Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №407 від 07.06.2017.Про внесення змін до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю


Постановление КМУ №407 от 07.06.2017.Про внесении изменений в Порядок осуществления государственного архитектурно-строительного контроля

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 червня 2017 р. № 407

Київ

Про внесення змін до Порядку здійснення
державного архітектурно-будівельного контролю

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1647; 2012 р., № 16, ст. 592; 2015 р., № 79, ст. 2644), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 17 січня 2017 р. № 1817-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності”.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 21

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 7 червня 2017 р. № 407

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю

1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями (далі — суб’єкти містобудування) вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

Під час здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю щодо суб’єктів містобудування (юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців) на об’єктах будівництва органи державного архітектурно-будівельного контролю зобов’язані забезпечити дотримання вимог статті 1, статті 3, частин першої, четвертої, шостої — восьмої, абзацу другого частини десятої, частин тринадцятої та чотирнадцятої статті 4, частин першої — четвертої статті 5, частини третьої статті 6, частин першої — четвертої та шостої статті 7, статей 9, 10, 19, 20, 21, пункту 3 статті 22 “Прикінцеві положення” Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.”.

2. Пункт 3 виключити.

3. У пункті 4 слова “, а також особистий штамп із зазначенням номера і найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, який вони представляють” виключити.

4. Пункт 6 викласти у такій редакції:

“6. Плановою перевіркою вважається перевірка, що передбачена планом роботи органу державного архітектурно-будівельного контролю, який затверджується керівником такого органу.

Періодичність проведення планових перевірок суб’єктів містобудування на об’єктах будівництва визначається відповідно до критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного архітектурно-будівельного контролю.

Планові перевірки об’єктів будівництва, замовниками яких є фізичні особи (громадяни), проводяться не частіше ніж один раз на півроку.

Строк проведення планової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів.”.

5. У пункті 7:

1) в абзаці першому слова “перевірка, яка не передбачена” замінити словами “перевірка, що не передбачена”;

2) в абзаці четвертому слова “та декларації” виключити;

3) абзац сьомий викласти у такій редакції:

“вимога головного інспектора будівельного нагляду Держархбудінспекції щодо проведення перевірки за наявності підстав, встановлених законом;”;

4) в абзаці восьмому слова “містобудівного законодавства” замінити словами “законодавства у сфері містобудівної діяльності”;

5) в абзаці десятому слово “п’яти” замінити словом “десяти”;

6) абзац одинадцятий після слів “посвідчення та” доповнити словами “надати копію”.

6. У першому реченні абзацу другого пункту 9 слова “органів внутрішніх справ” замінити словами “органів Національної поліції”.

7. У пункті 10 слова “Органи державного архітектурно-будівельного контролю у своїй діяльності взаємодіють” замінити словами “Орган державного архітектурно-будівельного контролю у своїй діяльності взаємодіє”, а слова “державної статистики, а також з органами внутрішніх справ” — словами “а також з органами державної статистики, органами Національної поліції”.

8. У пункті 11:

1) в абзаці першому слова “під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю мають право” замінити словами “під час проведення перевірки мають право”;

2) у підпункті 1 слова “на місце будівництва об’єкта” замінити словами “до місць будівництва об’єктів”;

3) у підпункті 2 слова “та акти перевірок, і накладати штрафи у межах повноважень, передбачених законом” замінити словами “, акти перевірок та накладати штрафи відповідно до закону”;

4) підпункт 3 викласти у такій редакції:

“3) у разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень, затвердженого проекту або будівельного паспорта забудови земельної ділянки видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил;

зупинення підготовчих та будівельних робіт.

Підготовчі та будівельні роботи, які не відповідають вимогам законодавства, будівельним нормам, стандартам і правилам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без набуття права на їх виконання, підлягають зупиненню до усунення порушень законодавства у сфері містобудівної діяльності;”;

5) у підпункті 5 слова “державних стандартів” замінити словом “стандартів”;

6) у підпункті 8:

в абзаці першому слово “отримувати” замінити словом “одержувати”;

абзац другий після слова “витребовувати” доповнити словами “у суб’єктів містобудування”;

7) у підпункті 9 слово “передбачених” замінити словом “визначених”;

8) підпункт 11 після слів “з використанням” доповнити словом “фото‑,”.

9. Пункт 12 доповнити абзацами такого змісту:

“надсилати повідомлення про проведення планової перевірки суб’єкту містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв’язку або вручати особисто під розписку керівнику суб’єкта містобудування чи його уповноваженій особі із зазначенням дати початку та дати закінчення перевірки не пізніше ніж за десять днів до її початку.

У разі відмови суб’єкта містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, у допуску посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю до проведення перевірки, відмови суб’єкта містобудування в наданні документів, необхідних для здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, відсутності суб’єкта містобудування, якому у визначений цим Порядком строк було надіслано повідомлення про проведення перевірки, або його уповноваженої особи (за довіреністю) на об’єкті під час перевірки складається відповідний акт.”.

10. Пункт 14 викласти у такій редакції:

“14. Суб’єкт містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, зобов’язаний:

допускати посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю до проведення перевірки за умови дотримання ними порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

одержувати примірник припису органу державного архітектурно-будівельного контролю за результатами здійсненого планового чи позапланового заходу;

виконувати вимоги органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності;

надавати документи, пояснення в обсязі, який він вважає необхідним, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.”.

11. Пункти 17 і 18 викласти у такій редакції:

“17. У разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, крім акта перевірки, складається протокол, видається припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил або припис про зупинення підготовчих та/або будівельних робіт (далі — припис).

У приписі обов’язково встановлюється строк для усунення виявлених порушень згідно з додатком.

18. Керівникові кожного суб’єкта містобудування, щодо якого складений акт перевірки, або його уповноваженій особі надається по одному примірнику такого акта. Один примірник акта перевірки залишається в органі державного архітектурно-будівельного контролю.

Акт перевірки підписується посадовою особою органу державного архітектурно-будівельного контролю, яка провела перевірку, та керівником суб’єкта містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурно-будівельний контроль, або його уповноваженою особою, в останній день перевірки.

Завірена належним чином копія акта, складеного посадовими особами органу державного архітектурно-будівельного контролю за результатами проведеної на об’єкті будівництва перевірки, щодо невиконання приписів, виданих органом державного архітектурно-будівельного контролю генеральному підряднику (підряднику), стосовно порушень вимог нормативно-правових актів, будівельних норм та нормативних документів у сфері містобудівної діяльності, затверджених проектних рішень під час будівництва об’єктів та/або зупинення підготовчих та будівельних робіт надсилається до апарату Держархбудінспекціїяк органу  ліцензування для прийняття відповідного рішення.”.

12. Пункт 20 викласти у такій редакції:

“20. Протокол разом з усіма матеріалами перевірки протягом трьох днів після його складення подається посадовій особі органу державного архітектурно-будівельного контролю, до повноважень якої належить розгляд справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності.”.

13. У тексті Порядку слова “державних стандартів і правил” у всіх відмінках замінити словами “стандартів і правил” у відповідному відмінку.

14. Доповнити Порядок додатком такого змісту:

“Додаток
до Порядку

СТРОКИ
для усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, виявлених під час здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю

Вид порушення

Строк

Виконання підготовчих робіт без набуття права на їх виконання

один місяць

 

Виконання будівельних робіт без набуття права на їх виконання

два місяці

 

Наведення недостовірних даних у повідомленнях про початок виконання підготовчих і будівельних робіт та деклараціях про готовність об’єкта до експлуатації

один місяць

 

Виконання будівельних робіт з порушенням вимог будівельних норм, стандартів і правил або затверджених проектних рішень, будівельного паспорта забудови земельної ділянки

один місяць

 

Незабезпечення замовником здійснення авторського та технічного нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов’язковим згідно із законодавством

10 робочих днів

 

Здійснення авторського та технічного нагляду з порушенням вимог законодавства

10 робочих днів

 

Передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об’єкті, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, будівельних норм, стандартів і правил, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, передбачення приладів обліку води і теплової енергії, а також заниження класу наслідків (відповідальності) об’єкта

один місяць

 

Ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, стандартів і правил

15 робочих днів

 

Застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також тих, що підлягають обов’язковій сертифікації, але не пройшли її

один місяць

 

Провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання в установленому порядку ліцензії

два місяці

 

Залучення до виконання окремих видів робіт відповідальних виконавців, які не мають відповідного кваліфікаційного сертифіката, у випадках, коли такий сертифікат є обов’язковим згідно із законодавством

10 робочих днів

 

Виконання окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, відповідальним виконавцем, який згідно із законодавством повинен мати кваліфікаційний сертифікат, без отримання в установленому порядку такого сертифіката

один місяць

 

Неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про передачу права на будівництво об’єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також про коригування проектної документації, якщо подання такої інформації є обов’язковим

п’ять робочих днів

 

Відсутність або невідповідність інформаційного стенда вимогам законодавства

п’ять робочих днів

 

Недопущення посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю на об’єкти будівництва

10 робочих днів

 

Експлуатація об’єктів будівництва, які завершені будівництвом та не прийняті в експлуатацію

один місяць (за наявності документа, який дає право на виконання будівельних робіт)”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (10.06.2017)
Просмотров: 1279
Всего комментариев: 0
avatar