Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №225 від 05.04.2017. Про внесення змін до Положення про  Міністерство освіти і науки України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2017 р. № 225

Київ

Про внесення змін до Положення про 
Міністерство освіти і науки України

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2729; 2015 р., № 78, ст. 2608), зміни, що додаються.
 
 
Прем’єр-міністр України
 
 
В. ГРОЙСМАН
 
 
Інд. 73
 
 

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2017 р. № 225

ЗМІНИ, 
що вносяться до Положення про 
Міністерство освіти і науки України

1. У пункті 4:
1) у підпункті 14 слова “та впровадження” виключити;
2) підпункт 44 викласти в такій редакції:
“44) здійснює в установленому порядку ліцензування освітньої діяльності закладів освіти, а також атестацію професійно-технічних навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності;”;
3) доповнити пункт підпунктами 441 і 442  такого змісту:
“441) розробляє проект ліцензійних умов і зміни до них та подає їх в установленому порядку Кабінету Міністрів України для затвердження;
442) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов та за результатами перевірки приймає рішення;”;
4) підпункти 45, 46 і 71 виключити;
5) підпункт 75 викласти в такій редакції:
“75) формує тематику державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у вигляді переліку науково-технічних (експериментальних) розробок;”;
6) доповнити пункт підпунктом 751 такого змісту:
“751) здійснює фінансову підтримку виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію;”;
7) підпункт 76 викласти в такій редакції:
“76) затверджує програми зовнішнього незалежного оцінювання,  перелік навчальних предметів та строки проведення зовнішнього незалежного оцінювання за погодженням з громадськими об’єднаннями керівників вищих навчальних закладів, організовує проведення моніторингових досліджень якості освіти;”;
8) у підпункті 83 слова “всіх типів і рівнів акредитації” виключити;
9) доповнити пункт підпунктами 901 і 902 такого змісту:
“901) забезпечує співробітництво України з Європейським Співтовариством у сфері освіти, науки, інновацій і технологій;
902) забезпечує участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, Програмі наукових досліджень та навчання Євратом;”.
2. У пункті 5:
1) підпункт 2 викласти в такій редакції:
“2) здійснює добір кадрів в апарат МОН та на керівні посади підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату МОН;”;
2) у підпункті 6:
абзац третій викласти в такій редакції:
“виконання завдань з мобілізаційної підготовки, мобілізаційної готовності держави та територіальної оборони;”;
доповнити підпункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
“виконання завдань у сфері цивільного захисту, охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, контроль за їх виконанням в апараті МОН, а також у навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;”.
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.
3. В абзаці другому пункту 9 слова “та заступника Міністра — керівника апарату” виключити.
4. У пункті 10:
1) абзац п’ятий підпункту 3 виключити;
2) у підпункті 5 слова “в апараті” виключити;
3) підпункти 10 і 11 виключити;
4) у підпункті 12 слова “своїх заступників” замінити словами “першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря МОН”;
5) доповнити пункт підпунктом 121 такого змісту:
“121) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю МОН;”;
6) підпункти 13 і 14 виключити;
7) у підпункті 15 слова “, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників” виключити;
8) у підпункті 16 слова “та заступника Міністра — керівника апарату” виключити.
5. Доповнити Положення пунктами 101—103 такого змісту:
“101. Повноваження керівника державної служби у МОН здійснює державний секретар МОН.
Державний секретар МОН є вищою посадовою особою з числа державних службовців МОН. Державний секретар МОН підзвітний і підконтрольний Міністру.
Державний секретар МОН призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.
102. Державний секретар МОН відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату МОН;
2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МОН та подає їх на розгляд Міністра;
3) організовує та контролює виконання апаратом МОН Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МОН та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;
4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи МОН, звітує про їх виконання;
5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті МОН;
6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики — статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на МОН завдань;
7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МОН, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МОН, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;
10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;
11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН;
12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОН;
13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МОН;
14) представляє МОН як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;
15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками МОН доручення;
16) видає з питань, що належать до його компетенції, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;
17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату МОН до відзначення державними нагородами України.
103. На час відсутності державного секретаря МОН чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату МОН відповідно до наказу державного секретаря МОН.”.
6. В абзаці третьому пункту 12 слова “заступник Міністра


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (07.04.2017)
Просмотров: 768
Всего комментариев: 0
avatar