Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №312 від 11.05.2017. Деякі питання казначейського обслуговування  коштів загальнообов’язкового державного  пенсійного страхування


Постановление КМУ №312 от 11.05.2017. Некоторые вопросы казначейского обслуживания средств общеобязательного государственного пенсионного страхования

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 травня 2017 р. № 312

Київ

Деякі питання казначейського обслуговування 
коштів загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування

Відповідно до підпункту 2 пункту 14 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що додається.

2. Установити, що у період з 1 липня до 1 жовтня 2017 р. відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, здійснюється казначейське обслуговування коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування у Вінницькій, Дніпропетровській і Чернівецькій областях.

3. Державній казначейській службі разом з Пенсійним фондом України до 1 вересня 2017 р. за результатами казначейського обслуговування коштів загальнообов’язкового пенсійного страхування у Вінницькій, Дніпропетровській і Чернівецькій областях подати пропозиції щодо запровадження казначейського обслуговування коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування Державною казначейською службою на всій території України та графік переходу на казначейське обслуговування.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2017 року.

Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2017 р. № 312

ПОРЯДОК
казначейського обслуговування коштів 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

1. Цей Порядок визначає механізм обслуговування органами Казначейства коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що надходять до бюджету Пенсійного фонду України відповідно до статті 72 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі — кошти Пенсійного фонду).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України та Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі — Закон).

3. У процесі казначейського обслуговування операцій, пов’язаних з використанням коштів Пенсійного фонду, може застосовуватися система дистанційного обслуговування “Клієнт казначейства — Казначейство” з використанням засобів криптографічного захисту інформації органів Казначейства.

У разі неможливості передачі з технічних причин за допомогою системи дистанційного обслуговування “Клієнт казначейства — Казначейство” або в інших випадках, установлених законодавством, подаються необхідні документи органу Казначейства на паперових носіях.

4. Для здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду відкриваються рахунки:

Пенсійному фонду України — в Казначействі;

головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернівецькій області та м. Києві (далі — головні управління Пенсійного фонду) — в головних управліннях Казначейства в Чернівецькій області та м. Києві (далі — головні управління Казначейства);

управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, об’єднаним управлінням (далі — управління Пенсійного фонду) — в Казначействі у містах, районах, районаху містах (далі —  управління Казначейства).

5. Обслуговування коштів Пенсійного фонду здійснюється органами Казначейства відповідно до умов укладених договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування.

6. Казначейство здійснює розподіл коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до пропорцій, визначених законодавством, з використанням засобів програмного забезпечення. Страхові кошти відповідно до встановлених законодавством пропорцій розподілу автоматично перераховуються на рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Казначействі.

7. Кошти Пенсійного фонду, що надходять від платників страхових внесків, нарахованих та не сплачених до 1 січня 2011 року; від сплати фінансових санкцій, застосованих відповідно до Закону та інших законів до юридичних та фізичних осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків та використання коштів фонду; від сплати адміністративних стягнень, накладених відповідно до Закону на посадових осіб та громадян за такі порушення; на відшкодування витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах; на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових (науково-педагогічних) працівників інших наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів, обслуговуються в АТ “Ощадбанк” і відповідно до умов укладених договорів перераховуються на рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Казначействі.

8. Суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та фінансових санкцій, не сплачені до передачі функцій з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до ДФС відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, які надійшли на рахунки головних управлінь і управлінь Пенсійного фонду, відкриті у відповідних головних управліннях та управліннях Казначейства, підлягають перерахуванню на відповідні рахунки органів доходів і зборів.

9. Органи Казначейства з використанням засобів програмного забезпечення формують за попередній операційний день виписки з рахунків та подають їх Пенсійному фонду України, головним управлінням і управлінням Пенсійного фонду в електронному вигляді.

10. Кошти Пенсійного фонду, що надходять на видатковий рахунок, Пенсійний фонд України розподіляє та спрямовує на здійснення видатків головним управлінням Пенсійного фонду згідно з потребою на фінансування пенсійних виплат та інших витрат.

Для перерахування коштів Пенсійного фонду з його рахунків, відкритих в Казначействі, на рахунки головних управлінь Пенсійного фонду, відкриті в АТ “Ощадбанк”, Пенсійний фонд України подає платіжні доручення Казначейству, яке наступного дня після проведення операцій з перерахування коштів Пенсійного фонду подає йому виписки з рахунків, на яких проставляється штамп Казначейства.

11. Для здійснення витрат Пенсійний фонд України, головні управління і управління Пенсійного фонду подають органам Казначейства платіжні доручення на паперових та електронних носіях у кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків, і реєстри платіжних доручень за формою згідно з додатком.

Платіжні доручення оформляються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Органи Казначейства перевіряють подані Пенсійним фондом України, головними управліннями і управліннями Пенсійного фонду платіжні доручення щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і наявності печаток Пенсійного фонду України, головних управлінь і управлінь Пенсійного фонду. За достовірність інформації, зазначеної у платіжних дорученнях, відповідають Пенсійний фонд України, головні управління і управління Пенсійного фонду. У разі невідповідності дати подання платіжного доручення даті, зазначеній у дорученні, у полі “Одержано банком” на всіх примірниках такого доручення обов’язково проставляються дата його подання та підпис відповідального працівника органу Казначейства.

Після здійснення платежу на платіжному дорученні органом Казначейства ставиться відмітка “Оплачено”.

12. На рахунок Пенсійного фонду України зараховуються кошти з єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів.

Погашення позики, наданої Пенсійному фонду України за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, здійснюється протягом операційного дня відповідно до умов договору, укладеного між Казначейством та Пенсійним фондом України.

Пенсійний фонд України щомісяця надсилає Казначейству та Мінфіну план-графік відповідно до Порядку покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України, пов’язаних з виплатою пенсій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1080 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3256; 2012 р., № 7, ст. 249).

13. Видатки на виплату пенсій за рахунок коштів державного бюджету здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

Реєстрація та облік бюджетних зобов’язань в Казначействі здійснюються у порядку, встановленому законодавством. Під час реєстрації зобов’язань для виплати пенсій до Казначейства подаються реєстри бюджетних зобов’язань та реєстри бюджетних фінансових зобов’язань.

14. Платіжні доручення не приймаються органами Казначейства та повертаються не пізніше ніж наступного робочого дня Пенсійному фонду України, головному управлінню і управлінню Пенсійного фонду без виконання у разі:

відсутності або недостатності залишку коштів Пенсійного фонду на відповідному рахунку Пенсійного фонду України, головного управління і управління Пенсійного фонду;

неправильного заповнення реквізитів чи незаповнення хоча б одного з реквізитів та/або недотримання вимог щодо оформлення платіжного доручення;

якщо платіжне доручення, подане органу Казначейства, не може бути виконано відповідно до законодавства.

На зворотному боці платіжного доручення зазначаються дата та причини його повернення без виконання за підписами працівника, який повертає платіжне доручення, та керівника відповідного підрозділу органу Казначейства.

15. Безспірне списання коштів Пенсійного фонду з рахунків Пенсійного фонду України, головного управління і управління Пенсійного фонду органи Казначейства здійснюють у порядку, встановленому законодавством.

16. Для проведення платежів Пенсійний фонд України, головні управління і управління Пенсійного фонду подають до органу Казначейства оформлені за пріоритетністю, визначеною підпунктом 2 пункту 14 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, реєстри платіжних доручень.

17. Кошти, що помилково зараховані на рахунки Пенсійного фонду України, головних управлінь і управлінь Пенсійного фонду, повертаються ними у строки, встановлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органами Казначейства на підставі платіжних доручень Пенсійного фонду України, головних управлінь і управлінь Пенсійного фонду, у призначенні яких обов’язково зазначаються номер і дата документа, згідно з яким зараховані такі кошти.

18. Пенсійний фонд України, головні управління і управління Пенсійного фонду мають право в будь-який час до списання платежу з відповідного рахунку відкликати платіжні доручення з органів Казначейства, що їх обслуговують. Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі.

Для відкликання платіжного доручення до органу Казначейства надсилається лист за підписом посадових осіб Пенсійного фонду України, головних управлінь і управлінь Пенсійного фонду, які мають право першого підпису на розрахункових документах.

19. Звіти про виконання бюджету і кошторису Пенсійного фонду України складаються та подаються Пенсійним фондом України в установленому законодавством порядку.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (13.05.2017)
Просмотров: 1076
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar