Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №281 від 19.04.2017. Про утворення Міжвідомчої комісії з питань  відступу України від зобов’язань за Міжнародним  пактом


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 квітня 2017 р. № 281

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань 
відступу України від зобов’язань за Міжнародним 
пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією 
про захист прав людини і основоположних свобод

З метою вирішення питань, пов’язаних із відступом України від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань відступу України від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань відступу України від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 29

 

 

 

 

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 19 квітня 2017 р. № 281

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань відступу України 
від зобов’язань за Міжнародним пактом про
 громадянські і політичні права та Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних свобод

Віце-прем’єр-міністр України, голова Комісії

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, заступник голови Комісії

Заступник Міністра закордонних справ, заступник голови Комісії

Заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції, секретар Комісії

Заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Голови Національної поліції

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції

Заступник начальника Генерального Штабу Збройних Сил (за згодою)

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Начальник штабу — заступник керівника Антитерористичного центру при СБУ (за згодою)

Заступник Голови Держспецзв’язку

Заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

Заступник Генерального прокурора України (за згодою)

Заступник Голови Держприкордонслужби

Член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах (за згодою)

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2017 р. № 281

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань відступу України 
від зобов’язань за Міжнародним пактом про 
громадянські і політичні права та Конвенцією про
захист прав людини і основоположних свобод

1. Міжвідомча комісія з питань відступу України від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Комісія провадить свою діяльність на постійній основі до повного припинення збройної агресії Російської Федерації, виведення усіх незаконних збройних формувань, що керуються, контролюються і фінансуються Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України, відновлення повного контролю України за державним кордоном, відновлення конституційного ладу на окупованій території України та в окремих районах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) розгляд питань, пов’язаних із територіальним застосуванням положень щодо відступу України від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права (далі — Пакт) та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція);

2) розгляд актуалізованої інформації про стан безпекової ситуації (ескалація/деескалація ситуації, особливості оперативно-військової ситуації, соціально-економічні аспекти, застосування законів та нормативно-правових актів, які містять положення, що відступають від зобов’язань за Пактом та Конвенцією) та ситуації у галузі прав людини в районі проведення антитерористичної операції.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить моніторинг та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до переліку населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень;

2) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо шляхів забезпечення дотримання прав людини на території населених пунктів, які перейшли під контроль органів державної влади внаслідок їх звільнення;

3) визначає механізм оцінювання рівня дотримання прав людини на території населених пунктів, які перейшли під контроль органів державної влади внаслідок їх звільнення;

4) проводить аналіз ситуації в районі проведення антитерористичної операції з метою визначення доцільності розширення/звуження/скасування відступу України від окремих зобов’язань за Пактом та Конвенцією;

5) проводить аналіз нормативно-правових актів щодо наявності в них положень, що відступають від окремих зобов’язань України у сфері прав людини, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до них, визнання їх такими, що втратили чинність, зупинення їх дії тощо, а також у разі потреби пропозиції щодо відповідного інформування Генерального Секретаря ООН та Генерального Секретаря Ради Європи;

6) проводить аналіз законодавства щодо відсутності у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації механізмів забезпечення реалізації прав і свобод громадян, гарантованих законами та міжнародними договорами України, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення відповідних механізмів.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів, провідних учених, фахівців недержавних організацій (за згодою), представників міжнародних організацій, народних депутатів України (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Посадовий склад Комісії затверджується Кабінетом Міністрів України.

До складу Комісії входять голова, заступники голови, члени Комісії. Головою Комісії є Віце-прем’єр-міністр України, заступниками голови — Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини та заступник Міністра закордонних справ.

7. Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції Комісії, утворюється робоча група, персональний склад якої затверджується головою Комісії та робота якої координується секретарем Комісії.

8. Голова Комісії:

організовує роботу Комісії, здійснює керівництво діяльністю Комісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

визначає порядок денний засідань Комісії та регламент її роботи;

затверджує персональний склад Комісії;

вносить пропозиції щодо зміни посадового складу Комісії;

звітує про результати діяльності Комісії перед Кабінетом Міністрів України.

9. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал, та за погодженням з головою Комісії.

У разі суттєвої зміни території, на яку поширюється відступ від зобов’язань за Пактом та Конвенцією, безпекової ситуації в зоні проведення антитерористичної операції член Комісії має право ініціювати проведення термінового позачергового засідання з метою вирішення питання подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до переліку населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

10. Засідання Комісії веде її голова, а у разі його відсутності — один із заступників голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Комісії.

11. Порядок денний засідання Комісії формується відповідно до пропозицій її членів та схвалюється головою.

12. Комісія на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації Комісії вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні, секретарем та членами Комісії, які присутні на засіданні.

Протокол засідання Комісії в п’ятиденний строк з дня проведення засідання надсилається членам Комісії та Кабінету Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 

13. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до повноважень.

14. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Мін’юстом.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (24.04.2017)
Просмотров: 707
Всего комментариев: 0
avatar