Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №316 від 11.05.2017. Про збільшення статутного капіталу Державної  спеціалізованої фінансової установи ДФСМЖБ


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 травня 2017 р. № 316

Київ

Про збільшення статутного капіталу Державної 
спеціалізованої фінансової установи “Державний
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Збільшити статутний капітал Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” на суму 28 млн. гривень за рахунок коштів, передбачених у Законі України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”.

2. Внести зміни до Статуту Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 1604 “Питання Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 43, ст. 1846; 2009 р., № 28, ст. 931; 2016 р., № 86, ст. 2816), виклавши його в редакції, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2000 р. № 1604
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2017 р. № 316)

СТАТУТ
Державної спеціалізованої фінансової установи 
“Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”

1. Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (далі — Фонд) створена згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 334 “Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 4 грудня 1996 р. № 1165” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 36) та від 2 червня 2000 р. № 885 “Про організацію житлового кредитування населення України” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 23, ст. 940).

Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Фонд підпорядковується своєму засновникові.

Фонд провадить свою діяльність на засадах гласності, взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, банками, кредитними спілками, профспілковими та громадськими організаціями, фізичними особами.

2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Статутом.

3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Фонд веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї діяльності, облік своїх операцій і подає звітність відповідно до законодавства.

Найменування Фонду:

українською мовою:

- повне — Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”;

- скорочене — Держмолодьжитло;

англійською мовою:

- повне — State Specialized Financial Institution “State Fund for Support of Youth HousingConstruction”;

- скорочене — State Youth Fund.

Місцезнаходження Фонду: 03037, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2а.

4. Фонд є правонаступником Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, створеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 334 “Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 4 грудня 1996 р. № 1165”.

5. Метою діяльності Фонду є:

сприяння проведенню державної житлової політики;

виконання державних програм забезпечення молоді житлом та інших програм у межах своїх повноважень;

розроблення нових фінансово-кредитних програм, спрямованих на розв’язання житлових проблем молоді та інших верств населення шляхом застосування механізму надання довгострокових державних кредитів і кредитів за рахунок інших джерел фінансування на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

залучення коштів для кредитування громадян з метою фінансування будівництва (реконструкції) і придбання житла;

акумулювання коштів, що надходять від юридичних і фізичних осіб, для подальшого використання на визначені цим Статутом цілі;

залучення іноземних інвестицій, в тому числі кредитів, для подальшого кредитування сімей та одиноких громадян для будівництва (реконструкції) і придбання житла згідно із законодавством;

кредитування, в тому числі пільгове, та фінансування витрат на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для молоді та інших верств населення;

участь у розробленні та реалізації міжнародних інвестиційних проектів, державних, регіональних і місцевих програм поліпшення житлових і соціально-економічних умов для сімей та одиноких громадян України;

компенсація відсоткової ставки за кредитами, наданими на будівництво (реконструкцію) або придбання житла, у тому числі молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам (далі — часткова компенсація);

довірче управління фінансовими активами з метою фінансування будівництва та реконструкції житла;

пільгове кредитування юридичних осіб, у тому числі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, а також кредитування юридичних осіб для будівництва житла;

надання державної підтримки шляхом сплати за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету частини вартості будівництва (придбання) доступного житла.

6. Фонд відповідно до мети своєї діяльності:

1) подає в установленому законодавством порядку пропозиції (з відповідними розрахунками і обґрунтуванням) щодо виділення асигнувань на пільгове довгострокове кредитування сімей та одиноких громадян для будівництва (реконструкції) і придбання житла, а також щодо надання їм часткової компенсації та залучення позабюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

2) організовує роботу з надання кредитів, часткової компенсації сім’ям, одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

3) готує пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для надання кредиту, часткової компенсації позичальникам з державного та місцевих бюджетів, і коштів на їх обслуговування;

4) установлює порядок використання коштів Фонду та порядок виконання державних і регіональних програм житлового будівництва, складає розрахунки потреби в коштах для будівництва об’єктів, утримання органів управління Фонду;

5) веде облік та здійснює контроль за використанням і поверненням коштів, які виділяються Фонду. Готує аналітичні матеріали про виконання робіт з будівництва (реконструкції) житла та звіти про використання державних кредитних ресурсів і подає їх в установленому порядку Мінфіну;

6) виступає замовником будівництва (реконструкції) житла для позичальників або делегує такі повноваження іншим юридичним особам;

7) надає на договірних засадах юридичним та фізичним особам послуги, пов’язані з обслуговуванням кредитів та частковою компенсацією;

8) організовує страхування ризиків на період будівництва (реконструкції) житла та ризиків на період повернення кредиту;

9) розробляє та реалізує в установленому законодавством порядку механізм залучення коштів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, управління будинками;

10) розробляє механізм та здійснює заходи щодо кредитування молодих сімей та інших категорій населення з використанням вторинного ринку житла;

11) розробляє проекти і програми залучення та отримання іноземних інвестицій, у тому числі кредитів, для подальшого надання довгострокових кредитів (до 30 років) на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

12) створює умови для якісного кредитування позичальників шляхом залучення спеціалістів, проведення належної кадрової підготовки, поліпшення матеріально-технічного забезпечення працівників Фонду;

13) створює єдину інформаційно-аналітичну систему для оперативного обміну інформацією з регіональними управліннями Фонду та забезпечення ефективного виконання покладених на нього завдань;

14) співпрацює з підприємствами, установами та організаціями;

15) готує пропозиції та обґрунтування доцільності залучення різних джерел фінансування для будівництва житла;

16) співпрацює із суб’єктами господарської діяльності, які виконують інвестиційні програми з використанням іноземних кредитів;

17) здійснює контроль з метою забезпечення цільового та ефективного використання кредитних ресурсів і своєчасного їх повернення;

18) використовує земельні ділянки, передані Фонду органами місцевого самоврядування, для будівництва житла за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у порядку та на умовах, визначених законодавством;

19) здійснює довірче управління фінансовими активами у порядку, визначеному законодавством;

20) здійснює у визначеному законодавством порядку випуск цінних паперів (облігацій, векселів, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю та інших);

21) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

7. Фонд має право:

1) одержувати і використовувати кошти державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, виділені Фонду цільовим призначенням, для надання довгострокових (до 30 років) кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла сім’ям і одиноким громадянам України, часткової компенсації, а також для їх обслуговування;

2) утворювати регіональні управління та інші підрозділи Фонду, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) укладати договори з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами для виконання покладених на Фонд завдань;

4) утворювати у разі потреби консультаційні центри;

5) організовувати конкурси для залучення коштів юридичних і фізичних осіб відповідно до законодавства;

6) надавати послуги, спрямовані на забезпечення повернення кредитів, надання часткової компенсації, консультаційні, інформаційні та представницькі послуги відповідно до покладених на нього завдань;

7) спрямовувати дохід, отриманий Фондом від будівництва житла для фізичних та юридичних осіб, на кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян для будівництва (реконструкції) і придбання житла та обслуговування кредитів у порядку, встановленому наглядовою радою Фонду;

8) виступати замовником будівництва (реконструкції) житла для позичальників або делегувати такі повноваження іншим юридичним особам;

9) відкривати в установах банків поточні та інші рахунки, зокрема на ім’я інших юридичних і фізичних осіб, для зберігання коштів та проведення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій;

10) залучати кошти юридичних і фізичних осіб з метою фінансування житлового будівництва;

11) доручати на договірних засадах іншим особам виконувати функції з управління та/або обслуговування власних іпотечних активів;

12) створювати у визначеному законодавством порядку фонди фінансування будівництва виду А та фонди операцій з нерухомістю.

Фонд може провадити окремі види господарської діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ліцензії.

8. Кошти Фонду формуються за рахунок:

бюджетних коштів, передбачених на підтримку житлового будівництва шляхом надання довгострокових кредитів;

коштів, що надходять від погашення кредиту і сплати відсотків за користування ним;

коштів під іпотечне кредитування;

власних коштів фізичних і юридичних осіб, коштів замовників, громадських організацій, кредитних спілок, банків, позабюджетних коштів;

благодійних внесків юридичних і фізичних осіб;

кредитів іноземних та вітчизняних юридичних осіб;

коштів, передбачених на обслуговування кредитів;

централізованих відрахувань регіональних управлінь Фонду;

бюджетних коштів, передбачених на часткову компенсацію;

небюджетних коштів, отриманих за надані послуги;

коштів, що передані засновником до статутного капіталу Фонду;

коштів, що надходять від погашення вимог за банківськими вкладами учасників Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010—2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1249 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 92, ст. 3108), які відшкодовувалися за рахунок коштів статутного капіталу Фонду;

доходів від провадження фінансово-господарської діяльності;

інших надходжень, не заборонених законом.

9. Кошти Фонду спрямовуються на виконання довгострокових програм кредитування сімей та одиноких громадян на будівництво і придбання житла, надання часткової компенсації, поточні та капітальні видатки Фонду, його регіональних управлінь і консультаційних центрів згідно із законодавством, а також на розроблення та підтримку поточних і перспективних програм діяльності Фонду.

10. Для забезпечення діяльності Фонду за рахунок внесків засновника створюється статутний капітал Фонду у розмірі 301355000 (триста один мільйон триста п’ятдесят п’ять тисяч) гривень.

Статутний капітал Фонду використовується для забезпечення його статутної діяльності.

Розмір статутного капіталу Фонду може бути змінено виключно за рішенням засновника.

11. Органами управління Фонду є:

наглядова рада Фонду;

правління Фонду.

12. Персональний склад наглядової ради Фонду затверджується Кабінетом Міністрів України.

Наглядова рада Фонду діє на громадських засадах.

13. Наглядова рада Фонду здійснює нагляд за діяльністю Фонду та виконанням його завдань, зокрема:

1) визначає стратегічні напрями розвитку Фонду та спрямовує діяльність Фонду на своєчасне здійснення в повному обсязі заходів щодо розв’язання проблеми житлового забезпечення населення;

2) затверджує:

у межах коштів державного бюджету організаційну структуру Фонду, граничну чисельність працівників Фонду;

річні звіти Фонду та рішення правління Фонду про утворення, реорганізацію і ліквідацію його регіональних управлінь та інших підрозділів;

річний розподіл між регіональними управліннями Фонду коштів державного бюджету, що спрямовуються на кредитування, погоджений з головним розпорядником бюджетних коштів;

зведений кошторис Фонду для забезпечення його статутної діяльності;

порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю);

типове положення про регіональне управління Фонду;

порядок спрямування доходів, отриманих Фондом;

3) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади голови правління Фонду;

4) затверджує за поданням голови правління кандидатури на посади першого заступника і заступників голови правління Фонду;

5) призначає у разі потреби ревізії та аудиторські перевірки фінансово-господарської діяльності Фонду та розглядає матеріали таких перевірок.

14. Організаційною формою роботи наглядової ради Фонду є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж два рази на рік. Засідання скликаються головою наглядової ради з власної ініціативи або за пропозицією 1/3 членів наглядової ради та/або голови правління Фонду.

Голова наглядової ради за два тижні до дня засідання надсилає членам наглядової ради проект порядку денного та повідомлення про місце його проведення. Члени наглядової ради у триденний строк до дня засідання наглядової ради надсилають голові пропозиції та зауваження щодо порядку денного.

Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутня більшість членів наглядової ради Фонду.

Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів Фонду.

Рішення наглядової ради оформлюється протоколом, який підписує голова наглядової ради.

15. Правління є виконавчим органом Фонду.

Правління Фонду в своїй діяльності підзвітне та підконтрольне наглядовій раді Фонду і забезпечує виконання її рішень.

16. Правління Фонду:

організовує надання довгострокових кредитів (до 30 років), у тому числі пільгових, на будівництво (реконструкцію) і придбання житла громадянам, подальше обслуговування кредитних ресурсів, забезпечує їх цільове та ефективне використання та своєчасне повернення;

затверджує умови та розміри оплати праці та матеріального стимулювання працівників Фонду;

приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію регіональних управлінь та інших підрозділів Фонду з подальшим затвердженням його наглядовою радою;

координує та контролює діяльність регіональних управлінь та інших підрозділів Фонду;

подає наглядовій раді Фонду пропозиції щодо розроблення основних напрямів діяльності, окремих програм та їх фінансування;

готує матеріали та організовує засідання наглядової ради Фонду;

приймає з подальшим затвердженням наглядовою радою рішення про випуск цінних паперів Фонду, а також про створення фондів фінансування будівництва виду А та фондів операцій з нерухомістю;

погоджує зведений кошторис Фонду для забезпечення його статутної діяльності;

погоджує річний розподіл між регіональними управліннями Фонду коштів державного бюджету, що спрямовуються на кредитування;

виконує інші функції, передбачені законодавством та цим Статутом.

17. Голова правління Фонду призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням наглядової ради Фонду.

Голова правління має першого заступника і трьох заступників, які за його поданням призначаються на посаду та звільняються з посади наглядовою радою Фонду.

Голова правління та його заступники беруть участь у засіданнях наглядової ради Фонду.

18. Голова правління Фонду:

організовує роботу правління, центрального апарату Фонду та його регіональних управлінь, приймає рішення з питань діяльності Фонду та забезпечує виконання рішень наглядової ради Фонду, без доручення представляє Фонд в усіх органах державної влади, а також у відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Фонду, має право першого підпису всіх фінансових і господарських документів Фонду;

є розпорядником коштів Фонду та здійснює управління його майном у межах, визначених законодавством;

вирішує питання організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку, складення звітності тощо;

визначає організаційну структуру Фонду, граничну чисельність його працівників та вносить пропозиції щодо їх затвердження наглядовою радою Фонду;

вирішує питання добору, розстановки, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Фонду, призначає атестацію директорів регіональних управлінь та працівників центрального апарату Фонду;

призначає на посаду та звільняє з посади директорів регіональних управлінь та інших підрозділів, а також за їх поданням погоджує кандидатури заступників директора та головного бухгалтера;

визначає умови та розміри оплати праці та матеріального стимулювання працівників Фонду, вносить пропозиції щодо їх затвердження правлінням Фонду;

здійснює керівництво та контроль за діяльністю регіональних управлінь та інших підрозділів Фонду, забезпечує виконання покладених на них завдань;

затверджує штатний розпис та кошторис центрального апарату Фонду, штатні розписи та кошториси регіональних управлінь Фонду;

розглядає звіти керівників регіональних управлінь та інших підрозділів Фонду про результати роботи управлінь і підрозділів та приймає відповідні рішення;

подає на затвердження наглядової ради Фонду пропозиції  щодо кандидатур на посади першого заступника та заступників голови правління Фонду;

розподіляє обов’язки між заступниками голови правління Фонду;

затверджує положення про регіональні управління та інші підрозділи Фонду;

погоджує річний звіт і бухгалтерський баланс Фонду та подає їх на затвердження наглядовою радою Фонду;

виконує інші функції за дорученням наглядової ради Фонду і відповідно до законодавства та цього Статуту.

Голова правління Фонду в межах повноважень видає накази та розпорядження з питань діяльності Фонду.

19. Фонд щороку звітує про результати своєї діяльності перед Кабінетом Міністрів України.

20. Реорганізація та ліквідація Фонду здійснюються відповідно до законодавства.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (12.05.2017)
Просмотров: 806
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar