Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №505 від 08.07.2015. Про затвердження Основних напрямів розв'язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 8 липня 2015 р. N 505

Київ

Про затвердження Основних напрямів розв'язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015 - 2016 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Основні напрями розв'язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015 - 2016 роки (далі - Основні напрями), що додаються.

2. Міністерству соціальної політики забезпечити координацію реалізації Основних напрямів та інформувати кожного півріччя до 25 числа наступного місяця Кабінет Міністрів України про стан виконання визначених Основними напрямами завдань.

3. Міністерствам, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, обласним і Київській міській державним адміністраціям забезпечити реалізацію Основних напрямів та подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання визначених Основними напрямами завдань.

 

Прем'єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 8 липня 2015 р. N 505


ОСНОВНІ НАПРЯМИ 
розв'язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015 - 2016 роки

Протягом 2014 року та першого півріччя 2015 року на ринку праці спостерігалося зменшення кількості вакантних робочих місць та чисельності зайнятих економічною діяльністю, підвищився рівень безробіття економічно активного населення віком 15 - 70 років. Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ та організацій в березні 2015 року зменшилася порівняно з відповідним періодом 2014 року на 18 відсотків (на 1,8 млн. осіб) і становить 8,1 млн. осіб. Упродовж 2014 року рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, підвищився порівняно з 2013 роком із 7,3 відсотка до 9,3 відсотка економічно активного населення віком 15 - 70 років. У Донецькій області рівень безробіття зріс із 7,8 відсотка до 11 відсотків, у Луганській області - з 6,2 відсотка до 11,4 відсотка. Відповідно до затверджених Урядом основних прогнозних макропоказників у 2015 році очікується зростання рівня безробіття до 10,2 - 11,5 відсотка.

З метою запобігання негативним наслідкам збройної агресії Російської Федерації, окупації та анексії частини території України, проявам збройного насильства та порушенням прав людини значна частина населення Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей змушена залишати місця свого постійного проживання, що призвело до істотної внутрішньої міграції та значної кількості внутрішньо переміщених осіб. Така ситуація загрожує стрімким підвищенням рівня безробіття та бідності населення. Розв'язання зазначеної проблеми потребує невідкладного визначення способів здійснення державної політики зайнятості з метою залучення внутрішньо переміщених осіб до економічної діяльності.

Станом на 30 квітня 2015 р. до державної служби зайнятості звернулися за допомогою у працевлаштуванні не за місцем проживання 49 тис. жителів Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей (з них понад 38 тис. отримали статус внутрішньо переміщених осіб). Державною службою зайнятості забезпечено працевлаштування 10,2 тис. таких осіб. Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб ускладнюється їх низькою мотивацією до постійної зайнятості, відсутністю житла, потребою у догляді за дітьми та особами похилого віку.

З метою забезпечення доступу до ринку праці державною службою зайнятості розробляються та впроваджуються програми інформаційної підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема з питань отримання допомоги у разі втрати роботи.

Вирішення питань працевлаштування внутрішньо переміщених осіб можливе шляхом застосування комплексного підходу, що передбачає створення економічних та фінансових умов, зокрема здійснення інвестицій для створення нових або адаптації наявних робочих місць для таких осіб, а також умов для їх професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

Забезпечення зайнятості внутрішньо переміщених осіб повинно передбачати створення належних умов для проживання та соціальної інфраструктури, оскільки значна частина таких осіб - жінки з дітьми та люди похилого віку. Крім того, серед внутрішньо переміщених осіб, які отримали статус безробітних, вагомою є чисельність жінок з вищою освітою, які працювали, зокрема, на керівних посадах за спеціальністю.

Професійна належність внутрішньо переміщених осіб відповідає специфіці регіонів попереднього проживання. Найбільш вразливими є працівники вугільної та металургійної промисловості через відсутність відповідного попиту на ринку праці інших регіонів. У зв'язку з цим необхідно організувати професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації таких працівників за спеціальностями, що є конкурентоспроможними у регіонах теперішнього їх проживання.

Основними регіонами, які прийняли внутрішньо переміщених осіб, стали територіально суміжні адміністративно-територіальні одиниці Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Харківської областей, а також м. Київ. Більшість із зазначених регіонів характеризувалися достатньо високим рівнем напруженості на ринку праці ще до початку масового припливу до них робочої сили з інших регіонів.

Реалізація Основних напрямів розв'язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015 - 2016 роки (далі - Основні напрями) забезпечить координацію дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та сторін соціального діалогу у вирішенні питання зайнятості внутрішньо переміщених осіб.

Мета Основних напрямів

Метою Основних напрямів є забезпечення зайнятості та підвищення конкурентоспроможності внутрішньо переміщених осіб на ринку праці шляхом їх професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. Створення умов для роботи зазначених осіб сприятиме зниженню рівня соціальної напруженості в суспільстві, вирішенню питань їх матеріального забезпечення.

Напрями забезпечення зайнятості та підвищення конкурентоспроможності внутрішньо переміщених осіб

З метою сприяння забезпеченню зайнятості та зниженню рівня безробіття серед внутрішньо переміщених осіб державна політика зайнятості спрямовується на виконання пріоритетних завдань за такими основними напрямами:

створення економічних та соціальних передумов для розвитку регіонів із залученням трудового потенціалу внутрішньо переміщених осіб;

вивчення та задоволення першочергових потреб внутрішньо переміщених осіб у матеріальних, житлових, побутових та інших ресурсах, об'єктах інфраструктури;

удосконалення нормативно-правової бази, спрямоване на підвищення мобільності робочої сили та зайнятості внутрішньо переміщених осіб, а також забезпечення їх соціального захисту від безробіття;

створення нових робочих місць для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, розширення співпраці з роботодавцями, які забезпечують зайнятість зазначених осіб, волонтерськими та громадськими організаціями;

збільшення обсягу охоплення професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації внутрішньо переміщених осіб з відповідним матеріально-технічним, навчально-методичним і кадровим забезпеченням.

Ключовим напрямом у забезпеченні зайнятості внутрішньо переміщених осіб є посилення ролі органів місцевого самоврядування та сторін соціального діалогу у процесі відбудови та відновлення економічного потенціалу окремих районів Донецької та Луганської областей.

План заходів щодо працевлаштування та професійного навчання внутрішньо переміщених осіб наведено в додатку.

Джерела фінансування Основних напрямів

Основні напрями фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів, передбачених для визначених Основними напрямами цілей, а також за рахунок інвестицій, коштів волонтерських та міжнародних організацій, інших не заборонених законодавством джерел.

Очікувані результати реалізації Основних напрямів

Реалізація Основних напрямів дасть змогу:

знизити рівень напруженості на регіональних ринках праці шляхом забезпечення сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб;

підвищити конкурентоспроможність внутрішньо переміщених осіб та рівень їх заінтересованості в економічній активності;

підтримати підприємницьку ініціативу внутрішньо переміщених осіб;

забезпечити тимчасову зайнятість зазначених осіб, зокрема їх участь у роботах з відбудови та відновлення економічного потенціалу окремих районів Донецької та Луганської областей.

 

Додаток 
до Основних напрямів


ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо працевлаштування та професійного навчання внутрішньо переміщених осіб

1. Створити економічні та соціальні передумови для розвитку регіонів із залученням трудового потенціалу внутрішньо переміщених осіб шляхом:

1) визначення найефективніших для інвестування галузей економіки (видів економічної діяльності) та спрямування коштів волонтерських і міжнародних організацій на розширення сфери застосування праці внутрішньо переміщених осіб у зазначених галузях економіки (видах економічної діяльності).

Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінрегіон, обласні та Київська міська держадміністрації за участю волонтерських і міжнародних організацій (за згодою).
Постійно;

2) забезпечення відбору інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць" за критерієм створення нових робочих місць для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Постійно;

3) передбачення у проектах територіальних (регіональних) угод заходів, спрямованих на підвищення економічної активності внутрішньо переміщених осіб в регіонах, у яких проживає їх значна кількість.

Обласні та Київська міська держадміністрації, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні, Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні (за згодою).
Постійно.

2. Вивчити та задовольнити першочергові потреби внутрішньо переміщених осіб у матеріальних, житлових, побутових та інших ресурсах, об'єктах інфраструктури шляхом:

1) забезпечення функціонування та постійного оновлення інформаційного ресурсу щодо наявності житла та об'єктів соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки) для внутрішньо переміщених осіб.

Мінрегіон, обласні та Київська міська держадміністрації.
Постійно;

2) пристосування державного (комунального) майна, що не використовується за призначенням, з метою задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб у житлі та об'єктах соціально-побутового обслуговування.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Постійно;

3) розроблення і прийняття програм переведення окремих ефективно діючих підприємств, установ та організацій державної (комунальної) форми власності, розміщених в регіонах, у яких проживає значна чисельність внутрішньо переміщених осіб, у дво- та тризмінний режим праці.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
2015 - 2016 роки.

3. Удосконалити нормативно-правову базу з питань підвищення мобільності робочої сили та зайнятості внутрішньо переміщених осіб, а також забезпечення їх соціального захисту від безробіття шляхом:

1) запровадження механізму:

компенсації роботодавцям, які працевлаштовують зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, витрат на оплату праці, а також відшкодування транспортних витрат зазначеним особам на переїзд до місця працевлаштування на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

компенсації роботодавцям витрат на перепідготовку та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, працевлаштованих на строк не менше ніж 12 місяців;

видання ваучерів для підтримання конкурентоспроможності внутрішньо переміщених осіб працездатного віку за відсутності підходящої роботи.

Мінсоцполітики.
2015 рік;

2) спрощення порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та взяття на облік осіб, які шукають роботу, для внутрішньо переміщених осіб.

Мінсоцполітики.
2015 рік;

3) проведення роз'яснювальної роботи серед внутрішньо переміщених осіб про можливі негативні соціальні наслідки тіньової зайнятості.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Постійно.

4. Створити нові робочі місця для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, розширити співпрацю з роботодавцями, які забезпечують зайнятість зазначених осіб, волонтерськими та громадськими організаціями шляхом:

1) залучення громадських та волонтерських організацій до співпраці з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Обласні та Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування, громадських та волонтерських організацій.
Постійно;

2) проведення переговорів із сторонами соціального діалогу щодо утворення недержавних установ та організацій, які сприятимуть працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб.

Мінсоцполітики, обласні та Київська міська держадміністрації, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні, Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні (за згодою).
Друге півріччя 2015 року;

3) реалізації спільних з міжнародними організаціями проектів, спрямованих на забезпечення тимчасової зайнятості внутрішньо переміщених осіб.

Мінсоцполітики за участю міжнародних організацій.
2015 - 2016 роки;

4) залучення зарубіжних партнерів, інших заінтересованих сторін до перепідготовки та підвищення кваліфікації окремих категорій внутрішньо переміщених осіб за кордоном.

МЗС, МОН, Мінсоцполітики, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні, Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні (за згодою).
2016 рік;

5) виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності внутрішньо переміщеним особам.

Мінсоцполітики.
2015 - 2016 роки;

6) надання роботодавцю компенсації єдиного внеску за працевлаштування на нове робоче місце внутрішньо переміщених осіб:

до суб'єктів малого підприємництва у пріоритетних для держави видах діяльності;

з числа тих, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення".

Мінсоцполітики.
2015 - 2016 роки;

7) організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, розширення переліку видів таких робіт.

Мінсоцполітики, обласні та Київська міська держадміністрації.
2015 - 2016 роки;

8) активізації взаємодії сторін соціального діалогу у сфері професійної орієнтації з метою мотивації молоді з числа внутрішньо переміщених осіб у виборі професій, затребуваних на ринку праці в регіоні їх проживання.

Мінсоцполітики, обласні та Київська міська держадміністрації.
2015 - 2016 роки;

9) забезпечення фінансування заходів щодо сприяння зайнятості зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, визначених статтею 24 1 Закону України "Про зайнятість населення", за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів.

Мінсоцполітики.
Постійно;

10) забезпечення повернення роботодавцем в повному обсязі суми коштів, виплачених як компенсація відповідно до частини другої статті 24 1 Закону України "Про зайнятість населення", у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця або за згодою сторін.

Мінсоцполітики.
Постійно.

5. Збільшити обсяг охоплення професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації внутрішньо переміщених осіб з відповідним матеріально-технічним, навчально-методичним і кадровим забезпеченням шляхом:

1) збільшення та/або перерозподілу у разі потреби ліцензованого обсягу набору слухачів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації внутрішньо переміщених осіб, сприяння в отриманні ліцензій відповідними закладами на провадження освітньої діяльності за найбільш затребуваними на ринку праці професіями та спеціальностями для професійного навчання зазначених осіб.

МОН, Мінсоцполітики.
2016 рік;

2) організації професійного навчання на замовлення роботодавців, для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб.

Мінсоцполітики.
2015 - 2016 роки;

3) видання ваучерів для підтримання конкурентоспроможності внутрішньо переміщеним особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, до досягнення пенсійного віку відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Мінсоцполітики.
2015 - 2016 роки;

4) вивчення питання щодо розширення переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання для внутрішньо переміщених осіб.

Мінсоцполітики.
2016 рік;

5) запровадження дистанційного професійного навчання з метою отримання внутрішньо переміщеними особами робітничих професій.

Мінсоцполітики.
2016 рік.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (28.09.2015)
Просмотров: 1008
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar