Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №222 від 29.03.2017. Про затвердження Типового договору  про реструктуризацію заборгованості  за спожитий природний газ


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2017 р. № 222

Київ

Про затвердження Типового договору 
про реструктуризацію заборгованості 
за спожитий природний газ

Відповідно до частини сьомої статті 5 Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 222

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про реструктуризацію заборгованості
за спожитий природний газ

________________________

     (найменування населеного пункту)

____ __________ 20___ року

 

_____________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, який є постачальником природного газу)

в особі __________________________________________________________,

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________________

(найменування документа)

(далі — кредитор), з однієї сторони, та  ______________________________

_________________________________________________________________

(найменування теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації)

в особі __________________________________________________________,

(найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі  ________________________________________________

(найменування документа)

(далі —  боржник), з іншої сторони (далі — сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. У порядку та на умовах, визначених договором, кредитор та боржник домовилися про реструктуризацію кредиторської заборгованості за спожитий природний газ, використаний боржником для виробництва теплової та електричної енергії, надання послуг з опалення та постачання гарячої води, що виникла у боржника перед кредитором станом на 1 липня 2016 р. та не погашена до 31 грудня 2016 р. згідно з договором (договорами) купівлі-продажу природного газу від ___ _________ 20__ р. № ___________ (від ___ _________ 20__ р. № ___________, від ___ _________ 20__ р. № ___________) (далі — заборгованість), шляхом розстрочення на 60 календарних місяців без відстрочення її погашення.

2. До складу заборгованості, реструктуризація якої здійснюється згідно з договором, не включаються суми неустойки (штрафів, пені), процентів річних, інфляційних нарахувань в обсязі _____________________________

(цифрами)

(________________________________________________________) гривень,

(словами)

нарахованих на заборгованість, в тому числі підтверджені судовим рішенням.

Умови та порядок реструктуризації заборгованості

3. Сума заборгованості, що підлягає реструктуризації відповідно до пунктів 1 і 2 договору, становить __________________________________

(цифрами)

(________________________________________________________) гривень,

(словами)

що підтверджується актом звіряння взаєморозрахунків, який в обов’язковому порядку додається до договору та є його невід’ємною частиною.

4. Боржник зобов’язується виплатити у повному обсязі заборгованість, зазначену в пункті 3 договору, шляхом перерахування щомісяця коштів з поточного рахунка боржника на поточний рахунок кредитора рівними частинами починаючи з першого числа місяця, в якому укладено договір, відповідно до графіка погашення заборгованості згідно з додатком, який є його невід’ємною частиною, не пізніше останнього числа відповідного місяця.

5. Зобов’язання боржника із сплати чергового платежу вважаються виконаними за умови надходження на рахунок кредитора коштів у строк та сумі, що встановлені графіком погашення заборгованості на відповідний місяць.

6. У разі коли у боржника існує прострочена сума оплати щомісячних платежів за попередні місяці, кредитор зараховує кошти, що надійшли від боржника, як погашення заборгованості за простроченими платежами незалежно від зазначеного в платіжному дорученні призначення платежу.

7. Боржник має право на дострокове погашення заборгованості.

8. Боржник здійснює перерахування коштів на поточний рахунок кредитора № __________________, відкритий в ______________________, код банку ____________, код згідно з ЄДРПОУ _______________________. У разі зміни будь-яких реквізитів відповідна сторона зобов’язана повідомити про це іншій стороні не пізніше трьох календарних днів з дати виникнення змін.

У разі зміни платіжних реквізитів кредитора боржник повинен здійснювати перерахування коштів відповідно до зобов’язань, передбачених договором, з урахуванням нових реквізитів.

Сторони погоджуються, що під час перерахування коштів боржником посилання на номер договору в призначенні платежу є обов’язковим.

9. Реструктуризація заборгованості боржника здійснюється за погодженням з ____________________________________________________

(найменування державного органу, підприємства, установи,

_________________________________________________________________,

організації або органу місцевого самоврядування)

що діє на підставі __________________________________________________

(найменування документа)

та рішення про виконання зобов’язань боржника _______________________

_________________________________________________________________.

(найменування документа та його реквізити)

10. Орган, що погоджує договір (далі гарант), гарантує виконання боржником зобов’язань за договором на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації (крім суми заборгованості з різниці в тарифах, погашення якої здійснюється за рахунок видатків державного бюджету).

11. Відповідальність гаранта перед кредитором обмежується сумою заборгованості (крім суми заборгованості з різниці в тарифах, погашення якої здійснюється за рахунок видатків державного бюджету), яка становить __________________ (_____________________________________) гривень.

             (цифрами)                                                  (словами)

Відповідальність сторін

12. За повне або часткове нездійснення платежів згідно з графіком погашення заборгованості у розмірі, що дорівнює сумі тримісячних платежів, кредитор має право достроково розірвати договір в односторонньому порядку, здійснювати заходи щодо дострокового стягнення непогашеної суми заборгованості згідно з договором, нараховувати на непогашену суму заборгованості неустойку (штраф, пеню), проценти річних, інфляційні нарахування.

У разі розірвання договору з причин, визначених цим пунктом, або дострокового погашення заборгованості кредитор повинен письмово повідомити про це Мінрегіону протягом п’яти робочих днів з дати розірвання або припинення дії договору.

Форс-мажорні обставини

13. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків згідно з договором внаслідок настання форс-мажорних обставин, які виникли після укладення договору.

14. Сторона, щодо якої настали форс-мажорні обставини, зобов’язана негайно повідомити про це іншій стороні та протягом 14 календарних днів з дати їх виникнення подати підтвердні документи відповідно до законодавства.

Вирішення спорів

15. Усі спори, пов’язані з договором, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами.

16. Якщо спір неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, він вирішується у судовому порядку згідно із законодавством.

Інші умови

17. Договір укладається в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін та один примірник для гаранта.

18. Будь-які зміни до договору вносяться шляхом укладення додаткової угоди до нього у письмовій формі.

Усі додаткові угоди до договору є його невід’ємними частинами.

19. Сторони підтверджують, що договір підписано ними з усвідомленням його предмета та умов, а також уповноваженими на його підписання представниками сторін.

20. Кредитор має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України, а також є платником податку на додану вартість.

Боржник має (не має) статус платника податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України, а також є (не є) платником податку на додану вартість.

Строк дії договору

21. Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками сторін та погодження з гарантом і діє до ___ _________ 20__ року.

22. У разі дострокового погашення заборгованості договір вважається виконаним.

Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

Боржник

____________________________

(найменування теплопостачальної та/або

____________________________

теплогенеруючої організації)

____________________________

(юридична адреса)

____________________________

(код згідно з ЄДРПОУ)

____________________________

(номер поточного рахунка)

____________________________

(найменування установи банку, МФО)

______________ _____________

(підпис уповноваженої   (ініціали та прізвище)

          особи)

МП (у разі наявності печатки)

Кредитор

____________________________

(найменування суб’єкта господарювання,

____________________________

який є постачальником природного газу)

____________________________

(юридична адреса)

____________________________

(код згідно з ЄДРПОУ)

____________________________

(номер поточного рахунка)

____________________________

(найменування установи банку, МФО)

______________ _____________  (підпис уповноваженої   (ініціали та прізвище)

              особи)

МП (у разі наявності печатки)

 

 

Договір погоджено з:

____________________________

(найменування посади уповноваженої особи державного органу, підприємства, установи, організації або органу місцевого самоврядування)

 

МП (у разі наявності печатки)

 

___________ (підпис)

 

___________________

(ініціали та прізвище)

       

_____________________

 

Додаток
до Типового договору
 

ГРАФІК
погашення заборгованості за спожитий природний газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, надання послуг з опалення та постачання гарячої води, що виникла станом на 1 липня 2016 р. та не погашена до 31 грудня 2016 року

(тис. гривень)

Рік

Місяць

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 

Загальна сума заборгованості, що підлягає реструктуризації відповідно до договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ від ___ _________ 20___ р. № ________, становить ________
                                                                                                                                                                               (цифрами)

(________________________________________________________) гривень.

(словами)

 

Боржник

_______________________________

(найменування теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації)

 

___________________ ______________

(підпис уповноваженої особи)     (ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності печатки)

Кредитор

______________________________

(найменування суб’єкта господарювання, який є постачальником природного газу)

 

___________________ ______________

(підпис уповноваженої особи)     (ініціали та прізвище)

МП (у разі наявності печатки)


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (04.04.2017)
Просмотров: 1308
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar