Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №357 від 24.05.2017. Про утворення Міжвідомчої координаційної ради  з питань правосуддя щодо неповнолітніх


Постановление КМУ №357 от 24.05.2017. Об образовании Межведомственного координационного совета по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. № 357

Київ

Про утворення Міжвідомчої координаційної ради
 з питань правосуддя щодо неповнолітніх

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань правосуддя щодо неповнолітніх у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань правосуддя щодо неповнолітніх, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 29

 

 

 

 

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 357

СКЛАД
Міжвідомчої координаційної ради 
з питань правосуддя щодо неповнолітніх

Перший заступник Міністра юстиції, голова Міжвідомчої координаційної ради

Перший заступник (заступник) Міністра соціальної політики, заступник голови Міжвідомчої координаційної ради

Керівник структурного підрозділу з питань правосуддя та національної безпеки Мін’юсту, секретар Міжвідомчої координаційної ради

Перший заступник (заступник) Міністра молоді та спорту

Перший заступник (заступник) Міністра освіти і науки

Перший заступник (заступник) Міністра внутрішніх справ

Перший заступник (заступник) Голови Національної поліції

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)

Представник Генеральної прокуратури України (за згодою)

Представники міжнародних організацій (за згодою)

Представники громадських об’єднань (за згодою)

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 357

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу координаційну раду 
з питань правосуддя щодо неповнолітніх

1. Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх (далі — Міжвідомча координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою запровадження міжінституційної платформи для системного обговорення та вирішення проблемних питань розвитку правосуддя щодо неповнолітніх, прийняття узгоджених рішень, що відповідають інтересам дитини.

2. Міжвідомча координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчої координаційної ради є:

1)  сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади із забезпечення розвитку політик і практик, які відповідають міжнародним стандартам щодо забезпечення інтересів неповнолітніх, які вчинили кримінальне правопорушення, стали жертвами або свідками злочинів;

2) вивчення, узагальнення, імплементація та сприяння використанню позитивного досвіду інших країн, зокрема європейських, під час удосконалення нормативно-правової бази з питань правосуддя щодо неповнолітніх;

3) підготовка пропозицій щодо створення єдиної системи взаємодії та адміністрування діяльності органів, що працюють з дітьми;

4) підготовка пропозицій стосовно запровадження ефективного правосуддя щодо неповнолітніх, які вчинили правопорушення, з урахуванням вікових, соціально-психологічних, психофізичних та інших особливостей їх розвитку;

5) розроблення пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час здійснення відновного правосуддя.

4. Міжвідомча координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє та реалізує стратегію трирівневого попередження підліткової злочинності дітей загалом, дітей, що належать до груп ризику, та дітей, що вчинили злочини;

2) проводить аналіз стану реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року з питань ювенальної юстиції;

3) бере участь у проведенні досліджень та впровадженні міжнародних стандартів та практик у сфері правосуддя щодо неповнолітніх;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5) бере участь у реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні;

6) бере участь у розробленні альтернативних позбавленню волі видів покарань (громадські роботи, виправні роботи, інше) для неповнолітніх;

7) розробляє та бере участь у виконанні програм відновного правосуддя для дітей, які перебувають у конфлікті із законом;

8) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Міжвідомча координаційна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників громадськості та засобів масової інформації (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, презентацій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Міжвідомча координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Міжвідомчої координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Міжвідомчої координаційної ради є перший заступник Міністра юстиції.

Персональний склад Міжвідомчої координаційної ради затверджує її голова.

Голова Міжвідомчої координаційної ради має право у разі потреби вносити зміни до її персонального складу.

8. Формою роботи Міжвідомчої координаційної ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови, але не рідше ніж два рази на рік.

Засідання Міжвідомчої координаційної ради веде її голова, а в разі його відсутності — заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої координаційної ради забезпечує її секретар.

Засідання Міжвідомчої координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Міжвідомча координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчої координаційної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Міжвідомчої координаційної ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Міжвідомчої координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Міжвідомча координаційна рада у роботі використовує бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої координаційної ради здійснює Мін’юст.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (25.05.2017)
Просмотров: 898
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar