Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №423 від 14.06.2017. Про внесення змін до деяких  постанов Кабінету Міністрів України


Постановление КМУ №423 от 14.06.2017. О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 червня 2017 р. № 423

Київ

Про внесення змін до деяких 
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 19

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2017 р. № 423

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1475; 2002 р., № 47, ст. 2137; 2004 р., № 50, ст. 3283; 2007 р., № 37, ст. 1465; 2008 р., № 41, ст. 1356; 2012 р., № 28, ст. 1047; 2015 р., № 40, ст. 1218; 2016 р., № 7, ст. 347, № 79, ст. 2647):

1) абзац перший пункту 2 після цифр і слів “6—9 групи оплати праці” доповнити словами “, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої — сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування”;

2) пункт 4 виключити;

3) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Заявки на включення до проекту державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування подаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування в установленому порядку відповідно до НАДС, Державного управління справами, які їх узагальнюють та подають до Мінекономрозвитку з відповідними пропозиціями до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.”;

4) у пункті 6 та абзаці першому пункту 7 слова “працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування” замінити словами “державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування”;

5) у пункті 9 слова “за погодженням з Нацдержслужбою” виключити;

6) пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. НАДС, Державне управління справами, Міноборони та МЗС після затвердження державного замовлення на підготовку державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування розміщують в установленому порядку державне замовлення та відповідно до своїх повноважень забезпечують його виконання.”;

7) у пункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції:

“12. Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування вносяться органами державної

влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня НАДС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із запобіганням корупції та виконанням Закону України “Про державну службу”, вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня НАДС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.”;

в абзаці четвертому слова і цифри “(крім підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1—9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої — сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування)” замінити словами “(крім підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування)”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до 15 квітня МЗС, яке разом з НАДС їх узагальнює, після чого НАДС формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.”;

8) у пункті 15:

абзац перший викласти в такій редакції:

“15. НАДС після затвердження Кабінетом Міністрів України державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1—5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої — четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, розміщує зазначене замовлення і в установленому порядку забезпечує його виконання.”;

в абзаці третьому слова і цифри “(крім підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1—9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої — сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування)” замінити словами “(крім підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування)”;

9) пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. НАДС після затвердження Кабінетом Міністрів України державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування розміщує зазначене замовлення в установленому порядку на конкурсній основі серед навчальних закладів і контролює його виконання.”;

10) у тексті Порядку слово “Нацдержслужба” в усіх відмінках замінити словом “НАДС”.

2. У Положенні про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 528 “Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 41, ст. 1367; 2012 р., № 65, ст. 2670):

1) абзац четвертий пункту 8 та абзац третій підпункту 1 пункту 9 виключити;

2) у тексті Положення слово “Нацдержслужба” в усіх відмінках замінити словом “НАДС”.

3. У Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2012 р., № 65, ст. 2670; 2016 р., № 79, ст. 2647):

1) пункт 2 виключити;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Навчання здійснюється відповідно до навчальних планів, що розробляються вищими навчальними закладами на підставі освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування.”;

3) у тексті Порядку слово “Нацдержслужба” в усіх відмінках замінити словом “НАДС”.

4. У Положенні про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1701; 2012 р., № 65, ст. 2670; 2016 р., № 7, ст. 347, № 35, ст. 1360, № 79, ст. 2647):

1) в абзаці другому пункту 6 слова “і затверджуються МОН за погодженням з Нацдержслужбою” замінити словами “та погоджуються з НАДС”;

2) у пункті 10:

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

“Тренінги для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування організовують і проводять Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в межах компетенції, Національна академія та її регіональні інститути, а також навчальні заклади незалежно від форми власності, що мають право на провадження відповідної освітньої діяльності, і центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Тренінги для державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”, організовує і проводить Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 536 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2288).”;

абзац п’ятий виключити;

3) пункти 13 і 14 викласти в такій редакції:

“13. НАДС разом з органами, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” і до сфери управління яких належать відповідні навчальні заклади, у межах своїх повноважень здійснюють управління системою підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

14. Мережа навчальних закладів з підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, а також підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування формується НАДС на конкурсній основі в порядку, установленому МОН.”;

4) у пункті 16:

слова “Нацдержслужбою або” замінити словами “НАДС разом з”;

слова “в межах їх повноважень” виключити;

слова “Національною академією” замінити словами “Державним управлінням справами”;

5) у пункті 17:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

“підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” для роботи на посадах державної служби, що належать до 6—9 групи оплати праці, і посадах, що віднесені до п’ятої — сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, — НАДС;

підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” для роботи на посадах державної служби, що належать до 1—5 групи оплати праці, і посадах, що віднесені до першої — четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, що проводиться Національною академією та її регіональними інститутами, — Державне управління справами;”;

абзац п’ятий виключити;

6) у тексті Положення слово “Нацдержслужба” в усіх відмінках замінити словом “НАДС”.

5. У Положенні про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255  (Офіційний вісник України, 2013 р., № 30, ст. 1030; 2016 р., № 7, ст. 347, № 79, ст. 2647):

1) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

“1. Національна академія державного управління при Президентові України (далі — Національна академія) як головний державний вищий навчальний заклад у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” здійснює підготовку осіб для роботи на посадах державної служби, що належать до 1—5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої — четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, або включені до кадрового резерву служби в органах місцевого самоврядування.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Національна академія та її регіональні інститути можуть здійснювати навчання осіб, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 6—9 групи оплати праці або віднесені до п’ятої — сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, на конкурсній основі за державним замовленням відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 “Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031).”;

2) абзаци третій і четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:

“На навчання за денною формою за державним замовленням приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1—5 групи оплати праці або віднесені до першої — четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, або включені до кадрового резерву служби в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 35 років на момент подання документів до приймальної комісії.

На навчання за вечірньою, заочною (дистанційною) формою приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 1—5 групи оплати праці або віднесені до першої —четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, або включені до кадрового резерву служби в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії.”;

3) у тексті Положення слово “Нацдержслужба” в усіх відмінках замінити словом “НАДС”.

6. Пункт 1 Порядку організації і проведення тренінгів для державних службовців, які займають посади державної служби категорії “A”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 536 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2288), викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає процедуру організації і проведення Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (далі — Центр) тренінгів для державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А” (далі — тренінги), відповідно до Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1701; 2016 р., № 7, ст. 347, № 79, ст. 2647).”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (19.06.2017)
Просмотров: 911
Всего комментариев: 0
avatar