Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №298 від 26.04.2017. Про затвердження Порядку заміни приватного  партнера за договором, укладеним у рамках державно-приватного


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2017 р. № 298

Київ

Про затвердження Порядку заміни приватного 
партнера за договором, укладеним у рамках 
державно-приватного партнерства

Відповідно до частини сьомої статті 17 Закону України “Про державно-приватне партнерство” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок заміни приватного партнера за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 298

ПОРЯДОК 
заміни приватного партнера за договором, укладеним 
у рамках державно-приватного партнерства

1. Цей Порядок визначає механізм заміни приватного партнера у разі невиконання ним своїх зобов’язань за договором, укладеним у рамках державно-приватного партнерства (далі — договір).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України “Про державно-приватне партнерство”.

3. Заміна приватного партнера за договором (далі — заміна приватного партнера) у разі невиконання ним своїх зобов’язань за договором здійснюється державним партнером на конкурсних засадах за пропозицією особи, яка організовує або надає фінансування у рамках державно-приватного партнерства (далі — кредитор).

4. Кредитор подає державному партнеру пропозицію про заміну приватного партнера (далі — пропозиція), в якій зазначаються:

підстави для заміни приватного партнера з посиланням на відповідні положення договору, якими передбачено право кредитора звернутися до державного партнера з пропозицією, а також дані про фінансові та інші документи щодо фінансування проекту за договором, що містять інформацію, необхідну для прийняття рішення про заміну приватного партнера;

відомості про представника кредитора, який може взяти на себе певні зобов’язання та якому можуть бути надані права за договором до моменту визначення нового приватного партнера (у разі, коли право кредитора визначати такого представника передбачено договором);

відомості про уповноваженого кредитором представника для участі у роботі комісії з розгляду пропозиції (далі — комісія).

Кредитор разом з пропозицією подає копії документів (договору, фінансових та інших документів), на які є посилання в пропозиції для обґрунтування необхідності прийняття рішення про заміну приватного партнера.

5. Пропозиція подається державною мовою в паперовому та електронному вигляді разом із складеним у довільній формі супроводжуючим листом та додатками. Сторінки пропозиції нумеруються, засвідчуються підписом уповноваженої особи кредитора та скріплюються печаткою (у разі наявності).

6. Державний партнер після отримання пропозиції у разі відсутності підстав для відмови в її розгляді протягом трьох робочих днів інформує приватного партнера про ініціювання процедури його заміни у спосіб, передбачений договором, та протягом 10 робочих днів утворює комісію, до складу якої входять представники державного партнера та інших осіб, що виступають на стороні державного партнера (у разі наявності), представники приватного партнера, уповноважений представник кредитора.

У разі коли об’єктом державно-приватного партнерства є об’єкт державної власності або для здійснення державно-приватного партнерства передбачено надання державної підтримки шляхом фінансування за рахунок коштів державного бюджету, до складу комісії включаються також представники Мінекономрозвитку та Мінфіну.

Державний партнер відмовляє у розгляді пропозиції у разі:

зазначення у пропозиції недостовірної інформації;

подання пропозиції, яка не відповідає вимогам, зазначеним у пунктах 4 і 5 цього Порядку.

У разі відмови у розгляді пропозиції державний партнер протягом п’яти робочих днів з моменту отримання пропозиції повідомляє про це кредитору та Мінекономрозвитку із зазначенням причин відмови.

7. Комісія протягом п’яти робочих днів з моменту її утворення розглядає пропозицію та приймає одне з таких рішень:

1) про необхідність виконання приватним партнером своїх зобов’язань за договором, невиконання яких стало підставою для подання пропозиції;

2) про заміну приватного партнера;

3) про повідомлення кредитору щодо відсутності підстав для заміни приватного партнера з відповідним обґрунтуванням.

8. У рішенні про необхідність виконання приватним партнером своїх зобов’язань за договором, невиконання яких стало підставою для подання пропозиції, обов’язково зазначається строк, протягом якого приватний партнер повинен виконати зазначені зобов’язання.

Приватний партнер зобов’язаний протягом п’яти робочих днів після закінчення зазначеного у рішенні строку повідомити у письмовій формі державному партнеру про виконання своїх зобов’язань за договором, невиконання яких стало підставою для подання пропозиції.

Якщо протягом зазначеного у рішенні строку приватний партнер не виконав своїх зобов’язань або не повідомив державному партнеру у визначений рішенням комісії строк про їх виконання, комісія протягом 
10 робочих днів після закінчення такого строку приймає рішення про заміну приватного партнера.

9. У рішенні про заміну приватного партнера зазначається:

строк проведення конкурсу з визначення нового приватного партнера в рамках заміни приватного партнера (далі — конкурс);

основні кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу;

основні критерії визначення нового приватного партнера та спосіб оцінки конкурсних пропозицій;

істотні умови договору із зазначенням стану їх виконання на момент ініціювання процедури заміни приватного партнера;

спосіб оприлюднення інформації про заміну приватного партнера та оголошення про проведення конкурсу з урахуванням положень частини третьої статті 15 Закону України “Про державно-приватне партнерство”;

відомості про представника кредитора, який може взяти на себе певні зобов’язання та якому можуть бути надані права за договором до моменту визначення нового приватного партнера (у разі, коли  право кредитора визначати такого представника передбачено договором).

10. Державний партнер надсилає  рішення про заміну приватного партнера Мінекономрозвитку та Мінфіну протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

11. Після прийняття рішення про заміну приватного партнера договір може бути розірваний у будь-який момент у разі, коли підставою для його розірвання визначено невиконання приватним партнером зобов’язань за договором, що стало підставою для подання пропозиції.

12. Організація та проведення конкурсу, визначення його переможця здійснюється державним партнером.

Державний партнер утворює конкурсну комісію з визначення нового приватного партнера (далі — конкурсна комісія), яка діє з урахуванням вимог пунктів 9—12 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1168).

У разі коли об’єктом державно-приватного партнерства є об’єкт державної власності або для здійснення державно-приватного партнерства передбачено надання державної підтримки шляхом фінансування за рахунок коштів державного бюджету, до складу конкурсної комісії включаються представники Мінекономрозвитку та Мінфіну.

До складу конкурсної комісії також включаються представники інших осіб, що виступають на стороні державного партнера (у разі наявності), та уповноважені представники кредитора.

Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється у спосіб, визначений у рішенні про заміну приватного партнера.

Етапами проведення конкурсу є:

подання заявки на участь у конкурсі;

попередній відбір претендентів з урахуванням кваліфікаційних та інших вимог, визначених рішенням про заміну приватного партнера;

подання учасниками конкурсу конкурсних пропозицій;

розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу;

проведення оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу.

Проведення оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу здійснюються відповідно до пункту 27 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим, та у спосіб, визначений у рішенні про заміну приватного партнера.

Рішення про визначення переможця конкурсу оформляється протоколом засідання конкурсної комісії, який затверджується державним партнером та оприлюднюється на його веб-сайті не пізніше ніж через три дні після затвердження.

Примірник затвердженого протоколу засідання конкурсної комісії разом з відомостями та звітом про оцінювання, іншими документами і матеріалами щодо проведення конкурсу зберігається державним партнером.

За результатами проведеного конкурсу між державним партнером і переможцем конкурсу укладається договір, істотні умови якого не повинні відрізнятися від істотних умов, затверджених у рішенні про заміну приватного партнера.

Оскарження результатів конкурсу здійснюється в установленому законодавством порядку.

13. Істотні умови договору, який укладається за результатами конкурсу, повинні бути погоджені державним партнером з кредитором, а у разі, коли об’єктом державно-приватного партнерства є об’єкт державної власності або для здійснення державно-приватного партнерства передбачено надання державної підтримки шляхом фінансування за рахунок коштів державного бюджету, — також з Мінекономрозвитку та Мінфіном.

Мінекономрозвитку та Мінфін протягом 10 календарних днів з моменту надходження проекту договору, який укладається за результатами конкурсу, розглядають та повідомляють державному партнеру про погодження або про відмову в погодженні істотних умов договору з обґрунтуванням причин.

Мінфін у рамках процедури погодження істотних умов договору проводить оцінку фіскальних наслідків, які можуть виникнути під час здійснення державно-приватного партнерства внаслідок прямих та непрямих зобов’язань державного партнера.

14. Державний партнер протягом трьох днів після укладення договору надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення завірену ним копію договору Мінекономрозвитку для ведення обліку договорів відповідно до законодавства.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (27.04.2017)
Просмотров: 924
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar