Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №226 від 05.04.2017. Про утворення Національної ради України  з питань розвитку науки і технологій


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2017 р. № 226

Київ

Про утворення Національної ради України 
з питань розвитку науки і технологій

Відповідно до частини третьої статті 20 та пункту 2 частини першої  статті 41 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національну раду України з питань розвитку науки і технологій.

2. Затвердити Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій, що додається.

3. Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з Міністерством фінансів передбачати під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2018 і наступні роки видатки для забезпечення організації роботи Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2017 р. № 226

ПОЛОЖЕННЯ
 про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій

Загальна частина

1. Національна рада України з питань розвитку науки і технологій (далі — Національна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється при Кабінетові Міністрів України з метою забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними функціями Національної ради є:

1) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо формування засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

2) підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації;

3) підготовка пропозицій щодо інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів;

4) підготовка пропозицій щодо засад функціонування в Україні системи незалежної експертизи державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових проектів, державної атестації наукових установ, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань;

5) розгляд та надання висновків щодо проектів концепцій державних цільових наукових та науково-технічних програм і проектів таких програм;

6) надання Кабінетові Міністрів України рекомендацій щодо формування державного бюджету в частині визначення загальних обсягів фінансування наукової і науково-технічної діяльності та його розподілу між базовим та конкурсним фінансуванням наукових досліджень, а також у частині визначення структури розподілу між напрямами грантової підтримки Національного фонду досліджень;

7) заслуховування та оцінювання звітів центральних органів виконавчої влади, Національного фонду досліджень, Національної академії наук, національних галузевих академій наук та інших головних розпорядників бюджетних коштів, що провадять наукову та науково-технічну діяльність

або є замовниками наукових досліджень і розробок, про стан використання коштів на наукову та науково-технічну діяльність та отримані результати і внесення пропозицій за результатами їх розгляду;

8) підготовка та оприлюднення щорічної доповіді про стан і перспективи розвитку сфери наукової та науково-технічної діяльності, а також про стан виконання Україною пріоритетів Європейського дослідницького простору та надання пропозицій щодо плану їх реалізації на наступний рік;

9) підготовка пропозицій щодо принципів створення та стратегії розвитку державної дослідницької інфраструктури, системи державних ключових лабораторій;

10) взаємодія в установленому порядку з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій;

11) ініціювання і замовлення прогнозних та форсайтних досліджень у галузі науки, технологій, інновацій, організації та проведення наукової експертизи рішень центральних органів виконавчої влади, що стосуються наукової сфери, а також проектів концепцій державних цільових наукових та науково-технічних програм і проектів таких програм;

12) подання пропозицій щодо принципів наукової етики та механізмів контролю за їх дотриманням;

13) розроблення разом з представниками реального та фінансового секторів економіки та іншими заінтересованими сторонами пропозицій щодо створення механізмів комерціалізації результатів наукових досліджень;

14) надання рекомендацій щодо оптимальних шляхів реалізації проектів і програм міжнародної технічної допомоги у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

15) подання пропозицій щодо розвитку наукової та науково-технічної сфери в Україні;

16) розроблення пропозицій щодо стратегії розвитку системи залучення та підготовки учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності.

Стратегія розвитку системи спеціалізованих загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, зокрема наукових ліцеїв і наукових ліцеїв-інтернатів, Малої академії наук, еколого-натуралістичних центрів учнівської молоді, центрів науково-технічної творчості школярів або інших подібних позашкільних навчальних закладів, критерії створення таких закладів та моніторингу ефективності їх діяльності розробляються МОН та Національною радою.

4. Національна рада виконує свої функції, керуючись принципами субсидіарності та пропорційності міри впливу, діє на засадах відкритості та гласності. Інформація про діяльність Національної ради, проекти її рішень та прийняті рішення систематично розміщуються на її офіційному веб-сайті. Інформація про прийняті Національною радою рішення розміщується на її офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня їх підписання.

5. Національна рада складається з Наукового та Адміністративного комітетів, що мають однаковий кількісний склад.

6. Національну раду очолює Голова, яким за посадою є Прем’єр-міністр України. Голова Національної ради має двох заступників, якими є голова Наукового комітету та голова Адміністративного комітету. Головою Адміністративного комітету за посадою є Міністр освіти і науки.

Члени Національної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків членів Національної ради, забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.

7. Секретаря Національної ради призначає Голова Національної ради з числа працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Секретар Національної ради:

забезпечує ведення протоколів спільних засідань Наукового та Адміністративного комітетів;

підписує протоколи спільних засідань Наукового та Адміністративного комітетів;

забезпечує взаємодію Наукового та Адміністративного комітетів;

забезпечує формування персонального складу робочих груп, що утворюються Національною радою для підготовки рішень з питань, що належать до її компетенції;

забезпечує взаємодію Національної ради з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з вітчизняними та іноземними науковими установами, науковими організаціями, громадськими науковими організаціями, науковими фондами, а також міжнародними та національними радами з питань науки;

забезпечує збереження протоколів спільних засідань Наукового та Адміністративного комітетів, рішень та інших документів Національної ради, протоколів засідань Адміністративного комітету.

8. Основною формою роботи Національної ради є спільне засідання Наукового та Адміністративного комітетів (далі – спільне засідання), на якому Національна рада ухвалює рекомендації для Кабінету Міністрів України з питань, що належать до її компетенції. Національна рада проводить спільні засідання у разі потреби, але не менше чотирьох разів на рік.

Рішення про проведення спільного засідання та порядок денний такого засідання приймається Головою Національної ради на підставі узгоджених пропозицій голів Наукового та Адміністративного комітетів.

Спільному засіданню обов’язково передує засідання Наукового комітету, який розглядає та готує проекти рішень з питань порядку денного спільного засідання.

9. Головує на спільних засіданнях Голова Національної ради або за його дорученням один із заступників Голови.

Спільне засідання є правоможним, якщо на ньому присутні більш як дві третини складу Національної ради.

10. Спільні засідання проводяться відкрито, на них можуть бути присутні суб’єкти наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, представники засобів масової інформації та бізнесу, крім випадків, коли розглядаються питання, що містять інформацію з обмеженим доступом.

Оголошення про проведення спільного засідання, проекти порядку денного та рішень Національної ради оприлюднюються на її офіційному веб-сайті, як правило, не менш як за два тижні до їх розгляду на спільному засіданні.

11. За результатами спільного засідання оформляється протокол, який підписують головуючий та секретар Національної ради.

Рішення Національної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як дві третини присутніх на засіданні її членів.

У разі потреби для забезпечення виконання рішення Національної ради може надаватися доручення Прем’єр-міністра України або прийматися рішення Кабінету Міністрів України, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого належить питання, порушене у рішенні Національної ради.

Рішення Національної ради, прийняті в межах її повноважень, що стосуються окремих центральних органів виконавчої влади, є обов’язковими для розгляду такими органами.

Протоколи спільних засідань та прийняті рішення оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної ради протягом п’яти робочих днів з дня їх підписання.

12. Члени Національної ради мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами, що належать до сфери повноважень Національної ради;

2) висловлювати свою позицію під час спільних засідань та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

3) отримувати в установленому порядку від органів державної влади, наукових установ, наукових організацій, громадських наукових організацій, наукових фондів інформацію, необхідну для виконання її функцій;

4) здійснювати інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням діяльності Національної ради.

13. Члени Національної ради зобов’язані:

1) брати участь у спільних засіданнях та засіданнях відповідних комітетів;

2) дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень Національної ради;

3) бути неупередженими та об’єктивними;

4) не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функцій;

5) не допускати конфлікту інтересів;

6) сумлінно виконувати свої обов’язки;

7) дотримуватися високої культури спілкування.

14. Національна рада для підготовки рішень з питань, що належать до її компетенції, утворює постійні або тимчасові робочі групи. Персональний склад робочих груп формується з числа членів Національної ради з обов’язковим представництвом членів Наукового та Адміністративного комітетів, а також осіб, рекомендованих для участі в робочій групі Головою Національної ради або його заступниками. До складу робочих груп можуть включатися вчені, викладачі вищих навчальних закладів, представники державного та приватного секторів економіки, вітчизняні та іноземні експерти.

Рішення про утворення робочої групи приймається на спільному засіданні.

Персональний склад робочої групи затверджується Головою Національної ради.

Члени робочих груп працюють на громадських засадах.

15. Робочі групи Національної ради діють на принципах відкритості та прозорості. Розроблені робочими групами проекти документів подаються на розгляд Наукового комітету.

16. Національна рада під час виконання своїх функцій взаємодіє з органами державної влади, з вітчизняними та іноземними науковими установами, науковими організаціями, громадськими науковими організаціями, науковими фондами, а також міжнародними та національними радами з питань науки іноземних держав.

17. Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

З метою належного забезпечення діяльності Національної ради Секретаріат Кабінету Міністрів України, зокрема:

організовує підготовку матеріалів до спільних засідань та засідань комітетів;

здійснює технічну підтримку спільних засідань та засідань комітетів;

забезпечує в установленому порядку координацію роботи центральних органів виконавчої влади, спрямованої на виконання доручень Прем’єр-міністра України та рішень Кабінету Міністрів України, прийнятих для забезпечення виконання рішення Національної ради;

проводить моніторинг стану виконання центральними органами виконавчої влади рішень Національної ради, прийнятих в межах її повноважень.

18. Національна рада у роботі використовує бланк із своїм найменуванням.

Науковий комітет

19. Науковий комітет — це робочий колегіальний орган Національної ради, що представляє інтереси наукової громадськості.

Склад Наукового комітету формується із 24 вчених, які представляють  наукову спільноту, є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, бездоганну наукову репутацію та довіру в науковому середовищі.

20. Науковий комітет очолює голова, який має одного заступника. Голова Наукового комітету, його заступник та секретар обираються членами Наукового комітету з його складу.

21. Члени Наукового комітету обираються Ідентифікаційним комітетом з питань науки, який керується тим, що склад Наукового комітету має бути здатним реалізувати наукове лідерство, бути авторитетним і незалежним, збалансовано представляти всю наукову спільноту.

22. Членами Наукового комітету не можуть бути керівники наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів.

Члени Наукового комітету не можуть працювати в одній науковій установі, об’єднанні наукових установ, підрозділі (на факультеті, в інституті) вищого навчального закладу та не можуть бути близькими особами відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Не може бути обрана членом Наукового комітету особа:

яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

яка за вироком суду позбавлена права займати відповідні посади;

яка за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення — протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

яка підпадає під дію частин третьої і четвертої статті 1 Закону України "Про очищення влади";

відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади";

яка є керівником наукової установи або організації, вищого навчального закладу.

23. Строк повноважень кожного з членів Наукового комітету не може перевищувати чотирьох років. Кожні два роки повинне відбуватися оновлення не менш як половини персонального складу Наукового комітету. Одна і та сама особа не може бути членом Наукового комітету більше двох строків.

Перший склад Наукового комітету затверджується Кабінетом Міністрів України за пропозицією Ідентифікаційного комітету з питань науки у кількості 24 осіб, з яких 12 осіб включаються строком на чотири роки, 12 осіб — на два роки.

Порядок проведення оновлення складу Наукового комітету визначається у Положенні про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 146).

Дострокове припинення повноважень члена Наукового комітету здійснюється за таких підстав:

виникнення випадків, передбачених пунктом 22 цього Положення;

припинення громадянства України;

подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

його смерть.

Про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наукового комітету голова Наукового комітету інформує голову Ідентифікаційного комітету з питань науки.

Порядок заміщення членів Наукового комітету, які  достроково припинили повноваження, визначається у Положенні про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1042.

24. Науковий комітет з метою виконання Національною радою своїх функцій:

1) розглядає проекти документів, розроблені робочими групами з питань, що належать до компетенції Національної ради, та приймає щодо них рішення, які вносяться на розгляд Національної ради;

2) ініціює утворення постійних або тимчасових робочих груп, а також експертних комісій з окремих питань;

3) делегує своїх членів та пропонує кандидатури експертів для включення до складу робочих груп;

4) виконує функції наглядової ради Національного фонду досліджень;

5) виконує функцію Ідентифікаційного комітету для Наукової ради Національного фонду досліджень;

6) проводить експертизу нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади на предмет відповідності інтересам і засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, надає відповідні рекомендації.

Проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, що стосуються сфери наукової та науково-технічної діяльності, в обов’язковому порядку надсилаються до Наукового комітету для проведення їх експертизи та підготовки відповідних рекомендацій.

За результатами проведеної експертизи проектів нормативно-правових актів Науковий комітет готує відповідні рекомендації.

Науковий комітет зобов’язаний розглянути надісланий проект нормативно-правового акта на предмет відповідності інтересам і засадам державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності та надати відповідні рекомендації протягом стоку, встановленого головним розробником такого проекту, але не менш як за три дні та не більш як за 21 день з дня його надходження.

Якщо протягом строку, встановленого головним розробником проекту нормативно-правового акта, Науковий комітет не розглянув і не надав відповідних рекомендацій, такий проект акта вважається погодженим Науковим комітетом.

Рекомендації підписує голова Наукового комітету, а у разі його відсутності — заступник голови.

Рекомендації, які надаються Науковим комітетом до проектів нормативно-правових актів, що стосуються сфери наукової та науково-технічної діяльності, є обов’язковими для розгляду головними розробниками таких проектів.

Під час подання зазначеного проекту нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України до нього додаються рекомендації Наукового комітету (за наявності).

Голова Наукового комітету або за його дорученням член Наукового комітету може брати участь у встановленому порядку в засіданнях урядових комітетів, у нарадах, які проводяться органами виконавчої влади, з питань, що стосуються сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Науковий комітет під час виконання своїх функцій зобов’язаний запобігати виникненню конфлікту інтересів.

25. Основною формою роботи Наукового комітету є засідання, які проводяться у разі потреби, але не менше ніж чотири рази на рік.

Рішення про проведення засідання приймається головою Наукового комітету, а у разі його відсутності — заступником голови.

Ініціювати проведення засідання Наукового комітету можуть Голова Національної ради, голова Наукового комітету, його заступник або член (група членів) Наукового комітету.

Оголошення про скликання засідання Наукового комітету оприлюднюється за два тижні до його початку на офіційному веб-сайті Національної ради.

Засідання Наукового комітету веде його голова, а у разі його відсутності — заступник голови.

Підготовку проекту рішення для розгляду на засіданні Наукового комітету та інших інформаційно-аналітичних матеріалів, необхідних для його проведення, забезпечує секретар Наукового комітету.

Засідання Наукового комітету є правоможним, якщо у ньому беруть участь більше двох третин його загального кількісного складу.

Засідання Наукового комітету можуть проводитись у режимі відеоконференції.

Під час засідання може здійснюватися відео- та/або аудіозапис.

26. Рішення Наукового комітету приймаються шляхом досягнення консенсусу. У разі недосягнення консенсусу рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин складу Наукового комітету. В такому разі на розгляд Національної ради виноситься рішення Наукового комітету разом з аргументованою окремою думкою членів Наукового комітету, які не підтримали таке рішення.

Окрема думка членів Наукового комітету, які не підтримали його рішення та брали участь у засіданні Наукового комітету в режимі відеоконференції, додається до протоколу у вигляді сканованих листів за підписом таких членів Наукового комітету, отриманих в електронному вигляді у форматі *.pdf (де *— назва файлу).

27. Рішення Наукового комітету фіксуються у протоколі засідання.

Ведення протоколу засідання Наукового комітету здійснюється секретарем Наукового комітету.

Протокол підписується головою Наукового комітету, а у разі його відсутності — заступником голови та секретарем Наукового комітету.

Протокол засідання надсилається усім членам Наукового комітету.

Протокол засідання розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради протягом п’яти робочих днів з дня його підписання.

28. Питання, що виносяться на розгляд спільного засідання, проходять обов’язковий попередній розгляд у Науковому комітеті.

29.  Науковий комітет використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

Адміністративний комітет

30. Адміністративний комітет — це робочий колегіальний орган Національної ради, персональний склад якого у кількості 24 осіб затверджується Кабінетом Міністрів України.

31. Члени Адміністративного комітету представляють центральні органи виконавчої влади (не нижче заступників керівників), Національну академію наук та національні галузеві академії наук (не нижче віце-президентів), обласні (міські) держадміністрації регіонів, на території яких зосереджено значний науковий потенціал (не нижче заступників голів держадміністрацій), державні органи, що відповідають за наукову сферу,

великі наукоємні підприємства, наукові установи, університети, академії, інститути, інноваційні структури.

Пропозиції щодо персонального складу Адміністративного комітету готує МОН.

32. Головою Адміністративного комітету є Міністр освіти і науки. Голова має заступника, яким за посадою є заступник Міністра освіти і науки.

Секретаря Адміністративного комітету призначає голова Адміністративного комітету з числа працівників МОН.

33. Дострокове припинення повноважень члена Адміністративного комітету здійснюється за таких підстав:

звільнення із займаної посади;

припинення громадянства України;

подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням (для представників великих наукоємних підприємств, наукових установ, університетів, академій, інститутів, інноваційних структур);

неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

його смерть.

Заміщення членів Адміністративного комітету, які достроково припинили повноваження, здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України, проект якого готує МОН.

34. Адміністративний комітет з метою виконання Національною радою своїх функцій:

1) ініціює утворення постійних або тимчасових робочих груп, а також експертних комісій з окремих питань;

2) делегує та координує участь членів Адміністративного комітету в робочих групах, а також пропонує кандидатури експертів для включення до складу робочих груп;

3) подає Науковому комітету пропозиції щодо розгляду питань, пов’язаних з виконанням Національною радою своїх функцій.

Крім того, Адміністративний комітет розглядає питання, пов’язані із забезпеченням здійснення центральними органами виконавчої влади повноважень у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

35. Основною формою роботи Адміністративного комітету є засідання, які проводяться у разі потреби.

Рішення про проведення засідання приймається головою Адміністративного комітету, а у разі його відсутності — заступником голови.

Ініціювати проведення засідання Адміністративного комітету можуть Голова Національної ради, голова Адміністративного комітету, його заступник або член (група членів) Адміністративного комітету.

Оголошення про скликання засідання Адміністративного комітету оприлюднюється за два тижні до його початку на офіційному веб-сайті Національної ради.

Засідання Адміністративного комітету веде його голова, а у разі його відсутності — заступник голови.

Підготовку проекту рішення для розгляду на засіданні Адміністративного комітету та інших інформаційно-аналітичних матеріалів, необхідних для його проведення, забезпечує секретар Адміністративного комітету.

Засідання Адміністративного комітету є правоможним, якщо у ньому беруть участь більше двох третин його загального кількісного складу.

Засідання Адміністративного комітету можуть проводитись у режимі відеоконференції.

Під час засідання може здійснюватися відео- та/або аудіозапис.

36. Рішення Адміністративного комітету вважається прийнятим за умови його підтримки не менш як двома третинами членів Адміністративного комітету, що взяли участь у засіданні.

37. Рішення Адміністративного комітету фіксуються у протоколі засідання.

Ведення протоколу засідання Адміністративного комітету здійснюється секретарем Адміністративного комітету.

Протокол підписується головою Адміністративного комітету або його заступником у разі відсутності голови.

Протокол засідання надсилається усім членам Адміністративного комітету.

Протокол засідання розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради протягом п’яти робочих днів з дня його підписання


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (07.04.2017)
Просмотров: 835
Всего комментариев: 0
avatar