Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №37 від 25.01.2017. Про внесення змін до Положення про Міністерство молоді та спорту України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 січня 2017 р. № 37

Київ

Про внесення змін до Положення про 
Міністерство молоді та спорту України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 54, ст. 1447; 2016 р., № 6, ст. 306, № 20, ст. 788), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

                   В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 73

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 січня 2017 р. № 37

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про 
Міністерство молоді та спорту України

1. У підпункті 2 пункту 5 слова “формує кадровий резерв на відповідні посади,” виключити.

2. В абзаці другому пункту 9 слова “та заступника Міністра — керівника апарату” виключити.

3. У пункті 10:

1) підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) організовує та контролює відповідно до компетенції виконання МінмолодьспортомКонституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України;”;

2) у підпункті 6 слова “, заступника Міністра — керівника апарату” виключити;

3) у підпункті 9 слова “, призначає на посади і звільняє з посад їх керівників і заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра” виключити;

4) доповнити пункт підпунктом 9такого змісту:

 “91) визначає персональний склад патронатної служби Міністра;”;

5) підпункти 10 і 11 виключити;

6) підпункт 12 викласти в такій редакції:

“12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Мінмолодьспорту;”;

7) у підпункті 13 слова “заступнику Міністра — керівнику апарату” замінити словами “державному секретарю Мінмолодьспорту”;

8) підпункти 14 і 15 виключити;

9) підпункти 16 і 21 викласти в такій редакції:

“16) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, затверджує їх положення (статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту;”;

“21) визначає обов’язки першого заступника, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником, заступниками Міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;”;

10) доповнити пункт підпунктами 221 і 222 такого змісту:

“221) залучає за згодою керівників державних службовців та працівників міністерств, інших центральних  та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту;

222) утворює комісії, робочі та експертні групи;”.

4. Доповнити Положення пунктами 101—103 такого змісту:

“101. Повноваження керівника державної служби у Мінмолодьспорті здійснює державний секретар Мінмолодьспорту.

Державний секретар Мінмолодьспорту є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінмолодьспорту, підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінмолодьспорту призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

102. Державний секретар Мінмолодьспорту відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінмолодьспорту;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінмолодьспорту та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінмолодьспорту Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказівМінмолодьспорту та доручень Міністра, його першого заступника, заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінмолодьспорту, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінмолодьспорту;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики — статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінмолодьспорт завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінмолодьспорту, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінмолодьспорту, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

11) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту;

12) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту;

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінмолодьспорту;

14) представляє Мінмолодьспорт як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінмолодьспорту доручення;

16) видає з питань, що належать до його компетенції, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінмолодьспорту до відзначення державними нагородами України.

103. На час відсутності державного секретаря Мінмолодьспорту чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінмолодьспорту відповідно до наказу державного секретаря Мінмолодьспорту.”.

5. В абзаці третьому пункту 12 слова “заступником Міністра — керівником апарату” замінити словами “державним секретарем Мінмолодьспорту”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (03.02.2017)
Просмотров: 742
Всего комментариев: 0
avatar