Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №388 від 24.05.2017. Про затвердження порядків участі  Державної регуляторної служби та  Міністерства економічного розвитку і торгівлі


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. № 388

Київ

Про затвердження порядків участі 
Державної регуляторної служби та 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
у заходах державного нагляду (контролю)

Відповідно до абзацу восьмого статті 91 та абзацу сьомого статті 92 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок участі Державної регуляторної служби у заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування;

Порядок участі Міністерства економічного розвитку і торгівлі у заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються Державною регуляторною службою та іншими органами державного нагляду (контролю) за згодою суб’єкта господарювання.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 67

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 388

ПОРЯДОК 
участі Державної регуляторної служби у заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування

1. Цей Порядок визначає механізм участі ДРС у заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються такими органами державного нагляду (контролю), як центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, державні колегіальні органи, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування (далі — заходи державного нагляду (контролю).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

3. ДРС бере участь у заходах державного нагляду (контролю) з метою виявлення та попередження порушень вимог законодавства під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) та вжиття заходів реагування у випадках, передбачених законом, за фактами виявлення таких порушень.

4. Уповноважені представники ДРС під час участі у заходах державного нагляду (контролю) зобов’язані:

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах з посадовими особами органів державного нагляду (контролю) та суб’єктами господарювання;

утримуватися від необґрунтованих висновків щодо відповідності поведінки посадових осіб органів державного нагляду (контролю) вимогам законодавства;

не втручатися і не перешкоджати проведенню законних дій посадовими особами органів державного нагляду (контролю) під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації щодо суб’єктів господарювання, що буде доступною уповноваженим представникам ДРС під час участі у заходах державного нагляду (контролю).

5. Уповноважені представники ДРС під час участі у заходах державного нагляду (контролю) мають право:

одержувати від посадових осіб органу (органів) державного нагляду (контролю) та суб’єктів господарювання інформацію, довідки, копії документів, скарг, матеріалів, відомості щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю);

вимагати від посадових осіб органу (органів) державного нагляду (контролю) зупинення дій, які порушують вимоги законодавства, та усунення вже вчинених порушень;

складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

6. Підставою для участі уповноважених представників ДРС у заході державного нагляду (контролю) є звернення суб’єкта господарювання, що включений до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю), із зазначенням обґрунтування такої участі.

7. ДРС розглядає звернення суб’єкта господарювання щодо участі представників ДРС у заході державного нагляду (контролю) та приймає рішення про участь у цьому заході, яке оформляється наказом, або надає суб’єкту господарювання відповідь про відмову від участі.

Підставами для відмови суб’єкту господарювання від участі ДРС у заході державного нагляду (контролю) є:

отримання ДРС звернення від суб’єкта господарювання після початку здійснення такого заходу;

відсутність у зверненні суб’єкта господарювання обґрунтування щодо необхідності участі ДРС у заході державного нагляду (контролю) з посиланням на документи, що свідчать про порушення вимог законодавства органом державного нагляду (контролю).

Прийняте рішення про участь у заході державного нагляду (контролю) або інформація про відмову від участі у такому заході оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДРС.

8. Перед початком здійснення заходу державного нагляду (контролю) уповноважені представники ДРС зобов’язані пред’явити суб’єкту господарювання та посадовим особам органу (органів) державного нагляду (контролю):

направлення для участі уповноважених осіб ДРС у заходах державного нагляду (контролю) за формою згідно з додатком;

службові посвідчення зазначених у направленні уповноважених осіб ДРС.

9. У разі виявлення фактів вчинення посадовими особами органу (органів) державного нагляду (контролю) під час здійснення заходу державного нагляду (контролю) адміністративних правопорушень, передбачених статтями 16621 та/або 18845 Кодексу України про адміністративні правопорушення, уповноважені представники ДРС складають протоколи про адміністративні правопорушення.

10. Участь ДРС у заході державного нагляду (контролю) суб’єкта господарювання, що здійснюється органом державного нагляду (контролю), є підставою для відмови такому суб’єкту господарювання у разі його письмового звернення до ДРС щодо проведення позапланової перевірки органу державного нагляду (контролю) стосовно порушення зазначеним органом вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” під час здійснення такого заходу.

11. За результатами участі у заходах державного нагляду (контролю) ДРС подає до Мінекономрозвитку аналітичну довідку, в якій зазначаються проблемні питання (недоліки), що виникають під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), виявлені за участю уповноважених представників ДРС, шляхи їх вирішення (усунення) та пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань організації державного нагляду (контролю).

_____________________

 

Додаток 
до Порядку

НАПРАВЛЕННЯ
для участі уповноважених осіб ДРС у заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування

від ___ ________ 20__ р.

№ _____

Видане __________________________________________________________
             (прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади уповноваженої особи ДРС)

для участі у заході державного нагляду (контролю), що здійснюється _________________________________________________________________
                           (найменування органу державного нагляду (контролю)

щодо діяльності ___________________________________________________
                                 (найменування юридичної особи та код згідно з ЄДРПОУ

_________________________________________________________________
або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця,

_________________________________________________________________
місцезнаходження суб’єкта господарювання або його відокремленого підрозділу)

на підставі наказу ДРС від ____ ________________ 20__ р. № ______ з ___ _________ 20___ р. по ___ _________ 20___ року.

Інформація про участь у попередньому заході державного нагляду (контролю) ______________________________________________________

   Голова

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

МП

Копію посвідчення отримав:

____________________________
(найменування посади посадової особи органу державного нагляду (контролю)

________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

 

___________________________
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи)

_______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 388

ПОРЯДОК 
участі Міністерства економічного розвитку і торгівлі у заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються Державною регуляторною службою та органами державного нагляду (контролю) за згодою суб’єкта господарювання

1. Цей Порядок визначає механізм участі Мінекономрозвитку в перевірках ДРС щодо додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” у частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (далі — перевірки ДРС) та заходах державного нагляду (контролю), що здійснюються органами державного нагляду (контролю) (далі — заходи органів державного нагляду (контролю) за згодою суб’єкта господарювання.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

3. Мінекономрозвитку бере участь в перевірках ДРС та заходах органів державного нагляду (контролю) з метою виявлення проблемних питань та недоліків, що виникають під час проведення таких перевірок та заходів, узагальнення їх результатів.

4. Уповноважені представники Мінекономрозвитку під час участі в перевірках ДРС та заходах органів державного нагляду (контролю) зобов’язані:

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах з посадовими особами ДРС, органів державного нагляду (контролю) та суб’єктами господарювання;

не втручатися і не перешкоджати проведенню перевірок ДРС та заходів органів державного нагляду (контролю);

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації про суб’єкта господарювання, яка буде доступною уповноваженим представникам Мінекономрозвитку під час участі у перевірках ДРС та заходах органів державного нагляду (контролю).

5. Уповноважені представники Мінекономрозвитку мають право на одержання від ДРС, органів державного нагляду (контролю) та суб’єктів господарювання інформації, довідок, копій документів, скарг, матеріалів, відомостей щодо проведення перевірок ДРС або заходів органів державного нагляду (контролю).

6. Підставою для участі уповноважених представників Мінекономрозвитку в перевірці ДРС є:

доручення Кабінету Міністрів України;

доручення Міністра економічного розвитку і торгівлі або заступника Міністра, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує функціональне спрямування, координацію та контроль за роботою структурного підрозділу, до повноважень якого віднесено формування державної політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (за ініціативою Мінекономрозвитку).

7. Участь уповноважених представників Мінекономрозвитку у перевірці ДРС забезпечується за умови надіслання до початку проведення відповідної перевірки ДРС інформаційного листа, в якому зазначається:

дата початку перевірки;

найменування органу державного нагляду (контролю), щодо якого ДРС проводить перевірку;

підстава для участі уповноважених представників Мінекономрозвитку в проведенні перевірки ДРС;

найменування посади, прізвище та ініціали, номер контактного телефону уповноважених представників Мінекономрозвитку, які беруть участь у перевірці ДРС.

8. Перед початком участі у перевірці ДРС уповноважені представники Мінекономрозвитку зобов’язані пред’явити посадовим особам ДРС та органу державного нагляду (контролю), що перевіряється:

копію інформаційного листа про участь уповноважених представників Мінекономрозвитку у проведенні перевірки;

службові посвідчення.

9. Підставою для участі уповноважених представників Мінекономрозвитку у заходах органів державного нагляду (контролю) є:

доручення Міністра економічного розвитку і торгівлі або заступника Міністра, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує функціональне спрямування, координацію та контроль за  роботою структурного підрозділу, до повноважень якого віднесено формування державної політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (за ініціативою Мінекономрозвитку);

звернення суб’єкта господарювання, щодо якого планується здійснення заходу органу державного нагляду (контролю).

10. Мінекономрозвитку не пізніше 10 календарних днів до початку здійснення заходу органу державного нагляду (контролю) звертається за згодою на участь у цьому заході уповноважених представників Мінекономрозвитку до суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюється захід органу державного нагляду (контролю).

Підтвердженням участі уповноважених представників Мінекономрозвитку в заході органу державного нагляду (контролю) є письмова згода суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюється такий захід, надіслана ним до Мінекономрозвитку.

Звернення, отримане від суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюється захід органу державного нагляду (контролю), є згодою на участь уповноважених представників Мінекономрозвитку у цьому заході.

Мінекономрозвитку не може взяти участь у заході органу державного нагляду (контролю) в разі, коли до початку здійснення такого заходу не отримано згоди суб’єкта господарювання на участь у заході уповноважених представників Мінекономрозвитку.

11. Участь уповноважених представників Мінекономрозвитку у заході органу державного нагляду (контролю) забезпечується за умови надіслання до початку здійснення відповідного заходу до органу державного нагляду (контролю) інформаційного листа, в якому зазначається:

підстава для участі уповноважених представників Мінекономрозвитку у здійсненні заходу органу державного нагляду (контролю);

дата початку здійснення заходу органу державного нагляду (контролю);

найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання або його відокремленого підрозділу, щодо якого здійснюється захід органу державного нагляду (контролю);

найменування посади, прізвище та ініціали, номер контактного телефону уповноважених представників Мінекономрозвитку, які беруть участь у заході.

12. Перед початком участі у заході органу (органів) державного нагляду (контролю) уповноважені представники Мінекономрозвитку зобов’язані пред’явити суб’єкту господарювання, посадовим особам органу (органів) державного нагляду (контролю):

копію інформаційного листа щодо участі уповноважених представників Мінекономрозвитку в заході органу державного нагляду (контролю);

копію згоди суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюється захід державного нагляду (контролю), на участь у цьому заході уповноважених представників Мінекономрозвитку;

службові посвідчення.

13. За результатами участі у перевірках ДРС або заходах органів державного нагляду (контролю) уповноважені представники Мінекономрозвитку складають аналітичну довідку, що подається Міністру економічного розвитку і торгівлі або заступнику Міністра, який відповідно до розподілу обов’язків забезпечує функціональне спрямування, координацію та контроль за роботою структурного підрозділу, до повноважень якого віднесено формування державної політики з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

В аналітичній довідці зазначаються проблемні питання (недоліки), що виникають під час застосування вимог законодавства з питань державного нагляду (контролю) і виявлені за участю уповноважених представників Мінекономрозвитку, та пропозиції щодо шляхів їх вирішення (усунення).

 

14. Аналітичні довідки, що складаються за результатами участі Мінекономрозвитку в перевірках ДРС та заходах органів державного нагляду (контролю), використовуються Мінекономрозвитку під час:

визначення пріоритетних напрямів формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

нормативно-правового регулювання державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

внесення Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вдосконалення державного нагляду (контролю).

15. Про результати участі в перевірках ДРС за дорученням Кабінету Міністрів України Мінекономрозвитку інформує Кабінет Міністрів України.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (08.06.2017)
Просмотров: 1071
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar