Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №256 від 12.04.2017. Деякі питання використання коштів державного  бюджету для виконання заходів із соціального  захисту дітей, сімей


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 квітня 2017 р. № 256

Київ

Деякі питання використання коштів державного 
бюджету для виконання заходів із соціального 
захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш 
вразливих категорій населення

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення;

Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам,  особам з інвалідністю та дітям з  інвалідністю.

2. В абзаці другому підпункту 1 пункту 2 Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 535 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2392, № 98, ст. 2839; 2015 р., № 70, ст. 2312), слова “Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми” замінити словами “Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення”.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                          В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2017 р. № 256

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті  для виконання заходів із соціального
захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш
вразливих категорій населення

1. Цим Порядком визначається механізм використання коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету за програмою “Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня в частині проведення виплат за напрямами, зазначеними у підпунктах 1—3 пункту 3 цього Порядку, є:

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — регіональні органи соціального захисту населення);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі — районні органи соціального захисту населення).

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня, які безпосередньо здійснюють видатки за зазначеними у підпунктах 4 і 5  пункту 3 цього Порядку напрямами, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням вимог щодо формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і даних такого Реєстру.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1)  виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, відповідно до Порядку виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 268 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 845);

2) виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, відповідно до Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 660 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 56, ст. 2239);

3) надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю відповідно до Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256;

4) здійснення заходів і завдань, передбачених Державною соціальною програмою протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 111 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 728), відповідальним за виконання яких визначено Мінсоцполітики;

5) здійснення заходів і завдань, передбачених Національним планом дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 18, ст. 748), відповідальним за виконання яких визначено Мінсоцполітики.

Виконання програм і заходів з питань сім’ї та дітей за рахунок бюджетних коштів проводиться в установленому законодавством порядку.

4. Бюджетні кошти за напрямами, зазначеними в пункті 3 цього Порядку, розподіляються головним розпорядником бюджетних коштів:

1) відповідно до заявок, які подаються регіональними органами соціального захисту населення за формою, затвердженою Мінсоцполітики, — для виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

Бюджетні кошти спрямовуються регіональним органам соціального захисту населення, які розподіляють їх між районними органами соціального захисту населення;

2) між регіональними органами соціального захисту населення, які розподіляють кошти між районними органами соціального захисту населення, — для надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

Розподіл здійснюється пропорційно чисельності осіб, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу в розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Чисельність таких осіб визначається на підставі відповідних форм звітності та/або даних державного підприємства “Інформаційно-обчислювальний центр”.

Мінсоцполітики використовує для виплати допомоги не більш як 3 відсотки загальної суми бюджетних коштів, а регіональні органи соціального захисту населення — не більш як 10 відсотків загальної суми коштів, розподілених відповідно Автономній Республіці Крим, областям, мм. Києву та Севастополю;

3) за напрямами, зазначеними у підпунктах 4 та 5 пункту 3 цього Порядку, — згідно із затвердженими головним розпорядником бюджетних коштів календарними планами з урахуванням визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат та обґрунтованої потреби в коштах, діючих цін і тарифів, особливостей заходу і з дотриманням принципу економного та максимально ефективного витрачання бюджетних коштів.

Розподіл бюджетних коштів за напрямами здійснюється з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, що обліковуються в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

1) здійснення видатків, не пов’язаних із напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку;

2) придбання послуг через посередників;

3) проведення заходів, метою яких є отримання прибутку;

4) проведення заходів, не передбачених на загальнодержавному чи міжнародному рівні;

5) надання фінансової підтримки громадським організаціям для забезпечення їх діяльності та проведення ними заходів;

6) здійснення видатків, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться в установленому законом порядку.

У разі коли до закупівлі послуг не застосовуються встановлені законом вимоги щодо проведення передбачених ним процедур, договори про надання послуг, необхідних для організації та виконання заходів щодо реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей, укладаються безпосередньо з надавачами таких послуг, а договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію) обладнання та оргтехніки — безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).

8. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щомісяця до 15 числа Мінсоцполітики за встановленою ним формою інформацію про використання бюджетних коштів та про виконання результативних показників.

9. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2017 р. № 256

ПОРЯДОК
виплати одноразової матеріальної допомоги 
непрацюючим малозабезпеченим особам, 
 особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

1. Цим Порядком визначається механізм виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (далі —допомога).

2. Допомога виплачується Мінсоцполітики, регіональними та районними органами соціального захисту населення.

3. Допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” і “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Розмір пенсії та державної соціальної допомоги на місяць визначається з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством.

4. Непрацюючим малозабезпеченим особам допомога надається на підставі особистої заяви, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю — на підставі особистої заяви або заяви одного з батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника), поданої регіональному або районному органові соціального захисту населення.

5. Для отримання допомоги непрацюючі малозабезпечені особи додають до заяви копії:

паспорта;

пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті).

Для отримання допомоги особи з інвалідністю та діти з інвалідністю або один із батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) додають до заяви копії:

паспорта та/або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (у разі потреби — копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають про це відмітку в паспорті);

висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про встановлення інвалідності.

Копії документів, поданих для отримання допомоги, засвідчуються посадовими особами органу соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги.

Регіональний або районний орган соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги, використовує інформацію про розмір пенсії та державної соціальної допомоги, що виплачується особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю і непрацюючим малозабезпеченим особам, які звернулися за наданням допомоги, з урахуванням даних автоматизованої системи обробки документів щодо призначення та виплати пенсій, центрального сховища баз даних Мінсоцполітики або даних, зазначених у довідках, виданих органами, що виплачують таким особам пенсії та/або державну соціальну допомогу.

Регіональний або районний орган соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги, перевіряє правильність оформлення заяви та достовірність викладених у ній відомостей про заявника.

6. Допомога надається регіональними або районними органами соціального захисту населення один раз на рік у розмірі 50 відсотків установленого законом на дату звернення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Рішення про надання або відмову в наданні допомоги приймається комісією, утвореною у відповідному органі соціального захисту населення, та оформляється протоколом за формою, що затверджується Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики допомога надається не частіше ніж один раз на три роки особам, зазначеним у пункті 4 цього Порядку, лише з метою покриття витрат  на  проїзд   із  Міністерства додому  громадським пасажирським транспортом (у разі потреби).

7. Регіональні та районні органи соціального захисту населення вносять дані про виплату (рішення про відмову у виплаті) допомоги до централізованого банку даних з проблем інвалідності для ведення реєстру виплат (перерахування) допомоги та підготовки звіту про використання бюджетних коштів (для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю).

8. Допомога виплачується за видатковими касовими ордерами шляхом поштового переказу або перерахування коштів на особисті банківські рахунки непрацюючих малозабезпечених осіб, осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю.

Особам, які не мають законних представників і не можуть самостійно пересуватися у зв’язку з хворобою або фізичною вадою, допомога виплачується тільки за разовими дорученнями шляхом поштового переказу.

Допомога не виплачується у разі смерті непрацюючої малозабезпеченої особи, особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та припинення інвалідності.

9. Районні органи соціального захисту населення щомісяця до 10 числа наступного звітного періоду подають регіональним органам соціального захисту населення реєстри виплат (перерахування) допомоги для здійснення контролю за здійсненням відповідних видатків, які щомісяця до 15 числа наступного звітного періоду подають Мінсоцполітики звіт про використання бюджетних коштів.

Форми заяви, реєстру та звіту затверджуються Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінфіну зведений звіт про використання бюджетних коштів.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2017 р. № 256

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 158 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 15, ст. 618).

2. Абзац третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 268 “Про  виплату одноразової винагороди  жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 845).

3. Підпункт 2 пункту 2 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 81 і від 28 лютого 2011 р. № 268, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1314 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 99, ст. 3613).

4. Пункти 2 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 97 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 13, ст. 476).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 117 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 15, ст. 543).

6. Пункт 1, абзац третій підпункту 1 та підпункт 3 пункту 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству соціальної політики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. № 71 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 10, ст. 377).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. № 72 “Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 10, ст. 378).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 941 “Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 3, ст. 60).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 355 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1919).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 650 “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2014 рік, та внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2777).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 39 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 10, ст. 448).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 413 “Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 55, ст. 1914).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (13.04.2017)
Просмотров: 1915
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar