Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №232 від 29.03.2017. Питання формування наглядової ради  публічного акціонерного товариства  НАК Нафтогаз України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 березня 2017 р. № 232

Київ

Питання формування наглядової ради 
публічного акціонерного товариства 
“Національна акціонерна компанія 
“Нафтогаз України”

Відповідно до Законів України “Про управління об’єктами державної власності” та “Про акціонерні товариства”, постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 “Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі” і від 10 березня 2017 р. № 143 “Деякі питання управління об’єктами державної власності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо:

збільшення кількісного складу наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі — Компанія), яка буде обрана на наступний строк, до семи членів, чотири з яких повинні відповідати критеріям незалежності, визначеним законодавством;

врахування результатів проведеного у 2016 році відбору трьох незалежних членів наглядової ради, які відповідають критеріям незалежності, визначеним законодавством та положенням про наглядову раду Компанії, та пропозиції щодо призначення кандидатур яких вносилися комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, утвореним відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383), і кандидатури яких підбиралися комітетом самостійно із залученням фахівців з підбору персоналу;

проведення конкурсного відбору одного незалежного члена наглядової ради Компанії відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 686);

визначення кандидатур представників держави відповідно до Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 687).

2. Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, що додається.

3. Оголосити конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (код згідно з ЄДРПОУ 20077720).

Заяви від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі:

приймаються протягом 14 робочих днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору;

подаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, та/або надсилаються електронною поштою на адресу, що зазначається в оголошенні про проведення конкурсного відбору.

Для участі у конкурсному відборі разом із заявою подаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу, копія трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копія документа про вищу освіту;

біографічна довідка (резюме);

згода на обробку персональних даних;

рекомендації (за наявності);

заява щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради Компанії;

мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.

Кандидат на посаду незалежного члена наглядової ради має відповідати вимогам, виконувати функції та володіти однією з компетенцій, які визначені пунктами 6, 8 і 10 Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого цією постановою.

4. Утворити комісію з конкурсного відбору незалежного члена наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” у складі згідно з додатком.

Надати голові комісії право вносити зміни до її складу щодо представників міжнародних фінансових організацій та дипломатичних установ, професійних консультантів з відбору персоналу, які беруть участь у роботі комісії (за згодою) з правом дорадчого голосу.

5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2015 р. № 1002 “Деякі питання вдосконалення корпоративного управління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 98, ст. 3365; 2016 р., № 79, ст. 2642) і від 14 грудня 2016 р. № 1044 “Питання публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 115) зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 232

ПОЛОЖЕННЯ
про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного 
товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

1. Це Положення визначає принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі — Компанія).

2. Наглядова рада Компанії формується з урахуванням профілю діяльності та стратегії Компанії шляхом обрання незалежних членів, кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради, та призначення представників держави (далі — члени наглядової ради).

3. Наглядова рада Компанії формується за такими принципами:

незалежності;

професіоналізму;

компетентності;

різноманітності;

ефективності;

прозорості.

4. Незалежність передбачає обрання до складу наглядової ради незалежних членів, що не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з Компанією, її управлінням, що може поставити під загрозу прийняття об’єктивного рішення.

Членом наглядової ради Компанії може бути особа, яка відповідає вимогам незалежності, встановленим законодавством.

5. Професіоналізм передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів наглядової ради.

Член наглядової ради Компанії повинен володіти однією або кількома з таких професійних та особистих якостей:

мати досвід:

- роботи в наглядових радах акціонерних товариств;

- керування конфліктами та ведення переговорів;

- стратегічного і оперативного управління, здобутий у нафтогазовій або енергетичній компанії;

мати бездоганну ділову репутацію;

дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності, приділяти час розвитку та оновленню своїх персональних знань та навичок.

6. Компетентність передбачає наявність досвіду роботи з урахуванням профілю діяльності Компанії.

Член наглядової ради Компанії повинен мати досвід роботи в одній з таких галузей, як стратегічне управління та розвиток бізнесу, операційне управління, управління ризиками, фінанси, аудит, банківська справа, міжнародні відносини, право, яка враховує його професійний досвід та фахові знання.

7. Різноманітність передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних галузях.

8. Ефективність передбачає виконання членами наглядової ради функцій раціонально, з найменшими втратами для досягнення необхідного результату.

До функцій члена наглядової ради Компанії належать:

конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії Компанії;

здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності правління Компанії;

забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, в тому числі аудиту;

прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;

інші функції, які пов’язані з виконанням повноважень наглядової ради, визначених законодавством.

9. Прозорість передбачає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів та визначення представників держави відповідно до вимог, визначених законодавством.

10. Для належного виконання наглядовою радою Компанії своїх повноважень член наглядової ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Компанії, які включають зокрема:

вищу освіту, зокрема в галузі управління та адміністрування, фінансів, економіки, аудиту, банківської справи, виробництва та технологій, міжнародних відносин, права;

стаж роботи на керівних посадах у компаніях не менш як п’ять років або державної служби чи прирівняної до неї служби не менш як п’ять років;

знання ринку природного газу, тенденцій та перспектив розвитку галузі, законодавства.

11. За рівних умов щодо відповідності загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Компанії перевага надається особам, що мають досвід роботи у великих нафтогазових та енергетичних компаніях, а також володіють іноземними мовами.

 

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 232

СКЛАД
комісії з конкурсного відбору незалежного члена 
наглядової ради публічного акціонерного товариства 
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”

 

Державний секретар Кабінету Міністрів України, голова комісії

Державний секретар Мінекономрозвитку, заступник голови комісії

Директор Департаменту з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар комісії

Директор Юридичного департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Перший заступник Міністра фінансів

Перший заступник Міністра юстиції

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2017 р. № 232

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
від 5 грудня 2015 р. № 1002 і від 14 грудня 2016 р. № 1044

1. Абзаци четвертий — шостий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2015 р. № 1002 виключити.

2. Пункт 9 Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” та пункт 9 Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (діє з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава”), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044, виключити.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (07.04.2017)
Просмотров: 931
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar