Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №329 від 26.04.2017. Про утворення Міжвідомчої комісії з питань  застосування та реалізації норм міжнародного  гуманітарного права


Постановление КМУ №329 от 26.04.2017. Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2017 р. № 329

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань 
застосування та реалізації норм міжнародного 
гуманітарного права в Україні

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

 постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 2000 р. № 1157 “Про утворення Міжвідомчої комісії з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 30, ст. 1275);

постанову Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 91 “Про затвердження складу Міжвідомчої комісії з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 5, ст. 232).

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 71

 

 

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 квітня 2017 р. № 329

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації 
норм міжнародного гуманітарного права в Україні

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, голова Комісії

Заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, заступник голови Комісії

Керівник структурного підрозділу МТОТ, секретар Комісії

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра культури

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра юстиції

Заступник Генерального прокурора України, Головний військовий прокурор (за згодою)

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Заступник керівника Антитерористичного центру — начальник Штабу Антитерористичного центру при СБУ (за згодою)

Заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил (за згодою)

Начальник управління цивільно-військового співробітництва Збройних Сил (за згодою)

Заступник командувача Національної гвардії (за згодою)

Заступник Голови Держприкордонслужби

Заступник Голови Національної поліції

Заступник Голови ДСНС

Заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації (за згодою)

Заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (за згодою)

Президент Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

Представник Міжнародного комітету Червоного Хреста (за згодою)

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Представник Моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні (за згодою)

Два представники наукових/науково-навчальних установ, що спеціалізуються та проводять системні наукові дослідження у сфері міжнародного гуманітарного права (за згодою)

Два представники громадських організацій, які сприяють розповсюдженню та застосуванню норм міжнародного гуманітарного права (за згодою)

_____________________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 квітня 2017 р. № 329

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань застосування 
та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні

1. Міжвідомча комісія з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні (далі — Комісія) є дорадчим органом, що діє при Кабінеті Міністрів України, у сфері сприяння забезпеченню реалізації міжнародно-правових зобов’язань України у галузі міжнародного гуманітарного права.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

підготовка пропозицій щодо застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні;

сприяння у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов’язань України у галузі міжнародного гуманітарного права, сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні;

збір і здійснення моніторингу інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Україні та випадки їх порушення, а також сприяння розробленню механізму належної фіксації таких порушень, надання пропозицій щодо вжиття заходів реагування на них, проведення аналізу ефективності усунення виявлених порушень;

забезпечення взаємодії органів державної влади з питань дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Україні, визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права;

поширення інформації про норми міжнародного гуманітарного права та обов’язковість їх дотримання.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

вивчає та аналізує законодавство України на предмет його відповідності положенням міжнародних договорів з питань міжнародного гуманітарного права, учасницею яких є Україна, та готує пропозиції щодо усунення розбіжностей;

бере участь у розгляді, проведенні аналізу та розробленні проектів нормативно-правових актів з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права, вносить пропозиції щодо їх удосконалення, проводить експертні оцінки, утворює з цією метою підкомісії, робочі групи;

бере участь у проведенні наукових досліджень та наданні експертних оцінок щодо відповідності нормативно-правових актів нормам міжнародного гуманітарного права;

вносить пропозиції щодо скасування прийнятих центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, які суперечать нормам міжнародного гуманітарного права;

сприяє інформаційно-методичному забезпеченню діяльності центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, пов’язаної із застосуванням та реалізацією норм міжнародного гуманітарного права;

вивчає результати діяльності центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань застосування та реалізації в Україні норм міжнародного гуманітарного права;

здійснює моніторинг дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Україні;

за результатами своєї роботи готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації щодо усунення виявлених порушень норм міжнародного гуманітарного права, удосконалення механізму поширення інформації про обов’язковість їх дотримання;

бере в установленому порядку участь у заходах, що проводяться міжнародними організаціями, зокрема у семінарах, конференціях, нарадах тощо з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права;

аналізує стан і результати застосування розроблених Комісією пропозицій та рекомендацій.

5. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати у разі потреби в установленому порядку для роботи в Комісії відповідальних працівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, провідних учених, фахівців недержавних організацій;

використовувати технічну допомогу міжнародних організацій для вирішення питань, пов’язаних із застосуванням та реалізацією норм міжнародного гуманітарного права в Україні;

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань підтримує зв’язки та обмінюється інформацією з відповідними органами інших держав, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, іншими міжнародними організаціями, які провадять діяльність у сфері міжнародного гуманітарного права.

7. Комісія щороку інформує Кабінет Міністрів України про проведену роботу та про виконання міжнародно-правових зобов’язань України з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права.

8. Комісію очолює голова, яким за посадою є Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

затверджує персональний склад Комісії за поданням керівників відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного комітету Товариства Червоного Хреста, інших установ та організацій;

організовує розгляд проектів актів з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні, що надходять до Комісії;

визначає порядок денний засідань Комісії та регламент її роботи;

представляє Комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями, які провадять діяльність у сфері міжнародного гуманітарного права.

9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж два рази на рік.

Комісія правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менш як дві третини її членів.

10. У засіданнях Комісії за погодженням з головою Комісії можуть брати участь представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування та заінтересованих громадських організацій, а також провідні вчені та профільні експерти.

11. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії покладається на МТОТ.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (22.05.2017)
Просмотров: 1117
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar