Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №396 від 07.06.2017. Про порядок оптимізації діяльності  слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання


Постановление КМУ №396 от 07.06.2017. О порядке оптимизации деятельности следственных изоляторов, учреждений исполнения наказаний и предприятий учреждений исполнения наказаний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 червня 2017 р. № 396

Київ

Про порядок оптимізації діяльності 
слідчих ізоляторів, установ виконання покарань 
та підприємств установ виконання покарань

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок оптимізації діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань, що додається.

2. Внести до Положення про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 р. № 1183 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 44, с. 28; 1999 р., № 8, ст. 290; 2006 р., № 31, ст. 2233; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2017 р., № 4, ст. 150), зміни, що додаються.

3. Міністерству юстиції забезпечити здійснення заходів щодо оптимізації діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 червня 2017 р. № 396

ПОРЯДОК
оптимізації діяльності слідчих ізоляторів, установ 
виконання покарань та підприємств установ виконання покарань

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм оптимізації діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань з метою економії державних коштів та зменшення частки амортизаційних відрахувань у собівартості продукції, що виробляється на підприємствах установ виконання покарань.

2. Оптимізація діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань здійснюється шляхом їх консервації (розконсервації), ліквідації, а також зміни виду установи виконання покарань.

Консервація слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань проводиться шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на довгострокове зберігання основних фондів слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та основних виробничих фондів підприємств установ виконання покарань у разі тимчасового припинення діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування (розконсервації).

3. Діяльність слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань може бути оптимізовано за рішенням Мін’юсту на підставі техніко-економічного обґрунтування необхідності їх подальшої експлуатації або ліквідації.

4. Для здійснення заходів щодо забезпечення оптимізації діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань за рішенням Мін’юсту утворюється комісія з оптимізації слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань (далі — комісія), до складу якої входять, зокрема, представники Мін’юсту, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту.

5. Джерелами фінансування витрат на оптимізацію діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань можуть бути:

кошти, передбачені для зазначених цілей у державному бюджеті;

власні кошти підприємств.

6. Витрати на оптимізацію діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань фінансуються в межах бюджетних призначень, передбачених Мін’юсту у державному бюджеті на відповідні цілі.

Оптимізація діяльності слідчих ізоляторів, установ виконання
покарань шляхом їх консервації (розконсервації) або ліквідації

7. Для прийняття Мін’юстом рішення про консервацію (розконсервацію) або ліквідацію слідчого ізолятора, установи виконання покарань комісією готується техніко-економічне обґрунтування щодо необхідності консервації (розконсервації) або ліквідації слідчого ізолятора, установи виконання покарань, яке включає:

найменування слідчого ізолятора, установи виконання покарань, що підлягає консервації (розконсервації) або ліквідації, їх основні характеристики та відомості щодо місцезнаходження;

обґрунтування доцільності консервації (розконсервації) або ліквідації слідчого ізолятора, установи виконання покарань;

акт технічного стану основних фондів слідчого ізолятора, установи виконання покарань на момент їх консервації (розконсервації) або ліквідації;

результати проведення інвентаризації активів та зобов’язань слідчого ізолятора, установи виконання покарань та подання фінансової звітності відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 344);

план заходів щодо виконання робіт з консервації (розконсервації) або ліквідації основних фондів слідчого ізолятора, установи виконання покарань із зазначенням виконавців відповідних робіт.

8. У разі коли наповнення слідчого ізолятора, установи виконання покарань становить менш як 50 відсотків лімітного наповнення, Мін’юстом може бути прийнято рішення про консервацію слідчого ізолятора, установи виконання покарань.

9. Приймання комісією робіт з консервації здійснюється шляхом проведення безпосереднього огляду і оцінки повноти і якості виконаних робіт, а також вивчення відповідної документації.

10. Після закінчення робіт з консервації слідчого ізолятора, установи виконання покарань комісією підписується акт приймання виконаних робіт з консервації, в якому зазначаються усі види виконаних робіт і відомості щодо оцінки їх якості і завершеності, який затверджується Мін’юстом.

11. Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту здійснюють планові перевірки законсервованих слідчих ізоляторів, установ виконання покарань згідно із затвердженими планами. Під час планових перевірок проводиться оцінка технічного стану основних фондів законсервованих слідчих ізоляторів, установ виконання покарань.

За результатами проведених перевірок основних фондів слідчого ізолятора, установи виконання покарань може бути прийнято рішення про проведення їх позапланового технічного обслуговування або ремонту.

Відомості про всі виконані роботи із зазначенням дати, часу вносяться до експлуатаційних документів основних фондів слідчих ізоляторів, установ виконання покарань (паспортів, технологічних карток, журналів тощо).

12. У разі коли загальне наповнення слідчого ізолятора, установи виконання покарань становить більш як 80 відсотків лімітного наповнення, слідчий ізолятор, установу виконання покарань за рішенням Мін’юсту може бути розконсервовано (в тому числі із зміною виду установи виконання покарань).

13. Організація робіт з розконсервації слідчого ізолятора, установи виконання покарань здійснюється комісією та передбачає:

забезпечення виконання плану заходів з розконсервації;

здійснення контролю за виконанням робіт з розконсервації;

приймання робіт з розконсервації шляхом проведення безпосереднього огляду і оцінки повноти і якості виконаних робіт, а також вивчення відповідної документації;

складення і підписання акта приймання виконаних робіт з розконсервації із зазначенням усіх видів виконаних робіт і відомостей щодо оцінки їх якості і завершеності.

14. Датою розконсервації слідчого ізолятора, установи виконання покарань вважається дата затвердження Мін’юстом акта приймання виконаних робіт з розконсервації слідчого ізолятора, установи виконання покарань.

15. Рішення про ліквідацію слідчого ізолятора, установи виконання покарань приймається Мін’юстом у зв’язку з непридатністю для подальшого використання або за умови, що відновлення будівель та споруд слідчого ізолятора, установи виконання покарань є неможливим або економічно недоцільним.

Ліквідація слідчого ізолятора, установи виконання покарань здійснюється в установленому законодавством порядку.

16. У разі прийняття рішення про консервацію або ліквідацію установи виконання покарань здійснюються заходи щодо переведення засуджених відповідно до частини другої статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України.

17. У разі прийняття Мін’юстом рішення про консервацію або ліквідацію слідчого ізолятора, установи виконання покарань в установленому законодавством порядку припиняються трудові відносини з працівниками з додержанням їх прав та інтересів відповідно до законодавства.

Оптимізація діяльності установ виконання покарань
шляхом зміни їх виду

18. Зміна виду установи виконання покарань здійснюється шляхом зміни рівня безпеки виправних колоній.

19. Зміна виду установи виконання покарань здійснюється у разі, коли лімітне наповнення діючих установ виконання покарань відповідного рівня безпеки перевищено.

20. Для зміни виду установи виконання покарань комісією готується  техніко-економічне обґрунтування щодо необхідності такої зміни, яке включає:

найменування установи виконання покарань, що підлягає зміні виду, її основні характеристики та відомості щодо місцезнаходження;

обґрунтування  доцільності зміни виду установи виконання покарань;

план заходів, необхідних для зміни виду установи виконання покарань, із зазначенням виконавців.

21. Рішення про зміну виду установи виконання покарань приймається Мін’юстом.

Оптимізація діяльності підприємств установ виконання покарань 
шляхом їх консервації (розконсервації) та ліквідації

22. Рішення про консервацію (розконсервацію) або ліквідацію основних виробничих фондів підприємства установи виконання покарань (далі — основні фонди) приймається Мін’юстом на підставі підготовленого комісією техніко-економічного обґрунтування щодо необхідності консервації (розконсервації) або ліквідації основних фондів, яке включає:

відомості про основні фонди, що підлягають консервації (розконсервації) або ліквідації (найменування та місцезнаходження підприємства, його балансова вартість);

акт технічного стану основних фондів на момент їх консервації (розконсервації) або ліквідації;

результати проведення інвентаризації активів та зобов’язань підприємств установ виконання покарань та подання фінансової звітності відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 344);

план заходів з консервації (розконсервації) або ліквідації основних фондів із зазначенням виконавців.

23. Приймання комісією робіт з консервації (розконсервації) основних фондів здійснюється шляхом проведення безпосереднього огляду і оцінки повноти і якості виконаних робіт, а також вивчення відповідної документації.

24. У підписаному комісією акті приймання виконаних робіт з консервації (розконсервації) основних фондів зазначаються усі види виконаних робіт і відомості щодо оцінки їх якості і завершеності.

25. Датою консервації (розконсервації) основних фондів вважається дата затвердження Мін’юстом акта приймання виконаних робіт з консервації (розконсервації) основних фондів.

26. Міжрегіональними управліннями з питань виконання кримінальних покарань Мін’юсту здійснюються технічні заходи щодо законсервованих основних фондів, які передбачають, зокрема:

затвердження плану періодичних технічних оглядів основних фондів;

регулярні і періодичні технічні огляди основних фондів;

фіксацію змін технічного стану основних фондів з моменту попереднього огляду;

визначення потреби у ремонті та інших технічних заходах;

зазначення результатів технічних оглядів в експлуатаційних документах основних фондів (паспортах, технологічних картках, журналах тощо).

27. Організація робіт з розконсервації основних фондів передбачає:

складення і затвердження комісією плану заходів щодо виконання робіт з введення в експлуатацію основних фондів;

виконання робіт з введення в експлуатацію основних фондів згідно із затвердженим планом заходів;

здійснення контролю за виконанням робіт з введення в експлуатацію основних фондів;

приймання робіт з введення в експлуатацію основних фондів;

складення і підписання комісією акта виконання робіт з введення в експлуатацію основних фондів;

затвердження Мін’юстом акта виконання робіт з введення в експлуатацію основних фондів.

28. Рішення про ліквідацію підприємства установи виконання покарань приймається Мін’юстом у зв’язку з його непридатністю для подальшого використання або за умови, що відновлення будівель, споруд та обладнання підприємства є неможливим або економічно недоцільним. Ліквідація підприємства установи виконання покарань здійснюється в установленому законодавством порядку.

29. За рішенням Мін’юсту може здійснюватися перепрофілювання підприємств установ виконання покарань.

_____________________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2017 р. № 396

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок консервації
основних виробничих фондів підприємств

1. Абзац перший пункту 1 після слів “засновані на державній власності” доповнити словами “, крім підприємств, установ Державної кримінально-виконавчої служби”.

2. У пункті 7:

1) в абзаці другому слова “, крім підприємств, установ Державної кримінально-виконавчої служби” виключити;

2) абзац третій виключити.

3. У пункті 9:

1) в абзаці другому слова “, крім підприємств, установ Державної кримінально-виконавчої служби” виключити;

2) абзац третій виключити.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (08.06.2017)
Просмотров: 1318
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar