Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №48 від 25.01.2017. Про внесення змін до Положення про Національне агентство України з питань державної служби


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 січня 2017 р. № 48

Київ

Про внесення змін до Положення 
про Національне агентство України 
з питань державної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 500 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2288; 2015 р., № 28, ст. 812, № 40, ст. 1218, № 80, ст. 2670), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 19

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2017 р. № 48

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Національне агентство 
України з питань державної служби

1. У пункті 1 слово “(Нацдержслужба)” замінити словом “(НАДС)”, а після слів “державною службою” доповнити словами “в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті)”.

2. Підпункт 1 пункту 3 після слів “державної служби” доповнити словами “та з питань управління персоналом у державних органах”.

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. НАДС відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) готує зауваження та пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України в установленому порядку;

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;

4) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

5) погоджує проекти положень про центральні органи виконавчої влади в частині функціонального обстеження з метою недопущення дублювання повноважень;

6) складає та формує перелік державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовців;

7) готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо стимулювання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

8) надає роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які в разі потреби оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації для врахування особами, на яких поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”;

9) веде облік кількісного складу державних службовців міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, проводить аналіз такого складу, за результатами якого готує пропозиції щодо підвищення ефективності управління персоналом;

10) організовує в установленому законодавством порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби;

11) забезпечує в установленому законодавством порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є НАДС, а також розгляд запитів на інформацію;

12) проводить перевірку поданих державними органами наказів (розпоряджень) про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади та його умови на відповідність вимогам законодавства з питань державної служби та в разі відсутності зауважень узагальнює і розміщує подану інформацію на своєму офіційному веб-сайті;

13) здійснює методичну підтримку служб управління персоналом державних органів, розроблення та впровадження методики управління персоналом, проведення оцінки персоналу та забезпечення його розвитку;

14) вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо віднесення посад в органах місцевого самоврядування, що не визначені у Законі України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, а також нових посад в органах місцевого самоврядування до відповідних категорій посад;

15) здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби;

16) веде облік державних службовців категорії “А”, строк повноважень яких закінчується, а також тих, що після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призначення на посаду;

17) формує та оновлює базу даних щодо вакантних посад державної служби категорії “А” та ініціює перед суб’єктом призначення проведення конкурсу на такі посади;

18) затверджує перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, за поданням керівника державної служби у відповідному органі;

19) організовує у випадках та порядку, передбачених законом, проведення спеціальної перевірки в новоутворених державних органах до прийняття рішення щодо утворення у зазначених органах структурного підрозділу, відповідального за таку перевірку;

20) надсилає у випадках, передбачених законом, до державних органів (їх територіальних органів) запити про перевірку відомостей щодо претендентів на посади, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, узагальнює отриману інформацію та подає її до Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України;

21) здійснює контроль за додержанням визначених Законом України “Про державну службу” умов реалізації громадянами права на державну службу;

22) проводить в межах повноважень, визначених законом, в установленому порядку перевірки стану дотримання в державних органах вимог Закону України “Про державну службу”;

23) проводить в установленому порядку службові розслідування з питань дотримання державними службовцями вимог Закону України “Про державну службу”;

24) розглядає в установленому порядку скарги державних службовців категорій “Б” і “В” щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України “Про державну службу”;

25) направляє в установленому порядку державним органам та їх посадовим особамвимоги щодо скасування рішень таких органів з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу; щодо усунення порушень прав державного службовця або перешкод у реалізації таких прав; щодо скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби;

26) забезпечує захист прав державних службовців у разі зміни істотних умов служби;

27) розглядає в установленому порядку скарги учасників конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В” щодо рішень конкурсної комісії;

28) забезпечує формування і оприлюднення єдиного переліку вакантних посад державної служби в державних органах та переможців конкурсів;

29) забезпечує формування та функціонування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

30) сприяє розвитку системи навчальних закладів, що надають освітні послуги з підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, делегує їм повноваження з визначення змісту навчання відповідно до вимог професійних стандартів;

31) організовує та координує підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, за державним замовленням, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за якістю професійного навчання;

32) забезпечує визначення потреб у професійному навчанні державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема у підвищенні кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, відповідно до вимог професійних стандартів;

33) формує пропозиції щодо обсягів державного замовлення на професійне навчання державних службовців для державних потреб на основі їх професійних компетенцій та розміщує затверджені обсяги згідно із законодавством;

34) здійснює конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, укладає з ними державні контракти та контролює їх виконання;

35) координує навчально-методичне забезпечення професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

36) організовує із залученням навчальних закладів розроблення освітньо-професійних програм підготовки і спеціалізації здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” та їх погодження, а також розробляє професійні програми спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців на основі професійних компетенцій і погоджує такі програми;

37) здійснює моніторинг працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” за державним замовленням;

38) організовує із залученням навчальних закладів навчання державних службовців з метою підвищення рівня володіння ними державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, а також іноземною мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до Закону України “Про державну службу”;

39) координує в межах повноважень, передбачених законом, діяльність центрів підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;

40) вивчає та узагальнює потреби, пріоритетні напрями підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ та організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, здійснює моніторинг використання міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва для професійного навчання зазначених категорій осіб;

41) погоджує призначення та звільнення директорів центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;

42) здійснює організацію та методичне забезпечення проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;

43) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;

44) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію проектів та виконання програм щодо вдосконалення державного управління та державної служби, в тому числі міжнародних, а також програм залучення міжнародної технічної допомоги в рамках виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції;

45) координує впровадження інструментів інституціональної розбудови Twinning і TAIEX;

46) вивчає європейський досвід у сфері державної служби, розробляє пропозиції щодо впровадження у діяльність органів державної влади кращої міжнародної практики;

47) готує пропозиції та розробляє заходи щодо підвищення ефективності державного управління та державної служби, у тому числі щодо інституціонального забезпечення їх адаптації до стандартів ЄС;

48) установлює відомчі заохочувальні відзнаки та вирішує питання щодо нагородження ними державних службовців;

49) організовує відповідно до законодавства проведення наукових досліджень і прикладних розробок з питань державної служби;

50) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю НАДС, його територіальних органів, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

51) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

52) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення форм державної статистичної звітності;

53) здійснює інші повноваження, визначені законом.”.

4. Підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:

“2) здійснює прогнозування розвитку персоналу, добір персоналу в центральний апарат НАДС, на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців і працівників апарату НАДС;”.

5. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

“Вимоги НАДС щодо усунення порушень прав державного службовця, встановлених Законом України “Про державну службу”, щодо скасування рішень з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу, щодо скасування результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби обов’язкові для виконання державними органами та їх посадовими особами в установлений у таких вимогах строк.”.

6. Пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. НАДС очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому для призначення на посади державної служби категорії “А”.

Голова НАДС призначається на посаду строком на п’ять років з правом повторного призначення ще на один строк.”.

7. У пункті 11:

1) доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

“21) входить до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби (за посадою);”;

2) у підпункті 4 слова “за її збереженням в апараті Нацдержслужби” замінити словами “за її збереженням в апараті НАДС”;

3) підпункт 7 виключити;

4) підпункти 8, 12 і 17 викласти в такій редакції:

“8) призначає на посаду та звільняє з посади керівників та заступників керівників територіальних органів НАДС відповідно до законодавства про державну службу;”;

“12) організовує здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту в апараті НАДС, його територіальних органах, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління;”;

“17) представляє НАДС у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;”.

8. Пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Голова НАДС має заступників, які призначаються на посаду (за результатами конкурсу) та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій Комісії з питань вищого корпусу державної служби відповідно до законодавства про державну службу.

Кількість заступників Голови НАДС визначається Кабінетом Міністрів України на основі обґрунтованого подання Голови НАДС.”.

9. У тексті Положення:

слово “Нацдержслужба” в усіх відмінках замінити словом “НАДС”;

слово “її” замінити словом “його”;

слово “неї” замінити словом “нього”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (06.02.2017)
Просмотров: 848
Всего комментариев: 0
avatar