Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №509 від 12.07.2017. Про затвердження Порядку доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та користування  відомостями ДЗК


Постановление КМУ №509 от 12.07.2017. Об утверждении Порядка доступа государственных регистраторов прав на недвижимое имущество и пользования данным Государственного земельного кадастра

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. № 509

Київ

Про затвердження Порядку доступу державних
реєстраторів прав на нерухоме майно та користування 
відомостями Державного земельного кадастру

Відповідно до частини другої статті 30 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, частини третьої статті 32 і частини першої статті 33 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та користування відомостями Державного земельного кадастру, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 жовтня 2017 року.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 29

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 липня 2017 р. № 509

ПОРЯДОК
доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та 
користування відомостями Державного земельного кадастру

1. Цей Порядок визначає механізм безпосереднього доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно до відомостей Державного земельного кадастру та користування такими відомостями під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки шляхом інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав) та Державним земельним кадастром.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про Державний земельний кадастр” та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначених Законів.

3. Інформаційна взаємодія здійснюється на центральному рівні в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв’язку.

4. Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно.

5. Інформаційну взаємодію забезпечують технічний адміністратор Державного реєстру прав та адміністратор Державного земельного кадастру.

6. Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації

7. Під час здійснення інформаційної взаємодії задіяні такі інформаційні системи:

Мінюст — Державний реєстр прав;

Держгеокадастр   Державний земельний кадастр.

8. Доступ до відомостей про земельну ділянку, у тому числі до відомостей про власників, користувачів земельної ділянки, перенесених з державного реєстру земель, що містяться в Державному земельному кадастрі (далі — відомості про земельну ділянку), забезпечується шляхом формування державним реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав пошукового запиту за кадастровим номером земельної ділянки.

Технічний адміністратор Державного реєстру прав забезпечує передачу до Державного земельного кадастру відомостей про кадастровий номер земельної ділянки, що зазначений в пошуковому запиті, одночасно з формуванням такого запиту.

9. Адміністратор Державного земельного кадастру в режимі реального часу передає до Державного реєстру прав відомості про земельну ділянку за критеріями, зазначеними в пошуковому запиті.

Технічний адміністратор Державного реєстру прав забезпечує доступ державному реєстратору прав на нерухоме майно до відомостей про земельну ділянку, отриманих з Державного земельного кадастру.

10. Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються Мін’юстом та Держгеокадастром відповідними спільними рішеннями, які оформляються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

11. Інформаційні файли повинні містити повну актуальну інформацію стосовно відомостей про земельну ділянку.

12. У разі відсутності за критеріями, зазначеними в пошуковому запиті, відомостей про земельну ділянку, формується та передається повідомлення про відсутність відомостей у Державному земельному кадастрі.

_____________________
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 липня 2017 р. № 509

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80, ст. 2975; 2014 р., № 97, ст. 2786; 2015 р., № 46, ст. 1472, № 54, ст. 1742, № 79, ст. 2650; 2016 р., № 2, ст. 102, № 25, ст. 992, № 71, ст. 2386; 2017 р., № 9, ст. 280, № 22, ст. 615, № 51, ст. 1569):

1) підпункт 13 пункту 6 виключити;

2) пункт 113 викласти в такій редакції:

“113. Державний кадастровий реєстратор в день отримання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вносить відомості про власників, користувачів земельної ділянки відповідно до даних зазначеного Реєстру до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі.”;

3) підпункт 2 пункту 114 викласти в такій редакції:

“2) коли протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстроване з вини заявника, — на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до зазначеного Реєстру.”;

4) в абзаці другому пункту 125 слова “за якими виникає” замінити словами “якими набувається”;

5) у підпункті 2 пункту 126 слово “виникає” замінити словом “набувається”;

6) абзац перший пункту 128 викласти в такій редакції:

“128. У разі коли протягом одного року з дня внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, право суборенди, сервітуту не зареєстроване (на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до зазначеного Реєстру), Державний кадастровий реєстратор:”;

7) підпункт 4 пункту 163 виключити;

8) підпункти 2, 21, 23 і 3 пункту 187 виключити.

2. У пункті 1 Порядку забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 р. № 457 “Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1742), слова “та/або проведення державної реєстрації речових прав на земельну ділянку” виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 108, № 68, ст. 2301, № 71, ст. 2394, № 91, ст. 2973; 2017 р., № 13, ст. 362):

1) у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 12 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Доступ до відомостей Державного земельного кадастру забезпечується за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав шляхом пошуку та отримання державним реєстратором в режимі реального часу відомостей про земельну ділянку, у тому числі відомостей про власників, користувачів земельної ділянки, перенесених з державного реєстру земель, що містяться в Державному земельному кадастрі.”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

абзац четвертий пункту 54 виключити;

2) у Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2:

в абзаці першому слова “абзацом сьомим цього пункту” замінити словами “пунктом 91цього Порядку”;

абзац сьомий виключити;

доповнити Порядок пунктом 91 такого змісту:

“91. Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі державному кадастровому реєстраторові забезпечується за допомогою програмних засобів ведення Державного земельного кадастру шляхом здійснення таким користувачем пошуку за кадастровим номером земельної ділянки та отримання відомостей про зареєстровані речові права на таке нерухоме майно, їх завантаження в електронній формі для подальшого використання, у тому числі друку.

Адміністратор Державного земельного кадастру забезпечує передачу до Державного реєстру прав відомостей про кадастровий номер земельної ділянки, що зазначений у пошуковому запиті, одночасно з формуванням такого запиту.

Технічний адміністратор Державного реєстру прав в режимі реального часу передає до Державного земельного кадастру відомості про зареєстровані речові права на земельну ділянку за критеріями, зазначеними в пошуковому запиті, для доступу до них державного кадастрового реєстратора.

Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються Мін’юстом та Держгеокадастром шляхом прийняття спільних рішень, які оформляються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.”.

_____________________
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2017 р. № 509

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 118 “Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 15, ст. 544).

2. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1156 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 96, ст. 3875).

3. Пункт 26 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 379 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1472).

4. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 109 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 22, ст. 615).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (16.07.2017)
Просмотров: 1598
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar