Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №644 від 01.08.2013. Про утворення Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 1 серпня 2013 р. N 644

Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 жовтня 2015 року N 1172,
від 19 жовтня 2016 року N 739

Відповідно до статті 5 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України
М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2013 р. N 644
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2015 р. N 1172)


СКЛАД
Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції

Міністр енергетики та вугільної промисловості, голова Міжвідомчої комісії

Позицію виключено 

Позицію виключено 

Перший заступник (заступник) Міністра Кабінету Міністрів України

Заступник Міністра екології та природних ресурсів

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник (заступник) Міністра фінансів

Перший заступник (заступник) Міністра аграрної політики та продовольства

Перший заступник (заступник) Голови ДФС

Голова (перший заступник, заступник Голови) Держгеонадр

Перший заступник Голови Держпраці

Директор департаменту Мін'юсту

Керівник структурного підрозділу Міненерговугілля

Позицію виключено 

Народні депутати України, представники депутатських фракцій (груп) та профільних комітетів Верховної Ради України (за згодою)

Представники органів місцевого самоврядування, на території яких розташована ділянка надр, що передається у користування на умовах угоди про розподіл продукції (за згодою)

Позицію виключено 

(склад у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2015 р. N 1172,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. N 739)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2013 р. N 644


ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції

1. Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (далі - Комісія) є постійно діючим органом, утвореним для вирішення питань організації укладення та виконання угод про розподіл продукції.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) підготовка і подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо проведення конкурсу на укладення угод про розподіл продукції (далі - угоди);

2) забезпечення і координація роботи з підготовки та узгодження проектів угод;

3) організація виконання угод.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає звернення інвесторів з пропозиціями стосовно проведення конкурсу на укладення угоди щодо окремої ділянки надр та інформує їх про результати розгляду;

2) готує і подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо можливості укладення угоди про розподіл продукції без проведення конкурсу;

3) організовує роботу з підготовки пропозицій щодо визначення умов конкурсу;

4) розглядає матеріали, подані учасниками конкурсу, проводить переговори з ними, готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення переможців конкурсу;

5) забезпечує і координує роботу з підготовки та узгодження проектів угод, зокрема:

організовує проведення експертизи проектів угод відповідно до законодавства;

подає інвесторам висновки, зауваження, результати експертизи або нову редакцію проектів угод;

забезпечує погодження проекту угоди з органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що відповідно до проекту угоди передається у користування;

розробляє в окремих випадках за рішенням Кабінету Міністрів України проекти угод;

6) розглядає проекти угод та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо їх укладення;

7) розглядає питання щодо продовження чи дострокового припинення дії угод, а також договорів передачі прав та обов'язків за угодами з особами, які беруть на себе такі права та обов'язки, і готує відповідні пропозиції.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, консультантів, представників громадськості та засобів масової інформації (за згодою);

3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими та іншими організаціями, інвесторами.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. N 739)

7. Комісія залучає для проведення експертизи проектів угод відповідні центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, зокрема:

фінансової експертизи - Мінфін, ДФС;

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. N 1172)

правової експертизи - Мін'юст;

природоохоронної експертизи - Мінприроди;

експертизи з питань використання надр - Мінприроди, Держгеонадра, Держпраці;

(абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. N 1172)

експертизи з питань безпеки та охорони праці - Держпраці.

(абзац шостий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. N 1172)

8. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Персональний склад Комісії затверджує її голова.

Голова Комісії має право в разі потреби вносити зміни до її персонального складу та призначати секретаря Комісії.

До складу Комісії можуть включатися народні депутати України за їх згодою в кількості, що не перевищує третину її складу.

9. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Повідомлення про проведення засідання, порядок денний засідання, а також матеріали з питань порядку денного надсилаються членам Комісії не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати його проведення.

Засідання Комісії проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

У разі коли член Комісії з об'єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, він за попереднім погодженням з головою Комісії направляє на засідання представника з правом брати участь у голосуванні.

10. Комісія приймає рішення в межах своєї компетенції та відповідно до покладених на неї завдань.

Рішення Комісії вважається схваленим, якщо за нього проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні Комісії, а з питань, визначених головою Комісії, - членами Комісії, які були присутні на засіданні, та надсилається всім членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Комісія може приймати рішення шляхом заочного голосування (опитування). У цьому разі голова (його заступник) надсилає членам Комісії проект рішення, щодо якого кожен з них повинен подати у визначений строк аргументовані письмові висновки.

Прийняті шляхом опитування рішення оформлюються протоколом, який підписується головою Комісії (його заступником) з доданням письмових висновків членів Комісії.

У разі проведення заочного голосування (опитування) рішення приймається в порядку, визначеному пунктом 10 цього Положення.

12. Інформаційне, організаційне, матеріальне та інше забезпечення діяльності Комісії здійснює Міненерговугілля (робочий орган Комісії).

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 р. N 739)

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії здійснює її робочий орган.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2013 р. N 644


ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 509 "Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 12, ст. 463).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р. N 1119 "Про утворення Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29, ст. 1216).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1758 "Про внесення змін до Положення про Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 48, ст. 2095).

4. Пункт 38 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1650).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2005 р. N 505 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р. N 1119" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 25, ст. 1445).

6. Абзац дев'ятий підпункту 2 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 147 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 360).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 499 "Про внесення змін до Положення про Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 15, ст. 1108).

8. Пункт 31 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. N 1377 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 509 і від 12 липня 2000 р. N 1119" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 40, ст. 2681).

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня 2010 р. N 684 "Про голову Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 23, ст. 933).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 314 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2000 р. N 1119" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 27, ст. 1067).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 484 "Про внесення змін до Положення про Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 35, ст. 1452).

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. N 631 "Про затвердження нового складу Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 51, ст. 2044).

14. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. N 230 "Питання діяльності деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 22, ст. 849).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. N 324 "Про внесення змін до складу Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 32, ст. 1181).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: advokat (26.10.2016)
Просмотров: 735
Всего комментариев: 0
avatar