Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №634 від 19.09.2015 р. Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між ВНЗ та ФО (ЮО)


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2015 р. № 634

Київ

Про затвердження Типового договору про
надання освітніх послуг між вищим навчальним 
закладом та фізичною (юридичною) особою

Відповідно до абзацу другого частини шостої статті 73 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Типовий договір про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2015 р. № 634

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання освітніх послуг між вищим навчальним
закладом та фізичною (юридичною) особою

_____________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу із
 зазначенням форми власності та підпорядкування)

в особі ________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника вищого навчального закладу/керівника відокремленого структурного підрозділу, який діє на підставі статуту вищого
навчального закладу/положення про відокремлений структурний підрозділ),

(далі — виконавець) та ____________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (повне найменування юридичної особи), яка замовляє освітню послугу)

(далі — замовник) для ____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

(далі — одержувач), уклали цей договір про таке:

Предмет договору

1. Предметом договору є надання освітньої послуги.

Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів замовника здійснити надання одержувачу освітньої послуги, а саме:

_________________________________________________________________

(освітня послуга)
________________________________________________________________

(форма навчання)

_____________________________________________________________________________________

(місце та строк надання освітньої послуги)

_______________________________________________________________

(ступінь вищої освіти)

________________________________________________________________

(назва спеціальності)

_________________________________________________________________

(обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи)

Обов’язки та права виконавця

2. Виконавець зобов’язаний:

1) надати одержувачу освітню послугу на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством передбачені державні стандарти надання освітньої послуги);

2) забезпечити дотримання прав замовника та одержувача;

3) видати одержувачу документ про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою (науковою) програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти;

4) інформувати одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

3. Виконавець має право вимагати від замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором.

Обов’язки та права замовника

4. Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором.

5. Замовник має право вимагати від виконавця:

1) надання освітньої послуги одержувачу на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством передбачені державні стандарти надання освітньої послуги);

2) забезпечення дотримання своїх прав, а також прав одержувача;

3) видачі одержувачу документа про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою (науковою) програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти;

4) інформування одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

Обов’язки та права одержувача освітньої послуги

6. Одержувач зобов’язаний дотримуватися обов’язків, передбачених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”.

7. Одержувач має права, передбачені статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”.

Плата за надання освітніх послуг
та порядок розрахунків

8. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це замовника.

9. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання становить ________________________________________________ гривень.

(сума цифрами і словами)

У разі коли платна освітня послуга надається протягом кількох років, у договорі зазначається вартість освітньої послуги за кожний календарний рік окремо.

10. Замовник вносить плату ____________________________________

(одноразово (щороку, щосеместрово, щомісяця)  із зазначенням способу оплати (готівкою, безготівково)

не пізніше ніж за _________________________________________________.

(зазначається день, місяць, рік)

Відповідальність сторін за невиконання або
неналежне виконання зобов’язань

11. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законом та цим договором.

12. За несвоєчасну оплату освітніх послуг замовник сплачує виконавцю пеню в розмірі __________________ несплаченої суми за кожний день
                               (відсотків)

прострочення.

13. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення виконавцем договірних зобов’язань або з ініціативи замовника, у разі відрахування одержувача освітньої послуги (крім випадків, коли одержувач відрахований у зв’язку з невиконанням обов’язків, визначених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”) кошти, що були внесені замовником як плата за надання освітньої послуги, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання договору.

14. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням замовником договірних зобов’язань або невиконанням одержувачем обов’язків, визначених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”, кошти, що були внесені замовником, залишаються у виконавця та використовуються для виконання його статутних завдань.

Розірвання договору

15. Договір розривається:

1) за згодою сторін;

2) у разі неможливості виконання стороною договору своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;

3) у разі ліквідації юридичної особи — замовника або виконавця, якщо не визначений правонаступник;

4) у разі відрахування з навчального закладу одержувача згідно із законодавством;

5) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов договору.

16. Дія договору тимчасово припиняється у разі надання одержувачу освітньої послуги академічної відпустки відповідно до законодавства на весь строк такої відпустки, про що вносяться відповідні зміни до договору.

Місцезнаходження та реквізити сторін:

замовник

виконавець

______________________________
(адреса)

______________________________
(адреса)

______________________________
(банківські реквізити)           

______________________________
(банківські реквізити)           

 

 

______________________________
(найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

______________________________
(найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

______________________________
(назва документа)

______________________________
(назва документа)

______________________________
(ким і коли затверджений/виданий)

______________________________
(ким і коли затверджений/виданий)

______________________________
(код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті)

______________________________
(код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті)

______________________________
(банківські реквізити)

______________________________
(банківські реквізити)

МП            ________________

(підпис)

МП            ________________

(підпис)

 

(за наявності печатки)

 

 

З договором ознайомлений (а)

 

___________   (підпис)

_____________________
(прізвище, ім’я, по батькові одержувача)

 

_________

Примітка. Замовником може бути фізична особа, яка замовляє
освітню послугу для себе як для одержувача.

____________________


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (02.09.2015)
Просмотров: 1129 | Теги: Навчання, типовий договір, посатнова, Кабмін, ВНЗ, Освітні послуги, КМУ
Всего комментариев: 0
avatar