Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №262 від 05.04.2017. Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання)  дозволу на ввезення видавничої продукції, що має  походження


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2017 р. № 262

Київ

Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) 
дозволу на ввезення видавничої продукції, що має 
походження або виготовлена та/або ввозиться з території 
держави-агресора, тимчасово окупованої території України

Відповідно до частини третьої статті 281 Закону України “Про видавничу справу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 436 “Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1531; 2016 р., № 20, ст. 796) зміни, що додаються.

3. Державній фіскальній службі розробити спеціальний програмно-інформаційний комплекс для забезпечення взаємодії Державного комітету телебачення і радіомовлення та Державної фіскальної служби під час здійснення контролю за ввезенням видавничої продукції відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня її опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 73

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2017 р. № 262

ПОРЯДОК
видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення 
видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої 
території України

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (далі — дозвіл), крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників.

2. Ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (далі — видавнича продукція), здійснюється на дозвільній основі.

Видача (відмова у видачі, анулювання) дозволу здійснюється Держкомтелерадіо.

3. Заява про видачу дозволу за формою згідно з додатком 1 подається суб’єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

у паперовій формі особисто або поштовим відправленням  адміністратору центру надання адміністративних послуг;

в електронній формі Держкомтелерадіо через Єдиний державний портал адміністративних послуг, оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів.

Якщо документи подаються особисто, пред’являється паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України або паспортний документ іноземця. У разі подання документів представником додатково подається документ, що засвідчує його повноваження.

Суб’єкт господарювання подає заяву про видачу дозволу та документи центру надання адміністративних послуг за своїм місцезнаходженням або місцем провадження діяльності.

Заява про видачу дозволу реєструється Держкомтелерадіо в день її надходження.

Після отримання заяви та інших документів, необхідних для видачі дозволу, Держкомтелерадіо перевіряє повноту та правильність їх оформлення, а також відповідність змісту видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, які затверджуються наказом Держкомтелерадіо, та в разі відсутності зауважень видає суб’єкту господарювання дозвіл за формою згідно з додатком 2.

4. Для отримання дозволу суб’єкт господарювання подає такі документи:

заяву про видачу дозволу, в якій зазначаються повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ, кількість примірників, що ввозяться на митну територію України;

один примірник оригіналу видання, що ввозиться, або його електронний відповідник у форматі PDF;

оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку копію угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукції на території України, разом з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально;

рецензію, складену державною мовою фахівцем (експертом), щодо оцінки та характеристики змісту видання, засвідчену підписом власника прав на видання.

Зазначений перелік документів, що подаються суб’єктом господарювання, є вичерпним.

5. У разі виявлення ознак невідповідності видавничої продукції критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, документи, необхідні для видачі дозволу на ввезення, передаються на розгляд експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України (далі — експертна рада).

За результатами аналізу та оцінки поданого видання експертна рада надає Держкомтелерадіо висновок про віднесення видавничої продукції до такої, яка дозволена або не дозволена до розповсюдження на території України.

Висновок про віднесення видавничої продукції до такої, яка дозволена або не дозволена до розповсюдження на території України, є підставою для видачі (відмови у видачі) дозволу.

6. Видача (надання відмови у видачі) дозволу здійснюється безоплатно протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу, до Держкомтелерадіо.

7. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно з переліком, визначеним у пункті 4 цього Порядку;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

негативний висновок експертної ради.

Відмова у видачі дозволу з підстав, не передбачених цим пунктом, не допускається.

Держкомтелерадіо повідомляє суб’єкту господарювання у паперовій формі через центр надання адміністративних послуг про відмову у видачі дозволу за формою згідно з додатком 3.

8. У день прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) дозволу вноситься відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

Відомості з реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, Держкомтелерадіо з використанням спеціального програмно-інформаційного комплексу передає до інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів у режимі реального часу.

9. У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, повторний розгляд документів здійснюється Держкомтелерадіо у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта господарювання, документів, необхідних для видачі дозволу, і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

У разі повторного розгляду документів не допускається відмова у видачі дозволу з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

10. Держкомтелерадіо анулює дозвіл з таких підстав:

звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу за формою згідно з додатком 4;

наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації;

наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

негативний висновок експертної ради.

Рішення Держкомтелерадіо про анулювання дозволу повинно містити перелік та опис підстав (обґрунтування) анулювання дозволу.

Держкомтелерадіо надсилає копію рішення про анулювання дозволу не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття.

Дія дозволу припиняється через 10 робочих днів з дня прийняття Держкомтелерадіо рішення про його анулювання.

Про анулювання дозволу вносяться відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

11. Держкомтелерадіо може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у вигляді анулювання дозволу 
 

за наявності хоча б однієї з таких підстав:

встановлення факту подання в заяві про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовірних відомостей;

здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано дозвіл, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення з наданням достатнього часу для їх усунення.

12. Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено в адміністративному суді.

Днем поновлення безпідставно анульованого дозволу є день внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань та реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, які повинні бути виконані не пізніше наступного дня після отримання судового рішення про скасування рішення Держкомтелерадіо про анулювання дозволу.

Строк дії безпідставно анульованого дозволу продовжується на строк, протягом якого він вважався анульованим.

13. Днем видачі (відмови у видачі) дозволу вважається останній день передбаченого законом строку розгляду заяви Держкомтелерадіо.

14. Дозвіл видається на кожну назву видання, що ввозиться на митну територію України, на строк дії угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує право на розповсюдження видавничої продукції на території України, але не більше п’яти років.

У разі завершення зазначеного строку суб’єкт господарювання у разі потреби повторно подає Держкомтелерадіо документи згідно з переліком, визначеним у пункті 4 цього Порядку.

15. Документи, необхідні для видачі дозволу, зберігаються в Держкомтелерадіо відповідно до встановленого законодавством строку.

_____________________

 

Додаток 1
до Порядку

____________________________________
(найменування органу видачі дозволу)

____________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або 
____________________________________
прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи — підприємця)
____________________________________
(контактний номер телефону)

ЗАЯВА
про видачу дозволу

Прошу видати ________________________________________________

                             (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові

_________________________________________________________________ фізичної особи — підприємця)

дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України: _______________________________________

 ________________________________________________________________

(повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою,

________________________________________________________________. 
країна-виробник, рік виходу у світ, кількість примірників)

 

 


 

____________

(підпис)

______________________________

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

МП (за наявності)

_____________________

 

Додаток 2
до Порядку

ДОЗВІЛ
на ввезення видавничої продукції, що має походження 
або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, 
тимчасово окупованої території України

від ___ ________ 20__ р. № _____

Державний комітет телебачення і радіомовлення дозволяє
_________________________________________________________________

(найменування та місцезнаходження юридичної особи

_________________________________________________________________ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, місце проживання)

ввезти на митну територію України таку видавничу продукцію:

_________________________________________________________________

    (повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ,

_________________________________________________________________.

кількість примірників)

Дозвіл дійсний до ___ ____________ 20__ р.

 

_____________________________
 (найменування посади особи, що видала дозвіл)

_____________  (підпис)

_____________________

(ініціали та прізвище)

             

МП

____________________

 

Додаток 3
до Порядку

ВІДМОВА
у видачі дозволу на ввезення видавничої продукції, що має 
походження або виготовлена та/або ввозиться з території 
держави-агресора, тимчасово окупованої території України

від ___ ________ 20__ р. № _____

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовляє у видачі дозволу __________________________________________________________

                                      (найменування  та місцезнаходження юридичної особи

___________________________________________________________________________________________
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, місце проживання)

на ввезення на митну територію України такої видавничої продукції:

_________________________________________________________________

(повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ,

_________________________________________________________________

кількість примірників)

_________________________________________________________________.
(підстава для відмови)

 

____ ____________ 20__ р.

 

 

_____________________
(найменування посади особи, що відмовила у видачі дозволу)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

МП

_____________________

 

Додаток 4
до Порядку

____________________________________
(найменування органу видачі дозволу)

____________________________________
(найменування та місцезнаходження юридичної особи або 
____________________________________
прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи — підприємця)
____________________________________
(контактний номер телефону)

 

ЗАЯВА
про анулювання дозволу

Прошу анулювати дозвіл від ____ _____________ 20__ р. № ________

на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України: _________________________________________________

                                   (повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник,

_________________________________________________________________,

рік виходу у світ, кількість примірників)

виданий __________________________________________________________

                             (найменування та місцезнаходження юридичної особи

_________________________________________________________________.

  або прізвище, ім’я  та по батькові фізичної особи — підприємця, місце проживання)

 

 

____________

(підпис)

__________________________

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

МП (за наявності)

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2017 р. № 262

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 
від 21 травня 2012 р. № 436

1. Пункт 1 постанови доповнити підпунктом 16 такого змісту:

“16) перелік видавничої продукції, на яку встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 16.”.

2. Доповнити постанову додатком 16 такого змісту:

“Додаток 16
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 436

ПЕРЕЛІК
видавничої продукції, на яку встановлено обмеження 
щодо переміщення через митний кордон України*

Назва документа, 
який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

4901

Друкованi книги, книжки, брошури та аналогiчнiдрукованi матерiали, зброшурованi

4903 00 00 00

Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячi

4905

Карти географічні та гідрографічні або аналогічні карти всіх видів, включаючи атласи, настiннi карти, топографiчнi плани та глобуси, надруковані

__________

*Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (13.04.2017)
Просмотров: 1164
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar