Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №386 від 24.05.2017. Про внесення змін до деяких  постанов КМУ з питань  надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна


Постановление КМУ №386 от 24.05.2017. О внесении изменений в некоторые постановления КМУ по вопросам предоставления информации из Государственного реестра обременений движимого имущества

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. № 386

Київ

Про внесення змін до деяких  постанов
Кабінету Міністрів України з питань 
надання інформації з Державного реєстру 
обтяжень рухомого майна

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна зміни, що додаються.

2. Установити, що:

1) надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі — Реєстр) в електронній формі через офіційний веб-портал Міністерства юстиції, витягу з Реєстру щодо кожного окремого запису (якщо за ідентифікаторами пошуку в Реєстрі знайдено декілька записів щодо обтяження рухомого майна), відомостей з Реєстру з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу та у формі безпосереднього доступу посадових осіб органів державної влади чи інших визначених законом осіб до Реєстру здійснюється після впровадження відповідного програмного забезпечення Реєстру, але не пізніше 1 січня 2018 року;

2) до забезпечення технічної можливості:

надання витягів з Реєстру в електронній формі через офіційний веб-портал Міністерства юстиції такі витяги в електронній формі надаються адміністратором Реєстру на підставі відповідного договору;

безпосереднього доступу посадових осіб органів державної влади чи інших визначених законом осіб до Реєстру витяги з Реєстру на запити таких осіб надаються його адміністратором у паперовій або електронній формі.

3. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 29

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 травня 2017 р. № 386

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань 
надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

1. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1272 “Деякі питання адміністрування Державних та Єдиних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції” (Офіційний вісник України, 
1999 р., № 29, ст. 1473; 2012 р., № 90, ст. 3651; 2015 р., № 50, ст. 1601) виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 27, ст. 1770; 
2005 р., № 34, ст. 2046; 2012 р., № 67, ст. 2738, № 90, ст. 3651, № 96, ст. 3875; 2015 р., № 50, ст. 1601):

1) у постанові:

у пункті 3 слова “видачу витягів” замінити словами “надання інформації із зазначеного Реєстру, що зараховуються до державного бюджету,”;

додаток до постанови викласти в такій редакції:

 

“Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 липня 2004 р. № 830
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 травня 2017 р. № 386)

РОЗМІРИ 
плати за внесення до Державного реєстру обтяжень 
рухомого майна запису, а також змін і додаткових відомостей 
до запису та надання інформації із зазначеного Реєстру, що зараховуються 
до державного бюджету

 

За внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових відомостей до запису

0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

За надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна:

   

в паперовій формі

 

0,03 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

в електронній формі

0,02 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

Щомісячна плата за надання відомостей з Державного реєстру обтяжень рухомого майна з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу

один прожитковий мінімум для працездатних осіб

Примітка.  Плата за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, а також змін і додаткових відомостей до запису та надання інформації із зазначеного Реєстру справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або надається відомості з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та округлюються до найближчих 10 гривень.”;

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Державна реєстрація приватних обтяжень рухомого майна проводиться будь-яким нотаріусом або його помічником, які відповідно до законодавства отримали ідентифікатор доступу до Реєстру, а також адміністратором Реєстру та його філіями на підставі відповідного договору.

Державна реєстрація публічних обтяжень рухомого майна, які виникають на підставі судових рішень, проводиться адміністратором Реєстру та його філіями (крім випадків, коли таке судове рішення виконується в порядку, встановленому для виконання судових рішень).

Державна реєстрації публічних обтяжень рухомого майна під час примусового виконання рішень відповідно до закону проводиться державним або приватним виконавцем.

Державна реєстрація податкової застави, предметом якої є рухоме майно, проводиться податковим керуючим, яким складено акт опису.”;

у пункті 6:

в абзаці першому слова “або рішення суду” замінити словами “поданої в електронній формі або у випадках, передбачених цим Порядком, в паперовій формі”;

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

“У разі проведення державної реєстрації публічних обтяжень рухомого майна адміністратором Реєстру та його філіями відомості про обтяження рухомого майна вносяться до Реєстру на підставі поданої в електронній або паперовій формі заяви особи, визначеної законом.

У разі проведення державної реєстрації публічних обтяжень рухомого майна державним або приватним виконавцем та податковим керуючим відомості про обтяження рухомого майна вносяться до Реєстру на підставі сформованої ними заяви за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру.

У разі проведення державної реєстрації приватних обтяжень рухомого майна нотаріусом або його помічником, які відповідно до законодавства отримали ідентифікатор доступу до Реєстру, відомості про обтяження рухомого майна вносяться до Реєстру на підставі заяви, поданої виключно в паперовій формі.

У разі проведення державної реєстрації приватних обтяжень рухомого майна адміністратором Реєстру та його філіями відомості про обтяження рухомого майна вносяться до Реєстру на підставі заяви, поданої виключно в електронній формі.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

в абзаці шостому:

у першому реченні слова “підписує обтяжувач” замінити словами “у паперовій формі підписує обтяжувач, справжність підпису якого нотаріально засвідчується (крім випадків подання заяви щодо публічних обтяжень та випадків подання заяви нотаріусу, яким безпосередньо вчинено дію, спрямовану на виникнення, зміну, припинення обтяження, а також на звернення стягнення на предмет обтяження)”;

друге речення виключити;

в абзаці сьомому слова “подання заяви” замінити словами “подання заяви в паперовій формі”, а слова “відповідну довіреність” — словами “довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такої уповноваженої особи”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Відповідальність за достовірність та повноту інформації, що зазначається в заяві, несе обтяжувач або уповноважена ним особа.”;

у підпункті 1 пунктів 7 і 8:

в абзаці другому слова “, місцезнаходження та ідентифікаційний код” замінити словами “та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ”;

в абзаці четвертому слова “, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер” замінити словами “(за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України (для громадянина України, який через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідному контролюючому органові та має відмітку в паспорті громадянина України)”;

абзац п’ятий після слів “за межами України” доповнити словами “та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)”;

у пункті 9:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“заява не відповідає вимогам, встановленим у пункті 6 цього Порядку, або заява подана неналежному суб’єкту, що наділений повноваженнями реєстратора;”.

У зв’язку з цим абзаци другий — шостий вважати відповідно абзацами третім — сьомим;

в абзаці третьому слова і цифри “у пунктах 6 і 7” замінити словами і цифрою “у пункті 7”;

в абзаці четвертому слова “відповідну довіреність” замінити словами “довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такої уповноваженої особи”;

у пункті 17 слова “, відомості про реєстратора” виключити;

у пункті 19 слова “відповідну довіреність” замінити словами “довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такої уповноваженої особи”;

у пункті 20:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“заява не відповідає вимогам, встановленим у пункті 6 цього Порядку, або заява подана неналежному суб’єкту, що наділений повноваженнями реєстратора;”.

У зв’язку з цим абзаци другий — шостий вважати відповідно абзацами третім — сьомим;

в абзаці третьому слова і цифри “у пунктах 6, 17 і 18” замінити словами і цифрами “у пунктах 17 і 18”;

в абзаці четвертому слова “відповідну довіреність” замінити словами “довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такої уповноваженої особи”;

в абзаці третьому пункту 24 слова “самостійно, на” замінити словами “самостійно або на”;

у пункті 25 слова “надходження заяви чи рішення уповноваженого органу” замінити словами “прийняття заяви”;

назву розділу “Видача витягів” викласти в такій редакції:

“Надання інформації з Реєстру”;

у пункті 28:

перше речення після слів “на отримання витягу” доповнити словами “в паперовій або електронній формі”;

друге речення виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Витяг у паперовій формі надається на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків.

Витяг в електронній формі надається через офіційний веб-портал Мін’юсту.

Фізичні та юридичні особи мають право на отримання відомостей, що містяться в Реєстрі, в електронній формі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Реєстру на підставі договору, укладеного з адміністратором Реєстру.”;

пункти 29—32 викласти в такій редакції:

“29. Витяг у паперовій формі надається будь-яким нотаріусом або його помічником, які відповідно до законодавства отримали ідентифікатор доступу до Реєстру, на підставі поданої фізичною чи юридичною особою заяви.

У заяві зазначається один з таких ідентифікаторів:

реєстраційний номер запису;

реєстраційні дані предмета обтяження;

відомості про боржника:

- для фізичної особи — прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- для юридичної особи — найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

До заяви додається документ про внесення плати за надання витягу.

30. Витяг в електронній формі надається фізичній чи юридичній особі, яку ідентифіковано шляхом використання електронного цифрового підпису, електронної системи ідентифікації “BankID” чи засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати  таку особу.

31. Надання витягу в електронній формі забезпечується за допомогою програмних засобів ведення Реєстру шляхом здійснення особою пошуку відомостей про зареєстровані обтяження, завантаження та перегляду витягу в електронній формі для його подальшого використання, у тому числі друку.

Формування витягу в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення Реєстру з урахуванням зазначених особою ідентифікаторів, визначених у пункті 29 цього Порядку.

Надання витягу в електронній формі здійснюється після внесення плати за його надання через Інтернет з використанням платіжних систем.

32. Посадові особи органів державної влади чи інші визначені законом особи (далі — користувачі) отримують витяги у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, шляхом безпосереднього доступу до Реєстру.

Доступ користувачів до Реєстру надається (припиняється) на підставі договору, укладеного з адміністратором Реєстру.

Адміністратор Реєстру укладає договір:

у разі, коли користувачем є посадова особа органу державної влади, – з органом, у якому працює такий користувач;

у разі, коли користувачем є член Громадської ради доброчесності, — з таким користувачем.

Доступ користувача до Реєстру здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, сумісного з програмним забезпеченням Реєстру. Користувач самостійно вчиняє дії, пов’язані з отриманням електронного цифрового підпису в акредитованому центрі сертифікації ключів.

Формування витягу в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення Реєстру з урахуванням зазначених користувачем ідентифікаторів, визначених у пункті 29 цього Порядку.”;

пункт 33 виключити;

у пункті 34:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“Витяг містить відомості щодо одного обтяження рухомого майна. Якщо за зазначеними особою ідентифікаторами, визначеними у пункті 29 цього Порядку, в Реєстрі знайдено декілька записів щодо обтяження рухомого майна, така особа має можливість отримати витяг щодо кожного окремого запису.”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

абзац п’ятий доповнити реченням такого змісту: “Нотаріус використовує печатку, визначену Законом України “Про нотаріат”.”;

 в абзаці першому пункту 35 слова “видачу витягів” замінити словами “надання інформації з Реєстру”;

пункт 36 викласти в такій редакції:

“36. Умови, порядок справляння та розмір абонентної плати за надання сервісних послуг визначаються у договорі, укладеному з адміністратором Реєстру.”;

пункт 37 виключити.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (08.06.2017)
Просмотров: 1015
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar