527” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 18, ст. 711).

4. Пункти 4 і 7 змін, що вносяться до положень про центральні органи виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. № 101 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 16, ст. 416).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (03.04.2017)
Просмотров: 778
Всего комментариев: 0
avatar