Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №233 від 05.04.2017. Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України  від 7 жовтня 2015 р. № 882


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2017 р. № 233

Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 7 жовтня 2015 р. № 882

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 882 “Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження тимчасового механізму формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 89,ст. 2966) зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 27

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2017 р. № 233

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 жовтня 2015 р. № 882

1. У постанові:

1) у пункті 1 цифри “2017” замінити цифрами “2018”;

2) пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

“2. Дія постанов Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1992 р. № 518 “Про норми забезпечення житловою площею працівників дипломатичних установ України за кордоном” та від 17 листопада 2004 р. № 1575 “Про упорядкування норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби України, направленим у довгострокове відрядження” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3058) не поширюється на період реалізації пілотного проекту на працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України, визначених у пункті 1 цієї постанови.

Розмір компенсаційних виплат в іноземній валюті, що виплачується працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України, визначених у пункті 1 цієї постанови, на період реалізації пілотного проекту, за час відпустки не може перевищувати 65 відсотків установлених норм компенсаційних виплат, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 8 “Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3,ст. 87; 2011 р., № 56, ст. 2249; 2016 р., № 61, ст. 2086).

3. На працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України, визначених у пункті 1 цієї постанови, дія цієї постанови в частині виплати коштів для оплати вартості оренди житла під час перебування таких працівників у довготерміновому відрядженні та комунальних послуг, пов’язаних з орендою такого житла, поширюється з дати завершення зазначеними установами договірних відносин щодо оренди житла для відповідних працівників.

Дія цієї постанови не поширюється на військових аташе та представників Міністерства оборони при дипломатичних представництвах України.”;

3) доповнити постанову пунктом 7 такого змісту:

“7. Погодитися з пропозицією Міністерства закордонних справ щодо включення до складу компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове

відрядження до закордонних дипломатичних установ України, визначених у пункті 1 цієї постанови, інших витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету та зв’язку, проведення поточних протокольних зустрічей, проїзду у щорічну відпустку та перевезення багажу під час ротації на період до 1 жовтня 2018 р., у межах призначень державного бюджету на функціонування закордонних дипломатичних установ України.”.

2. У Порядку формування та здійснення компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження, затвердженому зазначеною постановою:

1)  пункт 1 після слів “з його орендою” доповнити словами “, та інших витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету та зв’язку, проведення поточних протокольних зустрічей, проїзду у щорічну відпустку та перевезення багажу під час ротації”;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Працівники закордонних дипломатичних установ України отримують компенсаційні виплати в іноземній валюті, що включають кошти:

1) передбачені нормами компенсаційних виплат для відшкодування витрат під час перебування у довготерміновому відрядженні, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 р. № 8 “Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 87; 2011 р., № 56, ст. 2249; 2016 р., № 61, ст. 2086);

2) для оплати вартості оренди житла під час перебування таких працівників у довготерміновому відрядженні та комунальних послуг, пов’язаних з орендою такого житла.

Дія цього підпункту не поширюється на керівників закордонних дипломатичних установ України, визначених у пункті 1 цього Порядку. При цьому оплата оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з орендою такого житла, здійснюється безпосередньо закордонними дипломатичними установами України за умови, що строк дії договорів оренди житла, укладених такими керівниками в рамках пілотного проекту закінчився;

3) для оплати інших витрат, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків з метою забезпечення доступу до мобільного Інтернету та зв’язку, проведення поточних протокольних зустрічей, проїзду у щорічну відпустку та перевезення багажу під час ротації розмір і механізм оплати яких визначається в порядку, затвердженому МЗС за погодженням з Мінфіном.”;

3) в абзаці першому пункту 3 слова і цифру “у пункті 2” замінити словами і цифрами “у підпункті 2 пункту 2”;

4) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Визначення норм і розміру компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам закордонних дипломатичних установ України здійснюється відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 73 “Про затвердження Порядку визначення норм відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 15, ст. 380), від 4 березня 2004 р. № 261 “Про затвердження норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 10, ст. 592), від 11 січня 2006 р. № 8 “Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 87; 2011 р., № 56, ст. 2249; 2016 р., № 61, ст. 2086).”;

5) у пункті 6:

в абзаці першому слова “відшкодування витрат” замінити словами “компенсаційних виплат”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Для посад, норми компенсаційних виплат в іноземній валюті за якими нижчі, ніж установлені для спеціаліста, сума коштів для оренди житла дорівнює сумі, обчисленій для спеціаліста. ”;

6) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Нарахування коштів для оренди житла починається з дня нарахування норм компенсаційних виплат в іноземній валюті, пов’язаних з перебуванням працівника закордонної дипломатичної установи України у довготерміновому відрядженні.

Датою першої виплати коштів для оренди житла на один місяць є наступний день після прибуття працівника до закордонної дипломатичної установи України. У подальшому зазначені кошти виплачуються щомісяця разом з коштами, що передбачені нормами компенсаційних виплат в іноземній валюті.

У разі потреби закордонна дипломатична установа України здійснює компенсаційні виплати в іноземній валюті працівникові закордонної дипломатичної установи України в частині оплати оренди житла та комунальних послуг у строки, передбачені умовами договору оренди житла, укладеного таким працівником.

З дня прибуття працівника закордонна дипломатична установа  України у разі потреби здійснює видатки на тимчасову оренду житла строком до 30 днів. У такому разі нарахування коштів у складі компенсаційних виплат в іноземній валюті для оплати вартості оренди житла та комунальних послуг, пов’язаних з такою орендою, працівникові закордонної дипломатичної установи України не здійснюється.

У разі зміни житлового приміщення працівником закордонної дипломатичної установи України у зв’язку з переходом на пілотний проект закордонна дипломатична установа України у разі потреби одночасно здійснює оплату за оренду житлового приміщення згідно з договором, укладеним установою, та оплату компенсаційних виплат в іноземній валюті такому працівникові в частині оплати оренди житла та комунальних послуг у строк до трьох днів.

З урахуванням особливостей країни перебування, якими передбачено під час оренди житла сплату депозиту та/або щоквартальну оплату оренди житла, закордонною дипломатичною установою України за заявою її працівника та окремим рішенням керівника такої установи разом з першою виплатою коштів для оренди житла на один місяць можуть додатково видаватися такому працівникові під звіт кошти для оренди житла на два місяці та/або депозиту, сума якого не перевищує суми коштів для оренди житла на два місяці.

У такому разі працівник закордонної дипломатичної установи України щомісяця протягом наступних 12 місяців, якщо такий період не більше строку дії договору оренди житла, повертає 1/12 суми коштів, отриманої під звіт, за рахунок компенсаційних виплат в іноземній валюті.

У разі коли договір оренди житла укладений на строк, що становить менше одного року, працівник закордонної дипломатичної установи України щомісяця протягом строку дії такого договору повертає отриману під звіт суму коштів рівними частинами за рахунок компенсаційних виплат в іноземній валюті.

Закордонна дипломатична установа України за рішенням її керівника може в межах бюджетних асигнувань та з урахуванням особливостей країни перебування не частіше ніж двічі протягом довготермінового відрядження працівника до однієї закордонної дипломатичної установи України здійснювати:

оплату послуг, пов’язаних з укладенням таким працівником договору оренди житла, а саме: брокерських послуг у сумі, що не перевищує суму коштів для оренди житла для відповідного працівника на два місяці, а також інших послуг, без отримання яких, ураховуючи особливості країни перебування, неможливе укладення працівником договору оренди житла;

оплату компенсаційних виплат в іноземній валюті такому працівникові в частині оплати оренди житла та комунальних послуг у строк до трьох днів у подвійному розмірі в разі зміни працівником житлового приміщення.”;

7) в абзаці першому пункту 10 цифру “5” замінити цифрами “10”;

8) у пункті 11 слова “відшкодування витрат” замінити словами “компенсаційних виплат”;

9) пункт 15 після слів “із довготермінового відрядження” доповнити словами “або переведення до іншої закордонної дипломатичної установи України”;

10) у тексті Порядку слова “закордонна дипломатична установа” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “закордонна дипломатична установа України” у відповідному відмінку і числі.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (07.04.2017)
Просмотров: 1142
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar